Stáhnout knihu
Autor: Adrian Ebens
Vydáno: Led 27, 2018
Napsáno: Led 27, 2018
Počet stažení: 341

Proč řekl Ježíš Petrovi, aby odložil svůj meč, ale nechal Léviho syny projít táborem a povraždit ty, jež se odmítli kát?

Exodus 32:26-28  Postavil se Mojžíš do brány tábora a zavolal: Kdo je Hospodinův, ke mně. Shromáždili se k němu všichni synové Léviho. (27) On jim řekl: Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Připašte si každý meč k boku, projděte tábor sem a tam od brány k bráně a zabíjejte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého příbuzného. (28) Synové Léviho učinili podle Mojžíšova příkazu a onoho dne padlo z lidu asi tři tisíce mužů.

A co si odnesete z těchto komentářů?

Ti, kteří se do tohoto úkolu zapojili, jakkoli bolestivý se jim jevil, si měli uvědomit, že vykonávají nad svými bratry samotný soud Boží. A za to, že tento bolestivý úkol splní - i navzdory svým vlastním pocitům, Bůh je obdaří svým požehnáním. 1SP 252

Jak sladíme všechny tyto věci dohromady?

Tajemství kříže vysvětluje všechna ostatní tajemství. Ve světle, které září z Golgoty, vypadají Boží vlastnosti, které v nás vzbuzovaly strach a posvátnou bázeň, krásné a přitažlivé. Milost, laskavost a Otcovská láska se pojí se svatostí, spravedlností a mocí. Až budeme pozorovat vznešenost Boha na trůnu, jeho velikost a vyvýšenost a v projevech jeho milosti poznáme jeho charakter, pochopíme jako nikdy předtím význam onoho drahého oslovení: „Otče náš“. VDV 419.1

Při zkoumání kříže uvidíme, že vskutku ta služba smrti je nádherná a uvádí ty, kteří věří Božím zaslíbením do Jeho Spravedlnosti.