MaranathaMedia.cz

Svátek stánků, 2022, křesťanské setkání

Vytvořeno Srp 16, 2022 Od Jiri Sanek v Události a setkání
892 Přečtení

Milý čtenáři,

cítíš-li se osloven naším Pánem, jsi zván(a) na výroční slavnost. Detaily viz obr. níže

Izajáš 2:3 [KB1613] A půjdou lidé mnozí, říkajíce: Poďte, a vstupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova, a bude nás vyučovati cestám svým, i budeme choditi po stezkách jeho. Nebo z Siona vyjde zákon, a slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.

pozvánka na Boží slavnost, svátek stánků

„Aby se mohla konat shromáždění lidu k bohoslužebným účelům a aby mohlo být pečováno o chudé, požadoval se druhý desátek ze všech příjmů. O prvním desátku Hospodin prohlásil: “Synům tak Lévi, aj, dal jsem všecky desátky v Izraeli.” 4. Mojžíšova 18,21. O druhém desátku však nařídil: “Jísti budeš před Hospodinem Bohem svým, (na místě, kteréž by vyvolil, aby tam přebývalo jméno jeho,) desátky z obilí, vína i oleje svého, a prvorozené z volů svých a drobného dobytka svého, abys se učil báti Hospodina Boha svého po všecky dny.” 5. Mojžíšova 14,23; viz 5. Mojžíšova 14,29; 5. Mojžíšova 16,11-14. Tento desátek nebo náhradu v penězích museli přinášet po dvě léta na místo, kde byl postaven svatostánek. Obětující předložili svou děkovnou oběť Bohu a určenou část knězi, zbytku se pak použilo při náboženské slavnosti, jíž se účastnili Levité, cizinci, sirotci a vdovy. Tak bylo postaráno o děkovné oběti a pokrmy pro výroční slavnosti a lid mohl přijít do společnosti kněží a Levitů, kde se mu mohlo dostat povzbuzení a poučení o službě Boží.“ PP 530

 

 

"Ať všichni, kdož snad mohou, se dostaví na tato výroční shromáždění. Všichni by měli pocítit, že Bůh toto od nich vyžaduje. Jestliže se nechopí těchto výsad, které jim byly poskytnuty, aby se stali sami v sobě silnými mocí Jeho milosti, potom zeslábnou, stanou se slabšími a slabšími, méně a méně si budou přát zasvětit vše Bohu. Přijďte, bratře a sestro, na tato posvátná shromáždění, abyste nalezli Ježíše. On k vám na ten svátek (hostinu) přijde. Bude tam přítomen a učiní pro vás to, co nejvíce potřebujete, aby učinil." {2T 575.2}

´"Chcete najít Ježíše? Je na svátku. Můžete Ho tam najít. On na ten svátek (hostinu) přišel. Jsou muži a ženy, kteří Ho přivedli s sebou; a my nyní chceme, abyste se „protlačili davem“ a dotkli se lemu jeho oděvu, abyste tak získali ctnost, která se nalézá v Něm a zvítězili v Bohu vašeho spasení." {RH, 17. srpna 1869, par. 5}