MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Čvc 18, 2019
Počet stažení 672

Ostatní jazyky

български език English Français Deutsch 國語 Српски Español Kiswahili

Hospodin mu řekl: Projdi středem města, středem Jeruzaléma. Označíš značkou na čelech ty muže, kteří vzdychají a sténají nad všemi těmi ohavnostmi, které se uprostřed něho páchají. (5) A oněm řekl, jak jsem slyšel: Procházejte městem za ním a pobíjejte; vaše oko ať se neslituje, nemějte soucit. (6) Starce, mládence a pannu i malé dítě a ženy zabíjejte až do úplného vyhubení, ale k žádnému člověku, na kterém je ta značka, nepřistupujte. Začnete od mé svatyně. Začali tedy mezi staršími muži, kteří byli před domem. Ez 9:4-6

Opravdu náš nebeský Otec přikazuje mužům, aby zabíjeli dívky a malé děti vražednými zbraněmi? Jak toto jde dohromady s příkladem, který nám dal Ježíš o charakteru Otce?

Izraelité byli silně zapleteni do modlářství. Desatero přikázání nám říká, jak Bůh s modlářstvím zachází.

Ex 20:5 Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí.

Co to znamená navštívit vinu otců na dětech a jak to souvisí s knihou Ezechiel 9 a koncem světa?