MaranathaMedia.cz

Směřujeme k celosvětové občanské válce?

Vytvořeno Dub 12, 2024 Od Jiri Sanek v Události posledních dnů
114 Přečtení

Původní článek zde

AKTUALIZACE - z 21. února 2024

Jeremiáš 25:32 ...'Toto praví Hospodin zástupů: Hle, zlo půjde od národa k národu a z končin země se zvedne velká vichřice.'

Celý svět je právě teď v nervozitě. Všechno se hýbe a třese, směřuje k občanské válce, která by mohla zachvátit většinu světa. Je ohromující vidět opakování událostí, které vedly k francouzské revoluci. Podívejte se na následující citát z doby před více než 100 lety a zjistěte, jak je ve srovnání s tím, co se děje dnes:

„Zároveň se anarchie snaží smést veškeré zákony, nejenom božské, nýbrž i lidské. Centralizace bohatství a moci; široké propojení pro obohacení několika málo na úkor mnoha; slučování chudších tříd na ochranu jejich zájmů a nároků; duch nepokoje, výtržností a krveprolití; celosvětové šíření stejného učení, jež vedlo k Francouzské revoluci – to vše má tendenci zapojit celý svět do zápasu podobného tomu, který zachvátil Francii.“ (E. Whiteová, Výchova, str. 228)

„Centralizace bohatství a moci; široké propojení pro obohacení několika málo na úkor mnoha.“ Páni. Tento citát byl napsán před více než 100 lety a přesto autorka přesně viděla, kam svět směřuje. Jsme svědky toho, že se to děje jako nikdy předtím a Agenda 2030 Organizace spojených národů (OSN) je o centralizaci bohatství a moci, aby měli kontrolu nad každým aspektem našeho života. Podívejte se na kontrolu, kterou mají velké korporace nad potravinami, výrobky, energií, médii, financemi atd. A to se za posledních několik let značně zrychlilo.

„Slučování chudších tříd na ochranu jejich zájmů a nároků; duch nepokoje, výtržností a krveprolití.“ V důsledku centralizace bohatství a moci několika na úkor mnohých se ti, kterých se to týká, scházejí v jednotě na obranu svých vlastních zájmů a vidíme, že se to děje po celém světě, lidé se spojují a povstávají proti agendě těch u moci. Podívejte se na současné protesty zemědělců jen jako jeden příklad toho. Po celé Evropě se tisíce a tisíce farmářů spojily na protest proti agendě těch, kteří jsou u moci, jak potvrzuje tento zpravodajský článek . Protesty po celém světě jsou dnes běžným každodenním jevem a „duch nepokoje“ jistě stoupá do výšin, jaké jsme ještě neviděli. Podle tohoto webu vypuklo od roku 2017 přes 400 „významných“ protivládních protestů ve více než 132 zemích, přičemž 23 procent z těchto protestů trvalo déle než 3 měsíce! Stále více lidí povstává proti takzvanému „hlubokému státu“ a snaží se jej svrhnout. Mnozí v Americe již volají po uvěznění vůdců demokratické vlády.

Bylo to vměšování jezuitů a politika papežského Říma, která přivedla Francii do záhuby, a totéž se dnes děje po celém světě.

Podívejte se na všechny migranty, kteří za posledních několik let proudí do Ameriky a po celé Evropě. Podle tohoto zpravodajského článku v posledních několika letech vstupují do USA každý rok MILIONY migrantů a nezpomaluje se to. Totéž se děje v celé Evropě. To jistě přispívá k „duchu nepokoje“ a nepochybně to podpoří možnou nadcházející občanskou válku. Jsme pod třetím běda z knihy Zjevení, podle kterého je nám řečeno, že „rozhněvaly se národy, ale přišel tvůj hněv“ (Zjevení 11:14,18). Stále více lidí začíná mít po krk toho, jak vlády řídí věci. Ekonomické ždímání lidí zvyšuje tlak a brzy něco povolí. Velká města se stávají čím dál tím více bezzákonná a v Americe máte také problém s prezidentskými volbami, které opravdu přilévají olej do ohně, přičemž obě strany se k sobě bouří v nenávisti jako nikdy předtím. A nebuďte překvapeni, když také uvidíte, jak se na svět uvolňuje radikální islám kvůli vměšování Západu do Blízkého východu.

„Přestoupení již dosáhlo svých hranic. Zmatek naplňuje svět a brzo lidí překvapí veliká hrůza. Konec je velice blízko. My, kteří známe pravdu, bychom se měli připravit na to, co brzy přijde na svět jako strašné překvapení.“ (Svědectví pro církev, svazek 8. str. 28)

Nyní se podívejte, co se také událo před francouzskou revolucí a co se děje dnes:

"Papežská moc se snažila SKRÝT PŘED LIDEM SLOVO PRAVDY a postavila před ně falešné svědky, aby odporovali jejímu svědectví ... Dílo, které papežství začalo, dokončil ateismus. Jeden lidem zatajil pravdy Bible ; druhý je učil odmítat Bibli i jejího Autora. Semeno zaseté kněžími a preláty přinášelo své zlé ovoce." (Duch proroctví, svazek 4, str. 189-192)

Ach, jak to dnes vidíme po celém světě. Díky kontrole jak to dělá Google, Facebook, Microsoft atd. se pravda skrývá a nahrazuje falešnými svědectvími. Mainstreamová média jsou dnes ovládána hrstkou lidí a pravda je před masami skryta a nahrazována lžemi, rozptýlením a zábavou. Ježíš řekl v Janovi 6:63:

Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život.“

Slovo Boží je duch a život těm, kdo je přijímají. Takže když je toto Slovo pravdy skryto před masami, pak je z nich odstraněn duch a život Boha a konečným výsledkem je bezzákonnost, jak jsme viděli v anarchii a chaosu francouzské revoluce.

Můžeme vidět, že celý dnešní svět směřuje stejnou cestou jako francouzská revoluce, směrem k občanské válce, která pohltí velkou část světa. Ale je tu ještě něco, co přijde v důsledku této revoluce a občanské války, a opět, to, co se stalo ve Francii, je příkladem toho, co přijde:

"O tři a půl roku později byla stejným orgánem přijata rezoluce, která ten dekret ruší a přiznává Písmu toleranci. Svět byl zděšen nesmírnou vinou, která byla důsledkem odmítnutí Posvátných výroků (slov), a lidé uznali nutnost víry v Boha a jeho Slovo jakožto základ mravnosti a morálky ." (Velký spor, 1888, str. 287)

Jaký byl výsledek francouzské revoluce? Lidé viděli hrozný výsledek odvrácení se od Slova Božího a potřeby tohoto morálního průvodce v životě lidstva. Můžeme tedy očekávat stejný výsledek od potíží, do kterých se tento svět chystá uvrhnout. V Americe už miliony lidí říkají, že národ je třeba obrátit zpět k Bohu. Ale místo toho, aby byly na zemi vyvýšeny pravé Slovo a zákon Boží, lidská vlastní interpretace, konkrétně římskokatolická interpretace písem bude prosazována jako odpověď na všechny problémy světa, a uvidíme konečné sestavení obrazu šelmy podle Zjevení 13. Uvidíme prosazení morálky (vlastní verze člověka), prosazení znamení šelmy (znamení papežského Říma) a Satanovy poslední iluze.

Zjevení Janovo 13:12-15 Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli.

Vidíte, co je součástí konečného podvodu? Uctívání neboli klanění. Vynucená 'morálka'. A protestantská Amerika, která je touto druhou šelmou ze Zjevení 13 , bude mocí Satana konat znamení a zázraky, aby oklamala svět, aby si myslel, že toto hnutí je od Boha. Ale bude to velký podvod zorganizovaný Satanem prostřednictvím římskokatolické církve s využitím padlých protestantských církví (Matka Babylon a její dcery). Vznikne obraz první šelmy (papežského Říma), což je spojení církve a státu, kdy církev řídí stát prostřednictvím tzv. „morální“ legislativy, a svět bude oklamán k uctívání papežského Říma prostřednictvím vynuceného zákona o nedělním odpočinku v rozporu s Božím svatým 7. dnem šabatem (naší sobotou) a možná vynuceným přijetím římského falešného trojičního boha. A protože většina lidí nemá lásku k pravdě Božího Slova, budou pohlceni smrtícím klamem (2. Tesalonickým 2:10-12).

Mnozí si budou myslet, že toto konečné podvodné hnutí je od Boha, protože bude „vypadat“ dobře! Ale co nás Bůh varoval?

„K Zákonu a svědectví! Pokud však nechtějí, pak ať si říkají slova, v nichž není žádné světlo.“ (Izajáš 8:20).

Bez ohledu na to, jak „dobře“ může něco vypadat, pokud to není v souladu s výslovným „Tak praví Pán“, v souladu se zákonem Božím a svědectvím Ježíše Krista, pak to máme odmítnout. Ano, Bůh ještě jednou osvítí tento svět slávou a pravdou tří andělských poselství ze Zjevení 14 a poselství čtvrtého anděla ze Zjevení 18:1-4. A mnoho duší přijde k tomuto světlu a přijme ho. Ale většina světa toto světlo odmítne, stejně jako bylo ve Francii z velké části odmítnuto světlo protestantské reformace, která vyústila v revoluci a většina lidí bude vedena do Satanova konečného klamu, protože nežijí podle „zákona“. a svědectví o Bohu. Místo toho žijí podle zákona a svědectví člověka.

Přátelé, vstupujeme do závěrečných scén historie této Země. Poslední události proroctví se brzy naplní. Boží andělé stále zadržují tyto větry sváru (Zjevení 7:1-3). Ale brzy se tyto větry uvolní a my se musíme ujistit, že jsme připraveni a zapečetěni tím, že plně odevzdáme své životy Ježíši Kristu, že celým srdcem budeme hledat pravdu Božího slova a budeme se snažit vírou přizpůsobit svůj život na Jeho naučení. Zjevení 14:12 nám říká, že praví Boží svatí v posledních dnech budou ti, kteří „zachovávají přikázání Boží a víru Ježíše Krista“. Ne lidská přikázání nebo člověčí víru, ale přikázání Boží a víru Ježíše Krista. Budeme muset projít zkouškou a soužením, trpět úzkostí, možná hladovět; ale Bůh nás neopustí v našem utrpení. Vyzkouší naši víru, ale nenechá nás samotné. Nemáme žít, abychom se líbili sami sobě, jsme tu, abychom světu projevovali Krista, abychom ho a jeho moc představovali lidstvu. A pokud budeme věrní až do konce, pak nás Bůh zachrání. BUĎME PŘIPRAVENI!

Zjevení 2:7 ... „Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“

Zjevení 22:14 ... „Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázaní jeho, aby měli právo k dřevu života, a aby branami vešli do města..“

PŘICHÁZÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA - ČÍ AUTORITU BUDETE NÁSLEDOVAT - BOHA NEBO ČLOVĚKA?

PŘICHÁZÍ SATANŮV SMRTELNÝ klam! HLEDEJTE PRAVDU