MaranathaMedia.cz

Bojovat dobrý boj

Vytvořeno Čvc 30, 2023 Od Tim Jennings v Boží charakter
Přeložil JS
313 Přečtení

Originál článku zde:

červenec 27, 2023 Blogy, Tim Jennings, M.D.

Apoštol Pavel na sklonku svého života ve snaze povzbudit svého žáka napsal,

Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval.  Nakonec je pro mne připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž i všem, kteří milují jeho zjevení. (2. Timoteovi 4:7, 8 CSP).

Jak povzbudivé a krásné zaslíbení pro všechny, kdo bojují dobrý boj – věnec (jiné překlady čtou koruna) spravedlnosti, kterou jim udělil sám Ježíš! Co však znamená bojovat dobrý boj?

Bible často používá jazyk války. Například máme "obléci plnou Boží zbroj", abychom mohli čelit ďáblovým úkladům, protože "bojujeme" proti "zlým duchovním silám v nebeských světech" (Efezským 6:11, 12 NIV84). Jsme také vyzváni, abychom ovládali "meč" Ducha, o němž je řečeno, že je jím Boží slovo (Ef 6:17; Žd 4:12).

Bible nám však říká, že,

Neboť ačkoli žijeme v těle, nebojujeme podle těla (CEP po lidsku).  Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění; boříme rozumovánít7 a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna Krista. 

t7 n.: úvahy / úmysly

(2. Korintským 10:3-5 CSP, důraz můj).

Jsme ve válce, ale ta válka není vnější, nýbrž vnitřní. Pavel napsal:

Nalézám tedy tento zákon: Když chci činit dobro, je při mně zlo. Podle vnitřního a člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech.

a  Ř.2:29;  2K.4:16;  Ef.3:16;   1P.3:4~ 

(Římanům 7:21-23 CSP, zvýraznění moje).

Bojujeme proti moci hříchu, sobectví, strachu, lži, podvodu, propagandě, žádostivosti a zlým metodám tohoto světa. Náš boj je zaměřen především dovnitř, proti našim vlastním strachům, zraněním, zklamáním, pochybnostem, proti zděděné touze po sobectví a nefunkčním a destruktivním návykům, které jsme si na cestě životem vypěstovali.

Někdy si kvůli povrchnímu čtení biblických výroků, jako je tento, nemusíme uvědomit, že náš boj je vnitřní, a ne vnější:

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. (Efezským 6:12, CEP).

To by mohlo být vnímáno tak, že náš boj je mimo nás, jako při fyzickém boji. Náš boj proti démonickým a satanským silám se však odehrává v našich srdcích a myslích! Všimněte si, jak Pavel v Efezským 6:13-17 popisuje Boží výzbroj, kterou používáme v boji proti těmto různým démonickým silám:

 • Opásáni pravdou - pravda je zvnitřněna, pochopena, uvěřena, a když je přijata, proměňuje naši mysl, ničí lži a obnovuje naši důvěru v Boha. Dopad pravdy je na naše vlastní srdce a mysl.
 • Pancíř spravedlnosti - to je srdce, charakter, který je znovuzrozený, aby byl jako Kristus. Bylo nám odstraněno kamenné, chladné a tvrdé srdce a Boží mocí v nás bylo znovu vytvořeno srdce něžné, soucitné a milosrdné. Bojiště je opět vnitřní.
 • Evangelium pokoje funguje jako trekové boty, které se drží země - dávají našemu srdci a mysli pevný úchop reality, abychom neztratili sebedůvěru, bezpečí a pokoj a abychom se emocionálně nepropadli a nevzdali, když na nás útočí obvinění, nesprávné vylíčení a nespravedlnosti tohoto světa. Evangelium pokoje tedy opět bojuje proti strachu a pochybnostem v našich srdcích, abychom si udrželi spojení s Ježíšem.
 • Štít víry - to je naše důvěra v Boha, důvěra v to, jak se věci vyvinou, v budoucnost, a nedovolení, aby strach z neznámého ovládal naše jednání a vedl nás k sobeckému jednání. Ta válka se stále odehrává v našem vnitřním světě.
 • Přilba spasení - tohle je mysl obnovená tak, aby byla jako Ježíš; "máme Kristovo smýšlení" (1 Korintským 2:16). Je to býti chápavým Ježíšovým přítelem (Jan 15:15), rozvíjet cvičením schopnost rozlišovat správné od špatného (Židům 5:14). Je to opět růst, abychom ve všem, co děláme, nesli dokonaleji Boží obraz.
 • Meč Ducha je Boží slovo, který třímáme v našem myšlení, když čelíme pokušením; když čelíme vnějším útokům, otázkám, pochybnostem a nejistotě. Každý den se máme ohánět Božím slovem, jako to dělal Ježíš, abychom žili a prosazovali Boží pravdu ve všem, co děláme.

Náš boj, náš boj je proti infekci hříchu, proti strachu, sobectví, vině, studu, lžím, zkreslením, které to vše podkopává naši lásku a důvěru v Boha. Prostřednictvím zbraní, které nám Bůh poskytl,

Takoví lidé totiž, kteří patří Kristu Ježíši, ukřižovali své tělo (svou přirozenou hříšnost) i s jeho vášněmi a žádostmi. (Galatským 5:24 Kurz, zdůraznění moje).

Máme povinnost - ale ne vůči hříšné přirozenosti - žít podle ní. Žijete-li totiž podle hříšné přirozenosti, zemřete; jestliže však Duchem umrtvujete špatné skutky těla, budete žít, protože ti, kdo se nechávají vést Božím Duchem, jsou Božími syny (Římanům 8:12-14 NIV84 cz, zvýraznění moje).

Umrtvěte proto své pozemské sklony - smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství)... I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. Teď ale to všechno - zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči - odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele. (zvýraznění moje, Koloským 3:5-10 B21, zvýraznění moje).

Dobrý boj vedeme tak, že používáme božské, nikoli pozemské zbraně při rozhodování, které činíme, když jsme konfrontováni s bolestí, zármutkem, špatným zacházením a zneužíváním v tomto zlém světě. Máme jiný cíl než svět. Svět chce "spravedlnost", která nutí pachatele zaplatit, která používá sílu k udělení trestu, která se snaží ovládat druhé, aby se ego cítilo bezpečně.

Boží království chce tu spravedlnost, která miluje naše nepřátele, žehná těm, kteří nás pronásledují, která ovládá ego proto, aby nepřátele získala pro Ježíše a proměnila je v přátele.

Jako Boží lid bojujeme za jiný výsledek než svět. Světáci bojují proti druhým, aby zplnomocnili sami sebe. My bojujeme proti hříchu a sobectví ve vlastním srdci, abychom z našeho nitra vymýtili zhoubné principy zla a mohli se tak osvobodit od nadvlády hříchu. Pak bojujeme, abychom věrně žili podle Božích principů v tom, jak vládneme sami sobě a jak se chováme k druhým; žijeme tak, abychom byli světélka v temném světě a slovy i skutky dokazovali, že patříme do království, jež je výrazně jiné než království tohoto sobeckého světa. Zatímco svět usiluje o moc, aby si podmanil druhé, Kristovi následovníci jsou Bohem zmocněni k tomu, aby si podmanili sami sebe neboli své ego.

 • Bojujeme tak, že milujeme Boha a druhé lidi, a ne že usilujeme o své ego.
 • Bojujeme tím, že říkáme pravdu, ne šířením lží, propagandy, podvodů nebo falše.
 • Bojujeme tím, že dáváme, ne tím, že sobecky bereme.
 • Bojujeme tím, že odpouštíme, ne tím, že trestáme.
 • Bojujeme tím, že káráme ty, které milujeme, a ne tím, že plni strachu - jsme k nim příliš shovívaví.
 • Bojujeme tím, že říkáme zlu ne, ne tím, že se podřídíme a budeme s ním vycházet.
 • Bojujeme tak, že prokazujeme milosrdenství, ne že se mstíme.
 • Bojujeme tím, že žehnáme a modlíme se za své nepřátele, ne tím, že se je snažíme zničit.
 • Bojujeme tím, že jsme užiteční v našich komunitách, ne tím, že zanedbáváme své povinnosti.
 • Bojujeme tak, že se snažíme sloužit, ne že se snažíme, aby nám bylo slouženo.
 • Bojujeme tím, že jsme laskaví, ne tím, že jsme krutí.
 • Bojujeme tím, že jsme trpěliví, a ne tím, že se snadno rozzlobíme.
 • Bojujeme tak, že se radujeme z úspěchu druhých, ne že jim závidíme.
 • Bojujeme tím, že jsme mírní a pokorní, ne tím, že jsme arogantní a pyšní.
 • Bojujeme tím, že hájíme pravdu, a ne tím, že se spolčujeme se lží.
 • Bojujeme tím, že sdílíme dobrou zprávu o Božím království lásky, a ne tím, že podporujeme politiku a světské rozdělování.
 • Bojujeme tím, že se odevzdáváme Ježíši, ne tím, že se prosazujeme.
 • Bojujeme tím, že jsme svému manželskému partnerovi věrní, ne tím, že zrazujeme její/jeho důvěru.
 • Bojujeme tím, že promlouváme k Bohu, ne tím, že pomlouváme druhé lidi.
 • Bojujeme tím, že jsme čestní, ne tím, že jsme falešní.
 • Bojujeme tím, že rozdělujeme bohatství, abychom pomohli ostatním, a ne tím, že hromadíme bohatství, abychom si zlepšili postavení nebo reputaci.
 • Bojujeme tím, že ovládáme sami sebe, ne tím, že se snažíme ovládat druhé.
 • Bojujeme ukřižováním sebe sama, ne křižováním druhých.
 • Bojujeme tím, že máme respekt, nikoliv hrubost.
 • Bojujeme tak, že přebíráme odpovědnost za vlastní chyby, ne tak, že obviňujeme druhé.
 • Bojujeme tak, že neustále upíráme oči na Ježíše, a ne tak, že se zabýváme životními problémy nebo zábavou.
 • Bojujeme tak, že vytrváme ve zkouškách, a ne tak, že děláme kompromisy, abychom si ulehčili břemeno.
 • Bojujeme tím, že důvěřujeme Bohu, a ne tím, že se snažíme, aby život šel podle našich představ.

Mým cílem je bojovat dobrý boj - každý den mého života. Zjistil jsem, že tento boj se sebou samým je největší bitvou, kterou musím vést, a že vítězství je možné pouze prostřednictvím každodenního odevzdání se Ježíši, každodenní účasti na Boží milosti a každodenního posilování Duchem svatým. Proto vás povzbuzuji: Nebojujte tak, jak bojuje svět, ale bojujte dobrý boj víry a v boji proti infekci hříchu ve svém srdci a mysli používejte Boží zbraně.