MaranathaMedia.cz

O nás

Kniha Zjevení k nám v posledních dnech historie Země mluví o třech poselstvích, jež byla poslána z nebe, aby upozornila svět na příchod Krista a na potřebu býti připraven.

Poselství

Zj 14:6-12 (ČSP)  Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. (7)  Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ (8)  A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: „Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.“ (9)  A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, (10)  bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. (11)  Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.“ (12)  Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.

Skupina lidí, jež je povolána, aby toto poselství předávala, je popsána ve Zjevení 10 a 12

Poslání

Zj 10:9-11 (ČSP) I odešel jsem k tomu andělovi a řekl jsem mu, aby mi dal ten malý svitek. Řekl mi: „Vezmi jej a sněz; naplní tvé břicho hořkostí, ale v tvých ústech bude sladký jako med.“ (10)  Vzal jsem ten malý svitek z ruky anděla a snědl jsem jej; v mých ústech byl sladký jako med, ale když jsem ho snědl, naplnil mé břicho hořkostí. (11)  A řekli mi: „Musíš znovu přinést proroctví mnohým lidem, národům, jazykům i králům.“

Původ

Zj 12:17 (ČSP)  Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví.

Články, knihy a prezentace na těchto stránkách se vztahují k tématům týkajících se poselství a poslání Ostatku lidu popsaného v těchto pasážích.

Autor

Adrian žije v australském městě Gold Coast. Cítí se být požehnán tím, že má báječnou ženu Lorelle a dva úžasné syny - Michaela a Daniela.

Adrian působil jako křesťanský činovník církve po více než dvacet let a za tu dobu poznal ohromný boj, kdy mnoho lidí má problémy s vlastní hodnotou.

V 17 letech se dostal na křižovatku cest v životě a během této doby se setkal s mocí Ježíšova kříže a obdržel tak úplnou transformaci nasměrování. Jeho vášní je sdílet své zkušenosti s Kristem a to, co se naučil po této cestě.