MaranathaMedia.cz

Jak soudíte, 14. kap

Vytvořeno Pro 23, 2022 Od Adrian Ebens v Boží charakter
Přeložil JS
71 Přečtení

minulý díl zde

14. Tvá cesta, Bože, je ve svatyni

Body, o nichž jsme hovořili v předchozí kapitole, postavily mezi Boha a člověka velkou propast. Vlivem Satana se lidský rod vydal na bezútěšnou, temnou cestu. Jak by nás mohl Bůh znovu získat a přenastavit naše falešné myšlení? Jak by se naše myšlení mohlo opět stát Božím myšlením, abychom mohli skutečně porozumět Jeho charakteru?

Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. "Jan 14:6 

Ježíš je ta cesta k Otci, pravda Otce a život Otce. Skrze Krista se můžeme vrátit k Bohu. To slovo pro cestu v řečtině ve výše uvedeném verši je G3598 hodos, což znamená pěšina, stezka. Stejné slovo je použito v řeckém Starém zákoně v tomto verši:

Tvá cesta, ó Bože, je ve svatyni, kdo je tak velký Bůh jako náš Bůh? Žalm 77:13 (český překlad KJV)

Aby se nám Bůh mohl přiblížit a přebývat s námi, nechal postavit svatyni.

A ať mi udělají svatyni a budu přebývat uprostřed nich. Exodus 25:8

Cílem chůze po této stezce svatyně je, aby naše kamenná srdce znovu změkla a stala se srdci masitými.

Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Ezechiel 36:26 

Symbolika svatyně nám ukazuje kroky, kterými se máme řídit, abychom se mohli plně vrátit k Bohu a smířit se s ním.

Podívejme se na rozvržení tohoto systému svatyně.