MaranathaMedia.cz

(Jan 1:1–3, 14) Nedokazuje Trojici skutečnost, že Jan nazývá Ježíše Bohem?

Vytvořeno Led 11, 2022 Od Lynnford Beachy v Boží Syn
Přeložil JS
484 Přečtení

Originál publikován 19. června 2021 Lynnfordem Beachy.

„Na počátku bylo Slovo (odvolávka na Ježíše) a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha.  Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je... A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.“ (Jan 1:1–3. 14)

Zde je Ježíš nazýván „Bůh“, přesto je zde jasný rozdíl mezi Ježíšem a „Bohem“, se kterým byl. Bůh, se kterým byl Ježíš, je Bůh, Otec. Ježíš nebyl tentýž „Bůh“, se kterým byl, ale spíše byl Ježíš Bohem v tom smyslu, že byl božský stejně jako Jeho Otec. Otec je Bůh, takže jeho Syn je nutně Bohem ze své podstaty (přirozenosti).

Bibličtí řečtí učenci obecně souhlasí s tím, že podruhé, když je slovo „Bůh“ použito ve verši Jan 1:1, tak je použito jako „kvalitativní podstatné jméno“, aby popisovalo vlastnosti „tohoto Slova“. Harner říká, že podstatná jména „s anarthrousním [tj. bezčlenným] přísudkem předcházejícím slovesu mají primárně kvalitativní význam“ (The Journal of Biblical Literature, Philip B. Harner, článek „Qualitative Anarthrous Preddicate Nouns: Marek 15:39 and Jan 1:1.“) „Tu větu by bylo možné přeložit jako ‚stejné přirozenosti (podstaty) jako Bůh.‘ To by byl jeden způsob, jak vyjádřit Janovu myšlenku, která je, jak tomu rozumím, že ho logos [‚to slovo‘] ne menší než ho Theos [‚ten Bůh‘] mělo povahu (přirozenost) Theos-u.“ (tamtéž)

Já jsem člověkem, protože můj otec je člověk. Ježíš je Bohem, protože jeho Otec je Bůh. To je to, co Jan zdůrazňoval, když prohlásil: „to Slovo bylo Bůh“.