MaranathaMedia.cz

(Galatským 4:9–11) Nevaruje Pavel křesťany, aby nedodržovali staré „židovské“ svaté dny?

Vytvořeno Čvn 16, 2021 Od Kevin J. Mullins v Ustanovení a nařízení
Přeložil JS
759 Přečtení

Zdroj původního článku zde

"Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví? (10) Dodržujete ustanovení pro dny a měsíce, období a roky! (11) Bojím se, aby úsilí, které jsem vám věnoval, nebylo nakonec nadarmo.“ (Galatským 4:9—11, CEP)

Dnešní učitelé říkají, že Pavel zde odsuzuje pohanské věřící v Galácii za to, že dodržují takzvané „židovské“ svátky a soboty - „dny, měsíce, časy a roky“. Ale je tomu přesně naopak.

Podívejte se zpět na verš 8 a přečtěte si Pavlovu otázku:

"Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou."

Tady je to opět v překladu Slovo na cestu:

"Dokud jste Boha neznali, sloužili jste bohům, které jste si sami vymysleli."

Ty „dny, měsíce a období a roky“ se vztahují ke starým pohanským svátkům, které slavívali

Pavel zde nemůže hovořit o Božích slavnostech a sobotách, protože se jich zeptal: „chcete se jim dát znovu do otroctví?“ Nebo jinými slovy: „Přejete si, abyste jimi byli znovu a znovu zotročováni?“ Jak mohou být pohanští pohané zotročeni k dodržování Božích svátků a Sobot „znovu“, pokud je dříve nikdy nezachovávali? A jak může dodržování Božích šabatů (sobot) přivést někoho do otroctví falešným bohům, když Sobota (Šabat) ukazuje na pravého Boha Stvořitele:

"protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto (kvůli tomu) Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho." (Exodus 20:11, CSP)

"Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý Bůh a věčný Král! Země se třese před jeho zlobou, národy neobstojí, když se rozhněvá. Řekněte jim tohle: "Bohové, kteří nestvořili nebe a zemi, takoví ze země i zpod nebe vymizí!" On ale svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem!“ (Jeremjáš 10:10–12, B21)

Pravdou je, že je to jen další z těch veršů, který je pečlive vybrán a zkreslen těmi, kteří se chtějí odvrátit od všeho, co vypadá jako „židovské“. Ve 2. kapitole Koloským Pavel chválil nově obrácené pohanské Kolosany za dodržování Božích svátků a sobot[1], ale zde vidíme, jak Pavel kárá obrácené pohanské Galatské za to, jak míchají pohanské svátky s uctíváním Boha.

Je smutné, jak se dnešní „křesťané“ vyhýbají Božím svátkům a sobotám, ale přesto dodržují prastaré zvyky zimního slunovratu, jako je zdobení jehličnatých stromů (Jeremiáš 10:1–4) na počest boha Slunce Tamůze (také známého jako Mithry, který se narodil 25. prosince.) Poté o půl roku později, na jaře, se můžete zúčastnit zvyků oslav bohyně Ištary (jinak nazývané Aštarta) spolu s jejími emblémy plodnosti v podobě králíčků a vajíček; „pláč pro Tamůze“ po dobu 40 dnů (tzv. předvelikonoční půst); pak se o velikonoční neděli (Ištar) zúčastní bohoslužby východu slunce (Ezechiel 8:14–16; 1. Královská 11:33; Jeremjáš 7:8; Zjevení 18:1–4).

"V prosinci Zoroastriáni z Íránu oslavili Yaldu "narození"a vyzdobili jehličnatý strom (jalovec / cypřiš). Ten strom byl symbolem [boha] Mithry [narozeného 25. prosince]. Mladé dívky si nechaly svá „přání“ symbolicky zabalit do barevného hedvábného plátna a pověsit je na strom se spoustou dárků pro Mithru, aby odpověděl na jejich modlitby. “ (119 Ministries.com).

"Anglický termín „Easter" (do češtiny překládáno jako Velikonoce) není křesťanského původu." Je to další forma Astarty, jeden z titulů chaldejské bohyně, královny nebes. Festival Paschy (Pesachu), který pořádali křesťané v postapoštolských dobách, byl pokračováním tohoto židovského svátku... Od této Paschy byl pohanský festival „Easter (Velikonoce)“ zcela odlišný a byl vnesen do odpadlého západního náboženství, jakožto součást pokusu přizpůsobit pohanské slavnosti křesťanství.“ (Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words,„ Easter “)

"Starověké národy Egypta, Persie, Řecka, Říma a Číny si vyměňovaly vajíčka během svých jarních slavností plodnosti." V Babylonii byla vajíčka předkládána bohyni plodnosti Aštartě (Eostre). “ (Donna and Mal Broadhurst, Passover, Before Messiah and After, p. 157)

"… Už vaši otcové mě opustili, praví Hospodin. Následovali cizí bohy, sloužili jim a klaněli se jim; mě však opustili a můj Zákon nedodržovali." (Jeremjáš 16:11, B21)

Další informace v dřívějším článku


[1] Viz článek: Učil Pavel, že Boží svátky a soboty skončily Kristovou smrtí?