MaranathaMedia.cz
Vydáno Čvc 13, 2019
Napsáno Čvc 13, 2019
Počet stažení 661

Ostatní jazyky

български език ဗမာ English 國語 Español Kiswahili

Otázka, který zákon byl zákonem v listu Galatským, byla ústředním bodem doktrinálního boje, k němuž došlo během biblické konference adventistů sedmého dne v roce 1888.

Proč je pro nás tak důležité, abychom rozuměli ústřednímu bodu, týkajícího se této otázky? Zákon v listu Galatským odhaluje, zda skrze detaily Písma správně rozumíme věčné smlouvě. Přestože je možné rozumět ústřednímu tématu věčné smlouvy, toto téma je třeba chápat v jednotlivostech Písma, abychom ji skutečně ocenili a vyučovali z Písma. Obzvlášť to platí o Pavlových spisech.

Jak to zachycují dějiny, otázky ve 3. kapitole listu Galatským se přímo týkají pochopení ospravedlnění z víry.

O deváté hodině pokračoval starší Waggoner ve svém vyučování o zákonu a evangeliu. Uvažovalo se o textech ze Skutků 15 a Galatským 2 a 3, ve srovnání s Římanům 4 a jinými pasážemi v listě Římanům. Jeho cílem bylo ukázat, že to, o co ve sporu opravdu šlo, bylo ospravedlnění vírou v Krista, která se nám - tak jako Abrahamovi - počítá za spravedlnost. Smlouva a zaslíbení dané Abrahamovi jsou smlouvou a zaslíbeními pro nás. - "Third Day 's Proceedings, pátek 19. října 1888", General Conference Daily Bulletin 2, 1 (21. říj. 1888), str. 1.

Ellen Whiteová potvrdila, že tímto poselstvím bylo vskutku ospravedlnění z víry.

Někteří mi napsali a ptali se, zda je poselství o ospravedlnění z víry poselstvím třetího anděla, a odpověděla jsem: "Je to vskutku poselství třetího anděla." - Review and Herald, 1. duben 1890

Pán ve svém velkém milosrdenství poslal svému lidu skrze starší Waggonera a Jonese tu nejvzácnější zvěst. Toto poselství mělo světu odhalit vyvýšeného Spasitele, oběť za hříchy celého světa. Představovalo ospravedlnění z víry v onu Záruku; vyzývalo lid, aby přijal Kristovu spravedlnost, která se projevuje poslušností všem Božím přikázáním. - TM 91, 92

 

V rámci církve toto poselství v maximální možné míře potlačovala většina vedoucích, kteří ho odmítali a neomezeně ovládali komunikační média církve. Když dostal A.T. Jones místo redaktora v časopise Review and Herald, dostal příležitost vyjádřit pečlivě odůvodněné vysvětlení poselství roku 1888, pochopení zákona v listu Galatským. Znovu zde vydáváme jeho komentář ke Galatským 3,19, neboť velká část konfliktu se soustřeďovala na tento verš a na to, kdy dojde k naplnění věty "dokud nepřijde símě" (katol. překlady: potomstvo).

Povzbuzuji čtenáře k pečlivému studiu tohoto komentáře. Na představení biblického důkazu, který pomáhá posílit klíčové body poselství roku 1888, používá starší A. T. Jones pod vnuknutím Božího Ducha svou typickou logiku, která je ostrá jako břitva. Tento komentář klade základy na rozbití řetězů dlouho zastávaného protestantského stanoviska ke smlouvám, které oslabuje moc spravedlnosti z víry, jež se projevuje v poslušnosti vůči všem Božím přikázáním.

Blahoslavený, kdo předčítá, i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co je v něm zapsáno, neboť ten čas je blízko. Zj 1,3