MaranathaMedia.cz

10 důvodů, proč zachovávat svátky Hospodinovy

Vytvořeno Říj 14, 2020 Od Jiri Sanek v Ustanovení a nařízení
Přeložil JS
736 Přečtení

Zde je krátké shrnutí 10-ti důvodů, proč se domnívat, že svátky Hospodinovy (Boží slavnosti) by se měly dodržovat.

  1. Za prvé proto, že Bůh nám přikázal, abychom je dodržovali (Ex 23:14-17).  Boží příkazy nelze zvrátit, pokud je Bůh sám nezmění.  V Bibli není nikde pasáž, kde by Bůh obrátil svůj příkaz k zachovávání svátků.  Příkaz zachovávat svátky je obsažen v zákonech, které Bůh dal k vysvětlení a ochraně Desatera přikázání (tyto zákony se mnohokrát nazývají ustanovení a nařízení /soudy/ v Bibli a Duchu proroctví). Inspirované pero říká, že tyto zákony, které byly dány na ochranu Desatera přikázání, nezmizely se smrtí Krista. Nebyly to stínové předobrazy. A říká, že podle těchto zákonů budeme souzeni v den soudu. Věříme, že ona myšlenka, že svátky jsou součástí obřadního zákona, je mylná. Nenašli jsme ji ani v Bibli, ani v Duchu proroctví. Jak Bible, tak Duch proroctví svátky na místo toho zahrnují jako součást zákonů chránících desatero přikázání a někdy se nazývají ustanovení a nařízení (soudy), kterými se stále máme řídit.
  2. Protože podmínky Boží smlouvy zahrnují jak Desatero přikázání, tak ustanovení a nařízení (přečtěte si Ex 19–24, a kapitolu 27 v knize Patriarchové a proroci). Duch proroctví říká: „Tato smlouva má dnes stejně velkou sílu, jakou měla, když ji Pán uzavřel se starověkým Izraelem.“ (SW, 3-1-1904) Rovněž říká: „Smlouva, jíž Bůh uzavřel na Sinaji, je pro Boží Izrael navždy. Zde se odhaluje Boží záměr s námi, pokud budeme spolupracovat pouze s ním.“ {1MR 108} Ustanovení a nařízení jsou součástí naší smlouvy s Bohem, a pokud je porušíme, porušujeme tak Boží smlouvu. A jak Bible, tak Duch proroctví zahrnují svátky jako součást ustanovení a nařízení (soudů). Proto také tyto slavnosti musí být součástí naší smlouvy s Bohem, a pokud ustanovení či soudy porušíme, porušujeme také tu Boží smlouvu!
  3. Protože slavnosti zachovával i Ježíš, a On je naším příkladem.
  4. Protože Pavel, apoštol pohanům, je slavil, a to dokonce i se svými obrácenými pohany v pohanských městech. Mnohokrát ve svých dopisech dával naučení svým pohanským konvertitům, aby se řídili jeho příkladem a dělali to, co ho viděli dělat, a jednou z věcí, které ho viděli důsledně dělat po celý jeho život bylo - slavit svátky. Existuje zhruba asi tolik veršů, které nám říkají, že Pavel slavil svátky, jako jich nám říká, že Pavel zachovával sobotu (šabat). A Duch proroctví nám říká, že Pavel byl osobně vyučen Duchem svatým o ceremoniálním zákoně; on sám ho nedodržoval a byl neústupný proti tomu, aby jej představoval pohanským věřícím. Přesto za celý jeho život vidíme příklady toho, že tyto svátky zachovával. To proto musíme dojít k závěru, že svátky nejsou součástí obřadního (ceremoniálního) zákona. Toužíme tedy následovat Pavlův příklad a svátky dodržovat tak, jak to činil on sám.
  5. Protože církve z pohanů, které Pavel v Malé Asii založil, si je i navzdory pronásledování a hrozbám exkomunikace ze strany biskupa v Římě udržovaly po dalších 250 let.
  6. Protože římská církev zrušila svátky, stejně jako tomu bylo se šabatem (sobotou). (Nevěříme, že oni mají moc zrušit některý z Božích zákonů.)
  7. Protože věrní křesťané je dodržovali, a to dokonce až do naší doby, navzdory pronásledování.
  8. Protože Ellen Whiteová ve svých spisech mluví o svátcích tak vznešeně (vysoko) a ona dokonce říká, že by bylo dobré, kdybychom mívali Svátek stánků. Důsledně je přirovnává s našimi táborovými (stanovými) shromážděními a opakovaně říká, jak nezbytná jsou tato svatá shromáždění pro náš duchovní život a jak Bůh vyžaduje, abychom se jich účastnili, stejně jako Bůh vyžadoval, aby se svátků třikrát ročně účastnil starověký Izrael.
  9. Protože z Bible a Ducha proroctví víme, že novměsíce (novoluní) a soboty budeme dodržovat i v nebi. Zdá se tedy logické, že bychom zde na Zemi měli zachovávat také novměsíce, protože Bůh o nich v Bibli dal nařízení.
  10. Protože vidíme, jaké požehnání můžeme obdržet, když se odtrhneme od naší práce, abychom se chopili těchto zvláštních příležitostí a strávili je s Bohem. Dodržování šabatů, svátků a novměsíců je pro nás vskutku takovým požehnáním. Jsou to totiž posvátné dny, které můžeme strávit s Bohem a kdy můžeme nechat Jeho, aby Svůj zákon zapisoval do našich srdcí.

" Čemu jste se naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili u mne, to dělejte. A Bůh pokoje bude s vámi." (Fp. 4:9)

Zdroj: 10 reasons to keep the feasts