MaranathaMedia.cz

(Izajáš 48:16) Kdo mne poslal?

Vytvořeno Led 15, 2022 Od Lynnford Beachy v Demaskování trojice
Přeložil JS
664 Přečtení

Dalším textem, který se někdy používá na podporu (učení) trojice, je Izajáš 48:16 (Hejčlův přek.), který říká:

„Přistupte ke mně a slyšte to! Ne v skrytě mluvil jsem od počátku, zavčas, když mělo se co díti, byl jsem tu. A nyní posílá mne Pán Bůh a jeho duch."

Zde se tvrdí, že „Pán Bůh“ je Otec, „jeho Duch“ je Duch svatý a „mně“ je Ježíš. Je zajímavé, že v tomto údajném důkazním textu pro (učení o) trojici je tím „Pánem Bohem“ pouze Otec, což učení o trojici poněkud vyvrací. Znovu zjišťujeme že, abychom našli podporu pro učení trojice, „Jeho Duch“ musí být nějak odlišen od Otcova vlastního Ducha“, ale pro podporu tohoto tvrzení tu neexistuje žádný základ. „Jeho Duch“ je v tomto textu Otcův Duch. Přesto, jak je to psáno v Hejčlovi, mohlo by se to chápat tak, že Otec i Jeho Duch poslali Ježíše. V Youngově doslovném překladu se však říká:

„A nyní Pán Jehova poslal mě, a svého Ducha.“

To souhlasí s většinou ostatních překladů této pasáže. Překlad zvaný Bible v základní angličtině říká:

„Pán Bůh mě poslal a dal mi svého ducha“.

V tomto textu není nic, co by vyžadovalo zapojení tří osob. Bůh poslal svého Syna na svět a dal mu svého Ducha bez omezení (Jan 3:34). Tím, že to udělal, tak poslal do světa svého Syna i svého Ducha. Ježíš řekl:

„Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky.“ (Jan 14:10, B21).

Boží Duch je Jeho (tj. Boha) „vlastní já“ (Jan 17:5), nikoli nějaká samostatná osoba. Proto mohl Ježíš říci, že Jeho Otec přebývá v Něm.

Jestliže Bůh během prvních 4000 let historie tohoto světa očekával, že lidé budou věřit, že On je jakási trojice, odvedl velmi špatnou práci, tak je to vysvětlené ve Starém zákoně. Je to horší než odvést špatnou práci, prostě se tomu úplně vyhnul. Dokonce ani ty údajné „náznaky“ trojice ve Starém zákoně ve skutečnosti světu nenaznačily, že Bůh je jakási trojice. Pokud by se od Božího lidu očekávalo, že se bude spoléhat na takové chatrné narážky na trojici, pak by byli ponecháni, aby věřili téměř čemukoli, protože v Bibli je více důkazů pro téměř jakoukoli teorii, které by si člověk přál věřit.

Takto praví Hospodin:

„Ať se mudrc nechlubí svou moudrostí ani hrdina svým hrdinstvím ani boháč svým bohatstvím. Kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná a že mi rozumí, neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství, právo i spravedlnost na zemi; ano, v tom mám zalíbení, praví Hospodin.“. Jeremiáš 9:22-23 (23-24)

Bůh chtěl, aby Ho lidé v dobách Starého zákona chápali a znali, a dal ve Starém zákoně dostatek informací, aby toho lidé té doby dosáhli. Ty informace poskytnuté Bohem nezahrnovaly tzv. nauku o trojici. Boží lid byl v té době schopen poznat Boha natolik, aby si s Ním vytvořil pevné vztahy a žil svatý život bez (učení) trojice. Trojice není důležitou součástí křesťanského náboženství. Ve skutečnosti je to na škodu! Popírat, že Ježíš je skutečně Boží Syn a že skutečně zemřel, nepomáhá k navázání blízkého osobního vztahu s Bohem.

Modlím se, abyste se snažili poznat toho jediného pravého Boha a Jeho Syna, Ježíše Krista, abyste mohli mít věčný život (Jan 17:3).