MaranathaMedia.cz

Proč musel Ježíš zemřít - zpravodaj

Vytvořeno Zář 08, 2019 Od Adrian Ebens v Události a setkání
Přeložil JS
601 Přečtení

Vážený čtenáři Maranatha Media CZ

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho, a od Pána Ježíše Krista. Od vydání našeho posledního zpravodaje uplynulo několik měsíců a za tu dobu se odehrálo mnoho věcí. Když komunikuji s mnohými z vás po celém světě, roste tam vděčnost našemu nádhernému Otci za dar Jeho Syna, který nám ukázal Jeho (Otcův) pravý charakter a ujistil nás o Jeho odpouštějící lásce. 

Jednou z událostí, která skutečně zvýšila hybnou sílu v tomto poselství, je kniha od Jay Schulberga s názvem Skutky našeho laskavého Boha. Tuto knihu mi představila Christine Nelsonová z Floridy. Přečetl jsem ji letošní rok během svátku Pesach a jaké to pro mně bylo požehnání číst si v ní. Kniha Agape vydaná v prosinci 2017 byla komplexním pokusem představit našeho Otce přesně tak, jak ho Kristus zjevil, když přišel na tuto Zemi. Tento konkrétní svazek však vyžaduje určité úsilí ke zpracování a strávení. Mnoho z principů tohoto knižního svazku je však jednodušeji představeno právě v knize Skutky našeho laskavého Boha. Tyto dvě knihy společně utvářejí mocnou kombinaci, jež otevírá ochotné srdce oné slavné pravdě, totiž že náš Otec na Své stvoření nepoužívá násilnou sílu, aby Svůj vesmír ovládnul.

 

Knihy "Skutky našeho laskavého Boha" a "Války o identitu" jsou mé první knihy typu „jít do toho“, kdy je třeba se sdílet s dalšími lidmi v okamžiku, kdy se otevřou dveře, abych vyprávěl o úžasném Otci, kterému sloužíme, a jak to bylo zjeveno v jeho Synu.

 

Za pár týdnů já a moje rodina začneme naše turné po Austrálii a poté se přesuneme do Jižní Afriky na několik setkání a také na Svátek stánků do oblasti Kapského Města. Téma, které hoří v mé duši je, Boží láska, jak byla projevena na Kříži. Mnozí z nás byli přitaženi, abychom rozjímali o Kristově kříži během doby naší ranní a večerní oběti. Kniha Touha věků je takovým pokladem pro rozjímání o našem milovaném Spasiteli. Právě včas pro toto turné jsem dokončil novou knihu s názvem Kříž prozkoumaný a Kříž střetnutý. Vyzývám vás, abyste si prostudovali tento malý svazek, protože je to semínko myšlenek pro věci, které mají přijít s ohledem na to, proč za nás Ježíš musel zemřít.

 

Pro drtivou většinu křesťanů existuje myšlenka, že Kristus byl vskutku ubit od Boha a trápen kvůli Jeho přísné spravedlnosti. Tohle zasedá ve velmi prekérní situaci s myšlenkou, že Bůh je udobřen skrze smrt. Tohle bylo částečně příčinou toho, že křesťanství ustoupilo od pravého Synovství Kristova, protože pokud je Kristus sám Bůh, pak by Bůh nebyl upokojen smrtí svého Syna, protože Kristus není vlastně Jeho Syn, ale Jeho protějšek zobrazující atributy Syna, který jednoduše odhaluje sebeobětujícílásku.

 

Je to obtížné zajít až sem, i když věřím, že pro mnohé je ta motivace upřímná, aby se odvrátilo obvinění obětování dětí a myšlenky na božstvo, které je ukojeno smrtí. Pro ty z nás, kteří jsme se v našem čtení Písma uchýlili do drahoceného jednorozeného Syna, tam existuje jiný rámec, který nás láká. Rámec vytvořený v překrásném poselství roku 1888 a to, že je uspořádání dvou smluv napříč historií spasení.

 

V takovém kontextu nás ten obětní systém Starého zákona vyzývá k opětovnému prozkoumání našeho porozumění. Je pravda, že obětní systém zavedl Bůh, ale On ve stejné době Izraeli řekl, že jim nedal příkazy o obětech a zápalech, když vyšli z Egypta.

 

Tehdy, když jsem vaše otce vyvedl z Egypta, nemluvil jsem s nimi proto, abych jim dal přikázání o zápalech a obětech: Jeremiáš 7:22

Jak sladíme toto tvrzení. Cožpak Bůh Izraeli nepřikázal ohledně všech těch pravidel a předpisů co se týče obětí? Není tohle příkaz k nim co se týče zápalů a obětí? Mohla by tato přikázání být ve stejném kontextu jako když Bůh přikazuje Samuelovi, aby pomazal Saula za krále? Bůh nikdy nechtěl, aby měl Izrael krále, ale Izrael po tom toužil, a tak Bůh jim jednoho dal.

 

V žalmech 40:6 je nám řečeno, že Bůh nechce zápaly ani oběti a On nepožaduje zápalnou oběť a oběť za hřích. Je-li tomu tak, je potom Mojžíšův zákon skutečně jakousi službou smrti, která ukáže srdce člověka jemu samému takové, které ve skutečnosti po zápalech a obětech touží? V brožurce Kříž prozkoumaný a Kříž střetnutý jste pozváni, abyste zvážili postavení Mojžíšova zákona v plánu spasení. Je to skvělý dar pro člověka a přesto ve stejné době, kdyby byl člověk býval vůči Bohu věrnější, nic z toho by nebylo požadováno.

Všimněte si:

„Kdyby byl člověk dodržoval Boží zákon, který byl dán Adamovi po jeho pádu, a který zachovával Noe a Abraham, nebylo by bývalo třeba zavádět obřízku. A kdyby byli potomci Abrahamovi dodržovali úmluvu, jejímž znamením byla obřízka, nebyli by bývali svedeni k modloslužbě a nebyli by bývali muset trpět v egyptském otroctví; byli by měli zákon Boží stále na paměti a nebylo by bývalo nutné, aby byl zákon vyhlášen ze Sinaje zapsán na kamenné desky. A kdyby byli lidé plnil zásady Desatera přikázání, nebylo by bývalo třeba dalších nařízení, jež dal Bůh Mojžíšovi. {PP 364.2}

 

Ta další nařízení byla dána Mojžíšovi kvůli odpadnutí člověka a přesto principy v tomto Zákoně hovoří k věčným principům, které je uchvátaný čtenář horliv přibít na kříž proto, aby unikl jeho požehnáním, jež tělesný člověk považuje za prokletí. Taková je slepota Laodicey.

 

Připomíná mi tento výrok, který jsem nedávno četl:

 

Satan chtěl Pána Ježíše svést k tomu, aby spoléhal na milost svého Otce a vydal svůj život v nebezpečí dříve, než splní splní své poslání. Doufal, že plán vykoupení selže;  ale tento plán byl velmi dobře založen, na příliš hlubokém základě, než aby jej satan mohl svrhnout nebo zmařit. {EW 156.1}

 

Pokud byl tento plán spasení příliš hluboce založen na to, aby ho Satan svrhl, nenaznačuje to, že pro naše chápání Kříže jsou tu vrstvy, které jsou mnohem hlubší, než jsme si představovali? Vyzývám vás, abyste se v této otázce zabořili o něco hlouběji a zvážili umístění starozákonních obětí ve vztahu ke Kristovu Kříži, přičemž budete zároveň uvažovat, že to věčné evangelium se nikdy nezměnilo. Křesťanství započalo hned jak člověk zhřešil. Tohle je ten jediný způsob, jak toto evangelium může být věčné.

 

Modlím se, aby náš nebeský Otec požehnal vás a vaši rodinu v hojnosti, když budete uvažovat o Kristově kříži a jeho nádherném světlu, které odráží Otcovu lásku k nám.

 

Adrian Ebens
za služebnost Maranatha Media

Turné po Austrálii / Jižní Africe

14. září Šabat - setkání v oblasti Port Macquarie / Telegraph Point

21. září - sobota - S přáteli v Melbourne

úterý 24. září - s Glenn a Suzanne Coopmanovými

28. září - sobota - v oblasti Perthu. Podrobnosti budou oznámeny

Jižní Afrika

30. září - 5. října Empangeni - s Besterem a Ninou Snymanovými

6. - 8. října Pretórie- s Philipem Aspelingem

9. - 12. října v Kapském Městě - setkání s Morrisem Francisem a Frikkie Van Rensburgem

13. - 17. října Oudtshoorn s Cedricem van der Meschtem

18. - 25. října na Svátek stánků v Rawsonville

26. října v sobotu v Durbanville

27. - 29. října Návštěva lidiček v oblasti Cape.

30. října středa odlet zpět do Perthu.

Audioknihy

Pro ty, kterým se nedostává času, tak jsme mnoho našich knih převedli do formátu audioknihy. Tyto soubory mp3 (v angličtině) si můžete stáhnout na adrese http://maranathamedia.com/audiobooks nebo si je můžete poslechnout Youtube.

Knihy ke sdílení

Díky vaší laskavé podpoře jsme během několika posledních měsíců byli schopni vytisknout:

2000 ks Skutky našeho laskavého Boha

2000 ks Božský vzorec života

500 ks Lék pro vaši duši

500 ks Božský vzorec

Příští měsíc obdržíme

1000 ks Návrat Eliáše

2000 ks Můj milovaný

2000 ks Původní Láska

2000 ks Moudrost Boží.

Knihy nalezené na webových stránkách Fatheroflove.info jsou určeny pro evangelizaci a kontakt s komunitou. Pokud potřebujete knihy pro sdílení s ostatními, napište nám prosím. Všechny knihy jsou poskytovány na základě principu Agape. Dej a bude ti to dáno.

S potěšením také oznamujeme, že budeme mít k dispozici 10000 výtisků knihy Skutky našeho laskavého Boha ze služebnosti Talking Rock Sabbath Chapel pro ty, kdo chtějí knihy sdílet s ostatními.

S potěšením také oznamujeme, že jsme na Filipínách v Manille nechali vytisknout 2000 kopií knihy Agape a máme tam k ruce skvělou osobu, která je pomůže rozdistribuovat.

Návrat Eliáše

Jak bylo uvedeno výše, v tisku je 1000 výtisků knihy Návrat Elijáše ve vydání pevná vazba. Tato kniha byla významně přepracována a aktualizována. Obsahuje mnoho důležitých detailů, které pokládají základy onoho poselství, jež sdílíme. Kniha také nastiňuje proces, jak samotná kniha byla přijata církví Adventistů sedmého dne. Její rozsah činí 464 stran, a proto je to značná investice času, ale ona poskytne čtenáři mnohem jasnější obrázek o systematice tohoto poselství.

Plány na setkání ve sboru v Talking Rock, USA

Koncem prosince letošního roku spolu s Craigem Jonesem odcestuji do Talking Rocku, abych se setkal s týmem služebnosti Talking Rock a také s Danielem Bernhardtem, abychom prodiskutovali dílo knižní evangeliazce a veřejnou evangelizaci a další oblasti služby počínaje rokem 2020 a dále. V tuto chvíli vás žádáme o vaše modlitby. Ve sboru Talking Rock budu také pořádat přednášky.

Překlady

S potěšením oznamujeme, že se nám podařilo rozšířit překladatelské projekty do několika nových jazyků. Jsme vděční za nové knihy, které máme ve svahilštině, arabštině, tagalogu, norštině a polštině. Právě jsme spustili webové stránky maranthamedia-kenya.com, což poslouží pro materiál ve svahilštině. V arabštině máme řadu nových projektů, které budou brzy k dispozici. Zvláštní poděkování patří Pastoru Nabil Mansourovi za to, že nám s tím pomáhá. Takový skvělý tým překladatelů máme v několika zemích. Máme takovou spoustu projektů "v pořadníku" že je nemůžeme uvést všechny. Modlíme se za vás a děkujeme Bohu za vaši ochotu pomoci nám sdílet toto poselství s ostatními.

Nově uvedené brožury

Konec bezbožných

Deyan Delchev, Adrian Ebens a Danutasn Brown

Pro ty, kdo věří v Boha, téměř všeobecně je argumentováno, že jediným způsobem, jak ukončit hřích, je utnout bezbožné mrtvé v jejich stopách tím, že ze srdce Boha vytryskne jakýsi ohnivý proudu vzteku, který ty bezbožné spálí a způsobí jim konec.

Často se předpokládá, že tito bezbožní se sami nezničí a že pokud je Bůh jakýmsi Bohem spravedlnosti, On Sám přestupníky  potrestá a odmění je za jejich zlo podle jejich skutků tím, že je přímo vhodí do plamenů a zaživa je spálí. Udělal by tohle milující Bůh Svým dětem? Spálili byste vy svoje vzpurné děti zaživa v plamenech a sledovali je, jak v agónii křičí?

Někteří lidé říkají, že jediný způsob, jak odstranit rakovinu, je vyříznout ji. Problém s touto analogií je v tom, že vy odstraňujete rakovinu z jediného člověka, přičemž cílem je život zachránit a nezničit jej. Někteří lidé říkají, že tihle bezbožní jsou jako pes s vzteklinou a tudíž tento pes musí být uspán. Vezmete tedy toho psa a budete ho pomalu spalovat na ohni po několik dní, zatímco ten pes křičí a vyje v agónii, a zatímco ti spravedliví pláčou - jen trochu víc, protože si to zasloužíte kvůli své hříšnosti? Je tohle ve skutečnosti to, co se na konci opravdu stane?

"Ti, kteří tuto tak svobodně nabízenou milost odmítají, ti budou muset ještě být přiměni k tomu, aby poznali hodnotu toho, čím pohrdnuli." Budou cítit agónii, kterou Kristus na kříži snášel, aby obstaral vykoupení všem, kdo to vykoupení přijmou. A oni si pak uvědomí, co ztratili - věčný život a nesmrtelné dědictví. “RH Sept. 4, 1883

On vskutku snášel naše útrapy, a naše bolesti - naložil si je, a my jsme ho považovali za zasaženého, udeřeného  Bohem, jím pokořovaného. Iz 53:4 [MPCZ]

 

Vrozená spravedlnost a smíření

Tato brožura je jakýmsi shrnutím většiny učení, které jsme sdíleli za posledních 12 měsíců. Zásady v této knize značně mění naše chápání smíření a zvětšují lásku Bohav daru Svého Syna. Brožurka se rovněž přímo zaměřuje na příkaz od Boha o zabití mužů, žen a dětí v 1 Samuelově 15:1-3. Doporučuji, abyste si tuto brožuru přečetli a pečlivě ji vzali v úvahu.

Pastoři, bibličtí pracovníci, překladatelé, redaktoři a knižní evangelisté

Služebnost Maranatha Media podporuje pastory, biblické pracovníky a další v několika zemích. Děkujeme, že jste vypomohli nám, abychom pomohli jim. Služebnost Maranatha Media však není zaměstnavatelem lidí. Vstupujeme do partnerství s těmi, kteří milují tohle poselství, a zkrátka se snažíme, abychom jim pomohli dělat to, k čemu je Bůh povolává, aby činili ve své pracovní oblasti.

Děkuji Vám

Vyjadřujeme díky všem našim příznivcům v různých částech světa, kteří nám pomáhají dopravit radostnou zprávu poselství Třetího anděla do světa. Žádáme o vaše modlitby, jak budeme pokračovat postupovat vpřed se světlem pravdy. Jsme velice nadšeni tím, co se učíme a modlíme se, že budete také požehnáni na této cestě do hlubšího poznání Otce a Syna.

Přeji požehnání,

Adrian Ebens

za služebnost Maranatha Media