MaranathaMedia.cz

Trojandělské poselství a jeho hluboký význam

Vytvořeno Čvc 19, 2023 Od Veronika Sedláková v Boží charakter
257 Přečtení

     Milé sestry a bratři v Kristu, děti, mládež i hosté, přeji vám Boží pokoj, který nedává svět.

Má dnešní úvaha na téma významu Trojandělského poselství je a byla po delší dobu zároveň prosbou o pochopení hloubky této dobré Boží zprávy pro celé lidstvo. Dobrá zpráva o čem, nebo o kom?  Zpráva o soudu, o tom, jaký je Bůh, soud o nás, soud o Bohu?

Začnu citátem z knihy Kristova podobenství, protože jako jeden z dalších mě vtáhl do celého problému uvažování.

Kristova podobenství, str. 415: „Svět zahaluje temnota nedostatečného poznání Boha. Lidé neznají Boží charakter, nesprávně jej chápou a představují. V této době má být hlásáno Boží poselství, které má osvěcující vliv a spásnou moc. Toto poselství má seznámit lidi s Božím charakterem.“  Do temnoty světla má zazářit světlo Boží slávy, světlo Jeho lásky, milosrdenství a Pravdy. Poslední paprsky světla milosti, poslední poselství milosti, které má osvítit svět – to je zjevení Božího charakteru, Boží lásky. Kristus, odlesk slávy Otce, přišel na svět jako světlo, přišel lidem ukázat Otce. Konec citátu.

Co myslíte, jak vnímá poselství evangelia hodně křesťanů? Jeden z mnoha názorů: Když lidé přijmou Ježíše, tak se Bůh Otec už nedívá na ně, ale na Ježíše, najde v Něm vše čisté, tak to zapíše do jejich záznamů. Jsou uzdraveni? Pokud nenastala změna jejich (mého, našeho) srdce, tak uzdravení nenastalo. V nebeských záznamech jsou zaznamenána JMÉNA a jména představují charakter. A zákon Boží je duchovní, jak nám to představuje Písmo u Římanů 7:14

„Neboť víme, že Zákon je duchovní, já však jsem tělesný, prodaný do otroctví hříchu“

Zákon Boží dává Kristus do srdce a jenom On nás může změnit.   A Syna Božího poslal Bůh. Je to potvrzeno i v listu Galatským 4:4-6:

„Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali synovství. A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého Syna do našich srdcí, který volá Abba, Otče.“

„Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina Jeho soudu; pokloňte se Tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod…hlásá mocným hlasem anděl…

Ta slova z knihy Zjevení 14:7 jsme četli mockrát. Víte, jaké myšlenky způsobují strach z Boha? Že nás Bůh bude soudit. Že musí být Zákon, a tudíž i Zákonodárce.  

Bát se Boha – už Adam a Eva s tím začali. Jedna mladá žena při diskuzi na toto téma se zeptala: Když odstraníte hrozbu trestu, co potom přiměje hříšníka k pokání? Copak není potřeba pohrůžky trestem, aby hříšníkovi pomohl pochopit, že je ztracen? Žel všechny tyhle názory a myšlenky které křesťanství uplatňuje tisíce let pochází z falešných představ, že Boží Zákon funguje jako zákony lidské.

Bůh je Stvořitel a na Jeho zákonech je vybudován ŽIVOT. Jejich odmítnutí vedou k bolesti, utrpení a smrti, pokud nejsme navráceni do Harmonie s Ním a Jeho zákony.

        Moc milujícího Boha je neuvěřitelná! Vždyť stvořil a udržuje celý vesmír! Stěží toto chápeme! Jak bychom mohli pochopit Tvůrce?

V Iz. 55.8-9 nám bylo sděleno: „Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je výrok Hospodinův. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše.

Pamatujme a nezapomínejme, že použije veškerou Svou moc, aby očistil, uzdravil, znovu obnovil všechny ty, kteří Mu důvěřují, a proměnil je do svého dokonalého designu.

Ale u těch, kteří Mu odmítají dovolit, aby je uzdravil, nepoužije svou moc k trýznění, nechá je sklidit, co si vybrali – odloučení od Něj, jakožto Zdroje života, a tedy věčnou neexistenci.

Jak přibližujeme (nebo vysvětlujeme) lidem slova „bojte se Boha“ ?

 Špatně vysvětlena Boží bázeň a špatný koncept Zákona převrací Bibli a lidé místo pravdivého poselství tří andělů ve skutečnosti přináší světu satanovou verzi Boha.  Není to zrovna to falešné evangelium, před kterým varoval Pán Ježíš, že půjde do světa?

Bát se Boha… U Mat. 10:28 je psáno: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte „Toho“, který může duši i tělo zahubit v pekle. Jedině překlad B21 uvádí Toho s velkým T. V řečtině, ani v jiných verzích to není. Nic nenaznačuje, že by to byl Bůh. Je to na nás, těch, kteří čteme jenom čteme, nebo studujeme?!… Kdo je ten, kdo ničí duši?  Pokud Boží Zákon vnímáme jako světský právní model, tak je to Bůh, kdo to dělá. Bojte se Boha, protože vás bude trýznit, zabíjet… tak to vidí skoro celý svět…. To je ten kořen lidské lži o Bohu, který zabíjí, když čteme Písmo s představou, že Boží Zákon funguje jako zákony lidské!

Ale Bůh přece chce pouze abychom Ho milovali! 

Miluj Hospodina, svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší síly a celou svou myslí... (Luk 10:27).  

Máme se bát spíše hříchu nezadaného do pořádku, hříchu, který ničí tělo i mysl a má za následek věčnou zkázu!

Koho bychom se teda měli bát? 

E.G.W. říká, že největší bitva, kterou musí každý člověk vybojovat je bitva se sebou samým. To je ten s velkým T, kterého bychom se měli bát. Odmítat milosrdenství, milost, smíření, které nabízí Bůh, to je to, co ničí naši duši. To jsme my! Každý sám za sebe!

Pokud si hřích představujeme jako smrtelnou nemoc, všichni jsme nevyléčitelní, umíráme, jsme mrtvi v proviněních a hříších.

Pouze Beránek odstraňuje stav způsobující smrt. Ale satan to překrucuje a dělá z Boha problém způsobující smrt.

Konstatování je takové, že trest za hřích existuje, to je fakt. Jaký systém, nebo prostředky používá Bůh, aby tento trest přivedl?

A otázka zní – jsou Boží metoda, prostředek, systém jiné než lidské právní systémy? Nebo má Pán Bůh prostředky a metodu, které jsou zcela odlišné? Pohlížíme na Zákon pohledem, který nám přišel zjevit Boží Syn? Anebo vidíme, že Boží zákon funguje jako zákon lidský, světský – vyžaduje pravidla, vnější vymáhání? Dochází nám, jak jsou lidské soudy a soudcové nespravedliví, podplatitelní. Dějiny lidstva jsou poskvrněny tyranskými názory o božstvích, tradují se podle stejných vzorců despotismu jako Francouzská revoluce, Stalinovy čistky atd. Katolický katechismus uvádí, že ti, co páchají zlo, budou uvrženi do ohnivé pece a páleni na věky.  

Jak můžeme milujícího Otce nebeského přirovnávat k nim? Ale tak to vidí lidé, proč? Protože křesťané nenesou dobrou zprávu o kráse a nekonečné milosti Boží, protože kopírují Izrael starého Zákona. I oni sešli z cesty. A proto musel přijít na tuto nemocnou zem Boží Syn, ale historie se opakuje.  Slyšíme vůbec, co říká Boží Syn? U Jana 17:4

„Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal.

A Žid. 5:5

„Tak ani Kristus neoslavil sám sebe, když se stal veleknězem, neboť ho jím učinil ten, který mu řekl: „Ty jsi můj Syn, Já jsem tě dnes zplodil.“

Co říká Filipovi Pán Ježíš, když se ho ptá: „ukaž nám Otce? A Ježíš u Jana 14:9 říká:

Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce, nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně?

A u Iz, 42:3 Bůh mluví o svém Synu:

Hle můj otrok, kterého budu pevně držet, můj vyvolený, jehož si má duše oblíbila. Vložím na něj svého Ducha a přinese právo národům (Boží spravedlivé právo). Nebude křičet (pozvedat hlas), nalomenou třtinu nezlomí a hasnoucí knot neuhasí, bude vynášet pravdivý soud!!!

Otec a Syn stejní v Duchu a Pravdě!!!  Neseme my křesťané takové poselství? Zní naše Trojandělské poselství pro hledající děti tohoto světa tak, že touží poznat i Otce?

A teď se vrátím konečně k tomu, jak Bůh trestá.

Ano, Bůh přináší trest, ale způsobem, jakým to dělá, vám obrátí všechno naruby od způsobu, jak učí svět. Ten trestní – penalizační systém, který funguje už od časů římského právního systému učí, že Bůh přináší trest tím, že uplatní svou Božskou moc. Ve skutečnosti Bůh přináší trest tím, že tu Božskou moc PŘESTANE POUŽÍVAT!

Bůh svou sílu používá k záchraně, ne k ublížení, nebo zraňování, a TAK JI POUŽÍVÁ V CELÝCH DĚJINÁCH!!!

Je nad lidské chápání sledovat, jak Bůh jednal při Potopě, Egyptských ranách, to vše bylo terapeutické použití moci – síly pro záchranu a spásu všech. Nacházíme to zaznamenáno v dějinách Písma i popisováno Božími proroky.

Jen je velice důležité dívat se a zkoumat vše optikou toho, co nám chtěl sdělit Otec nebeský, když nám dal svého Syna, který nám přišel sdělit charakter svého Otce, protože v Jeho Jménu je spása. Jan 17.3

„A toto je život věčný:

Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“

Používá tedy Bůh moc, aby pomohl hříšníkům bojovat s hříchem? A pokud trvají na hříchu a odmítají Boha, jak Bůh tuto moc použije?

S t á h n e j i!!!  Přestane ji používat! 

 

My máme hlásat Trojandělské poselství 

Poselství tří andělů – bojte se Boha – jak je některými lidmi pochopeno a přineseno do světa, včetně nás–-jako Boha – imperiálního diktátora, který používá moc, aby trestal hřích je satanovou verzí Boha. Duch prorocký říká, že ten spor v nebi začal kvůli otázce o Božím zákonu a bude končit nad otázkou Božího zákona! Proto svět na osvícení teprve čeká. Znovu zopakuji, co říká Duch prorocký, četla jsem to už na začátku

v knize Kristova podobenství na str.415 uvádí:

„Svět zahaluje temnota nedostatečného poznání Boha. Lidé neznají Boží charakter, nesprávně jej chápou a představují. V této době má být hlásáno Boží poselství, které má osvěcující vliv a spásnou moc. Toto poselství má seznámit lidi s Božím charakterem. Do temnoty světa má zazářit světlo Boží slávy, světlo Jeho lásky, milosrdenství a pravdy. Poslední paprsky světla milosti, poslední poselství milosti, které má osvítit svět – to je zjevení Božího charakteru, Boží lásky.

Kristus, odlesk slávy Otce, přišel na svět jako světlo, Přišel lidem ukázat Otce. 

Ještě pár vět – pohledů k zákonu a Božím soudu:

U Daniele v 7.kapitole, ve verších 9-10 je uvedeno, že usedl Věkovitý, byly otevřeny knihy a soud zasedl. Pokud tato nebeská soudní scéna skutečně představuje Boha Otce, který se probírá soudním procesem, v němž se rozhoduje o tom, kdo bude žít, kdo zemře v důsledku nedodržení Jeho zákona, pak jsou slova Kristova u Jana 5:22 nepravdivá: „Otec nikoho nesoudí...“

Je ale na místě ihned uvést v souvislosti se zákonem z nebeské perspektivy důležitou poznámku uvedenou v Řím. 7:14

„Neboť víme, že Zákon je duchovní, já však jsem tělesný, prodaný do otroctví hříchu“.

Být tělesný, znamená pro mne, že jsem , že jsme nepochopili Boží plán, že jsme nepřijali do srdce ducha Božího, který jediný nás může uvést do pravdy Boží.

A Boží Zákon je něco, co se týká ducha člověka. Boží Zákon je Zákon, který nám říká, jaký vliv má Boží Duch, který v nás žije, namísto, aby nám říkal, co musíme dělat, abychom se Bohu líbili. Zákon, který slouží k vynucování poslušnosti, není zákonem svobody, ale spíše zákonem omezení, či restrikcí. Boží zákon je proroctvím o tom, co se stane těm, kdo milují Boha a jsou naplněni Jeho životem.

Žid 8:1O: „A tu smlouvu uzavřu s izraelským národem v budoucnosti a svoje zákony jim vložím do mysli 

Napíšu jim je na srdce“. Já budu jejich Bůh a oni budou můj lid.“

Izrael konce jsou Boží děti, které uvěřili Božímu Synu a přijali Jeho Ducha do svých srdcí, proto se ta slova týkají i Izraele posledních dní.

Jak je možné napsat zákon do srdce člověka? Pouze prostřednictvím osobního vztahu. Osobní vztah znamená chodit a žít s Kristem na každý den. Jenom On nás povede po té správné cestě, která vede do nebeského království, protože jen On je Cesta s Bohem, Život s Bohem, Pravda Boží.

 

Chápeme vůbec jak celá tisíciletí Bůh Otec i Syn Boží bojují o nás v boji se satanem? Jak nás celá tisíciletí chrání, a čeká až pochopíme ty Jeho Boží záměry. Někdy si představuji, že Pán Ježíš přišel a otevřel ne vrátka, ale vrata do pochopení Starého zákona a tím pochopení stejných záměrů Otce i Syna skrze Ducha Božího.

 

Když přijde hodina Jeho soudu, kdo bude soudit? My nebo Bůh? Když Ježíš říká, že Bůh nikoho nesoudí, takže jsme to my, kdo soudíme a je tady vážné varování. Jak soudíme Boha, jak Ho vidíme, je to v našich srdcích, tak budeme vnímat Jeho soud vůči sobě. Soudí Bůh lidi, odsuzuje je a usmrcuje? Nebo je jako Ježíš, který je milosrdný, milostivý, miluje své nepřátele a činí dobro těm, kdo Ho nenávidí?  

JAK SOUDÍTE, JAK SOUDÍME, JAK SOUDÍM? JAKÉHO BOHA PŘEDSTAVUJEME V TROJANDĚLSKÉM POSELSTVÍ

LIDEM HLEDAJÍCÍM? ………………… AMEN.