MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Říj 19, 2017
Počet stažení 1,192

Ostatní jazyky

български език English Français Deutsch 國語 Српски Español Kiswahili

Kdo poslal Kóracha, Dátana a Abírama zaživa do propasti?

Numeri 16:31-33  (31) I stalo se, když domluvil všechna tato slova, že se země pod nimi rozpoltila, (32) země otevřela svůj chřtán, pohltila je i jejich domy i všechny lidi, kteří patřili ke Kórachovi, i všechen jejich majetek. (33) Oni i všichni, kdo k nim patřili, sestoupili zaživa do podsvětí, země je přikryla a zmizeli zprostřed shromáždění.

Co s těmito poznámkami uděláme?

Kórach a jeho společníci odmítali světlo, až se stali tak zaslepenými, že ani zřetelné projevy Boží moci nestačily k tomu, aby je přesvědčily. Všechny je přisuzovali lidskému nebo satanskému působení. Stejně si počínali lidé, kteří den po smrti Kóracha a jeho společníků přišli za Mojžíšem a Áronem se slovy, „To vy jste zabili lid Hospodinův.“ Bez ohledu na to, že měli ten nejpřesvědčivější důkaz o Boží nelibosti vůči nim, a to díky smrti lidí, kteří je podvedli, snažili se Jeho soud připisovat Satanovi, prohlašováním, že Mojžíš a Áron mocí toho zlého způsobili smrt dobrých a svatých lidí. A právě to zpečetilo jejich osud. Zhřešili proti Duchu svatému, dopustili se hříchu, který účinně zatvrzuje lidská srdce proti vlivu Boží milosti. PP 405

A co následující tvrzení?

V případě Kóracha, Dátana, a Abírama máme varovné naučení, abychom nenásledovali jejich příkladu. „Ani nepokoušejte Krista, jako někteří z nich pokoušeli, a od hadů zhynuli. Ani nereptejte, jako i někteří z nich reptali a zhynuli od záhubce. Toto pak všecko událo se jim, a napsáno jest k napomenutí našemu, kteříž jsme na konci světa. 3T 353

Jak můžeme sladit tyto výroky při zachování zjevení Božího charakteru s ohledem na Ježíše Krista? Jestliže hledáme našeho Otce celým svým srdcem, najdeme Ho. Kéž bychom byli vykonavateli zákona, a ne jen posluchači, kteří klamou sami sebe.