MaranathaMedia.cz

Pátrání po Ježíši Kristu

Vytvořeno Lis 09, 2020 Od Oľga Chlapečková v Boží Syn
174 Přečtení

Nedávno jsem se zamýšlela nad otázkou: ”Jestli Židé mohli poznat nebo nepoznat v osobě Ježíše Krista očekávaného Mesiáše a jestli měli dostatek indicií v Božím slově k tomu, aby ho poznali?”

Další otázka k zamyšlení: „Lze i dnes poznat v Ježíši Kristu Spasitele světa?“ 

Staňme se na chvíli detektivové a společně zapátrejme v BibliBožím slově. 

Izajáš 7:14

Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi.

Matouš 1:22-23

To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s námi. 

  1. stopa nás vede komu, že se Mesiáš narodí panně
  2. stopa nás zavede na místo, kde se narodí 

Micheáš 5:2

Ty však, Betléme Efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti.“ 

Matouš 2:1

Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. 

Lukáš 2:15 

Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: „Pojďme do Betléma! Podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil.“ Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli Marii, Josefa i děťátko ležící v jeslích. Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno, a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. 

 

Jan 7:41- 42  Někteří říkali: „Je to Mesiáš!“ A další: „Přijde snad Mesiáš z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš přijde ze semene Davidova, z Betléma, městečka, kde bydlel David?“

Matouš 2:3-6 Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit Mesiáš. „V judském Betlémě,“ odpověděli mu. „Neboť tak je psáno skrze proroka Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde Panovník, Pastýř pro Izrael, můj lid.“

 

Takže vidíme, že jak evangestista Matouš, tak i Lukáš s apoštolem Janem potvrzují, že Ježíš se skutečně narodil v judském městečku Betlémě-Dům chleba. Jak trefné!!! Ježíš o sobě říká:

„Já jsem ten chléb života.“ Jan 6:35

 

Z Matoušových veršů mi velmi jasně vyplývá, že Židé věděli naprosto přesně, kde se má Mesiáš narodit.

Žalm 78:2

V podobenstvích k tobě promluvím, abych ti odhalil dávná tajemství. 

Při čtení knihy Žalmů, objevíte nejen to, že jsou v nich oslavné písně nebo verše, ale že je v nich spoustu prorocké řeči, ukazující právě na Mesiáše.

Matouš 13:34-35

To všechno Ježíš zástupům vyprávěl v podobenstvích. Jinak, než v podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se naplnilo slovo proroka: „Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté od stvoření světa.“ 

Matouš 2:14.23 – Oz. 11:1

On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta, kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka: „Povolal jsem svého Syna z Egypta.“ Přišel tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazýván Nazaretský.  

Izajáš 35:5-6

Oči slepých tehdy prohlédnou, uši hluchých se otevřou, chromý tehdy vyskočí jak laň, jazyk němého se rozjásá.

Matouš 9:35

Takto Ježíš obcházel všechna města a vesnice, vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh.

Zachariáš 9:9

Jásej vesele, Dcero sionská, dej se do zpěvu, Dcero jeruzalémská! Hle, tvůj král k tobě přichází, spravedlivý a vítězný; pokorný, sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku.

Lukáš 19:35-36

Odvedli oslátko k Ježíši, přikryli je svými plášti a Ježíše posadili na ně.  A jak jel, prostírali své pláště na cestu.

Žalm 41:10

Dokonce i můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal chléb, pozvedl patu proti mně.

Matouš 10:4

Šimon Horlivec a Jidáš Iškariotský, který ho potom zradil.

Zachariáš 11:13

Tehdy mi Hospodin řekl: „Hoď to hrnčířovi – tu úžasnou cenu, kterou mě ocenili!“ Vzal jsem tedy těch třicet stříbrných a hodil je hrnčířovi u Hospodinova chrámu.

Matouš 26:14-15

Jeden z Dvanácti – jmenoval se Jidáš Iškariotský – tehdy odešel k vrchním kněžím.  „Co mi dáte, když vám ho zradím?“ zeptal se. Odpočítali mu třicet stříbrných.

Matouš 27:3

Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to a vrátil těch třicet stříbrných vrchním kněžím a starším.

Žalm 118:22

Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným.

Matouš 21:42

Ježíš jim řekl: „Nikdy jste nečetli v Písmech? Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div?

Žalm 22:18-19

Ruce i nohy mi probodli, všechny mé kosti se dají spočítat! Dívají se na mě, zírají, o moje šaty dělí se, o moje roucho losují.

Matouš 27:35

Když ho ukřižovali, losovali o jeho šaty.

(Marek 15:24 Lukáš 23:34)

Jan 19:24

Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři díly, pro každého vojáka jeden. Vzali mu i košili, a když zjistili, že je beze švů, odshora dolů utkaná vcelku, řekli si spolu: „Netrhejme ji, raději losujme, komu připadne.“ Když to ti vojáci udělali, naplnilo se Písmo, jež říká:

„Rozdělili si mé šaty, o mé roucho házeli los.“

Zachariáš 12:10

Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na mě, jehož probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn; budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený. 

Jan 19:37

A na jiném místě “písmo praví:” Uvidí, koho probodli.”

Žalm 69:22

Do jídla mi dali žluč, když jsem žíznil, dali mi pít ocet.

Lukáš 23:36

Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu a podávali mu ocet.

Matouš 27:34

Dali mu napít vína smíchaného se žlučí, ale když jej okusil, nechtěl je pít.

Zajímavé je kolik veršů, které nám ukazují na příchod Mesiáše, se ztotožňují s osobou a posláním Ježíše Krista. Velmi silné poselství o Ježíši Kristu zaznívá i do dnešní doby. Tak, jak Židé měli dostatek indicií, aby poznali Mesiáše v Ježíši Kristu, a to jsem zajisté nenašla všechny verše v Bibli, které jsou zde o Kristu napsány, tak i dnes nám Bible nabízí dostatek důkazů o tom, že Ježíš Kristus je opravdu Syn Boží a záleží jen na nás, jestli tomuto poselství věříme nebo ne.

Izajáš 53

Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli, nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený – proč bychom si ho všímali? Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl, ústa neotevřel. Vzali jej, aby byl zadržen a souzen; kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl totiž vyťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl. Ač měl být pohřben se zločinci, octl se v hrobě s boháčem; nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest. Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej trápením: Za vinu když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní. Po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil.

Izajáš 53:5

On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami!

Matouš 27:26

Tak jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování.

Izajáš 53:7

Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl, ústa neotevřel.

Matouš 27:12-14

Na žaloby vrchních kněží a starších pak ale vůbec neodpovídal.  „Neslyšíš, z čeho všeho tě obviňují?“ zeptal se ho Pilát.  Ježíš, ale k prokurátorovu velikému překvapení vůbec na nic neodpovídal.

Ellen Gould White v kapitole “Na kříži “ V knize Touha věků na str. 478 píše:  

Když došli na popraviště, přivázali vězně ke křížům. Oba zločinci se strážím vzpouzeli, Ježíš však žádný odpor nekladl. Když mu hroty hřebů prorážely tělo, museli zděšení učedníci Ježíšovu omdlévající matku z místa hrůzy odnést. Spasitel ani nezasténal. Z jeho tváře vyzařoval klid a vyrovnanost.

Žalm 34:21

On střeží všechny jeho kosti, jediná z nich se nezlomí!

 

Jan 19:33

Když ale přišli k Ježíši a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy. 

Po mém nedokonalém průzkumu mi vychází, že Bůh dal skutečně svému lidu dostatek důkazů, aby v Ježíši Kristu mohli poznat mesiáše, jenže oni měli jiné představy o tom, jak by měl vypadat. Stejně tak jako i dnes mnozí křesťané mají své představy o tom kdo je Ježíš Kristus-Boží Syn. Proto se nenechme ani my nikým oklamat a studujme v Božím slově všechny stopy, jenž nám v ní Ježíš Kristus zanechal, protože v poznání Boha Otce a přijetí Ježíše Krista, je věčný život.

Jan 17:3

A to je ten věčný život – aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista. 

Jan 6:40

Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“ 

AMEN.