MaranathaMedia.cz
Vydáno Pro 07, 2022
Počet stran 48
Počet stažení 116

Ostatní jazyky

български език English Deutsch Español

O zničení egyptské armády se mluví jako o jednom z nejjasnějších důkazů, že Bůh je ničitel. Dokonce i v Mojžíšově písni se dozvídáme, že Bůh je válečník, který rozdrtí své nepřátele na kusy.

HOSPODIN je válečník, HOSPODIN je jeho jméno. (4) Faraonovy vozy a jeho vojsko vrhl do moře, jeho nejlepší kapitáni utonuli v moři Rákosovém. (5) Mořské vlny je přikryly, klesli do hlubin jako kámen. (6) Tvá pravice, HOSPODINE, se proslavila silou, tvá pravice, HOSPODINE, zdrtila nepřítele. Exodus 15:3-6 

Jak může být Bůh válečníkem a zároveň mít Syna, který je knížetem pokoje a míru? Může sladká a hořká voda proudit ze stejné fontány? Je Bůh život a smrt smíchané v jedno? Je jeho charakter jako Jin a Jang?

Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem a všichni prošli mořem, (2) všichni byli pokřtěni v Mojžíše v oblaku a v moři. 1K 10:1-2 

Ř 6:3 Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? 

Jestliže událost v Rudém moři byla pro Izrael křtem, pak odhaluje spojení se smrtí a vzkříšením Krista. Poskytuje také pohled na definitivní zničení Satana.

Proto hle, já na tebe přivedu cizince, násilnické národy. Vytasí meč na tvoji krásnou moudrost a znesvětí tvou skvělost. (8) Svrhnou tě do jámy a zemřeš smrtelně raněn uprostřed moří. Ez 28:7-8 

Skrze tajemství kříže nalezne tajemství Rudého moře svůj pravý význam. Bez něj vidíme přes zrcadlo jen temně.