Další kamínky do mozaiky Zapečetění

Vytvořil(a) Kvě 04, 2018 Od Adrian Ebens v Zpravodaj Přečtení: 609
Přeložil JS

Když jsme v Německu v roce 2016 trávili svátek stánků, tak jsme představili sérii přednášek nazvanou Únik z Pentagonu (pětice) Lží. Bezprostředně poté byla tato série představena ve sboru Talking Rock Sabbath Chapel

Poselství obsažená v této sérii jsou nezbytná k pochopení v jejich kontextu pro to, aby došlo k přijetí Boží pečetě. Útěk z tohoto Pentagonu (Pětice) vyžaduje klíč. Tento klíč se nachází ve vztahu Otce a Syna. Je to vztah zdroje a kanálu (resp. prostředníka). 1 Kor 8:6. V rámci tohoto poselství jsme toto nazvali Božský vzorec.

Klíčovými zásadami tohoto božského vzorce jsou:

1. Zdroj a kanál. 1 Kor 8:6
2. Neviditelný zdroj a viditelný kanál. Kol 1:15
3. Ten kanál zveličuje (zesiluje) onen zdroj Žd. 1:3
4. Zdroj tomuto kanálu dává požehnání Mt. 3:17
5. Kanál se tomu zdroji poddává a podřizuje se mu. Jan 5:19

Oněch pět bodů citadely Pentagonu se nachází v následujících učeních.

1. Nesmrtelnost duše
2. Posvátnost neděle
3. Učení o tzv. Trojici
4. Dispenzační systém smluv.
5. Je to Bůh osobně, kdo zabíjí Své nezvládnutelné děti

Tajemství pro únik z tohoto pentagonu lží, je nalezeno skrze poznání pravdy o Otci a Synu a vejití do souladu s jejich systémem zdroj-kanál. 

Doktrína o nesmrtelnosti duše může být přijata pouze prostřednictvím zduchovnění (spiritualizace) Slova Božího. Kristus to živé Slovo, který je lidskému pohledu pozemšťana v současné době neviditelný, je nám zjeven prostřednictvím toho viditelného Slova - knihu Bibli. Kristus mluví skrze Své Slovo, Bibli a Duch přichází přebývat v nás skrze toto psané Boží Slovo. Všechna falešná učení porušují tento princip. Ti, kdo čtou Slovo Boží bez toho, aby je vedl živý Kristův Duch, tak ti se ocitnou v omylu. Ti, kteří prohlašují, že mají inspiraci, která nebyla prokázána a podpořena Písmem, ti také upadnou v omyl. Musíme mít živé to Slovo, jež nás vede skrze to psané Slovo. Toto se projeví tím, že přinese všechna Písma do jednoho bodu na hromadu a dá je do souladu. Tomuto Pentagonu (Pětici) není možné uniknout za pomoci nesprávného studia Bible. Učení o nesmrtelnosti duše bylo prvním projevem této špatné metody studia.

Společenství Otce a Syna se nejzřetelněji projevuje v Sabatu (Sobotě). Osvěžení, které během soboty přichází, je ona láska Otce k Jeho Synu a skrze Jeho Syna k nám. Jelikož Boží Syn je odleskem Otcovy slávy, rovněž svátky jsou odleskem slávy Sabatu (Soboty). Jako Otec není sám, ale má spolupracovníka, tak ani Sabbat (Sobota) není osamocena, ale je rozšířena pomocí svátků. Není možné uniknout tomuto Pentagonu lží, pokud máte nesprávnou představu o Sabatu (Sobotě). Pouze Duch Otce a Jeho Syna vchází do Soboty a jejich Duch proudí skrze svátky. To zvětšení moci Ducha skrze Sobotu je ve svátcích. Ti, kteří dodržují svátky s důrazem na skutky a rituály, ti také ukazují, že nerozumí Sobotě a nemohou uniknout systému Pentagonu.

Učení o Trojici je jasně ve válce s učením o Otci a Synu, protože Otec je zdrojem všech věcí a Syn je ten, kdo ukazuje slávu Otce. Trojice toto popírá. Je nemožné uniknout systému pentagonu, a zároveň věřit v Trojici. Nemůžete získat klíč Božského vzorce, dokud věříte této doktríně. Navíc existuje mnoho lidí, kteří svými ústy vyznávají Otce a Syna, ale protože nepochopili onen vztah Otce a Syna v Božském vzorci, oni v tom Pentagonu zůstávají i nadále uzamčeni.

Smlouvy jsou odemknuty skrze Božský vzorec. Ta vztahová zkušenost Hagar vede duši do zkušenosti Sáry. Ga 4:22-24. Ta Stará smlouva, do které se všichni narodíme, je onou cestou do Nové smlouvy. Tyto dvě smlouvy jsou dva stavy (dvě zkušenosti) srdce. Služba smrti ve Staré smlouvě je jakýsi vychovatel (pěstoun), který nás přivádí ke Kristu. Ti, kteří považují obě tyto smlouvy ve starém a novém zákoně za rovnocenné (spolu-rovné), tak ti čtou Mojžíšův zákon se závojem temnoty za jasného světla evangelia. Toto vytváří v jejich myslích jakési zrcadlo a oslepuje je pro realitu Božího charakteru ve Starém zákoně. Neschopnost ty smlouvy odblokovat zabraňuje tomu, aby člověk skutečně porozuměl pravému charakteru našeho Otce. 

Spravedliví jsou zapečetěni Otcovým jménem. Zj 14:1 - Jeho jméno je Jeho charakter. Jeho charakter je odhalen v přikázáních. Tato přikázání uvádějí, že 'Nezabiješ'. Tohle je to, co Ježíš předvedl zde na zemi. Dokonalý Kristův život osvětluje celý Starý zákon. Tento život odstraňuje temnotu kolem Božího charakteru a rozbíjí to zrcadlo z bronzu vztyčené skrze hříšné srdce člověka, které mu způsobuje, že vidí Boha jako člověka. Božský vzorec Otce a Syna, kde Boží Syn - zatímco byl zde na zemi - plně projevuje Otcovo jméno, je oním posledním kousíčkem skládačky pro obdržení pečetě.

Když bude těchto pět bodů Pentagonu prolomeno, duše je připravena na zapečetění.

1. Bojte se Boha - Pravda o Otci a Synu
2. Vzdejte Jemu slávu - věřit, že Bůh sám dodržuje svá vlastní přikázání včetně "nezabiješ".
3. Hodina Jeho soudu přišla. Když vidíme slávu Pána, pak musíme posoudit, jaký Bůh opravdu je. Když se rozhodneme my, potom nás Bůh soudí podle toho, jak my soudíme Jeho. Mt 7:2
4. Uctívejte Jeho, jenž stvořil - Sabat (sobota) je kanálem, skrze který je udělována pečeť. 

Až tehdy potom padne Babylon a všichni obdrží, buď tu pečeť trpělivého nenásilného Boha nebo znamení násilné šelmy - Apollyóna ničitele.   

Co je tou pečetí? Otcův charakter.
Jak tento Charakter objevíme? Skrze jednorozeného Syna projeveného na zemi - ono plné zjevení Otce.
Jak tuto pečeť přijímáme? Skrze Ducha Kristova.
Kdy tuto pečeť přijímáme? V časech [moedim je ekvivalent ze Septuaginty alias LXX] rozvlažení. Tato období jsou:

1. Ráno a večer 
2. Sobota
3. Novoluní
4. Svátek Nekvašených chlebů
5. Letnice
6. Svátky Troubení vedoucí ke dni smíření
7. Svátky stánků

Tato období nastávají podle půlnočního volání hnutí Sedmého měsíce, které samotné bylo postaveno na kalendáři Karaitských židů. Tento kalendář totiž určuje počátek nového roku podle prvního novoluní po dosažení zralosti ječmene v zemi Izrael. (Pokud není ječmen dostatečně zralý ve 12. měsíci, přidává se další měsíc a nový rok začíná také o měsíc později.) Toto je ono světlo, které osvětluje cestu do nebeského města. 

Pro ty, kteří mají uši k slyšení, poselství o zapečetění se nyní projevuje. Vejděte do této archy bezpečí a obdržíte pečeť živého Boha. 

Jste pozváni k tomu, abyste se stali pilířem v chrámu našeho Boha a měli na sobě napsáno jméno Ježíšova Boha a jméno města Ježíšova Boha. Zjevení 3:12. 
 
Pesach 2018 - Austrálie
Během Pesachu ve Widgee, QLD jsme měli báječný čas. 
Report z Pesachu

Během této doby jsme měli 5 křtů a jasnost tohoto poselství se pro mnohé stala ještě jasnější. 

Itinerář cest pro kazatele Adriana Ebense na rok 2018

Těšíme se na setkání s mnohými z vás během turné po několika zemích. 

25. - 27. května

Setkání během Letnic v oblasti San Jose, Kalifornie. Kontaktujte LuAnne Larsonovou - Wranglerluanne@gmail.com

2-3 června

Setkání v Kelowně. oblast, Kanada. Kontaktujte Jana Armstronga - izjan@icloud.com

5, 6. června,

Setkání v Grand Coulee, WA, USA. Kontaktujte - Jacka a Charlotte Jensenovi - adrian@maranathamedia.com

15-16 června

Setkání v Clarku, oblast Jižní Dakoty. Kontaktujte Joanne Isaakovou - adrian@maranathamedia.com

21. - 24. června

Setkání v Talking Rock, GA Kontaktujte Garyho Hullquista - Gary@hullquist.com

7. - 8. července

Setkání v Mornexu, Francie Kontaktujte Marca Furyho - maranathamedia.fr - marc.fury@laposte.net

10-11. července

Setkání v Brně, Česká republika Kontaktujte Jiriho Sanka - jiri.sanek@email.cz

12 - 18. července

Setkání v Rakousku Kontaktujte Juttu Deichselovou - maranathamedia.de - jutta@maranathamedia.info

20 - 22. července

Setkání v Zrenjaninu, Srbsko. Kontaktujte Borise Subotina - adrian@maranathamedia.com

27. července - 1. srpna

Setkání v Sofii, Bulharsko Kontaktujte Deyana Delcheva - dejandodo@abv.bg 

25. září - 2. října

Svátek stánků v Goldendale, WA. USA Kontaktujte Melody Drakeovou richardandmelodydrake@gmail.com 

11. říjen- 14. listopadu

Jižní Afrika - itinerář k dnešnímu dni není znám ale další podrobnosti budou následovat.

15-21 Října

táborové setkání v Pietermaritzburgu

26-28 Říjen

 Oudtshoorn

31 Říjen

 Kapské město

2-4 Listopad

Táborové setkání ve Wellingtonu. 

21-24 Listopad

 Bangkok


 

Seznamy videí na YouTube 

Série o Smíření

Středeční večerní studium, série z roku 2017

Přímé přenosy Life Stream 2017

Přímé přenosy Life Stream 2018

Terénní pracovníci

V posledních několika měsících jsme přijali úkol podpory pracovníků v Jižní Africe, Srbsku a Malawi. Děkujeme vám za vaši laskavou podporu, která nám pomáhá podporovat tyto i další pracovníky šířit to nejcennější poselství.

Děkuji Vám

Vyjadřujeme díky všem našim příznivcům v různých částech světa, kteří nám pomáhají dopravit radostnou zprávu poselství Třetího anděla do světa. Žádáme o vaše modlitby, jak budeme pokračovat postupovat vpřed se světlem pravdy. Jsme velice nadšeni tím, co se učíme a modlíme se, že budete také požehnáni na této cestě do hlubšího poznání Otce a Syna.

Přeji Boží požehnání,

Adrian Ebens

za služebnost Maranatha Media