MaranathaMedia.cz

Boží zaslíbení a lži o změně klimatu - část 1.

Vytvořeno Úno 02, 2023 Od Tim Jennings v Obecné
Přeložil JS
528 Přečtení

zdroj: 26. ledna 2023 Blogy od: Tim Jennings, M.D.

BOŽÍ ZASLÍBENÍ A LŽI O ZMĚNĚ KLIMATU - ČÁST 1.

Pokud k životu přistupujete na základě biblického světonázoru, pak rozumíte tomu, že na planetě Zemi válčí dvě antagonistické (protichůdné) síly - Boží království pravdy, lásky a svobody versus Satanovo království lži, sobectví a nátlaku.

Tyto dva systémy pocházejí od dvou různých živých bytostí: jednak od našeho nekonečného Boha lásky, který je zdrojem veškeré pravdy, lásky, spravedlnosti, čistoty, svatosti, ctnosti, dobroty a samotného života, a druhak od satana, který je původcem lži, sobectví, zla, bolesti, utrpení, nemoci, deformace, zkaženosti a smrti.

Boží světlo bojuje proti Satanovým zástupcům temnoty; pravda a láska bojují proti lži a sobectví. A tento boj zasahuje do všech fází naší existence.

Bible je zjevením skutečnosti od Boha o původním Božím záměru s lidstvem, o problému hříchu, o Božím zásahu k nápravě hříchu a o Božích metodách a charakteru v kontrastu s metodami a charakterem satana.

Bůh se nás neustále snaží vyvádět z temnoty nepochopení, zmatku a omylu do světla pravdy. Satan však v průběhu lidských dějin vytrvale a účinně přichází se lží, s falešnými narativy, které mají nahradit pravdu a uvěznit srdce a mysl ve strachu a sobectví.

V Edenu Bůh varoval, že porušení důvěry v něj a porušení zákonů, podle kterých On vybudoval život, tak to že povede ke zkáze a smrti. Satan předložil alternativní příběh (narativ) – totiž že Bůh lhal, že hřích nemá za následek smrt a že Bůh nedal varování proto, aby ochránil lidi před zraněním a smrtí, které si sami způsobili, ale spíše proto, aby jim zabránil stát se mocnějšími a bohu podobnějším, a to proto, aby Bůh mohl hromadit moc a kontrolu pro sebe. Žel Adam a Eva tomu falešnému příběhu uvěřili a lidstvo se nakazilo hříchem.

Kain také přijal falešný příběh a odmítl Boží pokyny, když místo Božího ustanovení nahradil své vlastní skutky. Tím se nevyhnutelně zkazil; jeho odmítání pravdy a Božích pokynů vedlo k nekontrolované žárlivosti na svého bratra Ábela, jehož nakonec zavraždil.

Planetární katastrofa

Bible nám říká, že v době, kdy žil Noe, tak Bůh vyslal jistou zprávu o blížící se klimatické katastrofě: "Svět bude zničen celosvětovou potopou za 120 let" (1. Mojžíšova 6:3). Noe toto poselství věrně hlásal, varoval obyvatele Země před touto blížící se klimatickou katastrofou a nabídl jim jedinou možnost úniku - nastoupit do archy, kterou stavěl (2Pt 2:5).

Bezbožní však pod vedením Satana odmítli Boží varování a předložili alternativní příběh (narativ). Asi si dovedete představit, jak se tito popírači Boha vysmívají Noemu jako extrémistovi, alarmistovi, bláznovi. Poukazovali na "vědu", která dokazovala, že nikdy nepršelo, že vody v moři a řekách nikdy neopustily své břehy. Tvrdili, že je vědecky nemožné, aby k potopě došlo. Oni proti Božímu zjevení postavili vědecká měření z přírody a tvrdili, že nic takového jako záplavy neexistuje.

Co se stalo? Ježíš to objasnil slovy:

Ale jak bylo za dnů Noemových, tak i bude, až přijde Syn člověka. Jako totiž za oněch dnů před potopou jedli a pili, ženili a vdávali se až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nepřišli k rozumu, až přišla potopa a všechny zachvátila, tak tomu i bude, až přijde Syn člověka. (Matouš 24:37-39 Colův překl., zvýraznění moje).

Přestože Noe 120 let kázal o blížící se potopě, lidé nevěděli, nechápali, nerozpoznali, co se má stát. Proč? Protože oni přijali ten falešný narativ a odmítli poselství pravdy přicházející od Boha.

Kdybyste žili v Noemově době, se svou současnou vírou v Boha a v Bibli, komu byste věřili: Noemovi, nebo tehdejším médiím a vědeckým odborníkům?

Ježíš prohlásil, že něco podobného se stane i v naší době: Až se bude blížit jeho druhý příchod, lidé si nebudou vědomi Jeho návratu a nebudou na něj připraveni. Proč? Protože stejně jako ti bezbožní předpotopní lidé, tak oni odmítnou Boží poselství a místo toho se rozhodnou věřit falešnému příběhu, který pochází od Satana.

Jedním ze satanových falešných narativů (příběhů), které klamou dnešní svět, je přímé popření, odmítnutí a nahrazení zaslíbení daného lidstvu Bohem po potopě:

„Dokud trvat bude země, setba a žeň, chlad a horko, léto a zima, ani den a noc nikdy nepřestanou." (Genesis 8:22, NBK).

Neboli, Bůh zaslibuje, že naše podnebí a roční období budou trvat stabilně až do druhého příchodu Krista, tedy "dokud bude země trvat".

Ale Satanova lež, onen falešný narativ tohoto zkaženého světa, je o "změně klimatu", o klimatické katastrofě, o ukončení života lidí v důsledku zničení klimatu.

A stejně jako ti předpotopní lidé, i my se musíme rozhodnout, kterému názoru budeme věřit: zda bezbožníkům, evolucionistům, vědátorům tohoto světa, těm stejným lidem, kteří vnutili světu COVID mandáty, kteří omezili naše svobody a kteří ublížili našim dětem – nebo našemu Stvořiteli?

Lži, které rozdělují

Jaký je dopad na lidi, kteří věří nepravdě o změně klimatu? Podněcuje toto poselství lidi k naději, k redukci strachu, sbližuje lidi v lásce a vede k větší svobodě a volnosti, nebo toto protibiblické poselství podněcuje strach, vyvolává konflikty, inspiruje k omezování svobody a vede k nátlaku a kontrole?

Pochopte to jasně:

  • Nečelíme globální klimatické katastrofě - čelíme globální duchovní katastrofě.
  • Nečelíme globálnímu oteplování způsobenému člověkem – my čelíme globálnímu ochlazení srdce způsobenému člověkem; Ježíš řekl:

„tím, že převládne bezzákonnost, láska většiny ochladne“ (Matouš 24:12, MPCZ).

Satan zaslepuje lidi před realitou tím, že je přiměje soustředit se na něco emotivního, aby odvedl pozornost od toho, co se skutečně děje:

Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím (2. Korintským 4:4, CEP).

Satanův tlak na konci světa je aktivní a agresivní a odvrací mysl od Boha, od Bible, od naděje na nové nebe a novou zemi k budoucnosti, v níž se údajně sami zničíme přelidněním a klimatickou katastrofou. Musíme se tedy zachránit prostřednictvím činností, které lidem ve skutečnosti uškodí – totiž mnoha různými řešeními, která navrhuje takzvané "zelené" hnutí. Jejich navrhovaná řešení jsou antihumánní, protivědecká a proti svobodě a jsou pro-elitářská, mají pomoci vládnoucí třídě ovládat a kontrolovat ostatní. Zelené hnutí propagátorů změny klimatu je hnutím bezbožníků, kteří usilují o zničení Božího obrazu v lidech a zničení svobody svědomí.

A to vše je založeno na falešném narativu. (Více o tom ve druhé části tohoto seriálu.)

Účelem a cílem zastánců změny klimatu je zvýšit chaos, zmatek, nejistotu a strach tak, aby lidé toužící po bezpečí a jistotě přijali totalitního vládce, který k nastolení pořádku použije sílu.

Jako křesťané však proti tomuto podvodu bojujeme božskými zbraněmi, které nám dal Bůh (2. Korintským 10:3-5). Našimi zbraněmi jsou pravda předkládaná v lásce, zatímco druhým ponecháváme svobodu:

  • Nepoužíváme nátlak.
  • Nepoužíváme propagandu.
  • Svobody neomezujeme.
  • Nenařizujeme ostatním, aby dělali to, co říkáme.
  • Nespolčujeme se s filozofiemi a systémy založenými na bezbožnosti ani je nepodporujeme.
  • Rozeznáváme rozdíl mezi bezbožným zeleným hnutím, které odvádí lidi od Ježíše a od naplnění naší odpovědnosti být dobrými správci Země a mít nad ní vládu; místo toho se aktivně snažíme rozvíjet (planetu) Zemi tak, aby byla stále přátelštější k lidem, a to způsobem, který není destruktivní a hrubý.
  • Lidí si ceníme více než planety a uvědomujeme si, že bez ohledu na to, jak dobře se Zemí jako Boží správci hospodaříme, tak tato planeta bude zničena a nahrazena novou, až přijde Ježíš - chvála Bohu!

Takže až uslyšíte hlasatele strachu ze změny klimatu, vzpomeňte si na to Boží zaslíbení, že se roční období (léto a zima) nezmění, "dokud bude trvat Země", odmítněte jejich lži a držte se pravdy, jaká je v Ježíši.

V příštím blogu se budeme zabývat některými vědeckými poznatky, které dokládají lež, že zvyšující se obsah oxidu uhličitého (CO2 ) v atmosféře způsobuje, že Země je méně obyvatelná, méně zelená a ničí život - což je přesný opak toho, co je pravda.