MaranathaMedia.cz

Doporučené pořadí pro čtení knih

Války o identitu

Miliony lidí denně bojují s depresí. Motivace pokračovat dál se stává těžší a těžší a mnozí z ní hledají cestu ven.

Toxické účinky bezcennosti pocházejí z toho, že posuzujeme sami sebe - že v něčem nejsme dobří, že nás nikdo nemá rád a že jsme neužiteční. Většina samoučných knih se snaží tento problém řešit tím, že povzbuzuje lidi k lásce a hýčkání sebe sama a namlouvání si, že jsou zvláštními.

Kristovo poslání do světa

Kristus vyvýšil Boží charakter, připsal mu chválu a vyjádřil uznání za celý záměr jeho poslání na Zemi, a sice vyvést lidi z omylu zjevením Boha. V Kristu měli lidé před sebou otcovskou milost a bezkonkurenční dokonalost Otce. V jeho modlitbě těsně před ukřižováním prohlásil: "Zjevil jsem tvé jméno lidem" (Jan 17:6). "Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal"(Jan 17:4). Když Boží Syn dosáhl cíl svého poslání - zjevení Boha světu -, oznámil, že jeho dílo je dokončeno a že charakter Otce byl zjeven lidem. {ST, 20. leden 1890, odst. 9}

Skutky našeho laskavého Boha

Kniha Skutky našeho laskavého Boha předkládá přesvědčivý důkaz z Bible, aby ospravedlnila Boha od obvinění, že On je necitelný, kritický, panovačný, nefér, popudlivý, nebo násilný. Tahle kniha ukazuje, že celá Bible, pokud je správně chápána, je v harmonii s oním definitivním tvrzením Bůh láska jest (1 Janova 4:8).

Moudrost Boží

Kdo má Syna, má život. Proč tomu tak je? Protože v Božím Synu přebývá ryzí srdce Syna, který je poslušný
svého Otce. Dělá vždy to, co se líbí Otci. Má také Otcovo požehnání a Jeho hlubokou náklonnost. Synovo srdce zcela spočívá v Otcově lásce.

Je to moudrost Boží, která sdílí Ducha Jeho milovaného Syna s vesmírem; sladký, laskavý a poslušný Duch, který
miluje přikázání svého Otce. Kristus je moudrost Boží a jistotou vztahově orientovaného království plného lásky.

Kříž prozkoumaný a Kříž střetnutý

Proč byl Kříž požadován a kdo ho požadoval?

Proč byl Kříž nezbytný pro naše spasení?

Božský vzorec života

Univerzální vzorce života jsou všude kolem nás.

Ony pocházejí z onoho původního Božského vzorce přicházejícího od Otce, skrze Syna a nacházíme je v každém aspektu života. Slunce a měsíc, semínko a rostlinka, rodič a dítě, král a země, Starý zákon – Nový zákon, tento vzorec Zdroje a Kanálu (prostředníka) je klíčem.

Podvratný, rozporuplný vzorec si našel cestu do životů mužů a žen i do srdcí a myslí vládců a vůdců. Všichni si musí zvolit svůj vzorec života nebo smrti. Svaté Písmo nás nabádá, abychom si vybrali.

Světlo Kříže

Chceme-li být spaseni, musíme se naučit pokoře a pokání u paty Kříže.

Původní láska

Jestliže uctíváme Boha který miluje z důvodu vnitřních kvalit, potom i my budeme dělat to samé. My se stáváme tím, na co hledíme. Avšak pokud uctíváme Syna, kterému byly dány všechny věci, a který odpočívá v ujištění sladké benevolentní lásky Agape Svého Otce, potom můžeme být proměněni do obrazu této lásky a té lásky, jak Bůh miluje Svého Syna.


Náš Bůh je Agape a není v Něm vůbec žádný Eros.

Můj Milý

S ozvěnami Svatyně, Písně písní a Poutníkovy cesty (kniha) sledujte cestu jednoho člověka přes překážky, zkoušky a výzvy, abyste objevili, prodali vše a zamilovali se do Ježíše, Syna Otcova.

Únik z Pentagonu lží

Po událostech 11. září a pádu věží dvojčat si Maatan a Stella uvědomí, že jsou ve skutečnosti uvězněni v městě Kostnice pod elektromagnetickou kopulí, jež město obklopuje. Všichni obyvatelé města jsou připojeni do jakési sítě pod záminkou imunizačního programu, který je má chránit. Ve skutečnosti ten systém brání mysli, aby se zapojila do vyššího stavu reality.

Záležitosti života

Hluboko v srdci každého člověka je potřeba cítit se bezpečně ve své hodnotě. Vše, co v životě děláme, je ovlivněno naším přesvědčením o tom, odkud pochází naše hodnota. V této knize naleznete biblický pohled na to, odkud pramení naše hodnota, se zaměřením na roli, kterou hrají rodinné vztahy při utváření našeho pocitu hodnoty. Vydáte se na cestu dějinami lidstva, abyste poznali kontrast mezi Božím rodinným královstvím, kde si každý člen rodiny je jistý svým pocitem hodnoty, a Satanovým rodinným královstvím, kde se každý jednotlivec snaží zajistit si svůj vlastní pocit hodnoty. Poznatky z této knihy jistě změní váš život, protože vám objasní vaše vlastní rodinné vztahy a umožní vám lépe porozumět Bohu a jeho Synu.

Kristova utrpení

Tato brožura je sbírkou čtyř článků z časopisu “Znamení doby” z roku 1879, dále jedné kapitoly “Dokonáno jest” z knihy “Touha věků” a poslední kapitoly knihy “Velký spor”.

Milující hněv Boží

Co říká Bible o Božím hněvu?
Je jako ten náš? Umí se Bůh zlobit? Umí se naštvat? Jak může být Bůh láskyplným Bohem a přitom zničit bezbožníky ohněm?

Tyto otázky a další jsou pečlivě zodpovězeny v této malé brožurce, která představuje půvabný obraz našeho nebeského Otce.

Ježíš přišel, aby nám ukázal Otce. On je dokonalým obrazem Boha. Zamilujte se do Stvořitele, který nikdy nemiluje hříšníka méně.

Jak soudíte

Den soudu! Většina kultur na celém světě se řídí zásadou, že každý bude čelit soudu za věci, které v tomto životě udělal. Ježíš Kristus nabízí jednoduchou zásadu, jak tento proces soudu snést.

Lék pro Tvou duši

V době, kdy jsem procházela hlubokou osobní krizí, jsem začala vyhledávat citace speciálně od Ellen G. Whiteové na témata Boží lásky a péče, aby mě utěšily.

Vzorec Božího soudu

Většina křesťanů má jasnou představu o hněvu a Božích soudech, také o Jeho navštíveních, Jeho odplatě a Jeho trestu. Věří, že ony reprezentují aktivní jednání Boha, který v určitém okamžiku ztrácí Svoji trpělivost a trestá, odstraňujíce přestupníka Svého zákona pomocí příkazů ke Svým svatým andělům, aby ubližovali, mučili a zabíjeli lidské bytosti a destruktivním způsobem použili síly přírody, aby dosáhli Jeho cíle, kterým má být zničení toho odpadlíka.

Sňatie závoja

ZATÍM POUZE SLOVENSKY

Biblia opisuje dielo spásy ľudstva ako súčasť dvoch veľkých zmlúv. Na rozdiel od všeobecného chápania sú tieto dve zmluvy skúsenosťou srdca.

Božský vzorec

Božský vzorec se dotýká každého aspektu našeho života a je klíčem k radosti, míru a harmonii v našich manželstvích, komunitách, církvích a všech sociálních strukturách v našem světě. Ve vztahu mezi Bohem a Jeho Synem vidíme klíč k tomuto božskému vzorci. Čím více a více je vidíme, milujeme je a řídíme se podle nich, tím více se stáváme  vnímavějšími k jejich kanálu požehnání v našich životech.

Utěšitel

Adam stál před rozhodnutím, když mu jeho žena přinesla zakázané ovoce. Když se rozhodl následovat ji a ovoce sníst, odmítl svého Stvořitele. Kdo by mu nyní byl zdrojem útěchy? Eva byla Adamovi dána jako pomocnice. Mohla by mu pomoci snést strašlivou změnu vztahu, kterou nyní Adam k Bohu prožíval? Jak pád člověka změnil manželský vztah? Jaký vliv měl na dar sexuality a na pokyn, abyste se plodili a množili?

Od Božství k Trojici

Božství nebo Trojice?

Kterému dáváte přednost vy? Je v nich vlastně nějaký
rozdíl? Jsou obě slova to stejné?

Zdá se, že mezi těmito slovy existuje jistý
rozdíl a bylo učiněno určité úsilí
upřednostňovat jedno nad druhým, kdoví
jestli neodstranit slovo "Božství" úplně, aby
nakonec přesně toho bylo dosaženo.

Napsal Gary Hullquist

Fontána Soboty

Slova, která Otec pověděl svému Synu při křtu, jsou ozvěnou požehnání, jenž na Něj Bůh vylil o první stvořitelské Sobotě. Denně nacházel Otec ve svém synu zalíbení a Syn se před ním radoval. V Sobotu Otec na Svého Syna dýchl a Syn byl osvěžen Otcovou láskou. Toto intimní spojení mezi Otcem a Synem bylo navždy umístěno do Soboty a každou Sobotu Otec dýchne Svůj osvěžující odpočinek na Syna a na všechny ty, jež Jeho Syna přijímají.

Živý Chléb z nebes

Obětní systém se svými obětinami zvířat, pokrmů a nápojů, to vše poukazuje na Ježíšovu životadárnou milost skrze Jeho dílo na kříži, a skrze Jeho přímluvnou službu na nebesích v náš prospěch.

Vyvstává otázka, v čem tkví důležitost všech oněch měrných jednotek, jako jsou váhy a míry mouky a oleje, a to množství zvířat? Pokud všechny tyto věci poukazují pouze na Ježíšovu smrt před 2000 lety, jak je možné, že se počty zvířat a obětiny pokrmů při každém náboženském setkání liší? Co to znamená?

Kristus, Sobota a výšiny poselství roku 1888

Již více než 120 let hledá Kristova církev svého Milovaného poté, co zaklepal na dveře v letech 1888 a 1895/96. Od té doby měla církev bezpočet setkání a modlitebních shromáždění, aby znovu zapálila zaslíbený dar Ducha v moci Letnic.

Podivný čin Boží

Neboť Hospodin povstane jako na hoře Perasímu, rozzuří se jako v Gibeónském údolí, aby vykonal své dílo, sobě cizí dílo, a aby vykonal svou službu, pro něj neobvyklou službu. Iz 28:21

Co je to za podivný čin, který Bůh vykonává? Podle mnohých jde o pro Boha netypický čin, kdy očišťuje Universum od hříchu. Není si snad Bůh někdy podobný?

Bohové Egypta jako blesky z nebes

Bible obsahuje několik případů ukamenování lidí za jejich přestoupení. Odkud se tato praktika vzala? Vnuknul Bůh tuto myšlenku Mojžíšovi nebo přišla z jiného zdroje?

Odhalení hada v dobytí Kanaánu

Jak se srovnáme s hromadným vyvražďováním národů mečem Izraelitů, když čteme slova Kristova?

…všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Nejen muže, ale také ženy a děti:
Dt 2:34 V té době jsme dobyli všechna jeho města a každé město jsme zasvětili zkáze, na muže, ženy i malé děti. Nenechali jsme nikoho přežít:

Dvě zrcadla

Pokud se přiblížíte k Božímu zákonu bez Evangelia, vaše přirozené vnímání spravedlnosti vás zabije. Fascinováni? Čtěte dál.

Panství Země

Prokletím za spáchaný hřích bude celá příroda připomínat člověku povahu a následky vzpoury proti Bohu. Když Bůh stvořil člověka, učinil ho vládcem nad zemí a všemi živými tvory. Pokud byl Adam věrný nebi, byla mu podrobena celá příroda. Když se však vzepřel zákonu Božímu, vzbouřili se nižší tvorové proti jeho vládě. Tak Bůh ve svém velkém milosrdenství zjevil lidem svatost svého zákona a ukázal jim na jejich vlastním příkladu, jakému nebezpečí se vystavují, odkloní-li se od něho, byť i jen v nejmenším. PP 59, 60

Služba Smrti

Proč řekl Ježíš Petrovi, aby odložil svůj meč, ale nechal Léviho syny projít táborem a povraždit ty, jež se odmítli kát?

Exodus 32:26-28  Postavil se Mojžíš do brány tábora a zavolal: Kdo je Hospodinův, ke mně. Shromáždili se k němu všichni synové Léviho. (27) On jim řekl: Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Připašte si každý meč k boku, projděte tábor sem a tam od brány k bráně a zabíjejte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého příbuzného. (28) Synové Léviho učinili podle Mojžíšova příkazu a onoho dne padlo z lidu asi tři tisíce mužů.

Bijící andělé

Opravdu svatí Boží andělé zabíjí lidi? Opravdu vyřkl Kristus slova: „Tito lidé nyní musí zemřít, jděte a popravte je!“ Skryl Ježíš tuto část Božího charakteru, když přišel na zemi? Ježíš když tu byl, tak nikoho nepopravil. Kdyby bylo popravování součástí jeho charakteru (povahy), proč bychom potom objevili při jeho pobytu na zemi toto?

Kristův předpotopní kříž

Pavel řekl: „Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného.“ Kristův kříž se zjevuje ve všech hlavních událostech zkázy zaznamenaných v Písmu svatém. Všemi trápeními svých dětí se trápí i Kristus.

Na začátku bylo sémě Kristovo, jímž máme na mysli Jeho Slovo, předáno ženě, kterou rozumíme Jeho církev. Po celou dobu před potopou se tato žena snažila a lopotila k porodu, aby v lidech samotných Krista probudila v naději
slavných dnů. Přesto byl Duch Svatý odmítnut a pravda potlačena. Lid utopil Jeho hlas a vyvolal v něm nekonečný žal.

Vrozená spravedlnost a smíření

Zabití Amalekovců včetně žen a dětí je v Bibli jedním z nejobtížnějších příběhů na vysvětlení. Proč k tomu bylo přikázáno ve jménu Boha? 

Jak lze tento příběh pochopit ve světle kříže?

Golgota v Egyptě

Pečlivě se zamyslete. Mysl římských vojáků ovládá Satan, ale dech, kterým žijí, je život, který osvětluje každého člověka, který přichází na svět. Kristova moc v duších lidí je používána Satanem, aby Ho přibili na kříž. Zastavte se a přemýšlejte o tom na okamžik. Jediný obraz římského vojáka s kladivem, drženým vysoko, jak vede bodec do těch vzácných rukou Spasitele, drží klíč k  egyptským ranám a veškeré moci ničení projevené na zemi.

Křik Sodomy a Gomory

Zničení Sodomy a Gomory je jedním z klíčových biblických
příběhů, které lidé často chápou jako typickou ukázku toho, jak Bůh
zničí všechny, kdo se Mu trvale odmítají podřídit. Oheň, který přichází
z nebe, je vnímán jako projev rozzuřeného Boha, který přichází ukončit
životy mizerných hříšníků, kteří byli pro svět i pro sebe samé jen
otravnou přítěží.

Konec bezbožných

Pro ty, kteří věří v Boha, je téměř všeobecně zdůvodněno, že jediný způsob, jak ukončit hřích, je zastavit bezbožné mrtvé v jejich počínání tím, že Bůh ze svého srdce svrhne ohnivý plamen zuřivosti, aby spálil bezbožné a přivedl je tak k jejich konci

Ohnivé jezero a Druhá smrt

Pro čtenáře Bible, které v knize Zjevení znepokojuje Ohnivé jezero, tato studie bude úlevou. Proč? Protože na rozdíl od všeobecného přesvědčení, ona konečná soudní scéna není o nějakém fyzickém ohni, který by hořel navždy.

Kristovo pohřbení v Rudém moři

O zničení egyptské armády se mluví jako o jednom z nejjasnějších důkazů, že Bůh je ničitel. Dokonce i v Mojžíšově písni se dozvídáme, že Bůh je válečník, který rozdrtí své nepřátele na kusy.

Únik z Pentagonu lží, přednášková série

Přednášková série Únik z Pentagonu lží byla krystalizací proudu pravdy, která se vyvíjela od září 2001. Ona dohromady společně přinesla rámec klíčových doktrinálních pravd, jenž umožňuje duši, aby unikla ze satanova mistrovského podvodu, jehož cílem je zničit křesťany, kteří hledají věčný život.

Náš milosrdný laskavý Otec

Och, Bože, nemohu dělat nic. Má bezmocná duše visí na Tobě, Ježíš Kristus, můj Spasiteli. Vlož svou milost do mého srdce. Přitáhni mou mysl od mé slabosti k Tvé všemocné síle, od mé neznalosti k Tvé věčné moudrosti, od mé křehkosti k Tvé stálé moci. Dej mi správné chápání velkého plánu vykoupení. Dej mi vidět a rozumět, čím je Kristus pro mě, a že mé srdce, duše, mysl a síla jsou koupeny za velkou cenu. Kristus mi dal, abych mohla dávat druhým. Pozvedni mou duši, posilni a osviť mou mysl, abych jasněji chápala charakter Boha, jak byl zjeven v Ježíši Kristu, abych věděla, že je mou předností mít účast na Božské přirozenosti "Col. (2 Petr 1,4). Velká a věčná Boží moc mi naplňuje mysl úžasem a někdy dokonce hrůzou… Mohu vskutku hledět na Ježíše, dobrotivého, soucitného a laskavého, a vidět Hospodina Boha a nazývat ho něžným jménem Otec. Hluboké zápasy mé vlastní duše proti pokušením, upřímná touha mé mysli a srdce poznat Boha a Ježíše Krista jako mého osobní Spasitele a mít jistotu, klid a spočinutí v jejich lásce, veďte mě každý den k touze být tam, kde na mě mohou zářit paprsky Slunce spravedlnosti. {Our High Calling, strana 146.3-5}

Ať se při čtení a uvažování o tématech v této knize stane tato modlitba i naší.

Vražedné zbraně v knize Ezechiel 9

Jaký je význam této biblické pasáže?

Hospodin mu řekl: Projdi středem města, středem Jeruzaléma. Označíš značkou na čelech ty muže, kteří vzdychají a sténají nad všemi těmi ohavnostmi, které se uprostřed něho páchají. (5) A oněm řekl, jak jsem slyšel: Procházejte městem za ním a pobíjejte; vaše oko ať se neslituje, nemějte soucit. (6) Starce, mládence a pannu i malé dítě a ženy zabíjejte až do úplného vyhubení, ale k žádnému člověku, na kterém je ta značka, nepřistupujte. Začnete od mé svatyně. Začali tedy mezi staršími muži, kteří byli před domem. Ez 9:4-6

Kórachova vzpoura

Kdo poslal Kóracha, Dátana a Abírama zaživa do propasti?

Numeri 16:31-33  (31) I stalo se, když domluvil všechna tato slova, že se země pod nimi rozpoltila, (32) země otevřela svůj chřtán, pohltila je i jejich domy i všechny lidi, kteří patřili ke Kórachovi, i všechen jejich majetek. (33) Oni i všichni, kdo k nim patřili, sestoupili zaživa do podsvětí, země je přikryla a zmizeli zprostřed shromáždění.

Co s těmito poznámkami uděláme?

Ničitel

Kdo byl tím ničitelem prvorozených v Egyptě?

Bůh se o tebe postará

Kde je Bůh, když nastanou těžké časy? Val Cruwysová ve svém svědectví svědčí, že Bůh právě tam s ní byl celou dobu. Od doby, kdy ji vychovával slepý otec, až po zkoušky a trápení jejích dětí, až po boje o nalezení pravdy, ji Kristus provázel a dával jí sílu, aby obstála.

Saulova kariéra

V Saulově životě vidíme ovoce touhy Izraele po králi. Izrael odmítl Boha jako svého vůdce. Odešli od něho a namísto něho jim prozřetelnost dala zjevení jejich vlastních srdcí.

Říká se, že moc kazí, ale absolutní moc kazí absolutně. Saul nedostal absolutní moc, ale jednal tak, jakoby to tak bylo. Odmítl Samuelovy výzvy a výtky.

Poznání Syna Božího v dobách Starého Zákona

V rozhovorech jsem často konfrontována s myšlenkou, že Ježíš se stal
Synem Božím až při jeho početí z Marie. Často mi je předkládán názor, že Ježíšovo „synovství“ nebylo více než „úkol“, který ve svém času na zemi naplnil. Je také často diskutováno o tom, že ve Starém Zákoně se Ježíš ve skutečnosti neobjevuje. Je toto pravdou?

Golgota na Sinaji - Paul Penno

Vynikající knížečka, jež vysvětluje ústřední problematiku sporu v roce 1888 uvnitř Adventistického hnutí.

Předmět smluv hraje ústřední roli v pochopení spravedlnosti vírou. Když jsou smlouvy chápány jako zkušenosti jedince, texty jako Římanům 5:20 se otevírají jasnějšímu pochopení jak je Boží zákon vskutku naším vychovatelem, který nás přivádí ke Kristu.

Každý přemýšlivý křesťan potřebuje číst a porozumět obsahu této knihy.

Verze anglického originálu z roku 2002!

Království Mého Otce

"Já jsem vzkříšení a život. "Když poznáváme Krista a jeho lásku, je mezi námi království Boží. S Kristem se seznamujeme v kázáních, slyšíme o něm i v písních. Máme dostatek duchovního pokrmu. Svatební šat zhotovený za vysokou cenu, nabízí náš Pán každému zdarma. Kazatelé evangelia nás seznamují s Kristovou spravedlností, a ospravedlněním z víry, poukazují na zaslíbení Božího slova, možnost přístupu k Otci prostřednictvím Krista, působení Ducha svatého a opodstatněnou jistotu spasení. Mohl Bůh pro nás učinit ještě něco více? {CP 254.4; COL 317}

Kněz navěky


Věčné evangelium je trvalé a nyní v těchto posledních dnech přichází k celému světu. Toto evangelium bylo kázáno prvnímu páru v Edenu, světu před potopou skrze Noeho - kazatele spravedlnosti a semeni Abrahama, Izáka a Jákoba, dětí Izraele. Ježíš je nosil na svých bedrech “po všechny dávné dny” a chránil je skrze věčný příslib své krve, jako Beránek Boží, zabitý od založení světa.

Evangelium v knize Galatským

Toto byl průlomový dokument v pochopení věčného evangelia. Kniha obsahuje reakci na pamflet George Bultera na téma zákon v Galatským. Logická sekvence tohoto dokumentu je životně důležitá pro pochopení klíčové problematiky onoho konfliktu v roce 1888. Tohle dílko vyžaduje trochu snahy, aby se shrnuly a porozuměly jeho ústřední témata ale odměna je báječná. Velmi tuto knihu doporučuji.

Zrcadlo a lež

Odhaluje hlubiny z temnoty, vyvedl na světlo nejhlubší tmu. Job 12:22

Některá cesta připadá člověku správná, avšak nakonec je cestou smrti. Přísloví 14:12

Podstatou pravého soudu je odhalit, co je v srdci. Lidé mohou hluboko v sobě skrývat tajemství své minulosti, která je svazují vinou, hanbou, a tak jsou jejich vztahy s Bohem i člověkem zahaleny touto temnotou a způsobují bolest, zármutek a smrt.

Marie Magdaléna

Marie Magdaléna je buď pozoruhodnou osobou, která má pravdu, nebo se z ní vyklube divoká fanatička. Ty "tři stovky denárů" (stříbrných mincí) je neuvěřitelná částka, kterou na tom večírku promarnila na pár chvilek aromatického blaha. Při první myšlence by se zdálo, že ti "někteří", kterým se nelíbilo, co udělala, přemýšleli jasně. Jeruzalém a jeho předměstí byl plný chudých, na které mohla být využita tato nemalá částka za jídlo, nebo zakoupení oděvu.

Dvě smlouvy v listě Galatským

A tak je smlouva ze Sinaje přivedla ke smlouvě s Abrahamem. První smlouva je přivedla k druhé, stará k nové. A tak zákon, který byl základem té smlouvy - ten porušený zákon - "byl naším pěstounem [vychovatelem], vedoucím nás ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry" (Ga 3,24). – A.T. Jones, RH, 17. červenec 1900

K čemu tedy Zákon

Otázka, který zákon byl zákonem v listu Galatským, byla ústředním bodem doktrinálního boje, k němuž došlo během biblické konference adventistů sedmého dne v roce 1888.

Proč je pro nás tak důležité, abychom rozuměli ústřednímu bodu, týkajícího se této otázky? Zákon v listu Galatským odhaluje, zda skrze detaily Písma správně rozumíme věčné smlouvě. Přestože je možné rozumět ústřednímu tématu věčné smlouvy, toto téma je třeba chápat v jednotlivostech Písma, abychom ji skutečně ocenili a vyučovali z Písma. Obzvlášť to platí o Pavlových spisech.

Odložení Augustinových brýlí při pohledu na smlouvy

U zrodu Adventismu, poté co byly položeny jeho základy, část materiálu použitého na jejich stavbu byli dřevo a sláma Augustinovy falešné teologie smluv. Použitím těchto falešných brýlí vedlo k tomu, že Adventistické hnutí vybudovalo zeď kolem dvou klíčových biblických textů, konkrétně Galatským 3:19-24 a Kolosským 2:16,17.

Pán seslal nejvzácnější poselství skrze starší Jonese a Waggonera, aby tak podpálil toto dřevo a slámu, které blokovali dokončení Adventistického poselství pod mocí Pozdního deště.

Odhalení kostlivce z roku 1888 ve skříni adventistů s. d.

aneb Odpečetění tajemství zasedání Generální konference v roce 1888 v Minneapolis. Mohou Boží svátky souviset s rokem 1888? Diskutovalo se o nich tehdy?

S respektem ke Koloským

Textová revize a analýza klíčového Pavlova verše zabývající se svátky, novoluními, a Sobotami (Šabaty). Jeden z nejvíce diskutovanějších textů v křesťanském světě, tvrdí se že je to doličná věc č. 1 pro zákaz shromažďování Božího lidu, tak jak se to nachází v knize zákona. Avšak tento apoštol, jenž tyhle ustanovené časy zachovával, on sám, odsuzoval je jako zákonické jho? Říkal Pavel, že sedmý den Sobota již pro křesťany neplatí?
Moderní komentáře ignorují kritické aspekty Pavlovy interní  konzistence. Brožurka S respektem ke Koloským, ji však přesně dodržuje.

Stůj podél mezníků a na této základně stavěj

Adventistické hnutí bylo postaveno na základech Zjevení 14:12 jakožto těch, kteří zachovávají přikázání Boží a víru Ježíšovu. Z těchto základů tato brožurka odhaluje propojení k pochopení Kristovy spravedlnosti, jež se projevuje v poslušnosti všem přikázáním Božím.

Ceremoniální dělicí čára v historii ASD

Adventistická historie je plná sporů a debat na téma, kdy a kde Stará smlouva se všemi svými obřady a ceremoniemi začala a končila. Jako  všechny ostatní protestantské církve, z kterých pocházejí, adventisté dávno přijali převládající myšlenku, že všechny věci staré a židovské skončily smrtí Ježíše. Pro všechny ostatní protestanty to znamenalo také konec sedmého dne soboty. Avšak ne, řekli adventisté, kteří nabyli přesvědčení ze čtvrtého přikázání. Mravní zákon je trvalý; Mojžíšův zákon byl přibit na kříž. Ale co desátek, alkoholický nápoj a nečisté maso? Brzo byl přes ceremoniální dělicí čáru přesunut rostoucí seznam Mojžíšovských ustanovení. A pak nastal rok 1888. Důsledky byly nepopíratelné. Něco muselo povolit. Bojové linie byly načrtnuté, a zbytek - nuže, zbytek je historie.

92 Otázek a odpovědí o Svátcích neboli Slavnostech

Autoři překládají soubor 91 otázek souvisejících s tématech Božích slavností neboli svátků. Poslední otázka je ponechána na čtenáři :-)

Chodit cestami Mého Otce

Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím. (Žalm 119,97)

A co Svátky

Tato brožurka "A co svátky?" odpovídá na otázky typu:


Měli bychom i dnes dodržovat ustanovení?
Co je součástí ustanovení?
Obsahují svátky morální principy?
Musíme dodržovat ustanovení, abychom byli spaseni?

Lekce z historie organizace církve

Starší A. T. Jones a E. J. Waggoner byli Bohem vyvolení poslové, kteří přinesli poselství o ospravedlnění z víry do ostatku Božího lidu. Odmítnutí tohoto poselství zažehlo v těchto mužích fatální trhlinu ohledně předmětu organizace Církve. Jak budeme tuto historii týkající se jich studovat, kéž se z toho poučíme o Boží církvi v těchto posledních dnech.

Následovali jsme lstivě vymyšlené báchorky?

V útrobách strojovny Millerova doktrinálního systému se nachází důležitá součástka, která ukotvuje rok 1844 jakožto konec 2300letého proroctví z osmé kapitoly knihy Daniele. Tato součástka je obsah tzv. každodenní (ustavičné, soustavné). Millerem vytvořený systém byl pečlivě formulován, aby čelil opovržení, posměchu a nevěře vzdorovitého křesťanství a nešťastného světa.

Odpovědi na námitky

Odpovědi trinitářům (trojičním) z Bible.

Hnutí Sedmého měsíce, Půlnoční volání a Karaitský kalendář

V jakém čase bychom měli dodržovat Svátky? Tahle otázka je pravidelně vznášena a je to oprávněná otázka. Pro ty, kteří věří v základy adventistického hnutí v roce 1844, ta odpověď je celkem jednoduchá. 

Pravé půlnoční volání

Ze všech velkých náboženských hnutí od dnů apoštolů nikdo nebyl více osvobozen od lidské nedokonalosti a hříchů Satana než z podzimu roku 1844. Dokonce i po uplynutí mnoha let se všichni, kteří se na tomto hnutí podíleli a kteří se pevně postavili na platformě pravdy, stále cítí svatý vliv této požehnané práce a svědčí o tom, že je to od Boha. Velký spor, strana 402.

Čas zahájení Soboty - Šabatu

Srdce Desatera nás nabádá dodržovat Sobotu svatou. Co přesně je tento den Šabatu (den sobotní), a kdy začíná a kdy končí?

Rozjímání ve svátek Dne troubení

Malá sbírka rozjímání o každém z 10-ti přikázání připravená v době svátku Troubení roku 2022 a po částech uvolňovaná na každý z 10 dnů předcházejících svátku Dne smíření.

Jednoduchý průvodce učením o trojici

Existují pravděpodobně miliony křesťanů, kteří tvrdí, že jsou trinitární (trojiční), ale divím se, kolik si jich udělalo čas na to, aby pochopili, čemu doktrína o trojici opravdu učí? Já bych pokorně napověděl, že čas si udělalo "ne příliš mnoho".

Nejprve musíme pochopit, co učení o trojici je a co učení o trojici není.

EGW a citáty o Duchu Svatém

Dar Ducha svatého je nejcennějším darem, který přináší pokoj Boží našim duším. Ve svém úsilí zabránit tomu, abychom obdrželi tento dar, Satan vytvořil mezi křesťany mnoho debat o totožnosti Ducha svatého. Duch debatování a hádek není v souladu s Duchem Božím a naznačuje, že tito debatéři nemají Ducha Ježíše.

Tato kompilace citací ze spisů Ducha proroctví je určena pro osobní studium a není určena k vyhrávání v debatách. Nechť je každý člověk přesvědčen v klidu a jemnosti přesvědčení Ducha.

Kéž vám bude požehnáno, když tohle budete číst a svobodně najdete radost v daru Ducha svatého.

Boží Charakter zjevený v Kristu

Kristus přišel, aby světu zjevil Boha, jako Boha lásky, milosti, soucitu a smilování. Hustá tma, kterou se satan snažil obklopit Boží trůn, byla zahnána Vykupitelem světa a Otec byl lidem opět představen jako světlo života. 

Moc odpuštění

V těchto slovech, jež v roce 1894 napsal E. J. Waggoner, je obsažen působivý princip. Je třeba o tom pečlivě přemýšlet, protože nám to říká o Božích myšlenkách, které pro nás nejsou přirozené, neboť naše smýšlení není Božím smýšlením od přirozenosti. Izajáš 55:8-9 (B21)

Kázání a projevy Ellen G. Whiteové na Generální konferenci v Minneapolis v roce 1888

"Kdybychom měli správné ocenění důležitosti a velikosti našeho díla a kdybychom viděli sami sebe takové, jací jsme v tomto čase, byli bychom naplněni úžasem, že Bůh si nás může použít - tak nehodné jací jsme - v přivádění duší do pravdy. Existuje spousta věcí, kterým bychom měli být schopni rozumět a my jim nerozumíme, neboť tak zaostáváme za svými výsadami." [RH, 8. říjen 1889.2]

Světlo na temné straně Boha

Věnováno

Boží neviditelné církvi na zemi

Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud nevykoná a nenaplní plány jeho srdce. V posledních dnech tomu zcela porozumíte. Jer 23:20; 30:23, 24

Lucifer a Kristus

Citáty ducha proroctví, které hovoří o konfliktu, který Satan vytvořil ve vztahu k Božímu Synu.