MaranathaMedia.cz

Knihovna

Věčné evangelium

Knihy: 11

Láska Boží ku člověku skrze dar Jeho Syna je bezbřehým oceánem, který nemůže být nikdy vyčerpán. V životě a smrti Ježíše spatřujeme takovou milost , laskavost a lásku. Je to téma, které umožňuje duši o tom rozjímat s kajícnou vášní. Také je pro nás výzvou pro naši sobeckost a nabízí nám naději věčného života.

Toto se napojuje na Prvního anděla, jenž má předat věčné evangelium světu. Zjevení 14:6

Božský vzorec - Otec a Syn

Knihy: 9

Jsme učiněni v obrazu Boha a Jeho Syna, neboť Bůh řekl - "Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho." Věčný život se skládá z poznání toho jediného pravého Boha a Jeho Syna Ježíše Krista. Jan 17:3 Většina křesťanského světa Boha a Jeho Syna zamítla ve prospěch oněch tří osob v Jednom Bohu - Trojici. Tohle v Písmu neexistuje a také to nebyl Bůh Adventistických průkopníků.

1 Kor 8:6 

Ale my máme jediného Boha Otce, z něhož všecko, a my v něm, a jednoho Pána Ježíše Krista, skrze něhož všecko, i my skrze něho.

.

Tenhle svět je podle vzoru (vzorce) zdroje a kanálu jaký má Otec a Syn. Tohle je volání Prvního anděla, bát se a ctít Boha - toho jediného pravého Boha a Jeho Syna. Zjevení 14:7

Principy vztahů - svatba a rodina

Knihy: 2

Jsme učiněni v obrazu Boha a Jeho Syna. Naše znalost jejich vztahu mluví do našich vztahů zde na Zemi. Jak by měly být vztahy strukturovány, aby se dosáhlo největšího požehnání pro naši společnost?

Boží charakter

Knihy: 26

Zjevení milujícího a milosrdného charakteru (povahy) našeho Otce v nebesích je skrze Pána Ježíše Krista. Kristus prohlašuje, že Svého Otce zde na Zemi oslavil. Jan 17:4 Proto vzdávat chválu Bohu, my musíme odrážet charakter, který je přesně takový jako, když byl Kristus zde na Zemi, abychom obdrželi pečeť Boha živého. Kristus nikdy nikoho nezabil a zachoval přikázání Svého Otce, což zaslibuje, že když my máme Ducha Božího - ani my nebudeme zabíjet, stejně jako Otec nebeský. Bůh neodnímá život v nějakém skutku násilí či hněvu.

Tohle je odezva na volání toho Prvního anděla, vzdát chválu Bohu! Zjevení 14:7

Fontána Soboty

Knihy: 8

Sobota byla učiněna pro člověka jako úžasný dar Ducha. Bůh svou přítomností Sobotu čili Šabat posvětil. Sobota nám přináší Ducha Božího ve větší míře než kterýkoli jiný den v týdnu. Sobota je umocněna v Hospodinových svátcích, které jsou zjeveny v knize Leviticus 23. V sobotu, o novoluní a o svátcích přijímáme osvěžení z přítomnosti Páně.

Toto je výzva Prvního anděla k uctívání Toho, který učinil Nebe a Zemi moři a prameny vod. Zj 14,7

Věčná smlouva, ustanovení a soudy

Knihy: 12

Předmět Nové smlouvy

Jr 31:33

Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin: Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.

Náš Otec chce zapsat Jeho Tóru do našich srdcí. To zahrnuje všechna Boží nařízení a soudy (ustanovení a nařízení).

Mal 4:4 (3:22) Pamatujte na zákon mého otroka Mojžíše, který jsem mu dal na Chorébu, ustanovení a nařízení pro celý Izrael.

Adventistické základy

Knihy: 2

Proroctví knihy Daniele a knihy Zjevení, jež ustanovují datum 22. října, 1844 a jež ohlašují trojandělské poselství.

Adventistická historie

Knihy: 4

Významná adventistická historie k úvaze.