MaranathaMedia.cz

Biblický kalendář a přestupné roky

Vytvořeno Bře 01, 2024 Od Jiri Sanek v Ustanovení a nařízení
Přeložil JS
185 Přečtení

Originál článku od Debory Gordonové zde

1. Březen 2024

Vážení přátelé,

Vzhledem k tomu, že se již za týden chystáme provést první kontrolu ječmene v této sezóně, řekli jsme si, že tohle by mohla být dobrá příležitost odpovědět na některé vaše dotazy týkající se přestupných roků v biblickém kalendáři.

Nejprve je důležité pochopit, že každý kalendářní systém - pokud chce zůstat v souladu se slunečním cyklem - musí mít přestupné roky. Je to proto, že délka roku je ve všech kalendářích o něco kratší, než kolik ve skutečnosti trvá oběh Země kolem Slunce, a tohle způsobuje, že délka roku má zpoždění za slunečním cyklem.

Odborný název pro toto zpoždění či prodlevu je „sezónní drift“, protože pokud se zpoždění neupraví, kalendář se nakonec natolik zpozdí za slunečním cyklem, že kalendářní měsíce se posunou do jiných ročních období. Pokud například nedojde ke korekci sezónního driftu v gregoriánském kalendáři, budeme mít my - lidé na severní polokouli - nakonec prosinec uprostřed léta!

Zde přicházejí na pomoc přestupné roky. Celý účel přestupných roků spočívá v kompenzaci onoho sezónního driftu a je velmi jednoduchý na pochopení a zavedení.

Prvním krokem je vzít dobu, za kterou Země oběhne kolem Slunce - což je 365 dní, 6 hodin a 9 minut - a pak odečíst počet dní, které má kalendář běžně v roce (toto číslo se liší v závislosti na kalendáři, který používáte).

Například rok v gregoriánském kalendáři má 365 dní, což znamená, že ročně se za slunečním cyklem opožďuje o 6 hodin a 9 minut.

Druhým krokem je přidat tyto chybějící dny zpět do kalendáře dříve, než bude posun příliš velký. Jak už asi víte, gregoriánský kalendář to dělá tak, že počká čtyři roky a pak přidá jeden den navíc na konec února (6 hodin x 4 roky = 24 hodin/1den).

A právě proto, příteli, se „přestupné roky“ nazývají „přestupné roky“, protože v takovém roce se přidávají chybějící dny, abychom mohli „poskočit dopředu“ a dohnat sluneční cyklus!

Stejný problém se sezónním driftem se samozřejmě vyskytuje i v Biblickém kalendáři. Když vezmeme dobu, za kterou Země oběhne kolem Slunce, a odečteme od ní počet dní, které máme běžně v biblickém kalendáři, což je přibližně 354 dní (12 měsíců x 29,5 dne), dostaneme 11 dní.

Biblický kalendář se tedy každý rok zpožďuje za slunečním cyklem o 11 dní. Na rozdíl od Georgiánského kalendáře však nemůžeme chybějící dny jednoduše přičíst ke konci některého z měsíců, protože v Biblickém kalendáři musí měsíce začínat spatřením srpku novoluní (Gn 1:14; Ž 104:19). Místo toho Biblický kalendář sám koriguje sezónní drift tím, že rok začínáme Chodeš haAviv [měsíc ábíb] (Ex 12:2; Ex 13:3-4; Ex 23:15; Ex 34:18; Dt 16:1).

Připomeňme si, že Chodeš haAviv je měsíc, v němž mají pole ječmene světlou barvu (Ex 9:31-32; J 4:35) a ječmen je náchylný ke zničení krupobitím (Ex 9:31-32). Jinými slovy, je to měsíc, ve kterém se mohou sklízet pole ječmene (Lv 23:10; Lv 23:14; Joz 5:10-12; Jan 4: 35) a pak se mohou hlavy klasů (to je horní část stébla, na kterém jsou semena) buď nechat na slunci, aby se dosušily, nebo se mohou ihned usušit opražením na ohni (Lv 2:14; Lv 23:14; Joz 5:10-12; Rut 2:14; 1 Sam 17:17; 1 Sam 25:18; 2 Sam 17:28).

Takto Biblický kalendář zajišťuje, že Svátek nekvašených chlebů (Chag haMatzot) se vždy slaví v době, kdy nastalo vyvedení z Egypta, což byl chodeš haAviv (Ex 12:2, 17, 51; Ex 13:3-4, 10; Ex 23:15; Ex 34:18, Nu 33:3, Dt 16:1). A to je důvod proč je třeba bedlivě sledovat ječmen v pozdějších fázích jeho vývoje, abychom věděli, kdy biblický rok začít. Proto je naše první oficiální kontrola ječmene v této sezóně naplánována již za něco málo přes týden a to s nadějí, že se s vámi budeme moci podělit o naše zjištění těsně před nadcházejícím pozorováním srpku nového měsíce (11. března 2024).

Zde na stránkách jsou uvedena potenciální data svátků pro 1. měsíc (2024). Nezapomeňte, že to, zdali jsou datumy správné, budeme vědět až poté, co se zjistí, že ječmenná pole jsou ve fázi aviv (ábíb) a bylo zpozorováno Novoluní neboli nový měsíc.

Gn 1:14 I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let.

Ex 9:31-32 Len a ječmen je potlučený, protože ječmen byl už v klasu a len byl v květu. Ale pšenice a špalda nebyly potlučeny, protože jsou pozdní.

Ex 12:2 Tento měsíc bude pro vás počátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem roku.

Ex 12:17 Budete zachovávat svátek nekvašených chlebů, protože právě v tento den jsem vyvedl vaše oddíly z egyptské země; tento den budete zachovávat po všechny své generace jako věčné ustanovení.

Ex 12:51 A právě ten den Hospodin vyvedl syny Izraele po jejich oddílech z egyptské země.

Ex 13:3-4 Mojžíš tedy lidu řekl: Pamatujte na tento den, kdy jste vyšli z Egypta z domu otroctví, neboť silnou rukou vás Hospodin vyvedl z toho místa. Proto nebudete jíst nic kvašeného. Dnes vycházíte, v měsíci ábíbu.

Ex 13:10 A toto ustanovení budeš zachovávat v jeho určený čas rok co rok.

Lv 23:10 Promluv k synům Izraele a řekni jim: Až vejdete do země, kterou vám dávám, a sklidíte její žeň, přinesete první snop ze své žně knězi.

Lv 23:14 Chléb, pražené zrní ani čerstvé obilí nebudete jíst až do toho dne, kdy svému Bohu přinesete obětní dar. To je věčné ustanovení pro vaše generace ve všech vašich sídlech.

Ex 23:15 Budeš zachovávat svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce ábíbu, neboť v něm jsi vyšel z Egypta. se nikdo neukáže přede mnou s prázdnou,

Ex 34:18 Budeš zachovávat svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce ábíbu, neboť v měsíci ábíbu jsi vyšel z Egypta.

Nu 33:3 Vyrazili z Ramesesu prvního měsíce, patnáctého dne prvního měsíce; druhého dne po Velikonocích [Pesachu] vytáhli synové Izraele se vztyčenou hlavou před očima celého Egypta.  

Lv 2:14 Přineseš-li Hospodinu přídavnou oběť z prvotin, přineseš jako přídavnou oběť ze svých prvotin klasy pražené na ohni a drcené zrní z čerstvého obilí.  

Dt 16:1 Zachovávej měsíc ábíb a Velikonoce [Pesach] Hospodinu, svému Bohu, protože v měsíci ábíbu tě Hospodin, tvůj Bůh, vyvedl v noci z Egypta.  

Joz 5:10-12 Synové Izraele tedy tábořili v Gilgálu a čtrnáctého dne v měsíci slavili večer Velikonoce na jerišských stepích. Od druhého dne Velikonoc jedli z výtěžku země nekvašené chleby a pražené zrní, právě tohoto dne. Od druhého dne přestala i mana, když jedli z výtěžku té země. Synové Izraele už neměli manu, ale v onom roce jedli z úrody kenaanské země.  

Rt 2:14 V době jídla jí Bóaz řekl: Přistup sem, pojez chléb a namoč si sousto v octě. Posadila se poblíž ženců. Nabídl jí pražené zrní a ona pojedla, nasytila se a ještě jí zbylo.

1S 17:17 Jišaj řekl svému synu Davidovi: Vezmi svým bratrům éfu tohoto praženého zrní a těchto deset chlebů a rychle jim to zanes do tábora.

1S 25:18 Abígajil rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy vína, pět upravených ovcí, pět měr praženého zrní, sto sušených hroznů, dvě stě koláčů z lisovaných fíků a naložila to na osly.

2S 17:28 a toto vše  -- lože, číše, hliněné nádoby, i pšenici, ječmen, mouku, pražené zrní, fazoli, čočku, pražené zrní,  

Ž 104:19 Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy zapadnout.

J 4:35 Což neříkáte: ‚Ještě čtyři měsíce a přijde žeň‘? Hle, pravím vám: Pozvedněte své oči a pohleďte na pole, že se bělají ke žni.