MaranathaMedia.cz

Sobota a manželství

Vytvořeno Pro 15, 2019 Od Alena Tichá v Sobota
926 Přečtení

 

DAL JSEM JIM TAKÉ SVÉ SOBOTY, ABY BYLY ZNAMENÍM MEZI MNOU A JIMI, ABY VĚDĚLI, ŽE JÁ JSEM HOSPODIN, JEJICH POSVĚTITEL. Ez. 20:12.
PROTO OPUSTÍ MUŽ OTCE I MATKU A PŘIPOJÍ SE KE SVÉ MANŽELCE A BUDOU TI DVA JEDNO TĚLO. JE TO VELKÉ TAJEMSTVÍ, KTERÉ VZTAHUJI NA KRISTA A NA CÍRKEV. Ef. 5:31-32.

Když Pán Bůh stvořil prvního člověka, stvořil ho nejdříve jako muže. Dal mu nějaký čas k tomu, aby sám zjistil, že je sám a zatoužil po někom, kdo by mu stál po jeho boku. Snad to Bůh učinil proto takto, aby i muž pochopil, proč Bůh stvořil člověka pro sebe. Sobota byla tehdy dnem sňatku mezi Bohem a jeho církví, člověkem – Adamem a Evou.


Když člověk v Ráji uposlechl hlasu hada, tehdy se s Bohem rozvedl. A začal smilnit se satanem. Už neposlouchal Boha v jeho moudrosti, ale začal poslouchat našeptávače – satana. Přitom si však myslel, že používá svou vlastní rozumnost, protože satan nikdy nehraje fér a vždy se schovává a do člověka zasévá pýchu, sobectví. „Ty jsi ten, který svou moudrostí vymýšlí úžasné věci, nauky v různých oborech, techniku pro zjednodušení práce atd. A protože se člověk přestal dotazovat Boha, začal do všeho stvořeného zasahovat přesně naopak než jak si to přál Bůh pro blaho a rozkvět planety Země. A tak místo, aby naše planeta vzkvétala, začal ji člověk pod vedením zlého devastovat. A nejenom planetu, ale i vztahy.

BŮH JE LÁSKA 1. J. 4:8.16, a proto i Ježíš opustil svého Otce v nebesích, aby znovu přilnul ke své ženě – církvi. Ale aby k ní mohl opravdově přilnout, musel si ji nejdříve znovu vybudovat. Očistit, obléknout do bělostného šatu. Musí v ní nejdříve opět vzbudit touhu po Bohu.
Je nádherné si uvědomit, že Bůh je taková láska, která zůstává na věky.

U NĚHO NENÍ PROMĚNY ANI STŘÍDÁNÍ SVĚTLA A STÍNU. Jak. 1:17b.

A jak On sám říká:

JSME-LI NEVĚRNÍ, ON ZŮSTÁVÁ VĚRNÝ, NEBOŤ NEMŮŽE ZAPŘÍT SÁM SEBE. 2. Tim. 2:13.

A protože jsme byli stvořeni k Božímu obrazu, mají se i naše mezilidské vztahy začít uzdravovat tímto stejným způsobem. Nejdříve člověk musí obnovit
svůj vztah k Bohu, protože jen u Něj se dá čerpat opravdová, nesobecká láska, kdy dokážeme

V POKOŘE POKLÁDAT JEDEN DRUHÉHO ZA PŘEDNĚJŠÍHO NEŽ SEBE. Fil. 2:3b.

Světské myšlení o vztazích je takové, že když něco mezi dvěma lidmi skřípe, tak si každý raději prosazuje tu svou a třeba i násilím. A nakonec se věci řeší rozvodem.
Boží řešení je jiné.

„KAŽDÝ AŤ NENÁVIDÍ ROZVOD,“ PRAVÍ HOSPODIN, BŮH IZRAELE. Mal. 2:16.

To bychom se ale museli navrátit k Hospodinu a poslechnout tuto jeho dobrou radu. Ale my máme mnoho výmluv. Dokážeme si omlouvat své špatné rozhodnutí, protože nechceme poslechnout další dobrou radu, kterou nám dává Ježíš:

„ZAPŘI SÁM SEBE, VEZMI SVŮJ KŘÍŽ A NÁSLEDUJ MNE.“ Mat. 16:24b.

Ano, nemůžeme se rozhodovat za druhou stranu, nemůžeme nikoho držet násilím u sebe. Ani Bůh to neučinil. Když jsme chtěli rozvod, nechal nás jít. Ale co udělal jinak, než děláme potom my, je to, že On nám zůstal i tak věrný.

TVÝM MANŽELEM JE PŘECE TEN, JENŽ TĚ UČINIL, JEHO JMÉNO JE HOSPODIN ZÁSTUPŮ. Iz. 54:5a.

Náš Pán si nenašel jinou nevěstu, ale přišel si vybojovat tu svoji podvedenou. Položil za ni svůj život. A zaslíbil, že ten,

KTERÝ VE VÁS ZAČAL DOBRÉ DÍLO, DOVEDE JE AŽ DO DNE JEŽÍŠE KRISTA. Fil. 1:6.

A tak můžeme věřit, že jeho nevěsta – církev na konci času zde bude opravdu stát

BEZ POSKVRNY, VRÁSKY A ČEHOKOLI PODOBNÉHO, ABY BYLA SVATÁ A BEZÚHONNÁ. Ef. 5:27.

A pro tuto ženu – církev si Ježíš přijde, aby ji znovu pozval na svatbu.

BLAZE TĚM, KDO JSOU POZVÁNI NA SVATBU BERÁNKOVU. Zj. 19:9b.

Beránkova nevěsta bude znovu prověřena stejnou zkouškou jako na počátku.

PAMATUJ NA SOBOTNÍ DEN, ABY TI BYL SVATÝ. Ex. 20:8.

A proto, Boží nevěsto, dbej dobrých rad Hospodina, svého Boha.


MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY, JAKO SI KRISTUS ZAMILOVAL CÍRKEV A SÁM SE ZA NI OBĚTOVAL, ABY JI POSVĚTIL A OČISTIL KŘTEM VODY A SLOVEM...PROTO I MUŽI MAJÍ MILOVAT SVÉ ŽENY JAKO SVÉ VLASTNÍ TĚLO. KDO MILUJE SVOU ŽENU, MILUJE SEBE. Ef. 5:25-26.28.


STEJNĚ I VY ŽENY, PODŘIZUJTE SE SVÝM MUŽŮM, I KDYŽ SE NĚKTEŘÍ Z NICH VZPÍRAJÍ BOŽÍMU SLOVU, MŮŽETE JE BEZE SLOV ZÍSKAT SVÝM JEDNÁNÍM. 1. Petr 3:1.