MaranathaMedia.cz

Jasná prohlášení o Božím charakteru

Vytvořeno Led 01, 2020 Od Adrian Ebens v Věčné evangelium
Přeložil JS
718 Přečtení

Když Kain zabil Ábela, odkud Bůh řekl, že ta kletba ke Kainovy přijde?

Gn 4:11 [Pavlik_CZ] A ty nyní budeš prokletý od 143 půdy, jež otevřela svá ústa k přijetí krve 141 tvého bratra z tvé ruky; 

[143] Tj. „prokletím zbaven veškerého užitku z“; n. „stran“, jako v  Gn.3:3 91. Předložka jako „z“ ve v.  Gn.4:10. [141] Vl. „krve“, množné číslo zde má zesilující n. zdůrazňující smysl („vraždou prolitá krev“), dále obdobně.

Poznámka: Důsledky Kainových činů by na něj přišly ze země či půdy. Země sama o sobě způsobovala Kainovi problémy.

Co udělalo Kainovo násilí vůči jeho bratrovi?

Gn 4: 10-12 [KB1613]I řekl Bůh: Co jsi učinil? Hlas [zvuk] krve bratra tvého volá ke mně z země. (11) Protož nyní zlořečený budeš i od té země, kteráž otevřela ústa svá, aby přijala krev bratra tvého z ruky tvé; (12) Když budeš dělati zemi, nebude více vydávati moci své tobě; tulákem a běhounem budeš na zemi.

Poznámka: Kainovo násilí způsobilo, že země (půda) byla ovlivněna, a to způsobilo, že tam kde Kain přebýval, tak se cítil nebezpečně takovým způsobem, že to zapříčinilo, že se potácel a třásl se strachem.

Když se země stává být znečištěna hříchy lidí, co se té zemi stane?

Lv 18:25 [Pavlik_CZ] A znečistila se země, navštívím 586 tedy 101 její nepravost 134 na ní, i vyzvrací ta země své obyvatele.

[586] Viz  Ex.20:5, pozn. 663. [101] Viz  Gn.9:11, pozn. 91. [134] N. „vinu“, viz  Gn.4:13, pozn. 146, nesouvisí však s „proviněním“ zde v  Lv.4:3, pozn. 93. Dále obdobně.

Iz 24: 5- 6 A země je pod svými obyvateli poskvrněna, neboť přestoupili zákony, změnili ustanovení, porušili trvalou smlouvu.  (6) Proto zem sžírá 82 kletba 1211 a v ní bydlící pykají 5, proto jsou 5 obyvatelé země stravováni žárem, takže 120 lidí 28 155 zbývá 5 troška 908

[5] Vl. „promluvil“ („promluvil a dále n. trvale n. opakovaně mluví“), dále obdobně. [82] Jako „jíst“ shora, dále obdobně, srov.  Nu.11:1, pozn. 470. [1211] Viz  Nu.5:21, pozn. 220;  Ž.10:7, pozn. 284. [120] Viz  Gn.4:3, pozn. 132. [28] V hebrejštině jednotné číslo v hromadném smyslu. [155] N. „nadutosti“, výraz vyskytující se v SZ jen zde a ve v.  Iz.2:17. [908] Výraz vyskytující se v SZ jen v této knize.

 

Co přineslo kletbu?

Gn 3:17,18 [Bible21]Adamovi řekl: "Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z ní budeš jíst v útrapách; bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny; 

Je to úžasná a velká skutečnost, že v zákonech Božích v přírodě následek následuje příčinu s neomylnou jistotou. Semeno zaseté vyprodukuje sklizeň svého druhu. Tak je tomu i v lidské přirozenosti. Kdo rozsévá na tělo, sklízí od těla zkaženost. Kdo zaseje na ducha, ten od ducha sklidí život věčný. Pokud by si tohle lidé uvědomili, že si totiž dělají vlastní sklizeň, byli by opatrní, jaké semeno zasejí. - Ms 104, 1898.

Pod předpokládanou moudrostí lidí je příroda umístěna tam, kde se stává destruktivním činitelem. Dobré věci, které byly člověku dány jen proto, aby ho požehnaly, jsou přeměněny v prokletí. Díky vínu a alkoholu se lidé stávají otroky svých chutí. Bůh nezasahuje a neučiní zázrak, aby přeměnil zlo na dobro; neboť uložil veškerou přírodu pod Své věčné zákony. Nechť neexistuje klid pro bezbožného, říká. Nechť je s ním všechno ve válce. A příroda odpovídá: "Nebude nikdo." Jestliže člověk vezme svůj život do svých rukou, dělá se se sebou podle svého přání, pokud jedná proti Bohu a přírodě, jeho požitky se mu stanou nástroji smrti. {3MR 344.2}

Gn 6: 11-12 [CSP] Gn 6:11-12 Země však byla před Bohem zkažená; země byla plná násilí.  (12) Bůh hleděla na zemi, a hle, byla zkažená, protože všechno tvorstvo na zemi pokazilo svou cestu.

Poznámka: Země byla naplněna druhem násilí, které Kain udělal Abelovi, a také sexuálním zvrácením, jak je popsáno v Leviticu 18. Tohle zničilo Zemi a připravilo ji na úplné zničení.

Zj 11:18 Rozhněvaly se národy, ale přišel tvůj hněv, čas, aby byli souzeni mrtví a aby byla dána mzda tvým otrokům prorokům a svatým a bojícím se tvého jména, malým i velkým, a aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi.

Poznámka: Jak Bůh zničil zemi? Umožněním zemi, kterou zničili lidé, aby zničila je. Učinit povodeň jakousi událostí, kterou Bůh nezávisle přivedl na člověka, vyžaduje odejmout odpovědnost za zničení Země od lidí a položit ji na Boha, čímž se zkresluje Jeho charakter.

Přišel Duch Boží na Zemi, aby ji zničil, nebo byl Duch Boží odnímán ze země, a takto byla zničen?

Protože toto varování odmítli, Duch Boží byl odejmut od hříšného pokolení a oni zahynuli ve vodách povodně. EW 45.

Job 22: 15-18 [CEP2001] Chceš se držet stezky dávnověku, po níž chodívají mužové propadlí ničemnostem,  (16) kteří byli zasaženi, ačkoli čas nenadešel, proudem zatopeni do základů?  (17) Říkávali Bohu: ‚Jdi pryč od nás.‘ Co jiného jim měl Všemocný udělat?  (18) Jejich domy naplňoval blahobytem. Nechť jsou mi vzdáleny záměry svévolníků!

Poznámka: Bůh se stáhl ze země a veškerá zkaženost člověka, která ovlivnila Zemi, tak ta zničila všechno.

Plánoval Bůh pro Izrael, aby zabral Kanaánskou zemi válčením?

Předtím nevěřili, že síla Boží podpoří jejich úsilí o dobytí Kanaánu, nyní se opět chtěli spolehnout na své vlastní síly a doufali, že se jim dílo zdaří bez pomoci Boží. „Zhrešiliť jsme Hospodinu,“ volali, „my vstoupíme a budeme bojovati podle toho všeho, jakž rozkázal nám Hospodin Bůh náš.“ 5. Mojžíšova 1,41. Tak strašně byli zaslepeni svých hříchem. Hospodin jim nepřikázal, aby „vystoupili a bojovali“. Nebylo úmyslem Božím, aby získali zemi válkou, nýbrž přesným plněním jeho příkazů.  {PP 392.3}

Proč Mojžíš musel strávit 40 let opatrováním ovcí?

Mojžíš nebyl dosud připraven pro své životní dílo ani dostatečně poučen o své závislosti na moci Boží. Nepochopil dobře Boží úmysl a domníval se, že vysvobodí Izrael silou zbraní. Pokusil se jednou samostatně o takovéto řešení, ale poznal, že chybil a poražen a zklamán stal se vyhnancem a psancem v cizí zemi.  {Ed 62.2} 

    V pustinách madiánských strávil Mojžíš jako pastýř ovcí čtyřicet let. Zdánlivě provždy odloučen od svého životního poslání, podroboval se kázni, která byla nezbytná k jeho splnění. Moudrost k ovládnutí neuvědomělého a neukázněného množství musela být získána sebekázní. V péči o ovce a něžná jehňátka musel získat zkušenost, která jej měla učinit věrným a shovívavým pastýřem Izraele. Musel být Bohem vyučen, aby se mohl stát jeho mluvčím.  {Ed 62.3}

Ve vojenských školách Egypta byl Mojžíš učen zákonu násilí a toto učení mělo na jeho charakter takový vliv, že bylo potřebí čtyřiceti let samoty a spojení s Bohem a přírodou, aby se mohl stát vůdcem Izraele na podkladě zákona lásky. Ta samá úloha připadla i Pavlovi. {Ed 65.2} 

Jaká je hraniční čára mezi Božím milosrdenstvím a Jeho spravedlností?

Ale [od] těch, kteří nemají smysl pro Boží dobrotu a milosrdenství, [ti], kteří odmítají Jeho milosrdná varování, kteří odmítají Jeho rady, aby dosáhli nejvyšší úrovně biblických požadavků, kteří dělají vše navzdory Duchu milosti, Pán odejme Svoji ochrannou sílu. Bylo mi ukázáno, že se vmísí Satan a pak - pokud může - ničí duše, které pokoušel. Bůh bude snášet dlouho, ale existuje jistá hranice pro Jeho milosrdenství, jakási čára, která označuje Jeho milosrdenství a Jeho spravedlnost.  {14MR 2.4} Bylo mi ukázáno, že Boží soudy na ně nepřijdou přímo od Hospodina, ale takto: Oni se postaví mimo Jeho ochranu. Pán varuje, usměrňuje, napomíná a doporučuje lidem jedinou bezpečnou cestu. Jestliže ti, kteří byli předmětem jeho zvláštní péče, budou nadále chodit svou vlastní cestou, nebudou dbát hlasu Božího Ducha a jestliže i po dalších varováních budou jednat podle vlastní vůle, pak Bůh neporučí svým andělům, aby od nich odvraceli satanovy rozhodné útoky. 14MR 3

Co Ježíš řekl o použití meče a co Ježíš hledal na Svou obranu?

Mt 26:52-53 Ježíš mu ale řekl: "Vrať svůj meč na místo. Všichni, kdo meč berou, mečem padnou.  (53) Myslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií andělů?

Co říká Ježíš o bojování Svých služebníků?

Jan 18:36 ] "Mé království není z tohoto světa," odpověděl Ježíš. "Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům. Mé království ale není odsud."

Změnil Ježíš názor na bojování?

Žd 13:8 Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i navždy. 

Mal 3: 6 Já Hospodin se neměním - proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni. 

Jak můžeme přesně vědět, jaký je Boží charakter?

Ex 33:18 [Bible21] Mojžíš řekl: "Ukaž mi prosím svou slávu!"

Úplné zjevení Božího charakteru slovy

Ex 34: 5-7 [Bible21]Hospodin sestoupil v oblaku a postavil se k němu. Tehdy vyslovil jméno Hospodin.  (6) Hospodin prošel kolem něj a volal: "Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům pokolení, odpouštějící nepravost, provinění i hřích. Nezapomíná však trestat, ale za nepravost otců volá k odpovědnosti syny i vnuky do třetího i čtvrtého pokolení."

Úplné zjevení Božího charakteru ve skutku

Láska, čest a dokonalost zjevené v evangeliu jsou zjevením Boží povahy pro člověka. Spravedlnost a dobrota a laskavost, které byly vidět v Kristově charakteru (povaze), mají být opakovány v životech těch, kteří přijímají výsady evangelia. Studiem Slova bychom Ho měli vidět takového, jaký On je, a okouzleni pohledem na Jeho božskou dokonalost, máme vyrůstat do stejného obrazu. Musíme pochopit, že evangelium plně zjevuje slávu Páně. Je to zrcadlo, které odhaluje Boží charakter k obrácené duši. Boží podoba je zjevena v dokonalé charakteru Jeho Syna, abychom mohli pochopit, co to znamená být učiněn podle podoby Božího obrazu, a čím se můžeme stát, pokud neustálým patřením (hleděním) dovolujeme sami sobě, abychom byli změněni od „ sláva k slávě. “ {ST 24. února 1909, odst. 3} 

Vše, co člověk potřebuje vědět nebo může poznat o Bohu, to bylo zjeveno v životě a charakteru jeho Syna.  {8T 286.1} 

Kristus zvelebil charakter Boha, přisoudil mu chválu a dal mu zásluhu na veškerém účelu svého vlastního úkolu na Zemi – nasměrovat lidi správně skrze zjevení Boha. V Kristu byla před lidmi uspořádána otcovská milost a bezkonkurenční dokonalost Otcova. Ve své modlitbě těsně před svým ukřižováním Kristus prohlásil: „Zjevil jsem tvé jméno.“ "Oslavil jsem tě na zemi; dokončil jsem dílo, kterou jsi mi dal.“ Když bylo dosaženo cíle jeho poslání - zjevení  Boha světu - Syn Boží oznámil, že jeho dílo bylo dokončeno a že charakter Otce byl lidem ukázán. {ST 20. ledna 1890, odst. 9}

Kristus nikdy nikoho nezabil… Ms62-1886,64

Došlo k nějakému překrytí mezi charakterem Krista a charakterem Satana? Existují nějaké podobnosti při řešení problémů?

 Kristus se ponížil a vzal na sebe lidskou podobu. Tím ukázal, že jeho povaha je pravým opakem povahy satanovy. DA 25

Kdo je zhoubce (ničitel)?

Satan je ničitel, ale Kristus je obnovitel. RH 26. listopadu 1895

Kdo je původcem smrti?

Satan je původcem smrti. FW 73.

Je Kristus život nebo život a smrt?

Jan 11:25 [KB1613] Řekl jí Ježíš: já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude. 

Je smrt přítelem Boha, aby porazila Satana, nebo nepřítelem Boha, kterou Satan používá, aby se pokusil zvítězit nad Bohem?

1 Kor 15:26 [Bible21]Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt.

Žd 2:14 [Bible21] A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla),

Co smrti udělal Kristus?

2 Tim 1:10 [Bible21] Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost.

Využívá Kristus svého nepřítele, kterého již zahladil, aby vyhrál onen velký spor?

2 Kor 10: 4 [Bible21] Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb.

Jsou andělé posíláni z nebe, aby zabíjeli lidi?

Andělé jsou posíláni z nebeských dvorů, ne aby ničili, ale aby strážili a střežili ohrožené duše, aby zachránili ztracené, aby tyto zbloudilce přivedli zpět do stáda. „Nepřišel jsem, abych soudil, ale spasil, prohlásil Kristus. RH 10. května 1906

Využívá Bůh sílu nebo strach k tomu, aby Ho lidé milovali?

1 Jan 4:18 [Bible21] V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.

Falešné chápání Boha zahalilo zemi tmou. Bylo třeba zlomit satanovu zrádnou moc, aby temným mrakem mohlo proniknout světlo a svět se mohl vrátit k Bohu. Toho nebylo možné dosáhnout násilím. Násilí je v rozporu se zásadami Boží vlády. Pán Bůh chce pouze službu lásky a lásku nelze vynutit, získat silou či mocí. Lásku probouzí jen láska. Znát Boha znamená milovat ho. Bylo třeba jasně ukázat, že Boží povaha je pravým opakem povahy satanovy. To mohla udělat jen jediná bytost v celém vesmíru. Boží lásku mohl zjevit jen ten, kdo ji poznal v celém jejím rozsahu. Po temné noci muselo světu vzejít Slunce spravedlnosti „se zdravím na paprscích“. Malachiáš 3:18 (4:2) {TV 10.4}  {DA 22.1}

Síla je posledním východiskem (uchýlením se) každého falešného náboženství. ST 6. května 1897