MaranathaMedia.cz

92 Otázek a odpovědí o Svátcích neboli Slavnostech, část 2

Vytvořeno Lis 03, 2021 Od Richard a Melody Drakeovi v Ustanovení a nařízení
Přeložil JS
481 Přečtení

pokračování odtud

28. Otázka: Zachovával Ježíš svátky?

Odpověď: Ano. Pro biblický důkaz, že Ježíš slavil svátky, si přečtěte Lukáše 2:41, 42; Matouš 26:17-18; Jan 2:23; Jan 4:45; Jan 5:1; Jan 7:10, 14, 37; Lukáš 22:15-16.

"Pro Židy byl dvanáctý rok života hranicí mezi dětstvím a mládím. Když židovský chlapec dovršil tohoto věku, byl nazván synem zákona a synem Božím. Mohl se vzdělávat ve svém náboženství a očekávalo se od něho, že se bude účastnit posvátných slavností (svátků) a obřadů. Když Ježíš dosáhl dvanácti let, vzali jej rodiče o Velikonocích s sebou do Jeruzaléma, jak to vyžadovala tradice. Josef s Marií, stejně jako ostatní zbožní Izraelci, tam putovali na slavnost každý rok.“ DA 75  {TV 45.1}.

 

29. Otázka: Vzhledem k tomu, že podle EGW existují pouze dva zákony (obřadní nebo morální), a Ježíš nezachovával obřadní zákon, ale dodržoval svátky, pod který zákon tedy spadají svátky?

Odpověď: Morální

 

30. Otázka: 1. Petrův 2:21 říká, že bychom se měli řídit Ježíšovým příkladem, neměli bychom tedy následovat Jeho příklad i při dodržování svátků? (Nezapomeňte, že Ježíš obřadní zákon nedodržoval, ale svátky zachovával.)

Odpověď: Ano

 

31. Otázka: Na jakém základě bychom měli ve všech věcech následovat Ježíšův příklad, kromě případů, kdy zachovával svátky?

Odpověď: ????

 

32. Otázka: Poté, co se Pavel obrátil, zachovával nebo vyučoval své obrácené, aby dodržovali obřadní/ceremoniální zákon?

Odpověď: Ne.

"Pavel sám sebe ani své obrácené nesvazuje k obřadům a zvykům Židů, s jejich rozmanitými formami, předobrazy a oběťmi; poznal totiž, že dokonalá a poslední oběť byla učiněna smrtí Božího Syna. “ Črty ze života apoštola Pavla, str. 105

 

33. Otázka: Zachovával Pavel svátky po kříži a učil své obrácené z pohanů, aby činili totéž?

Odpověď: Ano.

„Ale rozloučil se a řekl: „Zcela jistě musím nastávající svátek strávit v Jeruzalémě.“. (Skutky 18:21, CSP)

Ellen Whiteová tento text komentuje.

"Pavel odešel z Korintu a jeho dalším působištěm se stal Efez. Byl na cestě do Jeruzaléma, kde se chtěl zúčastnit blížících se oslav, a proto se zde mohl zdržet jen krátce.“ (Skutky apoštolů, str. 269  {PNL 155.1})

Pavel se nedostal do Jeruzaléma včas, a proto tento svátek zachoval u Filipských (obrácení z pohanů).

„My jsme po dnech nekvašených chlebů vypluli z Filip...“. (Skutky 20:6)

Ve Filipech se Pavel zdržel, aby oslavil Pesach. Zůstal tu s ním pouze Lukáš; ostatní členové jeho doprovodu pokračovali dál až do Troady, kde na něj měli počkat. Ze všech křesťanů, kteří se obrátili díky apoštolovu úsilí, byli Filipští nejlaskavější a nejupřímnější, a tak se Pavel těšil ze společenství s nimi a strávil zde osm klidných a šťastných dní tohoto svátku.“ (Skutky apoštolů, str. 390–391,  {PNL 224.2})

(Osm dní svátku, o kterém Ellen Whiteová hovoří v tomto citátu, je Pesach spolu s nekvašenými chleby.)

„Ten starý kvas vymyjte, abyste byli novým těstem podle toho, jak jste nekvašení, vždyť bylo i obětováno naše Minutí 154 - Kristus, svátkujme tedy, ne se starým kvasem, ani s kvasem zlovůle a podlosti, nýbrž s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy.“ (1. Korintským 5:7-8, MPCZ)

154 V ř. je aramejský tvar pascha (h. pesach) znamená ‚překročení / pominutí‘. [Svátek se nazývá podle pominutí domů označených krví beránka při poslední ráně egyptské. Ex 12]

 

34. Otázka: Protože Pavel nevyučoval své obrácené, aby dodržovali obřadní zákon, ale naučil je zachovávat svátky, do kterého zákona Pavel dal svátky – do ceremoniálního nebo morálního?

Odpověď: Do morálního

 

35. Otázka: Jsou pro nás Pavlovy pokyny pro tehdejší církve/sbory platné i dnes?

Odpověď: Ano.

"Od té doby byl Pavel již skutečně obráceným člověkem. Bůh mu dal zvláštní dílo, které měl vykonat pro věc křesťanství. Jeho naučení v jeho dopisech církvím tehdejší doby je poučením pro Boží církev až do konce věků.“ Dopis 332, 1907. 

Tento následující citát se nachází v komentářích Ellen Whiteové v komentáři CASD k verši 1. Korintským 2:1–5.

Všimněte si Pavlových pokynů ke Korintským, jež naleznete o tři kapitoly později v 1. Korintským 5:7–8, kde Pavel říká: „Proto slavme svátky (Petrů).“

 

36. Otázka: Pavel slovem i příkladem říká, aby se slavnosti/svátky zachovávaly, a Ellen Whiteová říká, že Pavlova naučení jsou určena pro Boží církev až do skonání věků. Na jakém základě potom vyvracíme svědectví Pavla a Ellen Whiteové o svátcích, jež jsou součástí morálního zákona?

Odpověď: ?????

Další komentář Ellen Whiteové k 1. Korintským 2:1–5 říká:

„Pavel nepřišel do církví jako řečník ani jako vědecký filozof. Nesnažil se jen potěšit ucho květnatými slovy a frázemi. S výmluvnou jednoduchostí hlásal věci, které mu byly zjeveny. Dokázal mluvit s mocí a autoritou, protože často dostával pokyny od Boha ve vidění.“ MS 46, 1905

 

37. Otázka: Vzhledem k tomu, že Pavel často dostával pokyny od Boha ve viděních, nemyslíte si, že by Bůh Pavla napravil, pokud jde o jeho pozici ohledně svátků, tedy kdyby se Pavel mýlil v tom, že by je sám dodržoval a vyučoval tomu své obrácené, aby dělali totéž?

Odpověď: ?????

 

38. Otázka: CASD uznává, že i po kříži Pavel zachovával svátky, a tvrdí, že důvodem je to, že se jednalo o jakési přechodné období a raným křesťanům to trvalo nějakou dobu, než se svátků nakonec vzdali.  Kde je v Bibli důkaz nebo něco z Ellen Whiteové pro toto tvrzení?

Odpověď: Neexistuje.  Nikde jsme žádný nenašli a všimli jsme si, že kdykoli to církevní vedoucí řeknou, nedávají pro toto prohlášení žádný důkaz.  

 

39. Otázka: Církev ASD prohlašuje, že kdyby byly svátky stále závazné i po kříži, řekla by nám to Ellen Whiteová a že by je dodržovala.  Je tohle pravda?

Odpověď: Samotná Ellen Whiteová řekla, že po jejím odchodu ještě přijde hodně nového světla a toto světlo ve skutečnosti bude ono staré světlo, ale oživené. 

"V každém věku dochází k novému vývoji pravdy neboli Božího poselství k lidem příslušné generace. Ty staré pravdy jsou podstatné; nová pravda však není nezávislá na té staré, ale je jejím rozvinutím.“  (ST, 6-20-6)

Vzhledem k tomu, že Ellen Whiteová sama řekla, že po ní bude ještě více světla, pak ona není naším Příkladem ve všech věcech.  Ježíš je náš Příklad, ne Ellen Whiteová, a Ježíš ty svátky zachovával.  

 

40. Otázka: Byly někdy doby, kdy se Ježíš slavností/svátků nezúčastnil, a pokud ano, proč tam nechodil? 

Odpověď: Ano.

"Od doby, kdy uzdravil nemocného v Bethesdě, na společná shromáždění nechodil. Chtěl se vyhnout zbytečným sporům s vedoucími představiteli v Jeruzalémě, a proto se omezil na práci v Galileji. Jeho zdánlivý nezájem o velká náboženská shromáždění a nepřátelství kněží a rabínů mátly nejen lid, ale i jeho učedníky a příbuzné. Ve svém učení zdůrazňoval, že poslušnost Božího zákona přináší lidem velké požehnání. A přitom jako by sám neměl o Bohem stanovený obřad zájem... Neměl však být troufalý, zbytečně se vystavovat nebezpečí či předbíhat rozhodujícím událostem. Všechno v jeho díle mělo svůj čas. Musel trpělivě čekat. Věděl, že jej svět bude nenávidět a pro své dílo bude muset zemřít. Vystavovat se smrti předčasně by však nebylo v souladu s vůlí Otce.“  DA 450-451  {TV 286.4, TV 287.4}

Ellen Whiteová říká, že důvodem, proč se Ježíš nezúčastnil, bylo to, že se vyhýbal zbytečným konfliktům s církevními vůdci a také aby se předčasně nevystavil smrti dříve, než bude čas.  Ježíš řekl, že když jsme pronásledováni, máme odejít (Matouš 10:23) a řídil se tedy Svojí vlastní radou.  Tento citát přece neříká, že se Ježíš slavností nezúčastnil, protože nevěřil v jejich dodržování. Nikdy nesmíme včítat do nějakého citátu více či méně, než je tam uvedeno.

 

41. Otázka: Znamená to tedy, že Ježíš nezachovával svátky v době, kdy na nich nebyl přítomen?

Odpověď: Ne.  To, že někdo v Sobotu nejde do shromáždění ve sboru/kostelu, ještě neznamená, že nedodržoval Sobotu/Šabat.  Sobotu lze zachovávat doma, stejně jako můžeme zachovávat svátky kdekoli, i doma.  Jelikož Ježíš vždy dodržoval Svůj vlastní zákon, můžeme z toho odvodit, že Ježíš tyto svátky dodržoval o samotě. (Další důkaz naleznete v další otázce a odpovědi.)

 

 

42. Otázka: Neříká však Bible, že svátky lze dodržovat pouze v Jeruzalémě?

Odpověď: Bible říká, že třikrát ročně (v čase svátků) se všichni lidé měli ukázat před Hospodinem (Exodus 34:23).  Když se Izrael usadil v Zaslíbené zemi, to první místo bylo nejprve Šílo, ale nakonec se tím místem stal Jeruzalém, kde byl rovněž chrám, což zase ukazovalo, že to, kde člověk dodržuje svátky, se může změnit.  A Ježíš vskutku změnil to, kde můžeme dodržovat svátky – a to v Janovi 4:20–23. Ta žena u studny nadhodila skutečnost, totiž že Židé věřili tomu, že by měli uctívat (klanět se) v Jeruzalémě.  Jediný čas, kdy se Židé chodili klanět do Jeruzaléma, byly svátky/slavnosti; po zbytek roku uctívali Boha ve své místní synagoze. Proto ta problematika zde byla o tom, kde slavit svátky.  Ježíš odpověděl, že

„Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele“. 

Ježíš také uvedl, že

„Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“.  (Matouš 18:20, B21)

Nyní tedy člověk může svátky zachovávat kdekoli a najdeme příklad Pavla, který přesně tohle udělal slavením Pesachu a Svátku nekvašených chlebů s Filipskými ve Filipech (viz AA str. 390–391, což jsou komentáře EGW ke Sk 20:6).  Ani Bible, ani Ellen Whiteová nám neřeknou, zda Ježíš slavil svátky sám, nebo je neslavil, když tenkrát nešel do Jeruzaléma.  Když však dáme všechny tyto texty dohromady, můžeme odvodit, že Ježíš pravděpodobně slavil svátky sám, když nešel do Jeruzaléma. 

 

43. Otázka: Jaký byl postoj Ellen Whiteové k svátkům?

Odpověď: Při zkoumání jejích spisů jsme zjistili, že k svátkům vždy mluvila velmi pozitivně.  Existuje pouze jeden citát, který lze vykládat jako že je odporující svátkům, což je její citát ohledně Pesachu (jím se zabýváme jinde v tomto díle).  Je špatným biblickým výkladem, vzít si jeden citát a postavit ho proti mnoha dalším citátům Ellen Whiteové a biblickým textům, což je to, co dělají lidé, kteří se pokouší vzít tento jeden citát Ellen Whiteové, aby ukázali, že svátky byly zrušeny na kříži.

 

44. Otázka: Říká Ellen Whiteová, že by bylo dobré, abychom slavili Svátek stánků?

Odpověď: Ano.  Tady je.

"Jak blahodárně by působilo na lid Boží, kdyby se i v dnešní době konal svátek stánků — radostná připomínka požehnání, jehož se mu dostává od Boha. Jako dítky Izraele oslavovaly osvobození, jež Bůh vybojoval pro jejich otce, a zázračné zachování při životě, když putovaly pouští z Egypta, tak bychom měli i my vděčně vzpomenout různých cest, jež Bůh uvážil, aby nás vyvedl z světa, z bloudění ve tmách do nádherného světla své milosti a pravdy.“ (PP 540-541; {PP 404.3})

 

45. Otázka: Pokud jde o tento konkrétní citát, říká církev ASD, že Ellen Whiteová zde mluvila o táborovém setkání, a ne o svátku stánků?

Odpověď: Ano, církev to říká, ale to je neodůvodněné. Podívejte se na kontext výše uvedeného citátu o Svátku stánků a uvidíte, že je uveden v kapitole, kterou ona psala o svátcích z 23. kapitoly knihy Leviticus.  Kontextem jejího citátu jsou tedy svátky/slavnosti, a ne táborová setkání.

 

46. Otázka: Proč potom CASD neslaví Svátek stánků, jak to říká Ellen Whiteová a Bible?

Odpověď: ??? Víme, že církev ASD slaví/dodržuje táborová setkání, ale ta nejsou v době Svátku stánků, a zdá se, že ta táborová setkání se celá zkrátila (jen víkend), a netrvají osm dní, o kterých mluví Bible k oslavě tohoto svátku, a na těch táborových setkáních tam není žádná zmínka o Svátku stánků.

pokračování příště