Doporučené pořadí pro čtení knih

Války o identitu

Miliony lidí denně bojují s depresí. Motivace pokračovat dál se stává těžší a těžší a mnozí z ní hledají cestu ven.

Toxické účinky bezcennosti pocházejí z toho, že posuzujeme sami sebe - že v něčem nejsme dobří, že nás nikdo nemá rád a že jsme neužiteční. Většina samoučných knih se snaží tento problém řešit tím, že povzbuzuje lidi k lásce a hýčkání sebe sama a namlouvání si, že jsou zvláštními.

Moudrost Boží

Kdo má Syna, má život. Proč tomu tak je? Protože v Božím Synu přebývá ryzí srdce Syna, který je poslušný
svého Otce. Dělá vždy to, co se líbí Otci. Má také Otcovo požehnání a Jeho hlubokou náklonnost. Synovo srdce zcela spočívá v Otcově lásce.

Je to moudrost Boží, která sdílí Ducha Jeho milovaného Syna s vesmírem; sladký, laskavý a poslušný Duch, který
miluje přikázání svého Otce. Kristus je moudrost Boží a jistotou vztahově orientovaného království plného lásky.

Božský vzorec života

Univerzální vzorce života jsou všude kolem nás.

Ony pocházejí z onoho původního Božského vzorce přicházejícího od Otce, skrze Syna a nacházíme je v každém aspektu života. Slunce a měsíc, semínko a rostlinka, rodič a dítě, král a země, Starý zákon – Nový zákon, tento vzorec Zdroje a Kanálu (prostředníka) je klíčem.

Podvratný, rozporuplný vzorec si našel cestu do životů mužů a žen i do srdcí a myslí vládců a vůdců. Všichni si musí zvolit svůj vzorec života nebo smrti. Svaté Písmo nás nabádá, abychom si vybrali.

Původní láska

Jestliže uctíváme Boha který miluje z důvodu vnitřních kvalit, potom i my budeme dělat to samé. My se stáváme tím, na co hledíme. Avšak pokud uctíváme Syna, kterému byly dány všechny věci, a který odpočívá v ujištění sladké benevolentní lásky Agape Svého Otce, potom můžeme být proměněni do obrazu této lásky a té lásky, jak Bůh miluje Svého Syna.


Náš Bůh je Agape a není v Něm vůbec žádný Eros.

Milující hněv Boží

Co říká Bible o Božím hněvu?
Je jako ten náš? Umí se Bůh zlobit? Umí se naštvat? Jak může být Bůh láskyplným Bohem a přitom zničit bezbožníky ohněm?

Tyto otázky a další jsou pečlivě zodpovězeny v této malé brožurce, která představuje půvabný obraz našeho nebeského Otce.

Ježíš přišel, aby nám ukázal Otce. On je dokonalým obrazem Boha. Zamilujte se do Stvořitele, který nikdy nemiluje hříšníka méně.

Od Božství k Trojici

Božství nebo Trojice?

Kterému dáváte přednost vy? Je v nich vlastně nějaký
rozdíl? Jsou obě slova to stejné?

Zdá se, že mezi těmito slovy existuje jistý
rozdíl a bylo učiněno určité úsilí
upřednostňovat jedno nad druhým, kdoví
jestli neodstranit slovo "Božství" úplně, aby
nakonec přesně toho bylo dosaženo.

Napsal Gary Hullquist

Kristus, Sobota a výšiny poselství roku 1888

Již více než 120 let hledá Kristova církev svého Milovaného poté, co zaklepal na dveře v letech 1888 a 1895/96. Od té doby měla církev bezpočet setkání a modlitebních shromáždění, aby znovu zapálila zaslíbený dar Ducha v moci Letnic.

Kristův předpotopní kříž

Pavel řekl: „Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného.“ Kristův kříž se zjevuje ve všech hlavních událostech zkázy zaznamenaných v Písmu svatém. Všemi trápeními svých dětí se trápí i Kristus.

Na začátku bylo sémě Kristovo, jímž máme na mysli Jeho Slovo, předáno ženě, kterou rozumíme Jeho církev. Po celou dobu před potopou se tato žena snažila a lopotila k porodu, aby v lidech samotných Krista probudila v naději
slavných dnů. Přesto byl Duch Svatý odmítnut a pravda potlačena. Lid utopil Jeho hlas a vyvolal v něm nekonečný žal.

Podivný čin Boží

Neboť Hospodin povstane jako na hoře Perasímu, rozzuří se jako v Gibeónském údolí, aby vykonal své dílo, sobě cizí dílo, a aby vykonal svou službu, pro něj neobvyklou službu. Iz 28:21

Co je to za podivný čin, který Bůh vykonává? Podle mnohých jde o pro Boha netypický čin, kdy očišťuje Universum od hříchu. Není si snad Bůh někdy podobný?

Odhalení hada v dobytí Kanaánu

Jak se srovnáme s hromadným vyvražďováním národů mečem Izraelitů, když čteme slova Kristova?

…všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Nejen muže, ale také ženy a děti:
Dt 2:34 V té době jsme dobyli všechna jeho města a každé město jsme zasvětili zkáze, na muže, ženy i malé děti. Nenechali jsme nikoho přežít:

Kórachova vzpoura

Kdo poslal Kóracha, Dátana a Abírama zaživa do propasti?

Numeri 16:31-33  (31) I stalo se, když domluvil všechna tato slova, že se země pod nimi rozpoltila, (32) země otevřela svůj chřtán, pohltila je i jejich domy i všechny lidi, kteří patřili ke Kórachovi, i všechen jejich majetek. (33) Oni i všichni, kdo k nim patřili, sestoupili zaživa do podsvětí, země je přikryla a zmizeli zprostřed shromáždění.

Co s těmito poznámkami uděláme?

Golgota na Sinaji - Paul Penno

Vynikající knížečka, jež vysvětluje ústřední problematiku sporu v roce 1888 uvnitř Adventistického hnutí.

Předmět smluv hraje ústřední roli v pochopení spravedlnosti vírou. Když jsou smlouvy chápány jako zkušenosti jedince, texty jako Římanům 5:20 se otevírají jasnějšímu pochopení jak je Boží zákon vskutku naším vychovatelem, který nás přivádí ke Kristu.

Každý přemýšlivý křesťan potřebuje číst a porozumět obsahu této knihy.

Verze anglického originálu z roku 2002!

Kněz navěky


Věčné evangelium je trvalé a nyní v těchto posledních dnech přichází k celému světu. Toto evangelium bylo kázáno prvnímu páru v Edenu, světu před potopou skrze Noeho - kazatele spravedlnosti a semeni Abrahama, Izáka a Jákoba, dětí Izraele. Ježíš je nosil na svých bedrech “po všechny dávné dny” a chránil je skrze věčný příslib své krve, jako Beránek Boží, zabitý od založení světa.

Odložení Augustinových brýlí při pohledu na smlouvy

U zrodu Adventismu, poté co byly položeny jeho základy, část materiálu použitého na jejich stavbu byli dřevo a sláma Augustinovy falešné teologie smluv. Použitím těchto falešných brýlí vedlo k tomu, že Adventistické hnutí vybudovalo zeď kolem dvou klíčových biblických textů, konkrétně Galatským 3:19-24 a Kolosským 2:16,17.

Pán seslal nejvzácnější poselství skrze starší Jonese a Waggonera, aby tak podpálil toto dřevo a slámu, které blokovali dokončení Adventistického poselství pod mocí Pozdního deště.

Ceremoniální dělicí čára v historii ASD

Adventistická historie je plná sporů a debat na téma, kdy a kde Stará smlouva se všemi svými obřady a ceremoniemi začala a končila. Jako  všechny ostatní protestantské církve, z kterých pocházejí, adventisté dávno přijali převládající myšlenku, že všechny věci staré a židovské skončily smrtí Ježíše. Pro všechny ostatní protestanty to znamenalo také konec sedmého dne soboty. Avšak ne, řekli adventisté, kteří nabyli přesvědčení ze čtvrtého přikázání. Mravní zákon je trvalý; Mojžíšův zákon byl přibit na kříž. Ale co desátek, alkoholický nápoj a nečisté maso? Brzo byl přes ceremoniální dělicí čáru přesunut rostoucí seznam Mojžíšovských ustanovení. A pak nastal rok 1888. Důsledky byly nepopíratelné. Něco muselo povolit. Bojové linie byly načrtnuté, a zbytek - nuže, zbytek je historie.

Lekce z historie organizace církve

Starší A. T. Jones a E. J. Waggoner byli Bohem vyvolení poslové, kteří přinesli poselství o ospravedlnění z víry do ostatku Božího lidu. Odmítnutí tohoto poselství zažehlo v těchto mužích fatální trhlinu ohledně předmětu organizace Církve. Jak budeme tuto historii týkající se jich studovat, kéž se z toho poučíme o Boží církvi v těchto posledních dnech.