MaranathaMedia.cz

Micheáš 5:2

Vytvořeno Čvn 29, 2022 Od Lynnford Beachy v Demaskování trojice
532 Přečtení

Někteří lidé si myslí, že Micheáš 5:2 dokazuje, že předtím, než bylo něco stvořeno, tak, že Ježíš nebyl zplozen svým Otcem. Tento text říká:

„A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna,e ode dnů věčných.t2 (Micheáš 5:1[2]).

t2 n.: dávných;  Mi.7:14Am.9:11; srv.  Žd.7:3

e  Neh.12:46Ž.74:12Př.8:22Iz.45:21

Víme, že tento text se odkazuje na Ježíše, protože byl citován v Matoušovi 2:6, aby dokázal, že Kristus se narodí v Betlémě.

Tento text říká Ježíšovi „jehož původ je odedávna, od dnů věčných“. Tohle někdy citují Trinitáři, aby podpořili onu myšlenku, že Ježíš nemá počátek. Doslovnější překlad této fráze je „jehož zdroje jsou od pradávna, ode dní věčnosti“ (Pavlíkův př.). Hebrejské slovo האצומ (motsawaw), které bylo přeloženo jako „východové (BKR)“, znamená „původ“ (Geseniusův hebrejský lexikon). Strongův slovník to definuje jako „rodinný původ“ (Strong's Hebrew Dictionary). Jedna verze Bible přeložila toto slovo jako „rodokmen“ (The Message Bible). Hebrejština doslova říká, že Jeho „původ“ byl ode „dnů věčnosti“ (poznámka na okraji). Původ nebo rodinný původ Ježíše je ze dnů věčnosti.

Místo toho, aby tento verš učil tomu, že Ježíš neměl počátek, nám verš ve skutečnosti říká, kdy měl Ježíš (jakýsi) počátek. Jeho původ rodu jako Syna Božího je ze dnů věčnosti nebo z doby před časem, jak jej dnes známe. Tento verš doslova říká, že Ježíš Kristus se narodil dříve, než byl vytvořen náš koncept času. Bible říká o Kristu:

„On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše a on je přede vším a jím všechno stojí“ (Koloským 1:15-17, B21).

Dokonce i čas, jak jej známe, včetně Slunce a Měsíce, stvořil Ježíš Kristus. Ve dnech věčnosti došlo k řadě událostí, ale počítání času, jak jej známe, neexistovalo ve věčnosti, když byl Kristus zrozen (zplozen).

Ježíš Kristus se narodil před veškerým stvořením. On je skutečně prvorozený a obraz neviditelného Boha. Bůh

„všechno stvořil skrze Ježíše Krista“ (Efezským 3:9).

Tohle vylučuje, že by Ježíš byl součástí stvoření.

„Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je“ (Jan 1:3).

Ježíš Kristus je skutečně Syn Boží. On je

„Syn Otce v pravdě a lásce“ (2 Jan 1:3).

Prozkoumali jsme všechny nejběžnější verše ve Starém zákoně, které se používají k podpoře nauky o trojici, a zjistili jsme, že podpora jim v mnoha ohledech chybí. Žádný z nich nevysvětluje, že Bůh je jakási trojice. Nikde ve Starém zákoně se neříká nic podobného jako „jeden Bůh ve třech osobách“. Navíc žádný z veršů, které jsme zkoumali, ve skutečnosti neříká to, co by si trinitáři přáli, abychom věřili, že oni říkají. Pokud byste se o Bohu museli naučit jen ze Starého zákona, je krajně nepravděpodobné, že byste po jeho prostudování dospěli k závěru, že Bůh je nějaká trojice. Jediný způsob, jak byste mohli dojít k tomuto závěru, je, že by vám někdo tuto myšlenku nejprve vložil do hlavy a pak vás přesvědčil, abyste si mysleli, že starozákonní důkazní texty skutečně podporují tu trojiční teorii. Je to nezodpovědné a neuvážené studium Bible, které by nauku o trojici našlo ve Starém zákoně.