MaranathaMedia.cz

Chrám

728 Přečtení

Dnes bych chtěl s vámi hovořit o chrámech, a to hned o třech. O jednom tady na zemi z kamene, dřeva a jiných materiálů, druhý je z masa a třetí je ten v nebesích. Pojďme do Staré smlouvy.

2Chrám, který král Šalomoun postavil Hospodinu, byl 60 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 30 loktů vysoký. 1Kr 6:2. 

19V nejvnitřnější části chrámu Šalomoun zřídil svatostánek pro umístění Truhly Hospodinovy smlouvy. 1Kr 6:19.

6Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější svatyně pod křídla cherubů. 1Kr 8:6. 

4K ní patřil zlatý kadidlový oltář a truhla smlouvy, ze všech stran obložená zlatem, v níž byl zlatý džbán s manou, Áronova hůl, která rozkvetla, a desky smlouvy. Žd 9:4.

10I stalo se, když vycházeli kněží ze svatyně, že oblak naplnil dům Hospodinův, 11Tak že nemohli kněží ostáti a sloužiti pro ten oblak; nebo sláva Hospodinova naplnila dům Hospodinův. 1Kr 8:10-11.

Všimli jste si, kdy naplnila Boží sláva ten kamenný chrám? Jakmile vše, co mělo být uvnitř, bylo na svém místě. Pak byl naplněn chrám Boží slávou. Zdánlivě tomu nic nechybělo. V truhle se nachází tři věci. Rozkvetlá Áronova hůl – symbol Božího vedení, neboli pastýřství, mana – symbol toho, že z Boží ruky se musíme sytit každý den, Boží zákon, který je navždy platným ustanovením. To vše se nachází v truhle smlouvy, která je v Boží přítomnosti. Takže když toto vše se nachází v Boží přítomnosti, tak to musí být svaté a dobré, a když toto vše bratři a sestry budete mít vy, tak můžete Boží přítomnost přežít bez újmy na životě. 

   Čas od času totiž některého kněze ze svatyně vytáhli mrtvého, něco mu totiž chybělo. Jednou za rok na den smíření, přichází velekněz a ten přinesl jak za sebe, tak za lid oběť a s krví této oběti přichází do svatyně svatých. Proč, proč prosím vás? Proč tam chyběla ta krev? Boží sláva, truhla a v ní všechny ty věci a proč ještě ta krev, copak to bez ní nešlo?

    Pojďme do Nové smlouvy.  

16Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! 1Kor. 3:16.

17Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy. 1Kor. 3:17:

16Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: "Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid." 2Kor. 6:16.

19Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě. 1Kor. 6:19.

Zde je hovořeno o jiném chrámu. Učedníci již porozuměli, že ta kamenná chlouba celého Izraele, kam se izraelští v průběhu celého roku scházeli k různým svátkům a obřadům, je jakýsi předobraz lidského srdce toužícího po znovuzrození. 

Když Adam s Evou podlehli pokušení, přijali jinou smlouvu, přijali do srdce jiné zaslíbení, slávu někoho jiného. Budete jako Bůh, poznáte co je dobré a co je zlé a nezemřete. Naplnění této smlouvy, neboli zaslíbení, můžete vidět ještě dnes, lidé v ní stále věří. Tato smlouva je vepsána v  našem srdci, je duchem, který je v nás, je duchem tohoto světa.

    Abychom se znovu narodili z ducha, co potřebujeme tedy mít ve svém srdci, v té truhle smlouvy, v chrámu, aby tam mohla být znovu Boží přítomnost a ne satanova? Musí tam být tři věci: Hůl, mana a zákon. A jak a kdo je tam může prosím vás vložit? Pro člověka věc nemožná. Jedině skrze krev beránka, bratři a sestry neboli Ježíše Krista. Proto ta krev. Skrze krev našeho Spasitele je nám vše zdarma vloženo do naší truhly, chrámu neboli našeho srdce. Je to On, ten Pastýř, On je ten chléb a On je tím naplněním zákona. Je to On, kdo musí být ve vašem srdci neboli truhle.

Ale tím vše nekončí, žel jsou skupiny, které si myslí, že tam u lidského chrámu to již skončilo, ale snad jim to Bůh otevře a oni pochopí i přes tu slepotu, kterou v tomto směru mají a přijmou ještě věci, které se dějí i v tom chrámu nebeském.   

4Zde na zemi by však ani nemohl být knězem, neboť zdejší kněží obětují dary podle Zákona, 5čímž slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi. Tak to přece bylo sděleno Mojžíšovi, když měl dokončit stánek: "Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře." Žd 8:4-5.  

19Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy. Nastalo veliké blýskání, hlasy a hromobití, zemětřesení a veliké krupobití. Zj 11:19.

Třetí chrám je v nebi a my víme, co se tam děje. Náš velekněz nevstoupil do chrámu postavenýma lidskýma rukama, je psáno.

         Vstoupil do svatyně svatých v roce 1844 a dělá přesně to, co dělali kdysi Áronovi potomci jedenkrát v roce v pozemském chrámu, očišťuje svatyni svatých a od čeho prosím vás? Od toho, čím Boží trůn, jeho moc a jeho sláva, byl napaden. Od vaší i mojí vzpoury ve slovu a činu, hříchu. A On je natolik milosrdný, že nám odpouští a všechen tento hřích bude vložen na jeho původce.

    Nezapomeňme, bratři a sestry, že jakmile bude dokončeno očišťování svatyně v nebi, tak skončí i očišťování zde na zemi. Jakmile Ježíš vyjde ze svatyně svatých, dokonáno jest. Žádná další doba milosti. První chrám byl zničen, nebylo ho již třeba, třetí chrám taky již nebude třeba, jak se dočítáme v knize Zjevení a zbude jen ten, kým jsme my, ať ho naplní Boží sláva skrze jednorozeného Syna Božího.  Amen.

          Pán je velmi, velmi blízko.