MaranathaMedia.cz

Kříž prozkoumaný a Kříž střetnutý, kap. 3

Vytvořeno Bře 16, 2021 Od Adrian Ebens v Věčné evangelium
Přeložil JS
636 Přečtení

pokračování ze stránky zde

3. V každém jejich soužení měl soužení i on

Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. Zjevení 13:8 (B21)

Když o tomto kříži Ježíš mluvil, dělal to mnohem širšími slovy, než si většina lidí uvědomuje.

Mt 16:24 Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne.

Principem kříže je princip sebezapření sebe sama. Ježíš to předvedl na událostech, které vedly k jeho ukřižování. Nebránil se před výsměchem a bitím, které dostával. Trpělivě to snášel, i když mu to způsobilo nesmírné utrpení. Přitom celá moc vesmíru byla na Jeho povel. V jediném okamžiku mohl způsobit, aby jeho utrpení skončilo, ale On se mu podrobil, aby svým útočníkům poskytl co nejvíce času, aby si o Něm ještě mohli změnit názor. Kristus doufal, že ze svých skutků učiní pokání dříve, než aby se o čtyřicet let později zahubili při zničení Jeruzaléma.

Realita je taková, že vše ve vesmíru drží pohromadě skrze Božího Syna.

A On [Kristus] je před počátkem všeho, co bylo stvořeno. A jenom jeho mocí drží všechno pospolu a nepropadá se  v nicotu.. Koloským 1:17 [Kurzův překlad]

... On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem.... Židům 1:3

Jako Ten, kdo nás stvořil, je Kristus něžným rodičem, který je dojat z každého muže, ženy i dítěte. Přeje si, aby každé z jeho dětí rostlo ve šťastném, zdravém a klidném prostředí. Jeho touha je výrazem Jeho Otce, který je zdrojem všech věcí. To znamená, že pokaždé, když jedno z jeho dětí trpí bolestí, trpí i Kristus. Jeho srdce pociťuje bolest za veškeré to lidské utrpení. Prorok Izaiáš o tom hovořil těmito slovy:

Iz 63:9 V každém jejich soužení měl soužení i on. Anděl jeho přítomnosti je zachraňoval. On je ve své lásce a ve svém soucitu vykoupil. Zvedal je a nosil je po všechny dávné dny.

Každá věc, kterou Izrael jako národ i jako jednotlivci zakoušeli, s nimi to procházel i Kristus. Ježíš však netrpěl pouze pro Izrael, ale za všechny ty, kteří žijí na planetě zemi.

Pro ty z vás, kteří mají děti, jak se cítíte, když vaše dítě trpí velkými bolestmi? To probodává vaše srdce a způsobuje mnoho utrpení a smutku. Co když jedno z vašich dětí zraní další z vašich dětí? Tohle způsobí ještě větší zármutek. Vy trpíte kvůli svému zraněnému dítěti a cítíte zklamání pro toho, který tomu prvnímu zranění způsobil.

Jak se cítí rodič, když mu ublíží někdo, kdo je mimo rodinu? Přirozeným pocitem pro mnohé je uvalit na tuto osobu trest. Jak se cítí Ježíš, když je jedno z jeho dětí znásilněno? To mu způsobuje více zármutku, než co cítí lidský rodič pro své dítě. Lidskou reakcí na jednání s pachatelem je uvalení trestu na něho. Pro Krista je však ten pachatel také Jeho dítětem. Ježíš je zraněn jejich odporným činem, ale pokud od nich odejme svoji ochranu, oni zemřou a Kristus nechce, aby kdokoli zemřel. Kristus tedy tiše trpí, zatímco muži, ženy a děti se navzájem zraňují, týrají a zabíjejí.

Pokaždé, když hřešíme, vzdorujeme volání Ducha Kristova do naší duše. Pokaždé, když děláme to, o čem víme, že je špatné, probodáváme Krista.

… a odpadli, je nemožné znovu obnovovat ku pokání, neboť si opět křižují Syna Božího a vystavují ho veřejnému posměchu. Žd 6:6

Pokaždé, když někdo dá svému partnerovi facku, Kristus to cítí. Pokaždé, když se dítě třese v rohu, zatímco jeho otec bije jejich maminku, Kristus to všechno cítí. Nemůže však nutit lidi, aby s těmito věcmi přestali, protože použití síly nemění charakter těch, kdo páchají zlo. Kdyby však Kristus použil sílu, určitě by to změnilo charakter Boha. Ale Písmo říká, že Bůh se nemění (Malachiáš 3:6). Pomyslete také, že pokud nějaká osoba vnímá, že jí Bůh nutí, může to ještě více zvýšit odhodlání vzdorovat a dělat zlo.

Když pochopíme Kristova utrpení v bolesti, kterou si lidé navzájem způsobují, dostaneme perspektivu kříže, která je tak jasná, že je nemožné žít stejným způsobem jako před tímto uvědoměním si toho. Uvažujte o následujících statistikách ze stránek worldometers.info:

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) dochází na světě každým rokem odhadem k 40–50 milionům potratů. To odpovídá přibližně 125 000 potratů denně[1]. Dokážeme si představit utrpení, které Kristus zažívá u 125 000 svých dětí takto umírajících - každý den? Co s těmi pocity matky, když se ona snaží vyrovnat s ukončením těhotenství? Neexistuje způsob, jak by lidská mysl mohla pochopit utrpení, které je součástí této statistiky.

Dnes při autonehodách zemře přibližně 3000 lidí a 2800 lidí si vezme život. Kolik utrpení je v těchto statistikách zahrnuto nejen pro ty, kteří zemřeli, ale i pro ty, kteří pozůstali? Kolik žen a dětí bude dnes sexuálně zneužíváno muži? Statistiky naznačují, že téměř 25 milionů lidí je obchodováno jako s otroky a více než polovina z nich je sexuálně zneužívána.[2] Z oněch 25 milionů tvoří 71% ženy a dívky.

Dnes po celém světě zemře 137 žen rukou jejich partnera nebo bývalého partnera.[3] Utrpení způsobená Kristu v těchto statistikách jsou nepředstavitelná. Přitom je to jen pár statistik odrážejících lidské utrpení po celém světě každý den.

Každý den je Kristus nucen trpět/snášet násilí a sobectví mužů a žen. Člověk by mohl položit otázku: „Proč se Kristus nezachrání a z tohoto kříže sebezapření nesestoupí?“ Každý den je živým peklem pro Něho a Jeho drahé anděly, kteří jsou posíláni, aby nás chránili, a kteří také musí být svědky těchto zvěrstev. Přáli jste si někdy, abyste byli andělem? Pečlivě se zamyslete, kolik zármutku musí andělé zakoušet při péči o padlé syny a dcery tohoto světa. Je tohle práce, kterou byste dělali dobrovolně? Totiž být nuceni přihlížet týrání dítěte, protože tam není nikdo, kdo by požádal Ježíše, aby jim pomohl, nebo protože oni zavírají své mysli před světlem, které jim je posíláno? Jak bezmocný a smutný by se cítil ten anděl, který je svědkem takové scény?

Uvažujme o situaci rodiče, který má dceru závislou na drogách a který je v násilném vztahu se surovým manželem. Jak to zastavíte? Přinutíte svou dceru, aby se změnila? Dokážete lusknout prsty, aby ta veškerá bolest zmizela? Co když vaše dcera odmítne pomoci, můžete ji nutit se změnit? Bez jejího souhlasu můžete udělat jen málo, kromě toho, že to projdete společně a řeknete jí, že ji milujete, a budete se snažit ji utěšovat, jak ona bude kráčet temným údolím. Pokusit se ji donutit ke změně znamená jen ji dostat hlouběji do problému.

Náš Otec a Spasitel jsou v podobné situaci. I když mají neomezené zdroje, nemohou donucovat vůli svých dětí a nemohou nás přimět ke změně, pokud my nepožádáme o jejich pomoc a neposlechneme jejich vedení a nebudeme se jím řídit.

Lidské mysli se zdá, že tomuto Kříži nelze uvěřit, protože je tak odlišný od našeho myšlení. Neexistuje tam žádná sebeobrana, sebezáchova nebo sobeckost (vlastní zájem). Je to úplné odevzdání se do služby, útěchy a pomoci vašim dětem, z nichž většina s vámi nechce mít nic společného.

Existuje mnoho lidí, kteří se na Boha hněvají, protože se zjevně nestará o jejich utrpení. Přesto, když Ho lidé odmítají uznat nebo dodržovat Jeho přikázání, jak Bůh může zabraňovat Satanovi v útoku na ně, když mu dávají svolení ničit jejich životy tím, že odmítají chodit po Božích cestách?

Pro ty z nás, kteří v Boha věří a snaží se následovat Jeho cesty, dokážete vidět, že ten Kristův kříž není jakousi jednodenní událostí, ale zkušeností, která postihuje všechny lidské dějiny? Je sice pravda, že Kristus zemřel jednou v těle, ale tato událost je klíčem k otevření pravdy, že každý den je Kristus probodáván lidskými myšlenkami, slovy a činy. Uvažujme o následujících biblických verších:

S Kristem ukřižován jsem. Živť jsem pak již ne já, ale živ jest ve mně Kristus. Že pak nyní živ jsem v těle, u víře Syna Božího živ jsem, kterýž zamiloval mne, a vydal sebe samého za mne.  Galatským 2:20 (BKR)

Proč Pavel říká: „S Kristem ukřižován jsem“? Proč Pavel neříká „Jsem ukřižován jako Kristus“? Pokud jsem ukřižován s Kristem, pak neznamená to, že i dnes je Kristus stále křižován skrze hříšnost lidí?

jsme pronásledováni, ale nejsme opouštěni; jsme sráženi, ale nejsme ničeni. (10) Stále nosíme na svém těle Ježíšovo umírání, aby byl na našem těle zjeven i Ježíšův život.  2. Korintským 4:9-10

Proč Pavel mluví o nošení utrpení Pána Ježíše na našich tělech? Píše se to v přítomném čase, nikoli v minulém čase. Neodráží tohle, že v pronásledování a utrpení těch, kteří Krista následují, tak že Kristus trpí s nimi a je dotknutý jejich trápením a bolestí?

Potom jaká je tedy lidská odpověď na tento Kříž? Pokud každý den přemýšlíte o Kristově utrpení, je nemožné žít pro sebe. Jak můžete žít, abyste se potěšili, když víte, že Kristus je každý den v naprosté a úplné trýzni?

Jednoho dne, když jsem o tomto tématu rozjímal a cítil jsem se naprosto zaplaven Kristovým utrpením, tak jsem se Ho v modlitbě zeptal: „Jak Ti mohu být požehnáním a pomoci Ti ve světle těchto věcí?“ Odpověď byla: „Nemůžeš se Mnou bdít jednu hodinu?“ Drazí čtenáři, vyzývám vás, abyste přemýšleli o utrpení našeho Spasitele. Stojí věci - tohoto života, který si chcete užívat, a o kterých víte, že vám brání v bližším chození se svým Spasitelem - za to utrpení, jež náš Spasitel cítí? Každou vteřinu, kdy tento svět pokračuje ve svém současném stavu, Kristus snáší nevýslovnou agónii. Každý dech, který vy dýcháte, má nekonečnou hodnotu kvůli utrpením, která stála Božího Syna. Jeho vždy milosrdné srdce nebude nutit lidi ke změně, ale On čeká s toužebnou touhou, že k Němu přijdeme, abychom našli odpočinek.

Bůh nás nedělá zodpovědným za veškeré utrpení světa a sami pro Něj nemůžeme změnit celý svět. Ale když každý den rozjímáme o Kristově sebezapření a o tom, kolik lásky a trpělivosti nám projevuje prostřednictvím Své bolesti a sebezapření, můžeme být změněni tak, abychom byli trpěliví vůči ostatním a měli strpení s jejich chybami a slabostmi bez nutnosti stěžování si nebo býti podráždění.

Nekonečné roky věčnosti nikdy nevypoví celou délku a šíři utrpení Kříže za posledních šest tisíc let. Ta nesobeckost, jíž to ukazuje, to zcela odhaluje naše sobecké povahy. Myšlenka na kříž tímto způsobem způsobí, že buď budete pokorně obměkčeni, nebo zatvrzeni, abyste jí odolávali a bojovali proti tak hlubokému zjevení Boží lásky.

Dovolíte sama sobě se v tomto projevu kříže přitáhnout k lásce Boha a zauvažujete o tom, že od založení světa až dosud byl Kristus ve Svém Duchu zabit? Kdyby nebylo zjevení onoho fyzického Kříže, my bychom nepoznali naše skutečné přirozené pocity vůči Kristu. V Kristově smrti před 2000 lety se plně projevilo to semeno nepřátelství uvnitř Adama a lidstvo vidělo plné výsledky toho, co leželo v srdci Adama, nevyvinuté a nepochopené.

Nyní, když jsme si tohoto Kříže vědomi, jak na něj budeme reagovat?

pokračování příště

 


[1] worldometers.info/abortions/

[2] https://www.bustle.com/p/13-sex-trafficking-statistics-that-put-the-worldwide-problem-into-perspective-9930150

[3] BBC.com Ženy zabité během jednoho dne po celém světě. 28. listopadu 2018