MaranathaMedia.cz

Božský vzorec Božské a Lidské přirozenosti Kristovy

Vytvořil(a) Led 08, 2018 Od Adrian Ebens v Boží Syn
Přeložil JS
723 Přečtení

Pokud někdy zaslechnete, že Kristus, když byl tady na Zemi, tak měl pouze lidskou přirozenost, pouvažujte nad tímto citátem.

Přirozená podstata Vykupitele světa byla vyšší než andělská; a přesto se s Jeho božským majestátem pojily tichost a pokora, které k Němu přitahovaly všechny lidi. {MB 14.2} (MON 16.4)

Kristus spojil Svou božskou přirozenost s naší lidskou přirozeností. Mnoho jeho zkoušek dělala Jeho božská povaha větší než naše. Nikdy jsme nebyli v pokušení přeměnit kameny na chléb.

Pro Knížete Života bylo obtížné uskutečnit plán, který podnikl pro záchranu člověka, tím že přioděl Své božství lidstvím. On přijal poctu v nebeských dvorech a byl obeznámen s absolutní mocí. Bylo to tak obtížné pro Něj udržet úroveň lidskosti jako pro lidi, aby se pozvedli nad nízkou úroveň své zkažené povahy a byli účastníky božské povahy. {Con 85.1}

Pro Krista bylo těžké zůstat na úrovni lidskosti a v podřízenosti Otci. Ve Své Božské moci býval mohl dělat mnoho věcí nezávisle na vůli svého Otce, ale On sama sebe podrobil, což činí Jeho podřízenost tak vznešenou.

Zde je další citace. Jakou lidskou mocí mohl Ježíš slyšet modlitby lidí, kteří nebyli v Jeho přítomnosti a pak je do nich přitáhnout? Byla to Jeho božská přirozenost v podrobení se Jeho Otci.

“Židé měli ve zvyku přivádět své děti k některému z rabínů, aby na ně vložil ruce a požehnal jim. Ježíšovi učedníci však byli přesvědčeni, že Spasitelovo dílo je příliš významné, než aby mohl být takto vyrušován. Když k němu matky s dětmi přicházely, dívali se na ně učedníci se značnou nelibostí. Mysleli si, že děti jsou ještě malé na to, aby mohly mít ze setkání s Ježíšem nějaký užitek, a že ani Ježíše jejich přítomnost netěší. Spasitele však spíše znepokojoval postoj učedníků. Chápal starosti a tíhu zodpovědnosti žen, které chtěly vychovávat svoje děti podle Božího slova. Slyšel jejich modlitby a a sám je k sobě přivolával. { DA 511.2}”

Schopnost výkonu není tou zkouškou. Je to zachovávání vaší identity jakožto syna nebo dcery Boží v jakékoli pozici, kterou jste dostali. Nejde tu o výkon, ale o vztah!

Jak byly dohromady spojeny Božská a lidská přirozenost? Přesně nevíme. Je to tajemství.

Byla lidská přirozenost Syna Marie změněna na božskou povahu Syna Božího? Ne, ty dvě přirozenosti byly záhadně smíšeny v jedné osobě - ​​Člověku Ježíši Kristu. {UL 260.2}

Božská přirozenost v Kristově osobě nebyla přeměněna na lidskou přirozenost a ta lidská přirozenost Syna člověka nebyla změněna na božskou přirozenost, ale ony byly záhadně smíchány ve Spasiteli lidstva. On nebyl tím Otcem, ale v Něm tělesně přebývala veškerá plnost Božství, a přesto On volá do trpícího světa: "Pojďte ke mně všichni, kteříž pracujete a obtíženi jste a já vám odpočinutí dám. Vezměte jho mé na sebe, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí dušem svým. Jho mé zajisté jestiť rozkošné a břímě mé lehké.“ --Letter 8a, 1890, str. 2, 3. (Pro M. J. Churche, 7. červenec, 1890.) 6MR 113,114

I když je to jakési tajemství, je toho víc, co se můžeme dozvědět.

 Satan vyslovil pochybnost o tom, že Ježíš je Božím Synem. V okamžitém odmítnutí se mu však dostalo nezvratného důkazu. V trpícím člověku zazářilo božství. DA 130

 Když v Kristově lidském těle zazářilo božství, viděli nejen rozhořčení v jeho tváři, ale pochopili i význam jeho slov. Měli pocit, že stojí před trůnem věčného Soudce, který nad nimi vyřkl rozsudek pro časnost i věčnost. Nějakou dobu si mysleli, že Kristus je prorok, a mnozí věřili, že je Mesiáš. Duch svatý jim připomněl prorocké výroky, které se na něho vztahovaly. Nechají se přesvědčit?  {DA 162.3} 

Když rozumíme Božskému vzorci, vidíme, že Božská přirozenost se projevila skrze tu lidskou přirozenost. Božství zazářilo skrze lidství. Božská přirozenost byla zdrojem a lidská přirozenost byla kanálem (prostředníkem). Pokud by Kristus vystoupil z tohoto božského vzorce, pak by se povaha vztahu změnila a způsobila by selhání. Božská a lidská přirozenost nejsou spolu-rovné. Božská přirozenost nebyla odstraněna jak někteří tvrdí, ale tato Božská přirozenost byla přioděna lidskostí.

Člověk přestoupil zákon a byl jím odsouzen. Nemohl se sám zachránit, a proto Kristus přišel na svět, své božství oděl lidstvím, a položil svůj život „spravedlivý za nespravedlivé“. COL 244

Božská přirozenost byla neviditelná (přioděná) a lidská přirozenost byla viditelná. Božstvo zazářilo skrze lidství. Když rozumíte božskému vzorci, je to mnohem jednodušší pro pochopení vztahu lidského a božského.