MaranathaMedia.cz

Hřích - aneb jsem proti němu a jeho vlivu na Otce a Syna

Vytvořeno Zář 18, 2018 Od Adrian Ebens v Zpravodaj
Přeložil JS
641 Přečtení

Vážený předplatiteli zpravodaje služebnosti Maranatha Media

 

Minulých několik let - jak jsme pečlivě studovali Písmo a pečlivě stavěli na základech adventních průkopníků a poselství z roku 1888 - se ukázalo jako pravda ohledně oné zkušenosti úzké cesty. 

"Nyní jsem pozvedla oči a uviděla jsem přímou, úzkou stezku, která vedla vysoko nad světem. Na ní putovali adventisté do svatého města, které leželo na druhém konci této stezky. Za nimi, na začátku této stezky, zářilo jasné světlo, což bylo půlnoční volání, jak mi řekl anděl. Ono zářilo podél cesty a bylo světlem jejich nohám, aby neklopýtali. Když měli své oči upřeny na Pána Ježíše, který byl přímo před nimi a vedl je do města, tehdy byli bezpečni. Avšak brzy byli někteří z nich unaveni a říkali, že město je příliš daleko a oni očekávali, že tam přijdou dříve. Potom je Pán Ježíš povzbuzoval, [15] zdvihl Svou slavnou pravici, ze které vycházelo světlo, jež se rozlévalo na adventisty a oni zvolali: "Haleluja!" Jiní pohrdali nerozvážně světlem za nimi a říkali, že to nebyl Bůh, který je tak daleko vedl. Za takovými zašlo světlo a zanechalo jejich nohy úplné tmě, a oni klopýtli, ztratili z očí cíl i Ježíše a spadli s cesty dolů do tmavého, zlého světa pod nimi. Rané spisy str. 14,15 

 O této úzké cestě až do nebeského města zakotvené v půlnočním volání podzimu roku 1844 existuje neustále rostoucí povědomí. Nemá být odstraněn žádný blok ani špendlík z tohoto poselství, ale každá součást má být pečlivě ukotvena na místě.  

Pakliže jste v tomto poselství noví, pak - abyste do vaší mysli poskládali díly dohromady - musíte provést vážné studium, aby vás to přivedlo do poselství zapečetění, jež sbližuje poselství Božího charakteru s Božským vzorcem Šabatu a svátků. Zatímco ono je zároveň chápáno v kontextu věčné smlouvy, tak jak je vyjádřena v poselství roku 1888. Ano, tohle je velké sousto, ale nashromáždí se to s usilovnou modlitbou a studiem, aby byl odhalen nádherný obraz Boží lásky. 

 Vyzýváme každého, aby věnoval pozornost tomu, jak budujete své chápání doktrinálního rámce. Z každého směru foukají silné závany nejrůznějších učení a brzy - velmi brzy se projeví to, pomocí čeho lidé stavějí. Je nám dána rada, abychom naši konstrukci položili na základním kamenu Ježíši Kristu, Božím Synu, a budovali kus po kousku pomocí stavebních bloků adventismu. Ti, kteří nyní začnou zpochybňovat Půlnoční volání z 22. října 1844; Ducha proroctví; věčnost a posvátnost Božího zákona; tu skutečnost - že Waggoner a Jones dostali nejcennější poselství a to, že Waggonerovi byla dána pravda o smlouvách - tak ti zjistí, že sami stavějí na písku a blížící se bouře smete nesprávně postavené stavby. Současně s tím, útočný postoj s negativním zaměřením vůči adventistické církvi a jejím vůdcům nevybuduje živné společenství víry a samo-spravedlivý postoj zničí radost a svobodu z evangelia. 

 Vanou také boční větry, které opět vynášejí na povrch konflikty z let kolem roku 1980 a které se týkají předmětu hříchu. Tato válka se na jedné straně odehrála mezi bratřími Standishovými a bratry dotčenými a na druhé to byly evangelikální sklony těch, kteří sympatizují s Dr. Desmondem Fordem , a tyto věci se nyní projevují v otázce, zda je hřích činem nebo stavem. Tato otázka je rámcově mimo Písmo, byť je použito spousta Písma, neboť studenti Bible se snaží zjistit trestuhodnost kojenců před soudní čárou Boha.  

 Tahle otázka, zda hřích je stav nebo čin, nepřichází do vztahového srdce problému hříchu. Hřích způsobuje našemu Otci a Jeho Synovi strašnou bolest. Když jsem tuto otázku zkoumal v osmdesátých letech 20. století, dospěl jsem k závěru, že diskuse o tom, zda je hřích stav nebo čin, zůstávají egocentrické a hlubší problematika Kristových utrpení jsou v následné debatě přehlížena. Zatímco existují některé aspekty diskuse, které potřebují reflexi, diskuse jako celek je rozptýlením hlubšího problému toho, co - nebo ještě lépe, kdo je spravedlnost a jak Ho obdržíme?

Dívejme se na témata ceny našeho spasení, zázraků milosti a jak můžeme mít jistotu věčného života a přestat být naplněni podrážděním a hněvem na druhé lidi, ale spíše odrážet lásku Krista všem kolem nás. Modlím se, aby všichni, kdo zváží tuto otázku hříchu, tak aby neztratili z pohledu větší cíle evangelia a lásky Boha, jak se projevují v Jeho Synu. Ať už věříte, že hřích je nějaký skutek nebo stav, já vím, že můj Spasitel za vás zemřel a miluje vás nade všemi našimi porozuměními, a proto pro Něj máte nesmírnou hodnotu.  

 V současné době je pro mě naléhavou otázkou to, jaký je náš Otec opravdu, abychom mohli obdržet Jeho pečeť? Při snaze prokázat ostatním doktrinální body v duchu nadvlády nebo agrese jde spíše o to, abychom se propagovali jako moudří bibličtí učenci hodni respektu a cti od ostatních. Přesto čteme:

 Sobectví nám nedovoluje vidět Boha.  Člověk, který hledá pouze svůj vlastní zájem, posuzuje Boha podle sebe. Dokud se nezbavíme takových představ o Bohu, nemůžeme jej poznat Toho, který je láska. Jen nesobecké, pokorné a důvěřivé srdce uvidí, že Bůh je "Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný." Exodus 34:6.  {DA 302.3} 

Pokud si budeme i nadále hovět v úsudku ostatních, kteří se od nás odlišují a budeme je odsuzovat jako bludaře, odhalíme ducha ego-hledajícího a v takovém stavu budeme Boha považovat jako jsme my - ten, kdo soudí a odsoudí a pak nakonec i vykoná. 

 Je náš Otec v nebi soudcem honícím bludaře a dychtivým k odsouzení a odhalení těch, kteří se mýlí? Bible nám jasně říká

 Jan 5:22 Vždyť Otec ani nikoho nesoudí, ale všechen soud svěřil Synu:  

 A co čteme o Božím Synu?
 

Jan 12:47-48 A slyšel-liť by kdo slova má, a nevěřil by, jáť ho nesoudím; nebo nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych spasil svět.  (48)  Kdož mnou pohrdá, a nepřijímá slov mých, máť, kdo by jej soudil. Slova, kteráž jsem mluvil, tať jej souditi budou v nejposlednější den.

Neprošel jsem tento test již mnohokrát. Soudil jsem mnoho lidí a v důsledku toho jsem v mém srdci toužil od nich odstoupit. Tohle však nenacházím v příkladu Ježíše. Zde nacházím toho, kdo je trpělivý, jemný, pokorný, zatímco je hluboce usvědčen pravdou. 

 Jak se přibližujeme ke Dni smíření - dni, kdy se lidská srdce stanou (za)jedno s naším Otcem skrze Krista - vidíme odsouzení? Ne v Kristu. 


 Ř 8:1  Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle Ducha. 

 Jan 8:11  ... Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš.

 Odsouzení, které přichází do souzení, je odsouzení ze strany nás a Satana. Toto odsouzení je to, co zabraňuje smíření. Když vidíme, jak nekritický je náš Otec a Jeho Syn, pak musíme čelit svému vlastnímu soudu a jak říká Ježíš:

 Mt 7:1-2  Nesuďtež, abyste nebyli souzeni.  (2)  Nebo kterýmž soudem soudíte, týmž budete souzeni, a kterou měrou měříte, bude vám zase odměřeno.

Až budeme vstupovat tento týden do Dne smíření, uložíte k ledu toho ducha soudu a odsuzování druhých? Rozlišujte problémy - ano, samozřejmě, ale milujte svého bratra nebo sestru tak, jak nás miluje Kristus.   Oheň Boží lásky povede všechny ty hříšníky, kteří zůstávají v postoji odsuzování, aby jim odrážel jejich vlastní postoj, a tak budou čelit odsouzení sebe sama skrze zrcadlo Božího zákona a to bude jedno zkušenost pekla. 

 Pobízím vás, abyste zvážili myšlenky v tomto kázání.  Template for Judgment  a důkladně o tom přemýšleli v Den smíření.  

Milost vám a pokoj,
 Adrian Ebens 

 (Druhá polovina) itineráře pro Ebensovi (pro kazatele a jeho paní) na rok 2018

Těšíme se na setkání s mnoha vámi během našeho turné po několika zemích. 

21-23 Září Sbor Talking Rock Sabbath Chapel  - Den smíření. Kontaktujte služebnost TRSC. (trsc.today)                   

25.-27. Září Portoriko  - první půlka Svátku stánků.  Kontaktujte Carlose Hernandeze pro podrobnosti: caralbhertor@gmail.com

 28  září   - 1 říj. Ocala  Florida. Kontaktujte Pedro Ortu pro podrobnosti: jodhanaorta_7@hotmail.com:

Místo konání:  6880 sw 80 str. Ocala, Florida 34476

 6-7 říjen Perleberg Německo. Kontaktujte Juttu Deischselovou:  jutta@maranathamedia.info
 

Jihoafrická republika říjen a listopad. Připojí se Ruben Olschewsky, Ben Kramlich a Danutasn Brown. 
15-21 Října táborové setkání v Pietermaritzburgu.  
26-28 Říjen Oudtshoorn
 31 říjen Capetown
 2-4 listopad Rawsonville táborové setkání. 
 Další akce budou oznámeny pro oblast Kapského Města. 
21-24 listopad Bangkok - Danny Brown

 Video seznamy na Youtube 
 NOVÉ díly seriálu AGAPE
Série o smíření        
Únik z Pentagonu lží
 Life Stream 2017
 Life Stream 2018

Nové brožury
Mám radost, že můžu oznámit vydání dvou nových brožurek. První je od Rubena Olschewskyho a nazývá se  Zrcadlo a lež. Řeší se v ní aspekt zrcadla v Písmu a jak funguje. Ta druhá je od Danutasna Browna nazvaná V Božím jménu a zabývá se tím, jak politika používá křesťanství k prosazování svých národních ambicí, zatímco falešně prezentuje Boží charakter jakožto násilného a bojovného.   

 Kniha Agape
 TRSC nedávno vytiskla 5000 kopií knihy a 1000 jich bylo odesláno do Ray Foucher v Britské Kolumbii, Kanadě a 1000 k Susan Moskaletsové poblíž Sacramenta v Kalifornii aby byly distribuovány. 2000 kopií knihy Agape bylo vytištěno našimi bratry v Bulharsku a 500 kopií Agape vytištěno skupinou v Empangeni v Jižní Africe. Zde v Austrálii tiskneme dalších 2000 kopií Agape. 

 Video seriál, který knihu doprovází, začíná být vydáván na Youtube.  Dosud byly uvolněny 4 videa.    - Děkujeme našemu týmu v Německu a služebnosti TRSC za to, že nám pomohli dostat tenhle video-seriál na světlo. Několik lidí sdílí tuto knihu na svém pracovišti a se svými přáteli. Je to radost každému představit, že náš Otec doopravdy miluje a dodržuje Svá vlastní přikázání tím, že nezabíjí lidi. V nadcházejících měsících hodláme dělat hodně knižní evangelizace s těmito knihami spolu s úvodními publikacemi a brožurkami na téma Božího charakteru.            

Děkuji vám.

Děkujeme za všechny naše příznivce v různých částech světa, kteří nám pomáhají dostat onu radostnou zprávu poselství Třetího anděla do světa. Prosíme vás o vaše modlitby, jak budeme pokračovat v propagování světla pravdy. Jsme velice nadšeni tím, co se dozvídáme a modlíme se, že také vy budete požehnáni na této cestě do hlubšího poznání Otce a Syna.


Přeji Boží požehnání,
 Adrian Ebens
Maranatha Media