MaranathaMedia.cz

(Genesis 18:1–3) Neprokazují ti tři muži, kteří se ukázali Abrahamovi, Trojici?

Vytvořeno Říj 05, 2021 Od Lynnford Beachy v Demaskování trojice
Přeložil JS
751 Přečtení

Zveřejněno 29. června 2021 Lynnfordem Beachy v Otázkách týkajících se (učení) Trojice

"Genesis 18:1 I ukázal se mu Hospodin u Mamreho dubů, když seděl u vchodu do stanu za denního žáru.  Když pozvedl oči a rozhlédl se, hle, tři muži stáli proti němu. Když je uviděl, běžel jim od vchodu do stanu vstříc, poklonil se k zemi a řekl: Panovníku, jestliže jsem nyní nalezl ve tvých očích milost, nepomíjej prosím svého otroka.“ (Genesis 18:1-3, [CSP])

Někteří lidé tvrdí, že ti „tři muži“, kteří před Abrahamem stáli, byli oni údajní tři členové trojice.

S tímto tvrzením však existují vážné problémy. Zaprvé je nemožné, aby kterýkoli z těchto tří jedinců byl Bohem, Otcem, protože Bible říká:

„Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil“ (Jan 1:18, B21).

Bible říká, že Otec přebývá

„v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit“ (1. Timoteovi 6:16, CSP).

Bůh řekl Mojžíšovi:

„Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk mě nemůže spatřit a zůstat naživu“ (Exodus 33:20, B21).

V Bibli několik proroků vidělo alespoň chabou představu Otce ve vidění, ale žádný hříšný člověk nikdy nedokázal skutečně pohlédnout na Otce a dál žít, aby odvyprávěl příběh. Díky tomu si můžeme být naprosto jisti, že Bůh, Otec, nebyl jedním z těch „tří mužů“, kteří stáli před Abrahámem.

Kdo se tedy Abrahámovi zjevil? Bible říká, že „ukázal se mu Hospodin“. Kdykoli anglický překlad Bible - Bible krále Jakuba používá slovo LORD se všemi velkými písmeny, znamená to, že v původním textu bylo napsáno hebrejské jméno Boha, Jahveho (Jehovy). Hospodin se ukázal Mojžíšovi. Jak jsme již viděli, zde uvedená osoba není Bůh, Otec, což dokazuje, že toto jméno používá ještě někdo jiný.

Bůh řekl Mojžíšovi:

„Hle, posílám před tebou anděla, aby tě střežil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. Měj se před ním na pozoru a poslouchej ho. Neprovokuj ho, neboť nesejme vaše přestoupení, protože mé jméno je v něm“ (Exodus 23:20, 21, [CSP]).

Zde Bůh řekl Mojžíšovi, že před syny Izraele půjde jistý Anděl. Nebyl to žádný doslovný anděl. Bůh řekl: „Mé jméno je v něm.“ Apoštol Pavel nás zpravil o tom, že onou

„duchovní Skálou, která je doprovázela… byl Kristus“ (1 Korintským 10:4).

Rovněž nám bylo řečeno, že Ježíš

„stal se tím vznešenější nad anděly, čím význačnější jméno dědičně obdržel“ (Židům 1:4, CSP).

Ježíš Kristus dostal jméno od Svého Otce dědičně. To musí být jméno, které má i Jeho Otec, a toto jméno je Jahve (Jehova). Ježíš Kristus použil toto jméno v Genesis 18 a byl to On (Kristus), kdo stál před Abrahámem, ne jako trojice, ale jako jeden jediný jedinec, a s Ním tam byli dva doslovní andělé. Bible říká:

„Muži se odtamtud obrátili a šli k Sodomě, ale Abraham ještě stál před Hospodinem“ (Genesis 18:22, CSP).

Dva ze tří se vydali směrem k Sodomě a jen jeden zůstal a mluvil s Abrahamem. V tomto verši je pouze jedna Osoba označovaná jako „Hospodin/Panovník“ a tou je Syn Boží. Víme, že z těch mužů jen dva šli směrem k Sodomě a že to byli andělé, protože když dorazili, Bible říká:

„Dva andělé přišli večer do Sodomy“ (Genesis 19:1, CSP).

Kapitola 18 z knihy Genesis rozhodně nedokazuje ani nenaznačuje myšlenku, že Bůh je jakousi trojicí tří osob v jednom Bohu. Ten Boží Syn a dva andělé nejsou nějaká trojice.