MaranathaMedia.cz

(Skutky 5:3, 4) Komu bylo lháno?

Vytvořeno Led 27, 2022 Od Lynnford Beachy v Demaskování trojice
Přeložil JS
504 Přečtení

Petr mu na to řekl: "Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!" (Sk 5:3-4, CSP)

Mnoho trinitářů používá tyto verše jako pádný a nezvratný důkaz, že Duch svatý je jakousi třetí samostatnou osobou nebo bytostí, nazývanou Bůh Duch svatý, ale tohle není to, co tyto verše říkají. Duch svatý je podle Bible Duchem Božím.

„Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení.“ (Efezským 4:30, B21).

Duch svatý se nazývá „Duch vašeho Otce“. Porovnejte prosím následující verše jako důkaz této skutečnosti:

„Vždyť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, jenž mluví ve vás.“ (Matouš 10:20, CSP).

Marek zase napsal:

„Neboť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch Svatý“ (Marek 13:11, CSP).

„Duch Svatý“ je „Duch vašeho Otce“.

Totéž řekl Ježíš, když vysvětloval:

„Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví.“ (Jan 15:26, CSP).

Ten Duch svatý je Duch Boží, Duch Otce, který od Otce vychází skrze Jeho Syna Ježíše Krista k nám. Pavel napsal:

“zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého, kterého na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista, našeho Zachránce.” (Titovi 3:5-6, CSP)

Když přijmeme Ducha Otce, který k nám přichází skrze Jeho Syna, získáme další užitek z toho, že také přijmeme Ducha Jeho Syna.

„A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého Syna do našich srdcí, ducha, který volá: ‚Abba, Otče.‘“ (Galatským 4:6, CSP).

Ježíš řekl:

„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ (Jan 14:23, CSP).

V den Letnic Petr učil tu samou pravdu, když kázal:

„Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. Když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co vy nyní vidíte i slyšíte. (Sk 2:32-33, CSP).

Ježíš řekl:

„...čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají.“ (Lukáš 11:13, CSP).

Když si uvědomíme, že Duch svatý je Duch Otcův, který k nám přichází skrze Jeho Syna, ta pasáž ve Skutcích 5:3, 4 dává dokonalý smysl. Přečtěte si to prosím znovu a uvidíte sami.

Slovo svatý je přídavné jméno, které nám poskytuje popis Božího Ducha. Bůh má Ducha a Jeho Duch je svatý. Lhát Božímu Duchu znamená lhát Bohu. Je to proto, že Jeho Duch je On (Bůh) sám, nikoli jiná, další osoba. Kdybych měl lhát vašemu duchu, nepředpokládali byste, že jsem lhal někomu jinému než vám. Buďme tedy stejně tak rozumní i s Písmem, když se odkazuje na Božího Ducha.