MaranathaMedia.cz

92 Otázek a odpovědí o Svátcích neboli Slavnostech, část 3

Vytvořeno Lis 07, 2021 Od Richard a Melody Drakeovi v Ustanovení a nařízení
Přeložil JS
72 Přečtení

pokračování odtud

47. Otázka: Když apoštol Pavel kázával, jeho jediným Písmem/Biblí byl Starý zákon.  Když Pavel v Koloským 2:16 [MPCZ] použil frázi „nebo ve věci svátku nebo novu měsíce nebo sobot“, z jaké části Starého zákona Pavel citoval?  Pavel citoval z 1. Paralipomenon 23:31, 2. Paralipomenon 8:13, 2. Paralipomenon 31:3 a Nehemjáše 10:34(33) a 2. Paralipomenon 2:4 (3). Každý z těchto textů používá stejné znění: „Soboty, novoluní, svátky.“  (Přečtěte si prosím všechny tyto texty.) Ve všech těchto textech, to slovo „sobota“ nebo „soboty“, mluví ono o sedmém dni - Sobotě/Šabatu?

Odpověď: Ano.  Bylo by přece nadbytečné, aby Duch svatý ve stejné větě zmínil svátky dvakrát. 

 

48. Otázka:  Tudíž v Koloským 2:16, jelikož apoštol Pavel přímo cituje z textů ve Starém zákoně, které se týkají svátků, novoluní a sedmého dne - Soboty, neřekl Pavel v Koloským 2:16, že to slovo „Sobota/Soboty“, které on používá, tak že se odkazuje na sedmý den - Sobotu?  

Odpověď: Ano.  Pavel v tomto textu hovoří o sedmém dni - Sobotě. Toto je jediný text v celé Bibli, o kterém CASD říká, že slovo „Sobota/Šabat“ není sedmý den - Sobota, a tím, že to činí, tak jsou nekonzistentní.  Vyhledejte si to řecké slovo „Sobota“ v Koloským 2:16 v originálu pro a uvidíte, že je to stejné řecké slovo, které se používá pro každou „Sobotu“ v celém Novém zákoně, tedy kromě verše u Marka 15:42.  Pokaždé, když Nový zákon používá slovo „Sobota“, církev adventistů s. d. říká, že se to týká sedmého dne - Soboty, s výjimkou právě jediného verše a to v Koloským 2:16.  Toto je rozpor, který nepodporuje původní jazyk, ve kterém byla Bible napsána.

 

49. Otázka:  Vědí evangelikálové - kteří zachovávají neděli - o tom, že adventisté s. d. si nekonzistentně interpretují Koloským 2:16?

Odpověď:  Ano, vědí, a my věříme, že až bude přijat národní zákon o neděli, oni poukáží na tento rozpor a způsobí, že adventisté s. d. budou vypadat velmi nedobře.  Ve skutečnosti evangelikálové už to dělají.  Oni skvěle dokazují, že „Sobota“ v Koloským 2:16 je sedmý den - Sobota.  Jedinou falešnou logikou, kterou evangelikálové mají, je to, že věří, že to, co bylo přibito na kříž ve verši 14, je tzv. morální zákon (vraťte se k otázkám č. 16-18 o tom, co v tomto verši bylo přibito na kříž).  Druhou falešnou logikou je, že oni používají slovo „soudit/nesoudit“ v Koloským 2:16 ve smyslu zrušení.  Když si člověk uvědomí, že slovo „soudit/nesoudit“ znamená přesně to, jak zní, pak to, co Pavel říkal Koloským, bylo, aby se navzájem nesoudili podle toho, jak zachovávali svátky, novměsíce a sedmý den - Sobotu.  Logický závěr z toho je, že Pavel naučil Koloské dodržovat svátky, novoluní a týdenní Sobotu/Šabat! Toto je to, co jsme našli na webových stránkách evangelikálů o Koloským 2:16, a oni kromě výše uvedené falešné logiky mají naprostou pravdu.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koloským 2:14-16 tak jasně uvádí, že týdenní Sobota/Šabat byla přibita na kříž a zrušena, takže Sobotáři jsou bezradní, aby věděli, co s tím udělat!

…a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu. (Kol 2:14–17, B21)

 

Pokud se Kol 2:16 odkazuje na týdenní Soboty, pak je Sobotářům 100% dokázána nesprávnost. V tom spočívá bitevní pole. Ale jak uvidíte, zachovávatelé Soboty mají jen málo neuspokojivých argumentů, které se snadno falšují. Jednoduchou pravdu v Kol 2:16 mohli nepochopit pouze slepí a podvedení.

 

A. Jedním z nejúžasnějších a nevyvratitelných důkazů, že v Kol 2:16 musí být týdenní sobotní den, je obecné schéma „rok, měsíc, týden“, které je v Kol 2:16 použito.

Když se Bůh chtěl zmínit o celém systému židovských svatých dnů, místo toho, aby je všechny jmenoval, tak se odkazoval na roční, měsíční a týdenní události, které jsou reprezentací celého systému. Sobotáři argumentují, že sobotní den (Sobota) z verše Kol 2:16 jsou tzv. výroční Soboty. Ale v Kol 2:16 jako výroční Soboty byly již označeny slavnosti/svátky. To schéma „rok, měsíc, týden“ je ve Starém zákoně tak dobře zavedené, že Kol 2:16 musí odkazovat na týdenní Sobotu. Všimněte si, že i Gal 4:10 podle tohoto schématu uvádí, že týdenní Sobota je zrušena! 

Schéma „roční, měsíční a týdenní“ dokazuje, že jde o týdenní Sobotu - Šabat

 

Roční 

měsíční 

týdenní 

1. Paralipomenon 23:31 

určených svátcích

novměsíce (novoluní)

Soboty

2. Paralipomenon 2:(3) 4 

jmenované svátky

novoluní

Soboty

2. Paralipomenon 8:13 

výroční svátky

novoluní

Soboty

2. Paralipomenon 31:3 

slavnosti výroční

novoluní

Soboty

Nehemjáš 10:33 (34)

svátky

novoluní

Soboty

Iz 1,13-14

svátky

novoluní

Sobota

Ezechiel 45:17

svátky

novoluní

Soboty

Ezechiel 46:1-11

svátky

novoluní

Soboty

Ozeáš 2:11 (13)

každoroční svátky

novoluní

Soboty

Galatským 4:10

roky

měsíce 

dny

Koloským 2:16

svátky

novoluní

Soboty

 

 

B. Všichni Sobotáři jsou svými kazateli vyučováni falešnému argumentu, že slovo Sabbaton v plurálu v Kol 2:16 nemůže odkazovat na týdenní den sobotní. Ale jak jasně vidíme, existuje nejméně 5 dalších míst, kde se ten plurál (množné číslo) používá o týdenní Sobotě. Ten podvod je ještě horší, a to vzhledem k tomu, že i když většina kazatelů adventistů sedmého dne o těchto dalších pasážích ví, oni to neřeknou svým lidem ve sborových lavicích!

  1. Matouš 28:1, Po sobotě [řecky - množné číslo: sabbaton] 
  2. Lukáš 4:16, vstoupil v sobotní den [řecky - množné číslo: sabbaton] 
  3. Skutky 16:13, V sobotní den [řecky - množné číslo: sabbaton] 
  4. Exodus 20:8 (v Septuagintě) Pamatuj na sobotní den [řecky - množné číslo: sabbaton] 
  5. Leviticus 23:37-38 (v Septuagintě) kromě Hospodinových sobot [řecky - množné číslo: sabbaton]

C. Někteří Sobotáři uvedou další falešný argument, který říká: „Chybějící určitý člen před řeckým slovem „Sobota“ v Kol 2:16 dokazuje, že to nemůže odkazovat na týdenní Sobotu. Tento argument samozřejmě není oprávněnější než ten, který se týká plurálu „sabbatonu“. Pravdou sice je, že najdeme několik míst, kde týdenní Sobotě chybí určitý člen. Příkladem určitého článku je slovo TEN v následující větě: TEN týdenní šabat dodržovali pouze Židé. Stejná věta, která postrádá určitý člen, by zněla: „Pouze Židé dodržovali týdenní Šabat“. Nebo Pouze Židé dodržovali jakýsi týdenní Šabat.

  1. Matouš 28: 1, Po sobotě [slovu Sobota chybí v původní řečtině člen]  
  2. Jan 5: 9, Ten den však byla sobota [slovu Sobota chybí v původní řečtině člen] 
  3. Jan 5:10, Je sobota [slovu Sobota chybí v původní řečtině člen] 
  4. Jan 5:16, v sobotu [slovu Sobota chybí v původní řečtině člen]

(Konec článku od evangelikálů)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechno výše v onom článku je správné, až na dva body, přičemž jedním je to slovo „(ne)soudit“ v Koloským 2:16, kterému jsme se již věnovali.  Druhým bodem, ve kterém se evangelikálové mýlí, je Galatským 4:10-11, kde se píše:

„Zachováváte dny, měsíce, období a roky! Bojím se o vás, abych se pro vás nakonec nelopotil nadarmo.“

  Ve výše uvedeném prohlášení si všimněte, že evangelikálové říkají, že Pavel v Galatským 4:10 opakuje týdenní, měsíční a roční židovské festivaly/slavnosti. Když adventisté s. d. tvrdí, že verš Galatským 4:10 hovoří o svátcích, oni přímo nahrávají do této falešné logiky evangelikálů, protože pak jsou bezmocní („lapeni v pasti“), aby dokázali, že tento verš také neodkazuje na sedmý den - Sobotu.  Pouze zachovávatelé svátků (svátkaři) jsou schopni vyvrátit tvrzení evangelikálů, protože svátkaři tvrdí, že tento verš (Ga 4:10) ani nemluví o žádné ze židovských slavností, ale mluví spíše o pohanských svátcích, které Galatští slavívali ještě před tím, než se stali křesťany.  Tady je důkaz. Galatským 4:3 hovoří o tom, že jsou „v otroctví pod živly světa.“. Verš 8 uvádí, že „V čase, kdy jste neznali Boha, otročili jste těm, kteří svou přirozeností nejsou bohy“.  Jinými slovy, než se Galatští stali křesťany, uctívali pohanské bohy.  Verš 9 používá stejné slovo „otročit“ jako verš 3. 

"Nyní však, když jste poznali Boha, nebo spíše když jste byli od Boha poznáni, jak to, že se zase obracíte k těm slabým a ubohým živlům, kterým zase znovu chcete otročit?"

Pavel poté uvádí tyto „slabé a ubohé živly“ jako dny, měsíce, časy a roky, jež Galatští slavívali.  Jelikož tyto „svátky/sváteční dny“, které Galatští slavili, neuctívaly „žádné bohy“, jak je uvedeno ve verši 8, pak tyto svátky musí být pohanskými svátky, které se slaví na počest pohanských bohů.  Co to bylo za svátky?  Ty samé pohanské svátky, jež se slaví dnes, ve stejné dny, se stejnými tradicemi, jako je Halloween, Vánoce a Velikonoce.  Chcete-li získat knihu, která to výborně zdokumentuje, přejděte na www.toolong.com a objednejte si knihu Příliš dlouho na slunci.  

Tady je naše předpověď.  Až bude přijat nedělní zákon, evangelikálové předloží důkaz, jako je třeba ten výše uvedený, a bude to tak jasné, že adventisté s. d. uvidí, že jejich pozice je bezmocná. Budou pak mít jen dvě možnosti.  1) Připojit se k zachovávatelům svátků adventistům sedmého dne a přijmout všechny Boží svaté dny.  2) Připojit se k evangelikálům a vzdát se všech svatých Božích dnů, a to včetně Soboty - sedmého dne.  Jelikož tolik adventistů tak tvrdě bojuje uprostřed zachovávatelů svátků, předpovídáme, že nebudou chtít ztratit tvář, připojí se k evangelikálům a vzdají se Soboty.  Ve skutečnosti zde je předpověď Ellen Whiteové, že to udělají. 

"S blížící se bouří mnozí z těch, kdo sice přijali poselství třetího anděla, ale nenechali se „posvětit poslušností pravdy“, se vzdají svého názoru a přidají se k odpůrcům".  (Velký spor, str. 608, {VDV 393.1})

Aby se mohli přidat do řad opozice, musí se vzdát Soboty a přijmout neděli spolu s Vánocemi a Velikonocemi, které již slaví.

50. Otázka: Proč církev ASD interpretuje „Sobotu/Soboty“ v Koloským 2:16 jinak, než kdykoli jindy, když je v Bibli použito slovo „Sobota“?

Odpověď:  ??? Věříme, že tomu je tak kvůli následujícímu verši, který říká: „To všechno je stín budoucích věcí.“  Vše, co Pavel v Koloským 2:16–17 říká je to, že svátky, novoluní a soboty ukazují na budoucí události, což je naprosto pravda. V naší knize Čtení Bible pro Domov (orig. Bible readings for the home), kterou jsme kolem roku 1975 zakoupili v adventistickém  knižním centru (Adventist Book Centre), se uvádí na str. 333,

Milénium je velká Sobota odpočinku, jak pro Zemi, tak pro Boží lid. Po šest tisíc let Země a její obyvatelé sténali pod kletbou hříchu. Milénium, ten sedmý tisíc, bude jakousi sobotou odpočinku a propuštění (osvobození); neboť o zemi říká prorok: „po celou dobu svého zpustošení odpočinula.“ 2 Paralipomenon 36:21. „A tak zůstává sobotní odpočinutí [poznámka na okraji, ‚zachovávání soboty‘] Božímu lidu.‘ Židům 4:9. Tohle předchází stavu nové Země.“  

(Poznámka: Hranaté závorky v tomto citátu byly v knize Čtení Bible pro Domov a nebyly přidány námi.) Sobota sedmého dne tedy ukazuje dopředu, stejně jako Pavel říká v Koloským 2:17 do budoucnosti, jíž je Milénium alias tisíc let.  Naši průkopníci také učili tomu, že Sobota sedmého dne ukazuje na Milénium - tisíc let. Starší J. N. Andrews měl v Review několikadílnou sérii rozpracovanou právě o této myšlence, podle knihy Staršího Eda Reida Ve dveřích (Even at the door).  Pavel v Koloským 2:17 říká, že sobota ukazuje na budoucnost a církev ASD ve svých vlastních spisech s tím souhlasí. Proto „Sobota“ v Koloským 2:16 musí odkazovat na Sobotu sedmého dne.  A opět, proč by byl Duch svatý nadbytečný a ve stejné větě zmínil svátky dvakrát?  To nedává žádný smysl. 

 

51. Otázka:  Bible jasně ukazuje, že Pavel slavil svátky (viz předchozí otázka a odpověď na toto téma) a Církev adventistů s. d. souhlasí s tím, že Pavel ty svátky slavil. Jak tedy může CASD používat Koloským 2:16 k tomu, aby tvrdila, že Pavel říkal, že svátky byly na kříži zrušeny? To znamená postavit Pavlova slova (pod inspirací Ducha svatého, a proto jsou to ve skutečnosti Boží slova) proti Pavlovým slovům jinde v Bibli.  Nikdy bychom neměli postavit Bibli proti Bibli, protože pokud tak učiníme, jsme v bludu.  Tohle říká Ellen Whiteová též. "Jeden výrok Spasitele nesmíme vykládat tak, aby odporoval jinému výroku."  (Velký spor str. 371, {VDV 245.3).  Jak tohle může CASD dělat?

Odpověď: ???

 

52. Otázka:  V 1. Korintským 5:7–8 Pavel pod inspirací Ducha svatého napsal: „Ten starý kvas vymyjte, abyste byli novým těstem podle toho, jak jste nekvašení, vždyť bylo i obětováno naše Minutí [Pascha] - Kristus, svátkujme tedy, ne se starým kvasem, ani s kvasem zlovůle a podlosti, nýbrž s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy“.  Tento text je jasným odkazem na osmidenní svátek Pesach / Nekvašené chleby a Pavel jasně říká svým pohanským obráceným, Korintským, aby tento svátek zachovávali.  Pavel jim také říká o duchovním významu tohoto svátku, pravděpodobně proto, že si nepřeje, aby při jeho slavení zapomínali na význam svátku, jako to dělávali Židé.  Toto je přímý příkaz po kříži, který nám Bůh dává, abychom slavili svátky.  Proč tedy církev adventistů s. d. ignoruje tento Boží příkaz?

Odpověď: ???

 

53. Otázka:  Kdyby v 1. Korintským 5:8 Pavel prohlásil: „Proto zachovávejme ten sedmý den - Sobotu“ namísto „Proto slavme svátky“, použila by to CASD jako důkazní text, že Sobota se má zachovávat i po kříži, že?

Odpověď:  Jsme si jisti, že by to Církev dělala, zejména proto, že evangelikálové říkají, že v Novém zákoně neexistuje žádný přímý příkaz k dodržování Soboty, což je pravda.

 

54. Otázka:  Ačkoli v Novém zákoně není přímý příkaz k zachovávání sedmého dne - Soboty po kříži, přesto tam existuje přímý příkaz k dodržování svátků a to právě v 1. Korintským 5:7-8.  Protože Sobota - sedmý den je také svátkem (přečtěte si 3. Mojžíšovu 23:2–3 a dřívější diskusi o tom), pak je tento přímý příkaz k zachovávání svátku v Novém zákoně také přímým příkazem k dodržování Soboty, že?

Odpověď: Absolutně.  Důsledkem tohoto je, že dodržování svátků značně posiluje Sobotu - sedmý den, a nedodržování svátků oslabuje Sobotu - sedmý den.  Nyní můžeme těm evangelikálům říci, že existuje přímý příkaz k dodržování Soboty po kříži v 1. Korintským 5:7–8, což by je v tomto bodě pomohlo značně umlčet.

 

55. Otázka: Souhlasíte s tím, že Bibli je třeba brát doslovně, pokud se zrovna nejedná o zřejmý symbol?  

Odpověď: Ano.

" Biblický text má být vykládán podle svého zřejmého smyslu, pokud nejde o symbol nebo obraz. ...Kdyby lidé brali Písmo tak, jak je napsáno, kdyby falešní učitelé nepůsobili lidem v hlavě zmatek, pak by se uskutečnilo dílo, díky kterému by do Kristovy církve přišly tisíce lidí, kteří dnes tápou v bludu.“  (Velký spor, str. 599, {VDV 387.3})

 

56. Otázka:  Tohle tedy znamená, že máme brát 1. Korintským 5:7-8 doslovně, jak to zní, což ale znamená, že bychom svátky měli zachovávat, protože tohle je to, co tento text říká?

Odpověď: Absolutně.

 

57. Otázka: Každý argument, který evangelikálové používají ke zrušení Soboty - sedmého dne, tak CASD používá stejné argumenty ke zrušení svátků, je tomu tak?

Odpověď: Ano, to je pravda.  Tohle samo o sobě by mělo probudit církev adventistů s. d. ohledně nekonzistence jejich postavení. Použitím stejných argumentů proti svátkům, které používají evangelikálové proti Sobotě - sedmému dni, církev ASD značně oslabuje své postavení v Šabatu/Sobotě.  Příklad: CASD říká, že jedním z důvodů, proč jsou svátky zrušeny, je to, že se v těchto dnech konaly oběti.  V Sobotu - sedmý den se rovněž přinášely oběti (viz 28. kapitola knihy Numeri).  Použitím tohoto zdůvodnění proti svátkům církev adventistů sedmého dne oslabuje sedmý den - Sobotu.

 

58. Otázka: Evangelikálové již znají naše nesrovnalosti či rozporuplnosti v naší interpretaci Koloským 2:16–17 a naši nedůslednost v dodržování jednoho svátku (myšlena Sobota - sedmý den) a zahození ostatních svátků, a skutečnost, že pro zrušení svátků používáme stejné argumenty, jaké oni používají proti Sobotě, takže jsou připraveni nás v těchto bodech tvrdě zasáhnout, že?

Odpověď: Ano, četli jsme to v jejich spisech.  Tipujeme, že až bude přijat nedělní zákon, tak evangelikálové ve velkém tímto udeří na CASD a jasně poukážou na naše nesrovnalosti a většina adventistů sedmého dne to uvidí a zhroutí se a Soboty se vzdá. Oni nám ukážou, že pokud se CASD chystá argumentovat proti svátkům, tak stejné argumenty lze použít proti Sobotě. Opět, pozice Církve adventistů s. d. proti svátkům oslabuje Sobotu - sedmý den.  Náš postoj je takový, že všechny tyto argumenty používané evangelikály proti Sobotě a CASD proti svátkům nemají v Bibli oporu.  

 

59. Otázka: Říká Ellen Whiteová, že většina adventistů sedmého dne se v době soužení vzdá Soboty?  

Odpověď: Neříká to přímo, ale silně to naznačuje. 

"S blížící se bouří mnozí z těch, kdo sice přijali poselství třetího anděla, ale nenechali se „posvětit poslušností pravdy“, se vzdají svého názoru a přidají se k odpůrcům. Spojí se se světem, budou s ním sdílet jeho názory a postupně se na všechno budou dívat i stejnýma očima. A potom, až budou postaveni před zkoušku, rozhodnou se pro snazší cestu. Lidé nadaní, příjemného vystupování, kteří kdysi vyznávali pravé evangelium, použijí všechny své schopnosti, aby oklamali a svedli další. Stanou se nejrozhodnějšími nepřáteli svých bývalých spoluvěřících.“ GC str. 608 {VDV 393.1}. 

Proto, aby se „vzdali svého názoru a přidali se k odpůrcům“, tak se budou muset vzdát Soboty a přijmout zachovávání neděle.  Zde je citát EGW, který ukazuje, že tito lidé tvoří většinu v CASD.

"Boží lid bude brzy zkoušen ohnivými zkouškami a veliká část těch, kteří nyní vypadají věrně a opravdově, projeví se jako bezcenný kov. Místo toho, aby je protivenství, pronásledování a tupení posilovalo, zbaběle se postaví na stranu protivníků“ (5T 136)

 

60. Otázka:  Jak je velmi smutné, že se většina v CASD vzdá Soboty v době soužení. Co se s nimi stane?

Odpověď:

"Pak mi byla ukázána společnost, která skučela v žalu. Na jejich oděvech bylo velkými písmeny napsáno: „zvážen jsi a byl jsi shledán lehkým“. Zeptala jsem se, kdo je tato společnost. Anděl řekl: „To jsou ti, kteří kdysi dodržovali Sobotu, ale vzdali se jí“. Slyšela jsem je volat hlasitým hlasem: „Věřili jsme ve Tvůj příchod a energicky jsme tomu vyučovali“. A když tak promlouvali, jejich oči padly na jejich oděv a spatřili ten nápis, a poté nahlas naříkali. Viděla jsem, že pili z hlubokých vod a znečistili (kontaminovali) zbytky svýma nohama, - pošlapávali Šabat/Sobotu pod nohama, - a proto byli zváženi na vahách a shledáni lehcí. “ {CET 101.1}

Jak smutné!  Jsme nad tímto zcela smutní.  Kéž bychom to mohli zastavit. Tohle je naše hlavní motivace při kladení těchto otázek, protože vidíme, že rušení svátků výrazně oslabuje Sobotu - sedmý den.  Vyzýváme ty, kdo si tyto Otázky přečtou, aby pečlivě probrali každý argument jeden po druhém, který mají proti svátkům, aby zjistili, zdali náhodou jejich postoj neoslabuje Sobotu.

 

61. Otázka: Jedním z argumentů proti svátkům je, že jedním z originálních hebrejských slov pro slovo „svátky“ je „chag“, což znamená oběti, proto jsou svátky svázány s obětním systémem a jsou součástí obřadního zákona.

 

Odpověď: Bible říká:

„Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť…“ (Římanům 12:1, B21)

Ačkoli oběti skončily na kříži, jak jasně říká Bible, my jsme nyní ta oběť, která má být přinášena ve svátky.  Když v těchto dnech trávíme čas s Ježíšem, tak to děláme (tu oběť přinášíme).  Obětujeme svůj čas, abychom trávili více času s Ježíšem a lépe ho poznávali.  Použijeme-li tento argument proti svátkům, rušíme také Sobotu, protože Šabat/Sobota je prvním svátkem zmíněným ve 23. kapitole knihy Leviticus.  Dále víme, že Sobota a svátky nebyly zrušeny, protože podle Bible i po kříži křesťané dodržovali obojí. (Tohle dokazujeme a je to předmětem spolu s mnohými z těchto Otázek v knize Boží svátky, kterou si můžete stáhnout na adrese http://www.godsholidays.com.) Čili abychom se ujistili, že naše pozice je pevná, díváme se na to, co Bible říká, že křesťané dělali po kříži.

 

62. Otázka: Byly na kříži naplněny nějaké svátky?

Odpověď: Jediným svátkem, který měl jakés takés naplnění na kříži, byl svátek Pesach.  Naplnění všech ostatních svátků přichází až po kříži. 

"Byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem.  Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli. Každý však ve svém pořadí: jako prvotina Kristus, potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi.“  (1. Korintským 15:4, 20, 23)

Pavel říká, že Ježíš byl pohřben a podle Písma znovu vstal z mrtvých.  Podle jakých Písem?  Svátky.  Ježíš zemřel a byl pohřben na Pesach, což je jakési naplnění tohoto prvního svátku.  Svátek prvotin je dva dny po Pesachu a Pavel zde říkal, že Ježíš vstal z mrtvých na prvotiny, čímž prvotiny naplnil a dále také že vzkříšení spravedlivých je také naplněním prvotin.  Prvním naplněním Letnic bylo, když Duch svatý sestoupil na Letnice, které nastaly po kříži. První naplnění Dne smíření přišlo v roce 1844. Sám Ježíš řekl, že Pesach se naplní až v nebi. (Lukáš 22:15-16) To znamená, že všechny svátky mají po kříži naplnění.  

 

63. Otázka: Může být některá část Mojžíšova zákona ukončena, než bude naplněna?  

Odpověď: Ne.  Ježíš řekl:

„Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!“ 

(To slovo „Zákon“ v tomto textu je „nomos“, což znamená Mojžíšův zákon. Viz o tom v předchozí diskusi.)  

 

64. Otázka: Protože obřadní zákon skončil na kříži a svátky mají po kříži naplnění a Ježíš řekl, že žádná část zákona nezanikne, dokud nebude naplněn, je tohle další důkaz toho, že svátky nejsou součástí obřadního zákona, je to tak správně?

Odpověď: Ano, je to správně. Jelikož existují pouze dva zákony, znamená to, že svátky musí být částí morálního zákona.  

 

65. Otázka:  Ačkoli Pesach je jediný svátek, který se tak nějak naplnil na kříži, neříkal Ježíš, že Pesach se naplní až v nebi?

Odpověď: Ano, v Lukášovi 22:15–16 Ježíš říká, že Pesach se naplní až v nebi.  Vzhledem k tomu, že Pesach je večeře, a protože budeme slavit svatební hostinu Beránka v nebi, odhadujeme, že konečným naplněním Pesachu je svatební hostina Beránka, jíž budeme slavit v nebi.  To tedy znamená, že ani po kříži Pesach neskončil (pozn. překl. z hlediska naplnění). 

 

66. Otázka: Neřekla Ellen Whiteová, že Pesach skončil s křížem?  

Odpověď: Ano, řekla, že slavnost Pesachu měla navždy skončit s křížem v DA str. 652. Toto je jediný citát Ellen Whiteové, který lze vykládat tak, že dokonce naznačuje, že některý ze svátků skončil s křížem. Nechtěli bychom však stavět Ellen Whiteovou proti slovům Ježíše, který řekl, že Pesach dojde naplnění až v nebi, že?  Pamatujte na dřívější pravidlo, že Boží slovo bychom nikdy neměli stavět proti sobě.  Když Ježíš slavil poslední večeři, sám nám dal příklad toho, co bychom měli dělat.  Poslední večeři nazval „Pesach“ a slavil ji na svátek Pesach.  Jedinou částí Pesachu, kterou Ježíš pozměnil, je to, že vynechal zabití a pojídání Beránka, protože On sám se chystal zemřít jako Beránek, čímž tuto část Pesachu naplnil. Zbytek svátku Pesach zůstal nedotčen.  Tento výklad je jediný způsob, jak můžeme sladit slova Ellen Whiteové se slovy Ježíše.

 

 

67. Otázka: O. R. L. Crosier napsal v době Ellen Whiteové zajímavý článek, ve kterém uvedl, že všechny svátky, včetně Pesachu, měly po kříži naplnění.  Pokud jde o tento článek, Ellen Whiteová řekla, že jí Bůh ve vidění ukázal, že Crosier napsal pravdu.  Je tohle správně?

Odpověď: Ano. Tady je důkaz.  Všimněte si, že v tomto článku nazval Crosier svátky „předobrazy“ a "naplnění".

"To, že význam Zákona přesahuje první příchod, je zřejmé z těchto úvah: 

1. Očištění svatyně bylo součástí zákonné služby (Lev 16:20, 33) a její očištění v naplnění nemělo být učiněno, až dokud neskončilo 2300 dnů; Dan. 8:14.

2. Ty Soboty pod Zákonem představují onu velkou Sobotu, sedmé tisíciletí - milénium; Žd. 4:3  

3. Jubileum (rok milosti, milostivé léto) předznamenává příklad propuštění a návratu ze zajetí celého zajatého Izraele; toto nelze naplnit až dokud nebudou vzkříšeni spravedliví. 

4. Podzimní předobrazy nebyly při prvním příchodu naplněny ani jeden

5. Zákonné smíření desátého dne nebylo, a v té době ani nemohlo být naplněno.  Ačkoli On smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám, navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž; Kristus po svém vzkříšení i jeho apoštolové používali Zákon jako důkaz Jeho mesiášství.  Byl pohřben a vstal z mrtvých a vylil Ducha Svatého v přímém naplnění těchto předobrazů, k čemuž by tomu tak nedošlo v případě, kdyby význam Zákona skončil na kříži.  Kristovo pomazání a ukřižování byly ve skutečnosti pouhým začátkem naplnění Zákona, jakožto počátek toho velkého systému vykoupení, jehož stíny byly obsaženy v Zákoně. “ (Day-Star, Extra 7. února 1846)  

 

Všimněte si, že tento citát říká, že Ježíš byl pohřben, vstal z mrtvých a Duch svatý byl poslán v přímém naplnění svátků, a dále že žádný z podzimních svátků neměl naplnění při Kristově prvním příchodu, což znamená, že svátky nebyly skončeny na kříži.  Tento článek napsal Crosier a Ellen Whiteová o tomto článku řekla, že Bůh jí ve vidění ukázal, že tento článek je pravda.

„Pán mi před více než rokem ve vidění ukázal, že bratr Crosier měl to pravé světlo ohledně očištění Svatyně a že to byla Jeho vůle, aby bratr C. napsal, co nám předložil v periodiku Day-Star, Extra, 7. února 1846.  Cítím se plně oprávněna Pánem, doporučit toto vydání Extra každému svatému. (Slovo malému stádci, s. 12)

 

Zde je to, co o Pesachu Crosier napsal ve stejném článku. 

"Je vyšetřeno, že Pesachové naplnění začalo při ukřižování; ale kde to musí skončit?  Dovolme, ať odpoví Spasitel. Lukáš 22:15-18; „Tehdy jim řekl: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět. Říkám vám, že už ho neokusím, dokud nedojde naplnění v Božím království." (O. R. L. Crosier, Daystar-Extra, 7. února 1846)

Crosier tedy potvrzuje, že náš výklad Lukáše 22:15–16, kde Ježíš řekl, že Pesach se nenaplní, dokud nebudeme v nebi, je správné, a Ellen Whiteová ve vidění říká, že jí Bůh ukázal, že tohle byla pravda.

 

pokračování příště