MaranathaMedia.cz

Pošle Ježíše v Časech rozvlažení

Vytvořeno Kvě 28, 2019 Od Adrian Ebens v Věčné evangelium
Přeložil JS
461 Přečtení

 

Originál článku publikován 30.4.2017 zde

Jaká radost to pro mnohé z nás byla, mít společenství v době Svátků nekvašeného chleba. Pro mnohé existuje rostoucí přesvědčení, že dar Ducha obsažený v Šabatu se rozšiřuje do všech Hospodinových svátků. Písmo nám v kapitolách 28 a 29 knihy Numeri vykládá řadu měrných jednotek pro mouku a olej, které doprovázejí každý den, každou sobotu, každé novoluní a každý svátek v průběhu roku. Pro více informací o tomto principu viz brožurka Živý chléb z nebe.

To potvrzení daru Ducha svatého během Šabatu - soboty ke mně přišlo skrze kázání staršího A. T. Jonese z jeho kázání č. 20 z roku 1893, kdy on prohlásil:

Nuže potom tedy, když ten požehnaný člověk vešel do toho požehnaného dne, obdržel v tom dni dodatečné požehnání, které přesahovalo to, co již měl, než do toho dne vešel? [Shromáždění: "Ano."] 

Potom ta Sobota byla zamýšlena, aby přinesla tomu člověku - který však byl již požehnán Bohem duchovními požehnáními—resp měla ta Sobota přinést člověku další dodatečné duchovní požehnání? No, a platí to tak pořád? [Shromáždění: "Ano."] "Boží slovo žije a zůstává navěky." Tak je tomu i teď. A. T. Jones  Poselství třetího anděla, Kázání 20, 1893

O něco později vysvětluje

Další věc: Kdo byl skutečným přítomným činitelem při stvoření? [Shromáždění: "Kristus."] Kdo to tedy odpočíval? [Shromáždění: "Kristus."] Kdo byl osvěžen? [Shromáždění: "Kristus."] Kdo žehnal? [Shromáždění: "Kristus."] Čí přítomnost to učinila svaté? [Shromáždění: "Kristova"] Čí přítomnost je v tom dni? [Shromáždění: "Kristova."] Potom člověk, kterého přítomnost Ježíše Krista neposvěcuje a neučiní svatého a nežehná, a komu to nepřináší odpočinek, proč nemůže dodržovat Sobotu? Cožpak nevidíte, že je to pouze je-li v člověku Kristus, kdy může být Šabat zachováván; protože tenhle Šabat přináší a má v sobě přítomnost Kristovu? (tamtéž).

Kolik dalšího dodatečného duchovního požehnání je v té Sobotě, než ho je v běžném denním přídělu?

Nu 28:9-10V sobotu mi však kromě pravidelné ranní a večerní oběti předložte ještě další dva jednoleté beránky a s nimi dvojnásobnou tekutou oběť a obilnou oběť ze čtyř litrů jemně mleté mouky a olivového oleje.

Denní dávkou byl jeden beránek ráno a jeden beránek večer spolu s jednou desetinou éfy mouky ráno (1,2 kg) a jednou desetinou částky mouky ve večerních hodinách, což dohromady činilo celkem dvě desetiny éfy (2,4 kg) na celý den. V sobotu vidíme, že oběť a mouka a olej jsou dvojnásobkem denní částky, protože byly obětovány další dva beránci a 2 desetiny mouky nad rámec denní částky. To znamená, že v sobotu přichází dvakrát více chleba, než kolik ho přichází každý jiný den. Pro ty, kteří trvale pociťují radost a požehnání ze Soboty, tak tohle přichází kvůli tomuto dvojitému požehnání, jež v tento den přichází.

Náš Pán Ježíš se snažil tuto pravdu vštípit lidem za Jeho doby. Když se přibližoval svátek Pesach, on udělal zázrak nasycení 5000 lidí, aby ukázal, co ten symbol chleba znamená.

Jan 6:4-5 Bylo  krátce před židovskými svátky Pascha (Pesach). (5) Ježíš se rozhlédl, a když viděl, jak k němu přichází četný zástup, řekne Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se najedli?“

Ježíš se zeptal Filipa na to, kde se nechá sehnat chléb s vědomím, že to bude On, kdo ten chléb poskytne. Těch 5000 lidí bylo nasyceno Kristem. Ten Chléb přicházel přímo od Něho. Tohle poskytlo Ježíšovi příklad, aby jim jasně řekl:

Jan 6:32-35 Ježíš jim odpověděl: „Vpravdě, vpravdě vám pravím: Ne Mojžíš dal vám chléb z nebe, ale můj Otec vám dává pravý chléb z nebe. 33 Boží chléb sestupuje z nebe a dává život světu“. (34) Prosili ho: „Pane, dávej nám tento chléb pořád.“ (35) Ježíš jim odpověděl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, jistě nebude lačněti, a kdo ve mne věří, jistě nebude žízniti nikdy.

To množství chleba, které bylo k dispozici v době Svátku nekvašeného chleba, činilo přibližně 142 kg, což je přibližně 60-násobek denní dávky 2,4 kg a 30-násobek částky toho, co přichází v Sobotu. Těch 7 dní poskytuje 30-ti násobné zvětšení Soboty. Takže během této doby dostáváme 30-násobné zvětšení množství osobní přítomnosti Ježíše, než která k nám běžně přichází o Sobotě. Když posčítáme chléb, který je nabízen během svátků sedmého měsíce, což zahrnuje Troubení, Den smíření a Stánky, jde o téměř 480 kg chleba, což je 100-násobek částky požehnání, které je nabízeno v jeden den Sobotní. Je v těchto Ježíšových slovech hlubší pravda?

Marek 4:8, 9 Byla však také zrna, která padla do dobré země. Vydala úrodu, která se každým zasetím rozmáhá a stupňuje. Ale i tady ještě je rozdíl. Některá zrna totiž dala užitek třicetinásobný, jiná šedesátinásobný a některá dokonce stonásobný." A k tomu dodal: "Kdo je schopen a ochoten slyšet, ať poslouchá a rozumí!" 

Mnozí se ptají tuto otázku: „Je tohle opravdu možné? Je to opravdu tak jednoduché?“ Existuje mnoho důkazů, na nichž lze toto přesvědčení založit. Zde je několik bodů, které je třeba zvážit. Můj bratr Craig Jones se se mnou dnes ráno podělil o tuto myšlenku, která propojuje Skutky 3:19 s Lv 23:4:

Skutky 3:19-20 Protož čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši, když by přišli časové G2540 rozvlažení od tváři Páně; (20) A poslal by toho, kterýž vám kázán jest, Ježíše Krista.

To slovo pro časové (časy) v řečtině je kajros. Zajímavostí na tomto slově je, že je to úplně stejné slovo používané pro časy (období) v Lv 23:4 v Septuagintě LXX.

Ježíš je ten živý chléb z nebe a jak naznačují oběti pokrmů uvedené v Numeri 28 a 29, období Kristova daru přicházejí během Soboty, novměsíců a svátků uvedených v Leviticu 23. S radostí si všímáme, že Skutky 3:20 nám říkají, že je to Ježíš, který je nám poslán v těchto časech osvěžení. Zdroj tohoto osvěžení se nachází v Sobotě

Ex 31:17  To je navždy mezi mnou a mezi Isráélovými dětmi znamením, neboť šest dní vytvářel Hospodin nebesa i zem a v sedmý den přestal a oddechl si ([803] N. „být občerstven“, „nabrat dechu“, souvisí s „duše“ v  Gn.1:30, pozn. 44.). 

Tento osvěžující Duch se zvětšuje skrze období osvěžení (rozvlažení) s 30, 60 a 100 násobky ve svátcích. Jako je Ježíš jas Otcovy slávy, ty Novměsíce a Svátky jsou jasností slávy Šabatu. Když k nám přichází každá sobota, jsme vyzváni, abychom věřili, že Ježíš k nám přichází blíže a pozvedává nás větším darem Svého Ducha. Je to však k dispozici pouze těm, kteří tomu věří vírou. Měli bychom být překvapeni, že Ježíšův Duch byl vylit ve větší míře právě na svátek Letnic? Měli bychom být překvapeni mocí Ducha projevenou o svátku Prvotin během Svátku nekvašených chlebů? Největší demonstrace Boží lásky se odehrála na svátek Pesachu a největší demonstrace daru Ducha se uskutečnila na svátek Letnic. Mělo by nás to překvapovat?

Pro ty z nás, kteří jsme se shromáždili o Pesachu a majíce povědomí o těchto věcech, naše společenství vskutku bylo třicetkrát zvětšeno. Jakékoliv zachovávání Soboty nebo svátku, které není zaměřeno na dar Ducha svatého, tak to pouze může vést k suchému formalismu. V dodržování jakéhokoli dne jakožto nějakého náboženského cvičení, které by potěšilo Boha, není vůbec žádných zásluh. Bez Víry je nemožné Boha potěšit. Když přijdeme do Otcových setkání s vírou v Jeho Slovo, že Ježíš, ten živý chléb, k nám bude poslán, aby nás pozvedl, pak můžeme přijmout Jeho spravedlnost skrze víru. Nikdo vás tedy nesmí odsuzovat, když se nedržíte předpisů o pokrmech a nápojích nebo když nezachováváte výroční svátky, novoluní a soboty. Žádný člověk nechť vás neoklame, když vám řekne: nedotýkej se a neochutnávej svátky Hospodinovy, které jsou obdobími rozvlažení a přinášejí k nám Ježíše ve větší míře.

Nyní odpočítáváme čas do Letnic pro další velké vylití. A přesto můžeme uctívat od jedné Soboty do další a od jednoho novoluní do dalšího. Jak milosrdný je náš Otec, který nám posílá všechna tato vzácná požehnání.