MaranathaMedia.cz

Zázrak kříže

Vytvořeno Led 26, 2019 Od Adrian Ebens v Zpravodaj
Přeložil JS
611 Přečtení

Originál článku zde: http://maranathamedia.com/article/view/the-wonder-of-the-cross

Milovaní,

Konec roku 2018 se rychle blíží a jakýže rok to byl v pochodu pravdy kupředu tak, jaká je v Ježíši Kristu. Při mé poslední cestě v tomto roce z Bangkoku domů jsem přepočítával mnoho zážitků a všechna ta semínka, která byla zaseta do srdcí mužů a žen po celém světě. 

Začnu několika čísly:
- 126 hodin strávených v letadle při cestě do 12-ti zemí 
- 160+ přednášek po těchto místech.
- mnoho křtů, náš Otec ví, kdo jsou ti lidé.
- 100-vky lidí požehnaných skrze uslyšení slov - ty jsi mé milované dítě, v němž se mi zalíbilo.
- stovky sdílených knih a zdarma darovaných z veselých srdcí lásky.
- mnoho nových knih napsaných i přeložených. Neznám skutečné údaje.  

Děkuji našemu Pánu Ježíši za to, že mi udělil schopnost vzít toto nejdrahocennější poselství do různých částí světa. Před pouhými pěti a půl lety jsem stěží vstával z postele a cítil se hodně nemocný. Moje zdraví se každým rokem zlepšuje a vše, co mohu říci, je chvála Bohu a děkuji vám všem, kteří se modlíte, povzbuzujete a podporujete toto dílo. 

Bylo to takovým požehnáním, pracovat spolu s několika z vás v atmosféře radosti, volné diskuze, otevřenosti k učení a modlitbě, a rovněž disciplinovanému studiu Písma a Ducha proroctví. 

V únoru tohoto roku přednáška nazvaná "Usmíření a požadavky Spravedlnosti" změnila celé naše paradigma. V roce 2017 jsme si začali uvědomovat důsledky toho, že Otec je stejný jako Ježíš. To znamená, že On nemůže být původcem smrti, a tudíž i onen trest za hřích nemohl být to, co se většina z nás v křesťanství naučila. 

Jakýkoli pokrok v porozumění přichází s velkým odporem z těla – a to jak zevnitř, tak z vnějších entit. Ta moc pokračovat v tomto kráčení vpřed je nalezena ve Ježíšových slovech: "Jestliže [Filipe] jsi viděl mě, pak jsi viděl i Otce." "Oslavil jsem Tě na zemi" a "i ten nejmenší v království je větší než Jan Křtitel." 

Uvědomění si, že smrt jakožto důsledek hříchu, je myšlenka, které dal vznik Satan, a tohle způsobilo, že mnozí z nás si uvědomili, že jsme nevědomky uctívali “boha” Satanova výmyslu. Byl jsem vychovávaný s myšlenkou, že Božím zvláštním činem je usmrtit miliardy lidí v "Jeho spravedlivém hněvu", a tudíž tak prosadit Jeho vesmír s mrazivou připomínkou každému, kdo by zpochybnil Jeho autoritu, že by Svému trůnu nedával kostru z pevné oceli.

"Satan naléhal, že každý hřích musí být potrestán, a tvrdil, že pokud Bůh trest za hřích odpustí, nebude už Bohem pravdy a spravedlnosti." DA 761

"Odsuzující moc Satana by ho vedla k tomu, aby zavedl teorii spravedlnosti, která by byla v rozporu s milostí. Satan prohlašuje, že působí jako hlas a moc Boha, tvrdíc, že jeho rozhodnutí jsou spravedlivá, jsou čistá a bez viny. Takto zabírá svoji pozici na soudní stolici a prohlašuje, že jeho rady jsou neomylné. Zde se dostává k moci jeho nemilosrdná spravedlnost, onen padělek spravedlnosti, Bohu odporný." CTr 11.4 

Je pravda, že Satan bude souzen za své hříšné činy, ale jaký bude ten rozsudek, který obdrží?

"Satan bude souzen skrze svou vlastní představu spravedlnosti. Byla to jeho prosba, aby každý hřích došel svému trestu. Kdyby Bůh ten trest odpustil, on řekl: "On nebyl Bůh pravdy ani spravedlnosti. Satanovi přijde ten rozsudek, o kterém řekl, že Bůh by jej měl uplatňovat . "12MR 413.1   

Pokud bude satan souzen a odsouzen svou vlastní představou spravedlnosti, potom kdo je tím, který tento soud přináší?

Teď přicházíme k vrcholné myšlence letošního roku 

Jan 5:22  Vždyť Otec ani nikoho nesoudí, ale všechen soud svěřil Synu:

Jan 8:15 Vy soudíte podle těla (tj. podle lidských měřítek) já nesoudím nikoho.

John 8:9  Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, zahanbeni ve (svém) svědomí, starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed.

Příběh této ženy přistižené při cizoložství nám dává obraz rozsudku (soudu). Lidstvo a padlí andělé se sami odsoudí k smrti ve světle pravého Božího charakteru. Bůh ze sebe nevydá ani slůvko odsouzení, natož aby někoho zabíjel.

"Jak Ten Svatý na trůnu pomalu otáčel listy Hlavní knihy a jeho oči na chvíli spočinuly na jednotlivcích, zdálo se, že jeho pohled pálí do samotných jejich duší a v tom samém okamžiku každé slovo a akce za jejich života předcházelo na jejich mysl tak jasně, jako kdyby byly obkresleny před jejich zraky ohnivými písmeny. Zmocnilo se jich chvění a jejich tváře zbledly. Když byli kolem trůnu, jejich první vzezření připomínalo nedbalou lhostejnost. Ale jak se jejich vzezření změnilo teď! Ten pocit bezpečí je pryč a na jeho místě je nepopsatelná hrůza. Strach je na každé duši, aby nebyl nalezen mezi těmi, komu se nedostává.Pozornost každého oka je upnuta na tvář Toho na trůnu; a jak se Jeho vážné a pátrající oko přežene nad touto společností, dochází ke třesu srdce, neboť jsou odsouzeni sami sebou bez jediného slova.V úzkosti duše každý prohlašuje svou vlastní vinu, a se strašlivou plastičností vidí, že tím, že zhřešili, odhodili vzácné požehnání v podobě věčného života. "PH043 p3 

Toto uvědomění (že Bůh nepoužívá sílu k tomu, aby život vzal) posilněné porozuměním, že Boží spravedlnost nikdy nepožadovala smrt, a to kvůli tomu, že On nesoudí, aby odsoudil, ale jen aby zachránil, tak to nám dalo rozměry kříže, které berou dech nad rámec porozumění. 

Trápení Otce a Syna při uvědomění si jejich citlivosti a něžnosti vůči člověku a jejich zármutek v utrpení a smrti každého muže, ženy a narozeného nebo nenarozeného dítěte - to se jednoduše stalo příliš jasným, než aby to bylo pochopeno. A tak čteme: 

Celá nebesa spolutrpěla v Kristově smrtelném zápase; avšak toto utrpení nezačalo ani nekončilo jeho projevením v lidské podobě.Kříž vlastně teprve zjevuje našim otupělým smyslům hoře, které hřích působil srdci Božímu již od samého svého počátku.Každý odklon od pravdy, každý skutek krutosti, každý neúspěch lidstva dosáhnout Jeho ideálu, to Mu přináší smutek. Když Izrael stíhala neštěstí, ukrutnosti, umírání a podmanění od nepřátel, jež byly přímým důsledkem jejich odloučení od Boha, – „zželelo se duši jeho nad trápením Izraele“ „Ve všelikém soužení jejich i on měl soužení; "ve všech svých soužení byl zasažen:. . . … a pěstoval je, i nosil je po všecky dny věků.“ [Sd 10:16; Iz 63:9].  {Ed 263.1} 
    Jeho Duch „prosí za nás lkáními nevypravitelnými.“ Když „všecko stvoření spolu lká. …“ [Ř 8,26.22], krvácí i srdce věčného Otce spolu s ním. Náš svět je obrovskou nemocnicí a takovým jevištěm bídy, že se ani neodvažujeme dovolit svým myšlenkám, aby se tím zabývaly. Kdybychom znali pravou skutečnost, bylo by to pro nás hrozným břemenem. Bůh však všechno to plně prociťuje. Dal svého milovaného Syna aby zničil i s jeho následky, a dal nám moc, abychom ve spolupráci s ním ukončili ono bědné dění. „A budeť kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všechněm národům, a tehdáž přijde skonání.“ [Mt 24,14].  {Ed 263.2}  

Toto utrpení se může začít chápat pouze tehdy, když si uvědomíme, že Bůh nebere život. Je to bezbožnost lidské duše, která se snaží ukrýt jeho vražednou přirozenost v Kristově lůně a uctívat Jej jako mstitele Jeho uražené majestátnosti a suverénní vůle přinášet pořádek a svatost Jeho stvoření prostřednictvím krveprolití a násilné a trýznivé smrti Jeho kritiků. 

Dokud člověk věří, že Bůh násilně odnímá lidský život, jeho oči jsou zavřené k realitě Kristova utrpení skrze utrpení a agónii Jeho stvoření. 

Přijmout tuto pravdu také vyžaduje, aby si duše uvědomila, že On je neuvěřitelně sobecký a spí vůči Kristovu utrpení (jako těch deset panen) v jeho více-tisíciletém kříži. Troufněte si zapřemýšlet o tomhle! Za jediný den

115 000 dětem bylo provedeno umělé přerušení
3000 lidí spáchá sebevraždu
3500 zabitých při dopravních nehodách
10000 zemřelo na nemoci související s kouřením
5000 umírá na choroby související s alkoholem
137 žen je zabito v jejich vlastním domě partnerem nebo členem rodiny.
 Nemluvě o všech těch úmrtích z války, drog nebo 2 miliony až 4 miliony dětí, které jsou přivázány k sexuálnímu otroctví. 

A když uvažujeme o hrůze, kterou musí každé chudé dítě zažít v rukou bezbožných lidí, připomínáme si, co Kristus cítí ve vztahu k těm zlým lidem.

Každý hřích, každá nepravost, každé přestoupení zákona Božíhopůsobí s tisíckrát větší sílou víc na toho aktéra nežli na trpitele. Každý zlořád uštědřený naší morální přirozenosti v tomto životě není pociťován jen na čas, ale po věčnost. Ačkoli Bůh může hříšníkovi odpustit, přesto věčnost nenahradí tu dobrovolnou ztrátu utrpěnou v tomto životě. {TDG 350.2}

Moje výzva k tobě můj bratře či sestro je - vždy ten kříž před námi udržovat. Každodenní uvažování o utrpení Krista nás probouzí do reality, že náš život není naším vlastním - jsme draze vykoupeni a OCH, JAKÁ TO JE CENA! Kristovo utrpení k nám každý den VOLÁ - budete si i nadále hovět ve svém hříšném sobectví? Budete zle nakládat se svou rodinou a přáteli? Budete soudit a odsuzovat jiné, pro které Kristus trpěl a které On miluje draze - nikdy ani jednou jim nechtěl ublížit nebo je zabít. 

Bratři a sestry všudemožně, ty hlasy se zvyšují - Připravte se! ten konec je tady a přesto téměř žádný z nich neví způsob, JAK SE PŘIPRAVIT! Dokud nepoznáme charakter našeho Otce, nedokážeme se připravit. Použití strachu jako motivátoru k tomu, aby lidé byli připraveni, když ve skutečnosti nevíte, jak se připravit, je prostě surové. Slovo k moudrému a posměvač k bláznovi, který říká, že nenásilný Bůh neexistuje.  

Můj bratře, moje sestro, jsme na vrcholu mocného odhalení lásky a milosti Boha - ne pouze v myšlence, ale mnohem víc, projevené v našem těle. Jste osobně pozváni, abyste byli součástí tohoto nejcennějšího poselství. Pokud je pro vás tohle nové, můžete začít zde.

http://fatheroflove.info/book/all 

Můžete také sledovat přednáškovou sérii Den smíření 2018 

Zde můžete vyposlechnout nejnovější záznamy -Malmesbury 2018

Někteří z nás jsou na této cestě již řadu let. Je spousta věcí, co se naučit a dát na místo. Ti, kdo odmítli tato poselství týkající se série Války o identitu ti nedokázali vstoupit do poselství týkajících se tématu Božského vzorce. Tudíž bez Božského vzorce nemohou odemknout poselství o smlouvách a neumí rozlišovat pravdy láskyplného charakteru našeho Otce a Jeho Syna. Stále ještě je čas vstoupit na tuto pevnou základnu. Archa byla právě dostavěna a je zařizována nábytkem ze Zlata a stříbra a nikde nemá být nalezena žádná mosaz či železo. 

V roce 2019 budeme přeměřovat chrám ještě pečlivěji a vynecháme nádvoří pro pohany a opravdu, oni tyto perly zašlapají pod nohy. Blahoslavení jsou ti, kteří vydrží až do konce, poněvadž ti samí budou spaseni. 

Milost vám a pokoj 
Adrian Ebens,
za služebnost Maranatha Media 


Nové knižní projekty

1. Křížová cesta
Ty události roku 2018 způsobily, že je zapotřebí napsat knihu o Kříži skrze optiku pravé spravedlnosti a vztahového smíření. Ten pravý Kristův kříž odhalí všechna tajemství Písma, které jsme ještě nepochopili a především to, že náš Otec nikdy nežádal oběť a obětování. V této knize usilujeme způsobit to, aby oběť a obětování přestaly v srdcích mužů a žen a aby otevřely onu alabastrovou lahvičku spolu s Marií a byli ospravedlněni pouze skrze víru. Modlete se prosím za tento projekt, protože je to rozhodující pro přítomnou pravdu, aby postoupila kupředu.  

2. Únik z Pentagonu (pětice) Lží
Útěk z doktrinálního bludiště založeného knížetem temnoty, neboli spatřit pravý charakter našeho Otce, to je cílem tohoto projektu. Bude to napsáno ve stylu knížky Johna Bunyana Cesta poutníka. Odvážný úkol, který vyžaduje příkrov modlitby od těch, kteří milují pravdu. Tato kniha vtáhne do hmatatelného příběhu cesty, kterou Boží lid potřebuje pro získání Boží pečetě. 

3. Konec násilí
Malá přípravná brožurka o krizi násilí na domácí frontě domova. Bude součástí našeho díla "od dveří ke dveřím" a bude úvodem ke knize Agape.  

Uchovávejte prosím tyto projekty na svých modlitbách. 
 

Cestování v roce 2019


Po setkáních roku 2018 bylo zaseto mnoho semínek a duše jsou hladové po dalších i v tom příštím roce. Je naší touhou sloužit Božímu lidu, jak nejlépe můžeme v Jeho vůli. Prosím modlete se za nás, jak se rozhodnout, která místa navštívit v tom příštím roce od června do října.

Kniha Agape

Pomozte nám sdílet knihu Agape s rodinou a přáteli. Pokud jste byli požehnáni skrze knihu Agape a chcete ji sdílet s ostatními, můžeme vám poslat anglické papírové vydání na principu dárcovství. Dáváme zdarma a věříme, že náš Otec odplatí, abychom vám mohli i nadále sloužit. Je to ta největší radost sdílet s vámi toto poselství.

 Video seriál, který doprovází tuto knihu, začíná být postupně vydáván. Dosud bylo uvolněno 7 videí.   

Kazatelé, bibličtí pracovníci, překladatelé, redaktoři a knižní evagelisté


Služebnost Maranatha Media podporuje pastory, biblické pracovníky a další v několika zemích. Děkujeme, že jste vypomohli nám, abychom pomohli jim. Služebnost Maranatha Media není zaměstnavatelem lidí. Vstupujeme do partnerství s těmi, kteří milují tohle poselství, a zkrátka se snažíme, abychom jim pomohli dělat to, k čemu je Bůh povolává, aby činili ve své pracovní oblasti.

Děkuji Vám

Vyjadřujeme díky všem našim příznivcům v různých částech světa, kteří nám pomáhají dopravit radostnou zprávu poselství Třetího anděla do světa. Žádáme o vaše modlitby, jak budeme pokračovat postupovat vpřed se světlem pravdy. Jsme velice nadšeni tím, co se učíme a modlíme se, že budete také požehnáni na této cestě do hlubšího poznání Otce a Syna.Přeji Boží požehnání,


Adrian Ebens,

za služebnost Maranatha Media