MaranathaMedia.cz

Starý zákon, moderní učení a integrativní přístup založený na důkazech

Vytvořeno Čvn 28, 2023 Od Tim Jennings v Boží přikázání
Přeložil JS
264 Přečtení

originál článku 22. června 2023 Blogy od: Tim Jennings, M.D.

Nedávno jsem zhlédl sedmnáctiminutové video s názvem Co má Starý zákon společného s učebními osnovami od Davida I. Smithe, Ph.D., autora knihy On Christian Teaching. Dr. Smith se v tomto videu zabývá lekcemi ze Starého zákona, které mohou být užitečné při výuce dnešního člověka. Všímá si toho, jak je hebrejská Bible rozdělena do tří částí:

První část je známá jako Tóra, což znamená "učení", a skládá se z knih Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium, které jsou také souhrnně známé jako Mojžíšovy knihy nebo Pentateuch.

Druhá část se nazývá Proroci a zahrnuje knihy Jozue, Soudců, Samuel, Královské, Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Ozeáš, Joel, Ámos, Obadjáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofonjáš, Ageus, Zachariáš a Malachiáš.

Třetí část je známá jako Spisy, Žalmy nebo Knihy moudrosti a zahrnuje knihy Jób, Žalmy, Přísloví, Píseň písní, Rút, Pláč, Kazatel, Ester, Daniel, Ezdráš, Nehemiáš a Letopisy.

Takto chápali Starý zákon i novozákonní autoři. Ježíš po svém vzkříšení řekl učedníkům:

Řekl jim: „To jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a Žalmech.“ (Lukáš 24:44, CSP, zdůraznění mé).

Někdy se však zkráceně hovořilo o celém starozákonním kánonu jen jako o Zákonu a Prorocích. Ježíš poté, co potvrdil, že největším přikázáním je milovat Boha celou svou bytostí a druhým je milovat bližního jako sebe sama, řekl:

Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci. (Matouš 22:40, CSP, moje zdůraznění).

Filip vyhledá Natanaela a říká mu:

 "Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně a také proroci: Josefova syna Ježíše z Nazareta." (Jan 1:45 JB, můj důraz).

Někdy se celý Starý zákon označoval výrazně zkráceně, prostě se říkalo "Zákon". Zde Ježíš používá obě zkráceniny v jedné odpovědi:

„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.  (Matouš 5:17-18 CSP, můj důraz).

Když Ježíš říká "Zákon", neomezuje se pouze na Desatero (přikázání), ale má na mysli všech 39 knih Starého zákona. Říká, že vše, co je ve Starém zákoně o plánu spasení, tzn. od Genesis po Malachiáše, musí být naplněno.

Na jiném místě Ježíš použil výraz "Zákon", když mluvil pouze o žalmech, které jsou součástí Spisů, což dokazuje, že zkrácený výraz "Zákon" se používal pro celý starozákonní kánon, a ne pouze pro pět Mojžíšových knih:

Ježíš jim odpověděl: „Což není ve vašem Zákoně napsáno: ‚Já jsem řekl: Bohové jste‘?  (Jan 10:34; Ježíš se odkazuje na Žalm 82:6).

Svazování, přerušení, rozlišování

Viděli jsme tedy, že Starý zákon se dělí na tři části: Zákon, Proroci a Spisy. Zajímavé na přednášce Dr. Smithe je, že předkládá myšlenku, že tyto tři části Písma přistupují ke zjevení pravdy - způsobu, jakým Bůh učí, pedagogice vzdělávání - třemi různými způsoby. Naznačuje, že:

  • Zákon (pět knih Mojžíšových) učí prostřednictvím "svazování", pokynů, pravidel, co má člověk dělat.
  • Proroci učí prostřednictvím "narušení" o důsledcích neposlušnosti a o Boží výzvě, aby se lidé vrátili k poslušnosti.
  • Spisy učí prostřednictvím "rozlišování", tedy pohledu na lekce ze světa, jako je třeba studium mravence nebo polní lilie.

Na tezi Dr. Smithe mě zaujalo, že toto rozdělení Písma na tři různé metody vyučování pravdě popisuje onen Integrativní přístup založený na důkazech, který zde ve služebnosti Come and Reason Ministries prosazujeme. V podstatě jde o vyučování prostřednictvím integrace tří důkazních vláken, která Bůh použil, aby zjevil pravdu padlému lidstvu, a jejichž prostřednictvím nás náš Stvořitel učí realitě. A tato tři vlákna jsou:

  • Písmo/božské zjevení (2. Timoteovi 3:16) - což by odpovídalo Zákonu.
  • Životní zkušenosti (Žalm 34:8; Jan 20:27) - což by odpovídalo prorokům.
  • Věda/příroda (Římanům 1:20) - což by odpovídalo Spisům.

Zákon učí prostřednictvím Božího zjevení - přímého zjevení inspirovaného Bohem. Bůh například zjevil Mojžíšovi pravdu o doslovném šestidenním týdnu stvoření, po němž následuje sobota; o původním bezhříšném stavu lidstva; o pokušení, pádu a prokletí, které dopadlo na zemi; o zaslíbeném Mesiáši, který měl vykoupit padlé lidstvo; o vzpouře a potopě; o Božím plánu, že celý svět bude požehnán skrze Abrahamovo símě (Ježíše); o Božím záměru, že členové židovského národa budou pro Boha evangelisty, kteří připraví svět na příchod Mesiáše; a o učební pomůcce - předmětné lekci (např. svatyně), jež slouží k předvádění celého plánu spasení.

Skrze proroky Bůh vyučuje prostřednictvím životních zkušeností - napomenutí, varování, výtek, zaslíbení a proseb, po nichž následuje sklizeň skutečných následků porušení důvěry v Boha, totiž odmítnutí řídit se Jeho pokyny a odmítnutí Jeho moudrosti, ale také prožívání milosti, milosrdenství a vykoupení pro ty, kdo se poučí skrze bolestné dočasné pobývání a poté se vrátí k Bohu.

A ve Spisech Bůh vyučuje prostřednictvím vědy a přírody totiž pozorováním konflikt mezi dobrem a zlem, jež se odehrává ve všech aspektech stvoření. Od rozjímání nad tím, jak realita skutečně funguje, až po inspiraci stálostí všech zákonů Boha, spolehlivostí Jeho udržující moci a složitostí vzájemně propojených systémů pružností, na nichž je postaven veškerý život.

Ptej se přece dobytka, aby tě poučil, nebeských ptáků, abys dostal zprávu. Pozemští plazi dají ti ponaučení, poučí tě mořské ryby. (Job 12:7.8).

Nebesa vypravují o Boží slávě; obloha vypovídá o díle jeho rukou. (Žalm 19:2).

Jdi k mravenci, lenochu, podívej se na jeho cesty, abys zmoudřel. (Přísloví 6:6).

Tři dělení, jedno poselství

Bůh je Bohem reality, Stvořitelem, tvůrcem prostoru, času, energie, hmoty, hvězd, planet, galaxií a všech živých bytostí (Genesis 1; Jan 1:3). Bůh je udržovatelem veškeré skutečnosti (Koloským 1:17; Židům 1:3). A Boží zákony jsou protokoly, podle kterých realita funguje a operuje. Pravda nás vždy vede zpět k Bohu, neboť Bůh je zdrojem veškeré pravdy. A veškerá pravda, je-li správně pochopena, odhaluje dokonalý soulad mezi Božími zjeveními v Písmu, vědou a našimi životními zkušenostmi.

Hřích je přestoupení zákona - odchýlení se a porušení protokolů, na nichž Bůh stvořil život a zdraví, aby fungovaly. Hřích, tedy porušení zákonů života, způsobuje bolest, utrpení, a pokud jej náš Stvořitel nenapraví, i věčnou smrt. Tato pravda je zjevena v Písmu (Římanům 6:23; Jakub 1:15; Galatským 6:8), je prokázána ve vědě/přírodě (např. si přes hlavu zavážeme igelitový sáček, čímž porušíme zákon dýchání a výsledkem je smrt) a je potvrzena životními zkušenostmi. Tato věčná ponaučení, tyto věčné pravdy jsou pro nás z Boží inspirace zaznamenány ve Starém zákoně - v Zákoně, Prorocích a Spisech.

Jako zástupci Boha dnes neseme odpovědnost za to, abychom Jeho metody používali, aktivně využívali integrativní přístup založený na důkazech, sdíleli s ostatními věčné pravdy, byli světly zářícími v temnotách, učili lidi, jak funguje realita, stali se mysliteli, a ne pouhými odrážeči myšlenek jiných lidí, stali se zralými lidmi, „kdo mají smysly zkušeností vycvičené k rozeznání dobrého a zlého“ (Židům 5:14 B21), lidmi, kteří mají Kristovo smýšlení (1 Kor 2:16) a kteří stejně jako jejich Spasitel mohou učit věčné Boží pravdy prostřednictvím Písma (Zákona), životních zkušeností (Proroků) a vědy/přírody (Spisů).