MaranathaMedia.cz

Zpráva z Německa, 2017

Vytvořil(a) Zář 04, 2017 Od Danutasn Brown v Odezva chvály bratrství a sdílení
Přeložil JS
771 Přečtení

Martin Luther zaujímá přední postavení mezi těmi, kteří byli povoláni, aby vyvedli církev ze tmy středověkého papežství do světla čistší víry. Luther byl horlivý, nadšený a zanícený, bál se jedině Boha a jako jediný základ pro víru uznával Písmo svaté. Byl to muž, kterého jeho doba potřebovala. Jeho prostřednictvím Bůh vykonal veliké dílo pro obnovu církve a šíření pravdy ve světě. Kniha Velký spor str. 120 (VDV 84.1)

Je příhodné, že jsme evropskou etapu naší cesty dokončili setkáními v Německu - rodišti reformace - v tom roce, kdy je 500. výročí, co Luther předložil svých 95 tezí.  Místo našich setkání se odehrálo v malém rezortu resp. odpočinkovém středisku, jež je v majetku adventistů, na okraji Speele - městečka mezi většími městy Göttingenem a Kasselem ve středu Německa.  Středisko je blízko oné staré hranice, která oddělovala východní a západní Německo, na její západní straně.  Je to nádherné místo s krásnými stezkami na procházky po okolních lesích:

Toto je třetí rok, kdy jsme zde pořádali setkání.  Jakási skupina adventistů - dodržujících biblické svátky, o této skupině toho moc nevíme, mívala na tomto místě své slavnosti svátků po mnoho let.  V tom roce, kdy oni skončili, my jsme začali a dali jsme tak tomuto místu tajemné posvátné dědictví.  Na stěnách místností jsou dětské barevné kresby s texty v ruštině - každé léto po dobu 6 týdnů je toto místo využíváno jako tábor pro děti z Černobylu, kde došlo v roce 1986 k jaderné katastrofě.

Setkání měla poměrně dobrou účast , důsledně docházelo zhruba 30-40 lidí a v sobotu, kdy dorazilo hudební těleso "Harmony kvartet" spolu se svým doprovodem, tak bylo přítomno možná celkem 60 lidí.  Většina lidí, kteří docházeli, je s poselstvím dobře obeznámeno a tak Adrian šel do hloubky na téma zrcadlo a Bůh jakožto spalující ohen.  Bylo tam mnoho otázek a odpovědí o tom, co to znamená prakticky milovat své nepřátele a rozpoznat naši vlastní hříšnost; ne soudit jiné, ale spíše vidět v jejich špatnosti to, co bychom my bývali mohli potenciálně dělat my, kdyby byly naše výchova, finanční situace, okolnosti nebo životní rozhodnutí jiné.  Chceme se modlit za našeho bližního, nikoliv jej soudit.

Dílo v Německu postupuje rychle, chvála Bohu.  Jutta odvedla skvělou překladatelskou práci - ona byla hlavním tlumočníkem na těchto setkáních.  Juttě obratně vypomáhají Franzciska a Susanna.  Ony odvedly hodně práce při přípravě knih a samotného setkání, kéž jim Bůh mocně oplatí.  Množství materiálu dostupného v jazyce německém je vynikající a skutečnost je taková, že některé další země překládají z Adrianových knih v němčině do svých vlastních jazyků.

Setkání bylo také požehnáno svědectvím Jary [Džery] a Steffena, kteří se jen nedávno dozvěděli, že existují ne-trojiční adventisté.  Oba mají neuvěřitelně zajímavé zázemí, protože nejprve se studiem dostali na cestu do adventistického poselství a pak do nového světla, které nám Bůh v této době navštívení - 120 let po roku 1888 - posílá.  Jary vyrostla jako muslimka a Steffen po dobu deseti let vykonával misijní práci na Blízkém východě a oba po nějaký čas  společně pracovali na evangelizaci muslimů.  Pro dílo v Německu tak přinášejí misionářskou perspektivu, stejně jako jedno z odbytišť, aby tento materiál zasáhl muslimské myšlení.  Je to fascinující vývoj a v něm bylo možno vidět Boží ruku.

Nakonec jsme byli velmi požehnáni, když jsme shlédli koncert Harmony Quartetu v krásném starobylém městě Hann. Münden během posledního večerního setkání.  Francziska pozvala kvartet kvůli Adrianovým narozeninám a oni byli natolik laskavi, že se zúčastnili i našeho ranního sobotního programu.  Mnoho z jejich přátel dorazilo též a vzalo si s sebou mnoho knih; prosím, modlete se, aby tito "mlčenliví kazatelé" vykonávali svoji práci!  Adrian jako náctiletý zpíval basy ve vokálním kvartetu, dokonce nahrál i nějaké album a vydal nějakou gramodesku, takže se mu představení moc líbilo, stejně jako jeho synovi Danielovi; pro kterého speciálně zazpívali jeho oblíbenou píseň.  Bylo to osvěžující a povzbudivé vidět, jak jsou v kvartetu odhodláni ke sdílení Boží lásky pomocí svého zpěvu a v mluveném předělu mezi písněmi, a tohle důsledně provádějí již 26 let. Velmi sympatizujeme s mnoha křesťany, kteří jsou věrní tradici, a věříme, že prostřednictvím poselství Boží láskyplné povahy (charakteru) pocítí svobodu a bezpečí, aby překonali své nepodložené obavy z Boha a přijali nové světlo. 

Martin Luther dobře pochopil, jak těžký je tento proces:

„Den ode dne stále více cítím, jak je těžké zbavit se předsudků získaných v dětství. Kolik bolesti mi způsobilo, ač jsem měl na své straně Písmo, abych ospravedlnil sám před sebou, že se opovažuji postavit se sám proti papeži a považovat ho za antikrista. Jak jsem se v nitru soužil. Kolikrát jsem s hořkostí sám sobě kladl otázku, kterou tak často vyslovovali obhájci papežství: Což jsi moudrý jen ty? Je možné, aby se všichni ostatní mýlili? Co když se mýlíš ty a zatahuješ do svého bludu tolik lidí, kteří pak budou na věky zatraceni? Tak jsem bojoval sám se sebou a se satanem, až Kristus svým neomylným slovem posílil mé srdce proti těmto pochybnostem.“

Velký spor str. 143

  Modlíme se, aby se Německo znovu ocitlo jako intelektuální základna pro přítomnou pravdu.  Toto je lid, který Bůh značně obdařil schopností systematicky pracovat skrze učení s horlivou vytrvalostí.  Vzhledem k tomu, že stabilita Evropy se zhoršuje obrovskými tempy skrze přistěhovalectví a problémy v propojenosti svého ekonomického systému, Německo bude jako vůdčí země a centrum Evropské unie znovu vyzkoušeno v tom, jak vidí sebe ve vztahu ke zbytku světa.  Modlíme se, aby Německo znovu učinilo Bibli svojí mocí, aby vycházelo z Božího zákona s pohledem k nebeskému království a nechlubilo se vlastními výkony vytvořenými člověkem a mocí v tomto světě.

Tak se uzavírá evropský úsek našich cest.  Adrian si ještě užije s rodinou trochu času, než se oni vrátí zpět do Austrálie.  Já jsem navštívil některé adventistické přátele v Belgii, s nimiž se doufejme podělím; zrovna tuhle zprávu píšu z Bruselu, hlavního města EU.  Jeden z těch přátel je Polák a já doufám, že pro něj zanechám nějaký materiál, tak, aby skrze toto poselství mohl být inspirován a předat jej tak svým přátelům.  Adrian je obtížen břemenem kvůli Polsku - zemi - která je tak oddaná chybným tradicím papežství a která trpěla pod jeho jhem více než většina zemí.  Modlete se za to prosím.  Pak bude následovat odlet do Jižní Afriky na další setkání, z nichž první je v Kapském Městě.

Kéž nám Bůh dá moudrost, jak dál pokračovat. Nechť je vše děláno v Duchu Ježíšově. Každý má vykonat zvláštní dílo, tak jak byl obdarován Bohem a podle kultury a okolností, ve kterých se nachází, ale pamatujme si, že Ježíš je naší hlavou (vedoucím). Na konec jeden citát z konce oné kapitoly o Lutherově rozchodu s Římem:

Pro Lutherovu dobu existovala dobová pravda, která měla tehdy zvláštní význam. Existuje také dobové poselství pro dnešní církev. Pán, který koná všechno podle své vůle, uvádí lidi do různých situací a ukládá jim povinnosti vhodné pro dobu, v níž žijí, a pro podmínky, kterým jsou vystaveni. Budou-li si vážit světla, které obdrželi, otevře se před nimi širší pohled na pravdu.