MaranathaMedia.cz

Lidé poučeni o Božím zákonu, Nehemiáš

Vytvořeno Zář 10, 2022 Od Ellen Whiteová v Boží přikázání
Přeložil JS
553 Přečtení

31. května 1904

I KDYŽ Nehemjáš pilně pracoval na obnově materiální obrany Jeruzaléma, přesto nezapomněl, že Bůh Izraele byl jejich jedinou jistou obranou a že jedině v poslušnosti Jeho přikázání budou v bezpečí. Proto věnoval pečlivou pozornost na poučení lidu o zákonu Božím.

V době svátku troubení, když se mnoho lidí shromáždilo ve svatém městě, lid se shromáždil na ulici, která byla před vodní bránou;

Nehemiáš 8

1 ... a řekli písaři Ezdrášovi, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, jenž dal Hospodin Izraeli.

2 Prvního dne sedmého měsíce kněz Ezdráš přinesl zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět tomu, co slyší,

3 a četl z něho na náměstí, které bylo před Vodní bránou od svítání až do poledne před muži, ženami a těmi, kteří byli schopni rozumět; všechen lid pozorně naslouchal knize zákona.  

6 Ezdráš dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid odpověděl: Amen, amen a pozvedal přitom své ruce; poklekali a klaněli se Hospodinu tváří k zemi.

Někteří z kněží a levitů se s Ezdrášem spojili, a lidem vysvětlovali zásady božského zákona.

8 Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby všichni rozuměli tomu, co se četlo.

Scéna vzbudila truchlivý zájem. Jeruzalémská zeď byla znovu postavena a brány vztyčeny; až potud bylo dosaženo velkého vítězství; ale velká část města byla stále v troskách. Na dřevěné kazatelně, postavené v jedné z nejširších ulic a obklopené ze všech stran smutnými připomínkami zašlé slávy Judy, stál Ezdráš, nyní již starý muž.

Po jeho pravici a levici byli shromážděni jeho bratři Levité, kteří byli zasvěceni službě Bohu a jejichž přítomnost propůjčovala této příležitosti důstojnost a vážnost. S těžkým srdcem přemýšleli o dnech svých otců, kdy královský žalmista zpíval:

Žalm 48

12 Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat,

13 jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi:

2 Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného Krále, na svazích severních.

Při pohledu dolů z vyvýšeného pódia oko přelétlo nad mořem hlav. Ze všech okolních zemí se shromáždili děti smlouvy; a jako jeden muž naslouchali, soustředěně a uctivě, aby znovu slyšeli slova Nejvyššího.

Ale i zde byl zjevný důkaz jejich hříchu. Tím, že se mísili s jinými národy, tak se zkomolil hebrejský jazyk, a proto ze strany mluvčích bylo zapotřebí velké péče, aby zákon vysvětlili v jazyce lidu a předložili jej tak, aby mu všichni rozuměli.

Když byl Boží zákon čten a vysvětlován, lidé byli přesvědčeni o své vině a nebezpečí a s útlocitným svědomím a kajícnými slzami truchlili kvůli svému přestoupení.

Ale protože tento den byl svátkem, dnem svatého shromáždění, dnem, který Pán přikázal zachovávat s radostí a potěšením, tak byli skrze své učitele vyzváni, aby svůj zármutek krotili a radovali se s ohledem na velké milosrdenství Boží k nim.

Nehemiáš 8

10 [Nehemjáš řekl:] tento den je svatý našemu Pánu. Netrapte se, protože radost z Hospodina bude vaší silou.

Poté, co byla první část dne věnována náboženským cvičením, zbytek dne lidé strávili tím, že vděčně vyprávěli o Božích požehnáních a užívali si štědrostí, které jim Bůh udělil, a pamatovali také na to, aby poslali části chudým, kteří neměli nic, co si připravit.

A nastalo veliké jásání, protože rozuměli slovům zákona, který jim byl oznámen. Dílo čtení a vysvětlování zákona lidem pokračovalo i následující den.

Slavnostní bohoslužby v den smíření se konaly v určený čas – desátého dne sedmého měsíce – podle Božího příkazu. A od patnáctého do dvacátého druhého dne téhož měsíce lid a knížata znovu slavili svátek stánků. Rozhlásili…

15 ... ve všech svých městech a v Jeruzalémě slova: Vyjděte do hor a přineste větve oliv šlechtěných i planých, větve myrtové, palmové i jiných listnatých stromů, abyste udělali stánky, jak je napsáno.

16 Lid vyšel, přinesli větve a udělali si stánky, každý na své střeše, na svých dvorech a na nádvořích Božího domu…

17 Celé shromáždění těch, kteří se navrátili ze zajetí, si udělalo stánky a bydleli ve stáncích, ačkoliv tak synové Izraele nečinili ode dnů Jozua, syna Núnova, až do onoho dne. A byla velmi veliká radost.

18 [Ezdráš] Četl z knihy Božího zákona den co den, od prvního dne až do posledního.

Zdroj:

Southern Watchman, 1904

Tyto články jsou poněkud rozšířená verze původních článků, jež se objevily v Signs of the Times, 1883-1884