Vítejte v české sekci internetových stránek služebnosti Maranatha Media

Sledovat kanál Youtube Sledovat kanál Youtube

Novoluní a svátky v roce 2018. Datumy a časy platí pro místo Praha, kdy čas je přizpůsoben letnímu času, pakliže je aktivní.

Příští období novoluní začíná: pozorovatelným srpkem měsíce po západu Slunce 8. prosince a končí 11. prosince západem slunce (fáze novu nastává 7. prosince v 08:20 hod.)

Hlavní příspěvky

Oživení primitivní zbožnosti

Vytvořil(a) Srp 29, 2017 Od Adrian Ebens v Věčné evangelium

Dříve než na zem dopadnou konečné Boží soudy, dojde mezi Božím lidem k takovému oživení původní zbožnosti, jaké se neprojevilo od doby apoštolů.  Na Boží lid sestoupí Boží Duch a moc. Pak se mnoho lidí oddělí od těch církví, v nichž láska ke světu potlačila lásku k Bohu a jeho slovu. Mnozí - jak duchovní, tak členové těchto církví - radostně přijmou velké pravdy, které nechal hlásat Bůh, aby se lidé připravili na druhý příchod Pána Ježíše.

Bůh zjevil sám sebe v Kristu

Vytvořil(a) Led 25, 2017 Od Ellen White v Boží charakter

Při prvním příchodu Krista tma přikrývala zemi a hustá temnota lidi. Zdálo se, že světlo a pravda odešly z řad lidstva a mimo veškerou diskusi to vypadalo, že Satan vládne mocně. Existovaly soupeřící sekty a mezi těmi, kteří se prohlašovali za služebníky Boží, byly dávány najevo - láska ve vynikání a spory o moc a postavení. Duše, které toužebně dychtily po světle, byly plné zmatku a smutku. Mnozí vzdychali: "Co je pravda?" Neznalost zvítězila, ale mnozí hledali něco lepšího, hledali světlo, které by ozářilo mravní temnotu světa. Oni žíznili po poznání toho živého Boha a po trošce jistoty života věčného. Byli tu i muži, kteří ač nebyli ze židovského národa a ti prorokovali, že přijde inspirovaný učitel a ten, že je bude učit pravdě. Avšak i mezi Židy byli muži, kteří neznečistili svoji integritu a kteří četli s dychtivým očekáváním jisté prorocké slovo, jež poukazovalo na příchod Vykupitele. 

Zpráva z Francie, 2017

Vytvořil(a) Zář 07, 2017 Od Danutasn Brown v Svědectví a příběhy

Adrian a já jsme přilétli do Toulouse v jižní Francii, které se stalo hlavním městem království Vizigótů v roce 418 poté, co se jejich výboje pohybovaly na západ. Vizigótové jsou nejslavnější pro svou armádu pod vedením krále Alaricha, který v roce 410 vyplenil Řím, což podle našich průkopníků bylo onou první polnicí (troubou) ze Zjevení 8:7. Bylo to poprvé, kdy Řím za 800 let padl cizí armádě a byl to tehdy velký šok pro lidi.

Únik z Pentagonu (pětice) Lží

Vytvořil(a) Pro 30, 2016 Od Adrian Ebens v Víno Babylónu

Před několika lety, bylo to v roce 2011, jsem měl následující myšlenky, jež se týkaly mé zkušenosti. Seděl jsem ve stavu vyčerpání na vrchu velmi vysokého kopce. Těžce jsem dýchal, protože jsem se na kopec vyškrábal s veškerým svým úsilím. Když jsem se podíval z vrcholu tohoto kopce, viděl jsem místo, které bylo mým domovem. Byl jsem ve věznici s maximální ostrahou. Díval jsem se v hrůze na zabezpečení jejích zdí a na ostnatý drát, která ji obepínal. Byl jsem naprosto ohromen, jak to bylo možné, abych uniknul z této impozantní stavby. Děkoval jsem Bohu za Jeho milost ke mně, že jsem byl schopen se dostat na svobodu. Ze své pozorovatelny na kopci jsem viděl přes zeď do otevřených ploch věznice. Viděl jsem mnoho mých přátel na tomto místě. Ve svém srdci jsem cítil hlubokou bolest a touhu upozornit je na jejich stav podvodu a otroctví.

Izrael věděl, že Mesiáš měl být Syn Boží

Vytvořil(a) Pro 30, 2016 Od Jutta Deichsel v Boží Syn

V rozhovorech a diskusích jsem často konfrontována s myšlenkou, že Ježíš se stal Božím Synem při svém narození z Marie. Tento názor, že "synovství" nebylo víc než "práce", kterou Ježíš činil během svého působení zde na zemi, mě často potkává. Tvrdí se také, že ve Starém zákoně se vlastně Syn Boží nijak nevypodobňuje. Je to pravda?