MaranathaMedia.cz

Duch svatý - Utěšitel aneb kompilace citátů z Ducha proroctví, část 1

Vytvořeno Čvc 17, 2019 Od Terry Hill v Demaskování trojice
Přeložil JS
765 Přečtení

Překlad článku Terryho Hilla na pokračování

Poslední aktualizace 6. února 2017

„Důvodem, proč jsou církve slabé a nemocné a téměř na umření, je to, že nepřítel přinesl vlivy odrazující povahy, aby je třesoucí se duše nesly. Nepřítel se snaží z jejich pohledu odstranit Ježíše jako Utěšitele, neboli jako toho, který kárá, který varuje, který je napomíná, a říká: Tohle je ta cesta, po ní jděte.“ (Ellen G. White, Review and Herald, 26) 18. srpna 1890, „Spravedlnost Kristova“)

 

<><><> 

„Když Boží lid zaujímá postoj, že jsou chrámem Ducha svatého, Krista samého přebývajícího uvnitř, tehdy Jej jasně budou zjevovat v duchu, slovech a činech, takže mezi nimi a satanovými následovníky bude jednoznačný rozdíl. (Ellen G. Whiteová, MS 100, 1902, Letáky, strana 79, „Otázka církevní školy“)

<><><> 

„Když vírou vzhlížíme (obracíme) na Ježíše, naše víra proniká stínem a my zbožňujeme Boha za Jeho úžasnou lásku, když nám dal Ježíše toho Utěšitele.“

(Ellen G. Whiteová, MR svazek 19, č. 1405, 'Výňatky z deníku

6. - 31. července 1892 ')

<><><> 

Spasitel je náš Utěšitel. Tohle jsem prokázala, že On jím je. “

(Ellen G. Whiteová, 16. července 1892, Vydané Rukopisy, svazek 8, číslo 548, „Jak Ellen Whiteová nesla utrpení“)

<><><> 

„Pán má již brzy přijít. Chceme tamto úplné a dokonalé porozumění, které pouze sám Pán může dát. Není bezrizikové (bezpečné) chytit ducha od jiného. My chceme toho Ducha svatého, jímž je Ježíš Kristus.“ (Ellen G. Whiteová, dopis 66, 1894 k E. W. Prescottovi, 10. dubna 1894)

<><><> 

Kristus má být známý tím požehnaným jménem - Utěšitel. „Utěšitel,“ řekl Kristus ke svým učedníkům, „což je Duch svatý, kterého Otec pošle v Mém jménu…“ (Ellen G. Whiteová, paní 7 1902, napsaná 28. ledna 1902)

<><><> 

„Naléhám na náš lid, aby přestali s kritikou a zlou mluvou a šli k Bohu v opravdové modlitbě s požadavkem, aby jim asistoval v pomoci od těch chyb. Ať se spojí jedno s druhým a s Kristem. Nechte je studovat Jana sedmnáctou kapitolu a učit se, jak se modlit a jak tu Kristovu modlitbu žít. On je tím Utěšitelem. On bude přebývat v jejich srdcích a naplní je radostí. “ (Ellen G. Whiteová, Review and Herald, 27. 1. 1903, „Význam Božích prozřetelností“)

<><><> 

Neexistuje žádný Utěšitel jako Kristus, tak něžný a tak pravdivý. On je dojatý pociťováním našich slabostí. Jeho Duch mluví k srdci ……. Ale žádné okolnosti, žádné vzdálenosti nás nemohou oddělit od tohoto nebeského Utěšitele. Ať jsme kdekoli, kamkoli jdeme, on tam vždy je, ten daný (určený) na Kristovo místo, aby jednal v jeho užitek. On je vždy po naší pravé ruce, aby mluvil uklidňující, laskavá slova; aby podporoval, udržoval, podporoval a povzbuzoval. „(Ellen G. Whiteová, Review a Herald, 26. října 1897, 'Slova útěchy - č. 2)

<><><> 

„Obracíme se od obrazu našich nedostatků, abychom hleděli na smíření, které bylo učiněno pro nás, a radujeme se, když víme, že můžeme být oblečeni do Kristovy spravedlnosti. V něm přebývá veškerá plnost. On má milost a odpuštění pro každou duši. Jak se vírou obracíme (vzhlížíme) na Ježíše, naše víra tím stínem proniká a my zbožňujeme Boha za Jeho úžasnou lásku <tím, že nám dal Ježíše toho Utěšitele.> “(Ellen G. Whiteová, Ms. 20 1892, 26. července 1892)

Ten text mezi symboly <> byl přidán Ellen Whiteovou v jejím vlastním rukopisu k tištěnému textu až poté, co to bylo okopírováno jejmi sekretářkami.

<><><> 

„Není bezpodmínečně nutné (důležité), abyste znali a byli schopni definovat, co přesně Duch svatý je. Kristus nám říká, že Duch svatý je Utěšitel a Utěšitel je Duch svatý, „Duch pravdy, kterého Otec pošle v mém jménu.“ [Jan 14:26.] „Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás [Jan 14:16, 17.]. Toto je odkaz na všudypřítomnost Kristova Ducha, nazývaného Utěšitel“. (Ellen G. Whiteová, dopis 7 1891 bratrovi Chapmanovi z 11. června 1891)

<><><>

„Tím, že Kristus dal své pověření svým následovníkům, neřekl jim, že zůstanou osamoceni. On je ujistil, že On bude blízko nich. Zvláštním způsobem mluvil o Své všudypřítomnosti. Jděte do všech národů, řekl. Jděte, do nejvzdálenějšího přístavu obývané zeměkoule, ale vězte, že Moje přítomnost tam bude... Ujištění o Jeho trvalé přítomnosti bylo tím nejbohatším dědictvím, které mohl Kristus dát svým učedníkům. “ (Ellen G. Whiteová, Ms 138, 1891, 2. prosinec, 1897, "Evangelium')

<><><> 

„Nejlepším doporučením, které si s sebou můžete přinést z této školy a jejího vlivu, je dobře uspořádaný život a zbožná řeč. Ať jste kdekoli, dodržujte zásady, které jste zde studovali. Kamkoli jdete, pokračujte v dobrém díle hledání Písma a Pán Ježíš bude vždy po vaší pravé ruce, aby vám pomohl. On je tím milosrdným veleknězem, který se za vás přimlouvá. On pošle svého zástupce, Ducha svatého; poněvadž On praví: Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám; skrze Ducha Otec a Syn přijdou a učiní si u vás svůj příbytek. (Ellen G. Whiteová, Biblické Echo 15. ledna 1893, „Zdroj naší síly“)

<><><> 

Duch svatý, který vychází z jednorozeného Syna Božího, připoutává lidského prostředníka (činitele), tělo, duši a ducha k té dokonalé, božsko-lidské přirozenosti Kristově.“ (Ellen G. Whiteová, Review a Herald, 5. dubna 1906, 'To Slovo se stalo tělem')

<><><> 

„Nikdo nebude zachovávat Boží zákon, pokud nemiluje Jeho, který je jednorozeným (zplozeným) od Otce. A jistě, pokud ho milují, vyjádří Mu svou lásku a poslušnost. Všichni, kdo milují Krista, budou milováni od Otce a On jim ukáže Jeho Samého. Ve všech svých nouzových situacích a zmatcích budou mít pomocníka v Ježíši Kristu.

Že se jim Kristus sám měl zjevit, a přesto být pro svět neviditelný, to bylo pro učedníky tajemstvím. Nedokázali pochopit Kristova slova v jejich duchovním smyslu. Učedníci přemýšleli o vnějším viditelném projevu. Nedokázali přijmout tu skutečnost, že s nimi mohla být přítomnost Krista, a On přesto bude světu neviditelný. Neporozuměli významu duchovního projevu. “ (Ellen G. Whiteová, Jižní Strážce, 13. září 1898, „Kristovi zástupci“

<><><> 

„Pán povzbuzuje všechny, kteří Ho hledají celým srdcem. Dává jim Svého Ducha svatého, projev Své přítomnosti a laskavosti. Ale ti, kteří opustí Boha, aby si zachránili své životy, tak ty opustí On. Při snaze zachránit své životy, tak tím, že se vzdali pravdy, ztratí věčný život. “ (EG White, Svědectví svazek 9, strana 230, 1909)

<><><> 

„Až měl vystoupit k Otci, pak tehdy Utěšitel, kterého Spasitel zaslíbil, přišel. Ježíš zaslíbil, že zjeví sama sebe prostřednictvím Ducha svatého každému jedinci, který ho bude hledat a věřit v něj. (EG White, Znamení doby, 23. července 1896, „Pojďte ke mně a pijte“

<><><> 

„Vždy, když se octneme v těžkostech, dolehne na nás utrpení, nevíme, jak dál, když se nám všechno zdá být černé, cítíme se bezmocní a osamělí, posílá nám Pán Utěšitele jako odpověď na naši modlitbu víry. Od našich pozemských přátel nás mohou odloučit nejrůznější okolnosti. Od nebeského Utěšitele nás však nemůže odloučit nic, žádná okolnost ani vzdálenost. Kdekoli jsme, kamkoli jdeme, on je vždy s námi, podpírá nás, povzbuzuje, dodává nám sílu a potěšuje nás.

Učedníci stále ještě nechápali duchovní smysl Kristových slov. Spasitel jim je znovu vysvětloval. Řekl jim, že se bude projevovat prostřednictvím Ducha. „Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu.“ Jan 14,26. Potom už nebudete říkat: Nechápeme. Už nebudete vidět zastřeně jako přes závoj. Budete moci „spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání“ (Ellen G. Whiteová, Touha věků, str. 669-670,„Vaše srdce ať se nechvěje“)

<><><> 

Duch svatý je Kristův Duch, který je poslán všem lidem, aby jim poskytl dostatek, aby skrze Jeho milost jsme mohli být úplní v Něm.“ (Ellen G. Whiteová, dopis 11a 1894, pro kapitána Christiansena, 2. ledna 1894)

<><><> 

„Pravá víra a odpočinek (spočinutí) v Bohu jsou vždy doprovázeny osvětlením Ducha svatého, jehož chrám my jsme. Tento Duch svatý je Kristův Duch, je to Jeho zástupce. “(Ellen G. Whiteová, dopis 18 1895 pro J. O. Corlisse, 13. září 1895)

<><><> 

Kristus (odevz)dal svého Ducha jako božskou moc, která má překonávat všechny zděděné i vypěstované sklony ke zlému a která má církvi pomáhat dosáhnout dokonalosti jeho povahy.“

<><><> 

„Ti, kdo věří pravdě, by si měli pamatovat, že jsou Božími dětmi, že jsou pod Jeho výcvikem (instruktáží). Nechť jsou vděční Bohu za Jeho mnohá milosrdenství a jsou k sobě laskaví. Mají jednoho Boha a jednoho Spasitele; a jeden Duch – Duch Kristův - má přinést jednotu do jejich řad.“ (Ellen G. Whiteová, Mimořádná Svědectví, Série B č. 4 strana 23, „Publikační dílo v College View“ 1905)

<><><> 

„Kristus dal svým následovníkům nezvratný slib, že jim po Svém nanebevstoupení pošle svého Ducha.“ (Ellen G. Whiteová, Review

and Herald, 26. října 1897, „Slova útěchy - č. 2“.

<><><> 

„I když Kristus rozšiřuje Své pozvání do celého světa, aby k Němu přišli a byli spaseni, On pověřuje Své anděly, aby poskytli božskou pomoc každé duši, která k Němu přichází v pokání a lítosti, a On přichází osobně pomocí Svého Svatého Ducha doprostřed Své církve. “ (Ellen G. Whiteová, dopis 2d 1892, 23. prosince 1892 Bratřím na Generální konferenci)

<><><> 

„Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.“ Božský Duch, kterého Vykupitel světa zaslíbil poslat, je přítomnost a moc Boží. (Ellen G. Whiteová, Signs of the Times, 23. Listopad 1891)

 

<><><> 

 

Po Svém nanebevstoupení už Spasitel neměl být na zemi osobně přítomen, ale prostřednictvím Utěšitele měl být s nimi i nadále. Učedníci tedy neměli marnit čas truchlením. (Ellen G. Whiteová, „Touha věků“, strana 277, „Lévi - Matouš“)

<><><> 

„Kristovo náboženství znamená mnohem víc než odpuštění hříchu. Znamená to odebrat naše hříchy a vyplnit to vakuum Duchem Svatým. Znamená to božské osvětlení, radost z Boha. Znamená to, že ze srdce je ego vyprázdněno a požehnáno trvalou přítomností Krista. “ (Ellen G. Whiteová, Bible Training School, 1. října 1908, „Pravé uctívání“)

<><><> 

„Bůh apeluje na svůj lid - z něhož mnozí jsou jen z poloviny vzhůru - aby se probudili a začali s vážným dílem a modlili se za sílu pro službu. Pracovníci jsou potřební. Přijměte Ducha svatého a vaše úsilí bude úspěšné. Kristova přítomnost je to, co dává moc.“ (Ellen G. Whiteová, Centrální postup, 25. února 1903, 'Power for service')

<><><> 

„Práce svatého Ducha je nesmírně velká. Právě z tohoto zdroje přichází k Božímu dělníkovi moc a účinnost; a Duch svatý je Utěšitelem, jako osobní přítomnost Krista pro tuto duši. Ten, kdo se dívá na Krista v jednoduché, dětské víře, je učiněn podílníkem na božské přirozenosti skrze působení svatého Ducha.“ (Ellen G. Whiteová, Review a Herald, 29. listopadu 1892, viz také Ms 43 1901)

<><><> 

„Buď veselá. Nezapomeň, že máš Utěšitele, Ducha svatého, kterého ustanovil Kristus. Nikdy nejsi sama. Budeš-li naslouchat hlasu, který k tobě nyní mluví, budeš-li neodkladně odpovídat na klepání na dveře tvého srdce, „Přijď, Pane Ježíši, abych s tebou večeřela, a ty se mnou, ten nebeský Host vstoupí …. „Co říká náš Spasitel? Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Kdo má moje přikázání a zachovává je, to jest ten, kterýž mne miluje, a kdož mne miluje, bude milovaný od Otce mého; a já ho budu milovat a ukážu se mu. „Když zkoušky zatemňují duši, vzpomeň si na Kristova slova, nezapomeň, že On je jako neviditelná přítomnost v osobě Ducha svatého, a On bude pokojem a útěchou, které ti bude dáno, projevující se ti, že On je s tebou, Slunce spravedlnosti, jež odežene tvoji temnotu. “ (Ellen G. Whiteová, dopis Sestře Wesselsové, 7. března 1897)

<><><> 

„Učedníci se do Jeruzaléma vrátili radostní, a to ne že by byli zbaveni svého Mistra a Učitele, protože tohle jim bylo důvodem pro osobní smutek než radost. Ježíš je však ujistil, že pošle Utěšitele jako rovnocenný ekvivalent jeho viditelné přítomnosti.“ (Ellen G. Whiteová, Spirit of Prophecy Volume 3 strana 256, 1878)

<><><> 

Neviditelný Pomocník.

      Pán Ježíš, který stojí po boku knižních evangelistů a který s nimi kráčí, to On je tím hlavním dělníkem. Tento Svatý Host po jejich boku udělá dojem jen v potřebných řádcích, pokud ovšem ten pracovník rozpozná Krista jako toho, kdo s ním je, aby připravil cestu. Takto se pracovník může posunout vpřed a představit onu posvátnou pravdu, s kterou manipuluje tak, aby v rodinách našel dům pro knihy. (Ellen G. Whiteová, Bible Echo, 18. září 1899)

<><><> 

Ježíš k vám přichází jako Duch pravdy; studujte mysl tohoto Ducha, poraďte se se svým Pánem, následujte Jeho cestu. “(Ellen G. Whiteová, paní 8c.) 1891, „Vztah pracovníků v institucích“ 26. července 1891)

pokračování příště...