MaranathaMedia.cz

Vrah od počátku

Vytvořeno Říj 17, 2021 Od Vojtech Grufik v Věčné evangelium
662 Přečtení

Zdravím všechny,

Kdo čteš, rozuměj. Je psáno v Písmu.

Často si neseme životem pohledy na určité věci již od mala. Vzali jsme je jako fakt a tak tyto zaručené a tolik opakované definice nám vytvořili určité pohledy a to nejenom na věci kolem nás, ale také na Boha. Ale co když jsou ony definice sice pravdivé, jelikož citujeme Písmo a to se nemýlí, ale jejich porozumění a následný výklad je mylný.

Dovolím si zde pohovořit o jednom takovém z nich.

 

Víte, často slyším tu nepochybně úžasnou zprávu o tom, jak k nám sem na zem Bůh poslal svého Syna Ježíše, aby nás padlé lidské plémě zachránil, jako by jsme jen my a nejvíce já, potřeboval zachránit od svých hříchů. Ale co andělé, nebo jiné bytosti ve vesmíru, a nebo i všichni živočichové na této planetě, je nepřišel zachránit? Oni to nepotřebují, oni nepadli? Kde se vzal hřích, u koho prvního se našel a kdo se ještě přidal kromě člověka na stranu vzpoury proti Bohu a jeho Synu.

Ezechiel 28

Tak praví Panovník Hospodin: Byl jsi pečetí dokonalosti, plný moudrosti a dokonale krásný. 13 Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben - rubínem, topasem a jaspisem, chrysolitem, onyxem a berylem, safírem, tyrkysem a smaragdem - to vše krásně osazené ve zlatě klenotnickým dílem tepaném, to vše připravené pro tebe v den, kdy jsi byl stvořen. 14 Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. 15 Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření - než jsi byl shledán zlým.

Satan, tehdy ještě Lucifer, byl první, u kterého se našel hřích, neboli zlé.

A co je to to zlé, co bylo u něho nalezeno?

Izajáš 14 kapitola nám na to odpovídá

12 Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poražen jsi byl až na zem - ty, jenž jsi srážel národy! 13 Říkával sis přece v srdci: "Vyšplhám se až k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních; 14 vyšplhám se až do oblačných výšin, budu se rovnat s Nejvyšším."

Budu se rovnat s nejvyšším.

A tak Satan rozséval nedůvěru, nevíru, vůči Boží svrchované vládě. Podkopával jeho autoritu a dokonalost jeho konání. A dělal to velmi chytře, a to tak, že vším tím co činil, zakrýval svoje skutečné úmysly.

Bůh však je vševědoucí, všemohoucí a všude přítomný a vidí do každého srdce a Satanovi úmysly mu nebyli skryté od počátku.

Sk 1:24:         Potom se modlili: "Ty, Pane, znáš srdce všech lidí.

Zná nejenom to lidské, ale i to Satanovo srdce.

Jan 8 kapitola

44 Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.

Od počátku to byl vrah a otec lži. Jak nám Boží Syn hovoří. Jak ale všem zjevit úmysly Satana a obnovit víru, neboli důvěru v Boží trůn, jeho vládu.

Otci i jeho Synu bylo jasné, nežli započali veškeré své stvořitelské dílo, že vede jen jediná cesta, jak zmizne hřích, jak zmizne veškerá nevíra a nedůvěra, v jeho vládu a moc nad celým stvořením, v každém srdci anděla a v každém srdci bytostí ve vesmíru.

 Celá země totiž padne. Bůh vševědoucí to věděl. Země se vzepře proti Bohu stejně jako Satan a jeho andělé a tak zhřeší, půjdou proti Boží vládě.

Jak tedy obnovit víru v Boha a jeho vládu skrze Syna a tak zahladit hřích nejenom na zemi, ale taky v nebi, jak odhalit co Satan skrývá ve svém srdci?

Od počátku to byl vrah, lhář a otec lži, ale věděli to o Satanu i ostatní? Vždyť ho znali, jako cheruba ochránce, laskavého nádherného anděla, vždy ochotného konat Boží vůli. Jak by jenom mohl někomu usilovat o život a ještě k tomu Božímu Synu.

Vševědoucí Bůh od pádu člověka zanechává nejenom lidem, ale celému vesmíru zprávu o tom, co se stane a jaké jsou skutečné Satanovy úmysly.

Genesis 3 kapitola

15 Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu."

Genesis 4 kapitola

4 zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Ábelovi a v jeho oběti,

Leviticus 23

5 Za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka.

       Bůh nepotřeboval žádné oběti, ale obětní systém ve starém zákoně, byl pro nás a pro všechny ve vesmíru. Ukazoval na Boží plán záchrany, ale i na skryté úmysly toho, který se procházel mezi kameny a který je vrahem a otcem lži od počátku. A koho vrahem od počátku, prosím vás, komu od počátku usiloval Satan o život?

Lukáš 20

13 Nakonec si pán vinice řekl: ‚Co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna. Snad se před ním zastydí.' 14 Když ho ale vinaři uviděli, domluvili se spolu: ‚Tohle je dědic. Zabijme ho, a dědictví bude naše! 15 Pak ho vyvlekli z vinice ven a zabili.

 

Aby se Satan mohl rovnat s nejvyšším, jak je psáno, musel odstranit Božího Syna a na tuto vraždu nám poukazoval pesach, hod beránka, daný od Adama  pokračující v Izraeli a dnes při večeři pánově.

Jeho Syn přijde k nám na nepřátelskou planetu zvanou země, aby přišel a ukázal nám, jaký skutečně Bůh Otec je, jak je psáno,, kdo vidí mne, vidí Otce,, ,  jak miluje každou bytost, a jaké jsou skutečné úmysly Satana.

Jan 19

30 Když Ježíš okusil ocet, řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavu a odevzdal ducha.

Jakmile Ježíš byl ukřižován, Satanovy skutečné úmysly, byly odhaleny, všichni pochopili. Mzdou hříchu je smrt. Smrt Božího Syna. Bez vylití krve není možné poznat, jak nás skutečně Bůh miluje. Bůh od počátku věděl, že jeho Syn zde bude zavražděn a stejně tak i jeho Syn věděl, co ho čeká. A  přesto ho Otec vydal a On přišel, Beránek určený na porážku.

Bůh nám odpustil již dávno. On nepotřebuje naše oběti, On nepotřebuje, aby kdokoliv zahynul, jen aby se uspokojila litera zákona, jsem to my, kdo se potřeboval setkat s Božím Synem, aby v nás znovu byla obnovena víra v jeho i našeho Otce. A tak přišel napříč tomu, že věděl, že bude zavražděn. Byl zavražděn pro náš hřích, pro naši nevěru, nedůvěru a nevíru. Jak draze obnovená naše víra v Boží trůn.

Celou dobu Satanovi šlo jen o jedno, o odstranění Syna Božího a následně se měřit s nejvyšším, jak je psáno. On, Satan je vrah od počátku.

A co se stalo v nebesích po ukřižování Ježíše a odhalení Satanových úmyslů?

Zjevení 12 kapitola

5 Ale když porodila syna, muže, který má pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. 6 A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. 7 V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, 8 ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo 9 a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. 10 A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: "Teď přišlo vítězství, moc a království našeho Boha a vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí obviňoval před Bohem. 11 Zvítězili však nad ním krví Beránka a slovem svého svědectví a nelpěli na svém životě až do smrti. 12 Veselte se proto, nebesa i vy, kdo v nich přebýváte. Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času."

   Po z mrtvých vstání, již nebylo nalezeno pro Satana a jeho stoupence žádné místo na nebi, již nebyl nikdo, kdo by mu ty lži uvěřil, bylo ukončeno tříbení, byli jen dvě strany v nebesích. Nevíra, nedůvěra, pochyby neboli hřích, v Boží trůn, v Boží slovo, jeho Syna, v celém vesmíru, ze všech srdcí, byla odstraněna, a mohl a nastal boj,  mezi těmi co zůstali pod boží vládou a kdo naopak definitivně zatvrdili svoje srdce v trvalém odporu proti Bohu Otci a jeho Synu. Doba milosti v nebesích byla ukončena. Žalobce andělů byl svržen na zem a nám zde na zemi běda.

  Nebe bylo očištěno krví Beránka na věky a naši zemi to již brzy čeká. Tříbení je v plném proudu. Věřme, důvěřujme Bohu a tomu, kterého On poslal, jeho milovanému Synu.

Amen