MaranathaMedia.cz

Amen, amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane

Vytvořeno Led 16, 2022 Od Alena Tichá v Poselství Laodikeji
610 Přečtení

               Milí bratři a sestry v Ježíši Kristu,

Při jedné modlitební chvilce jsme ve skupince narazili na verš:

30Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane. Mar. 13:30.

Poté se rozpředla diskuse, jak to Ježíš myslel, protože pokolení, ke kterému tehdy mluvil, dávno vyhynulo a Ježíš stále ještě je v nebi. Ale Slovo Boží nemůže lhát, a tak pojďme se na to podívat z trochu jiného úhlu než po lidsku. Ptejme se Boha, jak to je. On nám to jistě vysvětlí nejlépe, vždyť řekl, že:

13Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. J. 16:13.

Víme, že Bůh má na této zemi pouze jeden jediný národ, svůj lid, který v nebi bude tvořit pouze jednu rodinu. Pro Boha tedy pokolení, které nemá pominout, dokud se všechno nestane, může být pokolení od Adama až po posledního věřícího, který bude žít v konci času. 

  Co říká Ježíš v podobenství o rozsévači? 23U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou. Mat. 13:23. 

  Jinde Ježíš učí o semeni, které je zasazeno a roste.

26Dále řekl: "S královstvím Božím je to tak, jako když člověk vhodí semeno do země. 27Ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. 28Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. 29A když úroda dozraje, hned hospodář pošle srp, protože nastala žeň." Mar. 4:26-29.   

Myslím, že Adam a Eva byli to první semeno, které bylo zaseto do úrodné půdy. Ale byli teprve na začátku v té zemi. Toto pokolení teprve v té zemi začalo umírat, aby se z něj mohla vytvořit rostlina, která bude nést úrodu. Toto pokolení zesnulo, ale nezemřelo, protože jejich život je skryt v Ježíši. Na živu zde zůstaly děti Adama a Evy, a tak rostlinka mohla pokračovat dále v růstu, až vyrazilo stéblo. To pravé Boží pokolení tedy stále žilo, ale ještě se nenaplnilo a nestalo všechno. I toto lidské pokolení se uložilo k dočasnému spánku, ale Boží pokolení žilo dál v jejich dětech. Stéblo zesílilo v klas. Ale rostlina stále ještě nebyla hotová. Přišlo další pokolení. V klasu se začala tvořit zrnka, ale byla ještě nezralá. A Pán trpělivě čeká na úrodu.

7Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. 8I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Jak. 5:7-8. 

  Náš Pán čeká na svoji úrodu. Ne na třicetinásobnou ani na šedesátinásobnou – tyto úrody už má uložené v těch, kteří spí a čekají na vzkříšení. Pán čeká na ty, kteří přinesou úrodu stonásobnou. To budou ti, kteří už úplně budou ve své povaze odrážet Boží povahu neboli charakter. Takže toto pokolení nepomine, dokud nebude všechno naplněno podle Božího plánu. 

  Tak, jako existuje jenom jeden Bůh – Otec, který má jen jednoho svého Syna, tak existuje jen jedno tělo nebo jedno pokolení, které jde od Adama a Evy k té poslední ovečce vyjádřené ve 144 000, kteří se Ježíšova příchodu dočkají za živa. A víme přece, že:

15My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. 16Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. 17Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. 1. Tes. 4:15-17.

  Tehdy se to stane. Pán přijde sklidit svoji úrodu.

14A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp. 15Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: "Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála." 16A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata. Zj. 14:14-16.

  Takže Boží pokolení nezemřelo. Všichni z Božího pokolení se dožili příchodu Ježíše Krista za živa. 

               Amen.