MaranathaMedia.cz

Omluva a vyznání

Vytvořeno Lis 17, 2017 Od Adrian Ebens v Proces vyloučení z církve
Přeložil JS
2,055 Přečtení

Omluva a vyznání Adriana Ebense,

bývalého kazatele církve adventistů sedmého dne

Žalm 51:2, 3 Smiluj se nade mnou, Bože, podlé milosrdenství svého, podlé množství slitování svých shlaď přestoupení má. Dokonale obmej mne od nepravosti mé, a od hříchu mého očisť mne.

19. ledna 2010

Drazí bratři a sestry ze společenství adventistů

Píši vám pod usvědčením, že je třeba učinit omluvu. Ve své funkci kazatele církve adventistů sedmého dne a jako ředitel služebnosti Maranatha Media, jsem zastával vlivnou pozici a těchto pozic jsem využil k podpoře a šíření učení, které nejsou biblické.

Prostřednictvím řady prozřetelných událostí jsem byl v roce 2007 usvědčen, že učení o Trojici - tak jak je vyjádřeno ve 28 věroučných článcích adventistů sedmého dne - nemůže být podpořeno Písmem a ve skutečnosti je toto učení porušením Božích přikázání, nejvíce znatelně prvních čtyřech přikázání.

Z mého studia Písma a na modlitbě jsem zjistil, že Bůh položil pevný základ pro adventistické hnutí skrze usvědčení jeho vedoucích, totiž to, že Ježíš je ve skutečnosti samotným Božím Synem, nikoli symbolicky, ale v realitě. Dozvěděl jsem se, že Bůh je opravdu Otec Ježíše a že Kristus obdržel všechno, co Otec má ve vlastnictví a to skrze dědictví. Tím že mám tohoto Syna, tím jsem s velkou radostí přišel na to, že mám život a že jej mám hojně.

Byl jsem také usvědčen, že moje víra v Trojici - tak, jak je vyjádřena v 28 věroučných článcích - byla urážkou vůči Bohu a byl mi dán Duch pokání, abych vyznal svůj hřích. Kvůli tomuto hříchu porušení Otcových přikázání jsem plakal. Také jsem si uvědomil svůj hřích v tom, že jsem vyučoval tomuto falešnému učení mnoha lidem jak během pastorace, tak i prostřednictvím webových stránek, které jsem vytvořil.

Nabízím vám svoji ze srdce procítěnou omluvu za to, co si myslím, že je nejvíce urážlivý (odporný) hřích a přestoupení proti Hospodinu – totiž, že je vyučování a šíření učení o Trojici. Dostalo se ke mně upozornění, že toto učení je nebezpečným, duchovním nástrojem Satana, aby zničil tu život zachraňující pravdu o Otci a jeho drahocenném Synu. Toto učení také pokládá základy pro zničení několika dalšíchdoktrín, které byly předány zakladatelům naší víry.

Během posledních dvou let jsem měl dialog s Biblickým badatelským výborem Jihopacifické unie adventistů sedmého dne, apelujíce na ně, aby se k této problematice vrátili a zvážili důkazy, které jsem jim předložil. Výbor neshledal žádné světlo v tom, co jsem jim předložil, a požádal mě, abych rukopis vůbec nerozesílal do církve.

Předložil jsem jejich doporučení a rady před Pána a požádal Jej, aby mi pomohl pozorně poslouchat to, co říkali, jelikož respektuji jejich vedoucí postavení v církvi. Požádal jsem Pána, aby mi pomohl uvidět, kde bych se potencionálně mohl mýlit. Nechtěl jsem způsobovat zbytečnou bolest a rozdělení v Boží církvi. Nenašel jsem žádnou úlevu v radě, která mi byla dána, spíše mi jen posloužila k dalšímu posílení mého přesvědčení. Vyzval jsem církevní vedoucí, aby tuto záležitost vyřešili. Vyjádřil jsem svou neschopnost pozměnit své svědomí i navzdory svému upřímnému úsilí. Cítil jsem, že nedokážu odstoupit, jelikož uznávám církev adventistů jakožto Boží lid smlouvy, ale měl jsem pocit, že když se vedení církve dotklo toho, co bude nejlepší pro církev, tak mě mohli přinejlepším dát do kázně.

Avšak začátkem prosince 2009 jsem byl informován o tom, že moje pověření jakožto kazatele církve adventistů sedmého dne bylo zrušeno a že již nejsem kazatelem církve adventistů sedmého dne. Přijímám plnou zodpovědnost za toto rozhodnutí a nedávám žádnou vinu těmto církevním vedoucím za toto rozhodnutí. Oni budou i nadále v mém srdci a mých modlitbách. Adventistická církev je v samém středu mé náklonnosti a já se za to i nadále vřele modlím jako člen jejího společenství.

 

Vytvořil jsem webové stránky s názvem www.god-head.com , které vysvětlují některé důvody toho, co jsem našel v Písmu. Tyto stránky budou v nadcházejících měsících aktualizovány. Tento příběh jsem také plněji zformoval v mém rukopisu nazvaném "Návrat Eliáše" na mém webu www.adrianebens.com. Můj rukopis je k dispozici pouze na přímý požadavek na mě a nesmí být předáván jiným jako prostředek podkopávání vedení adventistické církve, ale pouze za účelem porozumění mému postavení.

Jak si dokážete představit, byl to velmi náročný čas. Většina mých kolegů a přátel se ode mne odvrátila a v souvislosti s tímto procesem mě vůbec nekontaktovala. Plně chápu, že když obdržíte tento dopis, můžete to považovat za konfrontování a dokonce i za urážlivé. Plně pochopím, jestli si přejete vyvarovat se, abyste navštívili mé webové stránky nebo využili mých zdrojů, toto je zcela vaše rozhodnutí. Pouze vás žádám, pokud jste v mé služebnosti našli nějakou hodnotu nebo útěchu, či snad přátelství v minulosti, tak že budete postupovat podle pokynů Bible, abyste "všeho zkusili; což dobrého jest, toho se drželi". Mnozí mě odmítají kontaktovat, aby se vyvarovali infikování. Modlím se za to, aby vaše křesťanská náklonnost v kombinaci s vaší důvěrou ve vaše přesvědčení se nebála pomáhat bratrovi, kterého byste snad mohli vnímat, jako že ztratil svoji cestu. Je tak snadné jednoduše předstírat, že to je strašná tragédie a jakže se to jenom mohlo stát tomuto kazateli? Ale apeluji na vás, abyste hledali v Písmu, vřele se modlili o světlo a krok za krokem všechno dokazovali. Nedovolte, aby strach z toho, co si myslí ostatní, aby byl rozhodujícím faktorem.

K vám - bývalým kolegům - vás vyzývám, abyste zvážili svou pozici a zodpovědnost vůči stádu, abyste ho věrně vedli a uváděli pouze do pravdy Božího Slova. Buďte prosím věrni ve svém hledání v Slově a ujistěte se, že pozvedáváte pravého Boha Písma. Obě strany znají důsledky toho, pakliže to nebude činěno.

Ke členům církve říkám: "Nespoléhejte se na kazatele, kteří v tomto procesu vyvádějí stádo, protože oni mají mnohem více co ztratit, než obyčejný člen církve, oni čelí ztrátě své kariéry a pověsti, jak tomu bylo v mém případě. Cena je extrémně vysoká za to, že jste schopni tuto záležitost studovat upřímně.

K těm, které jsem měl v pastoraci, opravdu žádám o vaše odpuštění za to, že jsem učil falešným doktrínám a že jsem nebyl opatrný, abych vám předložil čisté slovo pravdy.

K mým drahým přátelům, s nimiž jsem pracoval na Hospodinově vinici, moje srdce za vámi volá, abyste se tak snadno nezřekli svojí náklonnosti ke mně a jen tak mě vystrčili z vaší mysli. Jako poklad chovám ty vzpomínky, které jsme spolu zažili, a vaše ticho je pro mne bolestivé. Máte-li pocit, že jsem byl napaden nepřítelem a ponechán smrti na cestě do Jericha, prosím, nechoďte vedle mně potichu po opačné straně cesty, protože máte na Pánově vinici naléhavou práci. Pokud si myslíte, že jsem v omylu, kde jsou vaše milující, pečující slova a dotek? Je vaší politikou opravdu zastřelit "raněné" a pohodit je do příkopu? Kdo má vaše srdce? Jakákoliv láska, kterou ke mně cítíte, bude vyžadovat, abyste prozkoumali můj apel na vás. Jakékoliv neudělání tohoto, vás ponechává na váhách vážně trpící nedostatkem.

Přál bych si, abych s vámi mohl sdílet nesmírnou radost, kterou jsem našel v poznání toho pravého Otce a Syna. Jejich obecenství je má neustálá útěcha a uklidnění. Ovoce následování oné pravé CESTY, PRAVDY i ŽIVOTA je nyní získané duchovní vítězství, čím konzistentnější křesťanský život, tím hlubší radost, kterou společně prožívá naše rodina! Pokorně a nadšeně apeluji na vás: Pojďte a podívejte se! Ochutnejte a uvidíte, že jednorozený Syn je opravdovým potěšením a že Jeho jho je opravdu lehké a jeho břemeno zázračně netíží!

A konečně, k našemu Drahému Otci v nebi, Vládci vesmíru: děkuji ti za tvé milosrdenství tím, že jsi otevřel mé oči pro pravou identitu Tebe a Tvého Syna. Jakou nekonečnou radost jsem našel jenom tím, že jsem poznal, kdo jsi. Byl jsem vyučován, že jsi jakýmsi tajemstvím, ale ty jsi mě vyučil, že bych neměl zaměňovat tvoji přirozenost s tvojí identitou. Tvoje identita je jasná z Písma, jsi Otec a Ježíš je tvůj jednorozený Syn. Moje srdce skáče radostí už jen při myšlence na tohle. Skláním se před tebou na zem a s napětím očekávám pečeť Otcova jména, jakožto protipólu pečeti nevěstky, jejíž znamení je zahaleno tajemstvím.

Otče, ty nad svými nepřáteli zvítězíš a tvůj Syn bude skutečně vyvýšený jako jméno nade všemi jmény ke tvé slávě. Kéž tvé království přijde rychle, je moje modlitbou - ve jménu tvého nejbáječnějšího Syna - Pána Ježíše Krista.