MaranathaMedia.cz

Kříž prozkoumaný a Kříž střetnutý, kap. 7

Vytvořeno Bře 24, 2021 Od Adrian Ebens v Věčné evangelium
Přeložil JS
526 Přečtení

minulý díl zde

7 Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti

V rámci oné konstrukce (kostry), že Ježíš zemřel, aby uspokojil satanovy představy o spravedlnosti, aby lidstvo vůbec mohlo přijmout, že jim Bůh odpustí, jsme nyní připraveni podrobně zkoumat Ježíšova slova týkající se hada na tyči.

Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka.  Jan 3:14 (B21)

Ta paralela mezi Ježíšem, který je pověšen na kříži a hadem vyzdviženým na tyči, vypadá pro mnoho badatelů Bible docela záhadně. Jak jsou ti dva propojeni?

Numeri 21:4-9 Pak vyrazili z hory Hóru směrem k Rákosovému moři, aby obešli edómskou zemi. Lid se stal cestou netrpělivý. (5) Lid mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: Proč jste nás vyvedli z Egypta, abychom zemřeli v pustině? Vždyť tu není chléb ani voda. Znechutili jsme si tuto mizernou stravu. (6) Hospodin poslal na lid ohnivé hady a ti lid kousali. Mnoho lidu z Izraele pomřelo. (7) Lid přišel k Mojžíšovi a řekl: Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby od nás ty hady odstranil. Mojžíš se za lid modlil. (8) Hospodin řekl Mojžíšovi: Udělej si ohnivého hada a umísti ho na korouhev. I stane se, že každý kdo je kousnut, když se na něj podívá, zůstane naživu. (9) Mojžíš udělal bronzového hada a umístil ho na korouhev. I stalo se, když had někoho uštkl a ten se podíval na bronzového hada, že zůstal naživu.

Důvodem, proč ti hadi přišli, je to, že lid svým reptáním prolomil svůj plot ochrany (ohrazení):

Kazatel 10:8  Kdo kope jámu, spadne do ní; kdo boří zeď, toho uštkne had.

Ti, kdo ctí Boha dodržováním Jeho přikázání, mají ochranu Jeho andělů. Když lidé vytrvale porušují Boží přikázání, andělé nejsou schopni chránit lidi tak snadno.

Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se ho bojí, a zastává jich.  Žalm 34:7 (BKR)

Ž 111:10  Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem; je to velmi rozumné od všech, kdo tak činí. Jeho chvála zůstává navěky.

Bůh ty hady neposlal, ale dovolil jim, aby přišli, protože Jeho andělé již nebyli schopni chránit Izraelity kvůli porušení Jeho přikázání. Ale lid si myslel, že to byl Bůh, kdo ty hady poslal. Jejich chápání spravedlnosti totiž spočívá v tom, že přestoupení musí být potrestáno. Mysleli si tedy, že je Bůh kvůli jejich hříchu aktivně zabíjí. Mojžíšovi bylo přikázáno, aby vyrobil mosazného/bronzového hada. Tento kov je důležitý, protože nejde o kov, který se přirozeně vyskytuje v zemi. Je to slitina dvou kovů, které vyrobil Bůh, a to jsou měď a zinek. Byl to jeden z Kainových synů, kdo vytvořil bronz/mosaz.

Gn 4:22 A Sila, ta také porodila: Túbal-kaina, kováře všech bronzových[1] a železných nástrojů. Túbal-kainova sestra byla Naama. 

Bronz je kov získaný z prvků, které Bůh stvořil a které člověk uměle spojil dohromady. Bronz je kov, který v Písmu někdy mívá negativní důsledky. Bible uvádí v seznamech kleteb za neposlušnost toto:

Nebe se ti nad hlavou promění v bronz a země pod tebou v železo.  5. Mojžíšova 28:23 (B21)

Poté, co Bůh vyjmenoval odpadnutí Izraele a jejich porušování zákona, řekl jim:

Ez 22:18 Lidský synu, dům izraelský se pro mě stal struskou. Stali se všichni mědít8 a cínem, železem a olovem uprostřed pece, struskou ze stříbra. 

t8 n.: bronzem

Ten had, který byl vyroben z bronzu, představuje spravedlnost hada, která je vyrobena v rukou člověka. Had je symbolem na Satana.

Zj 12:9  A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

Poté, co bylo zabito pár Izraelitů těmi hádky a zbytek izraelských činil pokání ze svého reptání, poté měli víru, že s hříchem bylo vypořádáno. Uznali toho vyzdviženého hada jako svého ničitele za své hříchy. Ti, kteří byli zabiti, byli obětí za tyto hříchy. Prostřednictvím této člověkem-počaté nebo mosazné myšlenky je Bůh byl schopen naučit, že mohou obdržet odpuštění za své hříchy, a proto mohou být uzdraveni. Nechápali však, že jejich představa o spravedlnosti pochází od Satana, takže Bůh použil jejich představu o spravedlnosti a vedl je k pokání a uzdravení.

Stejným způsobem byl Kristus vyzvednut a byl odevzdán (vydán) hadí spravedlnosti proto, abychom my mohli pohlédnout na kříž a uvěřit, že nám může být odpuštěno. Pouze skrze smrt Božího Syna jsme mohli jako lidské pokolení uvěřit, že nám Bůh odpustí, a proto tohle je ta cena výkupného, která osvobodí naši mysl.

V našem přirozeném stavu poskytl Ježíš „náhradnické“ smíření za naše hříchy. Toto smíření je symbolizováno hadem z bronzu, protože to je cena únosce za naši svobodu. Je to uspokojení hadí spravedlnosti a dokazuje to mosaz. Není to stvoření nebe, ale stvoření člověka a konkrétně linie Kaina.

V této kapitole se vám nabízí zcela nový přístup k pochopení toho, proč musel Kristus zemřít za naše hříchy. Křesťanská církev je pevně přesvědčena, že Bůh pro naši spásu vyžadoval smrt svého Syna. Přesto Písmo jasně říká:

Oběti a dary sis neoblíbil, ale uši jsi mi otevřel: Nechtěl jsi oběti za hřích ani zápaly!  Žalm 40:6 (7) (B21)

Bůh tuto smrt nevyžadoval, ale věděl, že jakmile jsme padli do rukou satana, nemohl nás přesvědčit, že nám odpustí, pokud Jeho Syn nezemře na našem místě.

Pokud by Bůh požadoval smrt svého vlastního Syna, pak by obětování Boha bylo navždy trůněno v uctívání Boha. Ale nastal pravý opak. Smrtí Krista přestala celá zásada přinést oběť za hřích.

On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. Až pak ten týden dojde do půli, obětem i darům konec učiní.  Daniel 9:27a (B21)

Kristus ukončí oběť a dary. Kristus byl vyvýšen a přitáhl k sobě všechny lidi (Jan 12:32). Jakmile je náš systém „mosazné“ spravedlnosti uspokojen a přijímáme odpuštění, můžeme přijmout Ducha Božího, který bude v nás a který nechá proměňovat naši mysl. Už nejsme pod vychovatelem. Jakmile se naše mysli transformují, už nemusíme udeřit do skály, ale pouze s ní mluvit.

Nu 20:8 Vezmi hůl, svolej pospolitost, ty i tvůj bratr Áron, a promluvte před jejich zrakem ke skále a vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály a dáš napít pospolitosti i jejich dobytku. 

Mojžíš se žel neřídil Božími pokyny a nepromluvil ke skále. To reptání lidí ho popudilo a on tím, že udeřil do skály, tak zobrazil symbol oběti, čímž zvěčnil ono falešné chápání spravedlnosti a toho, jak je uspokojena. To proto Bůh musel dovolit Mojžíšovi zemřít, než odešel do nebe. Lidé museli vidět, že tato myšlenka byla špatná. Potřebovali vidět, že Bůh chtěl, aby s Ním mluvili a jednoduše prosili o odpuštění, než aby do něčeho mlátili.

Tato slabost ze strany člověka nezvrátí Boží plány. Ve skutečnosti Bůh pracuje s naším soudním systémem, aby nás přivedl ke Kristu. Uvnitř toho rámce udeření do skály - Bůh nás přitahuje k víře, že je nám odpuštěno, a pak z té Skály, Krista Ježíše, volně tryskají vody života.

1 Kor 10:4 a všichni pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.

"takže se Zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. (25) Když však přišla víra, nejsme již podřízeni vychovateli. " Gal 3:24-25.

Ta služba daná Mojžíšovi pro lid tvrdé šíje měla zesílit lidskou hříšnost v zrcadle Božího zákona.

Jestliže se služba smrti vyrytá literami do kamenů udála v takové slávě, že synové Izraele nemohli pohledět Mojžíšovi do tváře kvůli slávě jeho obličeje, která pomíjela,  2. Korintským 3:7

Pro člověka je to slavná věc, vidět svou vlastní hříšnost. Přirozený (tělesný) člověk je zaslepen svou vlastní zkažeností, ale zákon daný skrze Mojžíše nás probouzí k naší velké potřebě evangelia v Kristu. Právě to je ono požehnané zrcadlo, jež diagnostikuje náš ztracený stav. Bez tohoto zrcadla bychom nemohli být spaseni, protože bychom neznali náš nebezpečný stav.

Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišla skrze Ježíše Krista.  Jan 1:17 (COL)

Ta Ježíšova milost byla samozřejmě k dispozici již před založením světa a my dnes také potřebujeme toto zrcadlo v zákoně, abychom se učili našemu ztracenému stavu.

on nás zachránil a povolal svatým povoláním ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy… 2 Timoteovi 1:9 

Oboje, Zákon i evangelium fungovaly společně od začátku pádu člověka až do dnešního dne. Obojí je zapotřebí k tomu, aby to člověka obnovilo do dokonalého vztahu s Bohem.

Ten příběh bronzového hada je důležitý z mnoha důvodů. Odhaluje nám, že Kristus byl vzkříšen, aby splnil požadavky principu spravedlnosti zavedeného satanem a přijatého lidstvem. Současně s tím, jak budeme pátrat po bronzu ve Svatyni coby středobodu izraelského uctívání, objevíme další důkazy o tom, že náš milovaný nebeský Otec nechtěl, aby Jeho Syn zemřel, ale On Ho za nás vydal, abychom my mohli věřit.

On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno?  Římanům 8:32

pokračování příště

 


[1] Bronz - CSP, B21; měď - BKR, CEP, Hejčl, NBK, JB, Sicher; mosaz - MPCZ