MaranathaMedia.cz

Odhalení Božího „hněvu“ a Jeho „rozhořčení“ oboje na jednom místě

Vytvořeno Pro 15, 2020 Od Brian Heckethorn v Boží charakter
Přeložil JS
910 Přečtení

Původní článek zde

Ozeáš 13: 9-11 Zničím tě, Izraeli, neboť kdo ti pomůže? Kde je tedy tvůj král, aby tě zachránil ve všech tvých městech? A kde jsou tví soudcové, o nichž jsi řekl: Dej mi krále a knížata? Dal jsem ti krále ve svém hněvu a vezmu ho ve svém rozhořčení. 

Pán ustoupil izraelskému volání po králi, místo aby jako svého vládce přijali Boha. Boží „hněv“ = přistoupení na vůli člověka a umožnit jim mít to, po čem volají.

1 Samuelova 8: 4-9 Všichni izraelští starší se shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy. Řekli mu: Hle, ty jsi zestárl a tvoji synové nechodí po tvých cestách. Ustanov nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako tomu je u všech národů.  Samuelovi se to nelíbilo, že řekli: Ustanov nad námi krále, aby nás soudil. Tak se Samuel modlil k Hospodinu. Hospodin řekl Samuelovi: Uposlechni lid ve všem, co ti řekl, protože nezavrhli tebe, ale zavrhli mě, abych nekraloval nad nimi. Stejně jako jednali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, až dodnes, kdy mě opouštěli a sloužili jiným bohům; tak činí i tobě. Nyní je však uposlechni, jenom je naléhavě varuj a oznam jim právo krále, který nad nimi bude kralovat.

1 Samuelova 8: 19-22 Lid však nechtěl uposlechnout Samuela a řekli: Ne! Ať je nad námi král! I my budeme jako všechny národy. Náš král nás bude soudit, bude před námi vycházet a bojovat naše boje. Samuel vyslechl všechna slova lidu a pověděl je Hospodinu. Hospodin Samuelovi řekl: Uposlechni je a ustanov nad nimi krále. Samuel izraelským mužům řekl: Jděte každý do svého města.

Takže znovu, Boží „hněv“ = ustoupení vůli lidí a nechat je mít to, po čem volají, a Saul je vybrán, aby byl Král nad Izraelem.

Tak tedy, jako kdyby Boží hněv nebyl dostatečně dobře definován v Římanům 1, máme ještě také druhou část tohoto verše v Ozeášovi 13:9-11

Ozeáš 13: 9-11 11 Zničím tě, Izraeli, neboť kdo ti pomůže? Kde je tedy tvůj král, aby tě zachránil ve všech tvých městech? A kde jsou tví soudcové, o nichž jsi řekl: Dej mi krále a knížata? Dal jsem ti krále ve svém hněvu a vezmu ho ve svém rozhořčení.

Boží rozhořčení je vyjádřeno skrze odstranění Saula jako krále. Ale jak je potom Saul odstraněn?

1 Samuelova 31:4 Saul řekl svému zbrojnoši: Vytáhni svůj meč a probodni mě s ním. Jinak přijdou ti neobřezanci, probodnou mě a budou se mi posmívat. Zbrojnoš ale nechtěl, protože se hrozně bál. Saul tedy vzal meč a padl na něj.

Saulova smrt byla tedy výsledkem hříchu Izraele proti Bohu za to, že v první řadě žádali o krále. " vezmu ho ve svém rozhořčení ..." Saul tedy vzal meč a padl na něj. "

Boží „hněv“ se tedy zjevuje z nebe proti veškeré bezbožnosti a špatnosti lidí, kteří svou zlobou potlačují pravdu. Neboť to, co lze o Bohu vědět, je jim jasně dáno, protože jim to Bůh již dříve ukázal.

Saul znal Boží pravdu, a přesto ji znovu a znovu potlačoval. Izrael dělal totéž, když se ho Samuel pokusil varovat před následky, kdy jim bude vládnout král. Proti Boží vůli a ve Svém hněvu, On jim dal to, o co žádali, a výsledkem bylo jejich vlastní zničení. Přesto se Boží milost stále rozhojňovala, i když se od Něho odvraceli.