MaranathaMedia.cz

Zpravodaj obnoven! Pesachové vydání 2022

Vytvořeno Dub 20, 2022 Od Adrian Ebens v Zpravodaj
Přeložil JS
38 Přečtení

­Propojujeme ostatek

Svátek Pesach oslavuje tolik věcí, počínaje tím, že Bůh vyvedl svůj lid z otroctví v Egyptě, až po připomínku na Boží ochranu před ničitelem skrze nanesení krve na veřeje dveří a oběť Ježíše, toho pravého Pesachového beránka a Jeho vzkříšení a mnoho dalšího.

Věříme-li v Něho a přijmeme-li v Něm spasení, jež je nám dáno svobodně, tehdy zakusíme pravou svobodu z otroctví.

"V ten den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro mě udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.' A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin tě vyvedl z Egypta mocnou rukou. Proto zachovávej toto ustanovení v patřičný čas rok co rok." Exodus 13:8-10 (B21)

 

"Vyčistěte starý kvas, abyste byli novým těstem; jste přece bez starého kvasu, vždyť Kristus byl obětován jako náš velkonoční beránek. Slavme tedy svátky ne se starým kvasem, kvasem špatnosti a zloby, nýbrž s nekvašeným chlebem čistoty a pravdy. 1. Korintským 5:7-8 (Žilkův překlad)

Abychom parafrázovali Haskella z jeho díla Kříž a jeho stín, stále vracení se (rozebírání) k památné straně svátku Pascha, to posiluje naši víru. Když si vzpomeneme, jak Pán milosrdně pracoval pro nás, pro svůj trpící lid, jak vyslyšel náš pláč a činil zázraky pro naše vysvobození, to přináší duši požehnání; ale je tu také spása pro toho, kdo rozebírá tu předobraznou část svátku Pascha a nárokuje si požehnání, která jsou tam nastíněna skrze předobraz a symbol. Každý Pesachový beránek, od toho, který byl zabit v noci při vysvobození z Egypta až do doby Kristovy, byl předobrazem na Spasitele ve zvláštním smyslu. Kristus, naše Pesachová oběť, byl za nás obětován!

 

Drazí bratři a sestry!

 

S hlubokou vděčností k našemu Otci za Jeho sílu a lásku a k Jeho Synu a našemu Mesiáši Ježíši za jeho spásnou milost se k vám pokorně obracím jako k jednomu z Božího lidu. Modlím se, abyste čerpali ze síly našeho Otce a svezli se na vlnách těžkých úkolů, kterým každý den čelíme, a abyste také nacházeli radost v hlubokém bohatství toho, co znamená kráčet v Ježíšových šlépějích. 

 

Vítejte u našeho oživeného zpravodaje! Jmenuji se Nataša a ujala jsem se sestavování zpravodaje místo Adriana, protože ten má na práci spoustu věcí, jež vyplňují jeho čas, a potřebuje trochu pomoci. Do této skupiny jsem byl přivedena v lednu loňského roku a byla jsem pokřtěna v potoce ve Widgee během našeho posledního táborového setkání svátku Pesach, takže pro mě má Pascha zvláštní význam. 

 

Skrze Boží a Ježíšovo vedení mě moje cesta vedla od myšlení New Age k úplnému obratu v chápání duchovních věcí a přijetí Boha jakožto Zdroje a Ješuy jakožto kanálu a vidění sebe sama jako Jeho milované dcery. Takže jsem prožila svůj vlastní exodus ze zkušenosti otroctví, od zmatku filozofie New Age k pevnému základu Ješuovi - Chvála Bohu!

 

Bůh působil skrze mého drahého bratra Šimona, aby mě přivedl k Sobě samému. Šimon má krásné porozumění tóry a vliv, který mě vedl k opravdovému ocenění starozákonních kořenů křesťanství. Proto mě občas uvidíte používat Ježíšovo hebrejské jméno Ješua. Cítím se tak neuvěřitelně vděčná našemu Otci a Jeho Synu za to, že mě k sobě volali a k této skupině, k tomuto poselství a mé pravé identitě.

 

Ve svých studiích, abych se dozvěděla více o Pesachu, jsem četla prostřednictvím těchto biblických textů - Exodus 12:1-28, Leviticus 23:4-14, Exodus 19:4-6, Deuteronomium 16:1-8, Numeri 9:1-5, Numeri 28:16-25, Lukáš 22:7-20, Matouš 26:26-29, 1. Korintským 11;23-27, 1 Korintským 15:20-23, Izaiáš 53:1-12

 

Svátek Pesach má vztah k Boží ochraně, kdy anděl smrti přeskakuje domy, které mají na veřejích krev. Toto téma vysvobození ze smrti má vztah ke kalichu, který Ježíš nabídnul svým učedníkům, a představuje vysvobození z hříchu skrze prolití Ježíšovy krve. Skrze večeři Páně si připomínáme Ježíšovu oběť a Jeho novou smlouvu s námi. 

 

Pesach zahrnuje Svátek nekvašených chlebů, který trvá sedm dní a jenž je konzumován od noci svátku Pesach, jako památku na vyjetí z egyptské země. Kvas v chlebu představuje zlo, zlobu, pýchu a sobectví, takže když jíme nekvašený chléb, pamatujeme na povolání žít život upřímnosti a pravdy. Chléb, který Ježíš lámal se svými učedníky, nám připomíná, že Kristus byl prost od hříchu, a přesto byl veden jako beránek na porážku našimi hříchy.

 

Během svátku Pascha je Oběť prvotin, což byl čas, kdy Boží lid přišel do chrámu, aby obětoval první úrodu ze sklizně, což předznamenalo bohatou sklizeň, kterou Bůh zaslíbil, a lidé za to vzdávali díkůvzdání a chválu. Je to také připomínka velké konečné sklizně, ve které Pán a Jeho andělé shromáždí svůj lid ze světa. Když Ježíš vstal z mrtvých, tak představoval prvního spravedlivého – prvotinu – který měl být vzkříšený, a s sebou si vzal mnoho svatých, kteří představují zástupy spravedlivých, kteří budou shromážděni, až se vrátí.

 

Během Pesachu máme dva vysoké dny - bohoslužebné shromáždění (posvátná shromáždění), jeden v první den svátku nekvašených chlebů (16. dubna) a jeden v poslední den (23. dubna). Tyto dny jsou svatými dny, ve kterých jsou nám vylévána dodatečná požehnání. Šabat 23. dubna bude tzv. Vysokým Šabatem, protože je to zároveň Sedmý den - Sobota během svátku nekvašených chlebů.

 

Pesach se letos bude slavit, jak se sejdeme v našem táboře, osobně nebo online, od večera 15. dubna až do 24. dubna. Viz rozvrh níže. Letos bude účast téměř 80 lidí, což bude úžasné požehnání sdílet tento svátek s tolika lidmi! Pesachová táborová shromáždění se budou konat také v Talking Rock Sabbath Chapel v Georgii, USA. Těšíme se také na Pesach v Keni, kterého se zúčastní pastor Frikkie Van Rensburg a bratr Morris Francis z Jižní Afriky. Menší setkání se budou konat také v několika dalších zemích.

 

Velké poděkování patří každému z vás, je to skrze nás všechny, kteří se spojujeme v Ješuově jménu, že rosteme v pokorné síle a vzdáváme chválu Bohu.

Mnoho požehnání pro Vaší Paschu, Nataša


­

Doporučujeme vám, abyste si přečetli knihu Kříž prozkoumaný a kříž střetnutý (Cross Examined and Cross Encountered) pro dobu Pesachu, pokud jste tuto knihu ještě nečetli. Audioknihu si můžete také poslechnout stažením z webových stránek.

­

­

Vydání nové knihy 

S radostí oznamujeme vydání knihy Atonement (Smíření) v tištěné podobě. Geoff a Robyn Coyteovi pracovali velmi tvrdě, aby je připravili na naše táborové shromáždění. Zpětná vazba na knihu dosud byla, že tato kniha skutečně zasazuje téma smíření do jeho skutečného kontextu. Proto vám doporučujeme, abyste si na táborovém shromáždění pořídili kopii.

­­

Zpráva o překladech knih

Děkujeme všem našim překladatelům a redaktorům z několika zemí světa. Letos jsme zatím přeložili 53 knih. To znemná, že každé 2 dny je přeložená téměř jedna kniha. Blížíme se k 700 překladům našich publikací a děkujeme našemu Otci za to, že nám pomohl oslovit každý národ, jazyk a lid tímto nejcennějším poselstvím. Pokud byste chtěli pomoci s překlady nebo s našimi biblickými pracovníky, klikněte na tlačítko Přispět níže. 

Děkuji vám,

Na závěr se modlím, aby vám náš Otec požehnal a abyste věděli, že jste Jeho milované dítě, ve kterém má Bůh zalíbení.