MaranathaMedia.cz

Co se v Bibli říká o novoluní

Vytvořeno Lis 21, 2020 Od Jiri Sanek v Ustanovení a nařízení
956 Přečtení

Následuje seznam míst, kde inspirace (Bible a EGW) zmiňuje tzv. den Nového měsíce (neboli novoluní či novměsíce, případně první den měsíce).

Bohoslužba o Novém Měsíci (novoluní)

[Bible21] Žalmy 81:1 Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm Asafův. Zpívejte Bohu, naší síle, k Bohu Jákobovu radostně volejte! Ať zazní hudba, zvučí tamburína, líbezná loutna i citera! Zatrubte na roh při novoluní, při úplňku, v den naší slavnosti! Tak zní ustanovení dané Izraeli, tak to rozhodl Bůh Jákobův.

(oslava exodu, žalm zřejmě určen pro Slavnost stánků)

 

[Bible21] Izaiáš 66:23 Od novoluní do novoluní, od soboty do soboty přicházet budou všichni lidé, aby se mi klaněli, praví Hospodin.

[Bible21] Ezechiel 46:1 Tak praví Panovník Hospodin: "Východní brána vnitřního nádvoří bude po šest pracovních dnů zavřená, ale v sobotní den a v den novoluní se otevře. Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládce a zastaví se u jejích veřejí. Až budou kněží přinášet jeho zápalnou oběť a jeho pokojné oběti, bude se klanět u prahu brány. Poté odejde, ale brána se až do večera nezavře.  Také lid země se bude o sobotách a novoluních u vchodu té brány klanět Hospodinu.

Bůh vyučuje, že bychom se měli shromažďovat v Jeho domě, abychom pěstovali vlastnosti dokonalé lásky. Tohle se hodí obyvatelům Země kvůli obydlím, která Kristus odešel připravit pro všechny, kteří Jej milují. Tam se budou shromažďovat ve svatyni od Soboty do Soboty, od jednoho novměsíce do druhého, aby se spojili v nejvznešenějších tónech zpěvu, ve chvále a díkuvzdání Tomu, který sedí na trůnu, a Beránkovi na věky věků. {FLB 37}

A Sobota (šabat), o které Bůh prohlašuje, že jest znamením loajálnosti Jeho lidu, je umístěna v lůně Desatera. Její neporušitelnost (svatost) zasahuje do věčnosti; neboť Bůh prohlašuje, že od jednoho novoluní do druhého novoluní a od soboty do druhé soboty budou Jeho poddaní přicházet, aby se před Ním klaněli na nově učiněné zemi. {ST, 7. dubna 1898 odst. 12}

Jeho přikázání jsou dána tisícům generací, a až toto období skončí, vykoupený zástup bude ve městě Božím a bude tam zachovávat sobotu, a obzvláště přicházet, aby uctívali Boha od soboty do soboty a od jednoho novoluní do druhého novoluní. (Iz. 66:23) Ms. 173, 1897, str. 4, 5. (Deník, červen 1897) White Estate Washington, DC 25. března 1981 {10MR 342.3}

Vyučování zákonu o novoluní

[CSP] Dt 1:3 I stalo se ve čtyřicátém roce, v jedenáctém měsíci, prvního dne toho měsíce, že Mojžíš pověděl synům Izraele všechno, co mu pro ně Hospodin přikázal

Sekulární práce o svátku novoluní je špatně

[Bible21] Amos 8:4 Slyšte, vy, kdo šlapete po chudácích, vy, kdo ničíte ubožáky na zemi, se slovy: "Kdy už skončí svátek novoluní, abychom prodávali obilí? Kdy už skončí den sobotní, abychom zrní nabídli, abychom z míry ubrali a k ceně přidali, abychom šidili falešnými váhami, abychom si nuzné koupili za peníz a ubohé za dva sandály, abychom místo zrní prodávali otruby?" Hospodin přísahá při Pýše Jákobově: "Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek." Copak se kvůli tomu neotřese země, nedá se každý její obyvatel do pláče? Jako Nil se celá rozlije, vzedme se a zase opadne jako ta řeka v Egyptě!

Hostina či hodování o novměsíci

[Bible21] 1.Samuel 20:5 David tedy Jonatanovi řekl: "Jak víš, zítra je slavnost novoluní a já bych měl sedět s králem u jídla. Nech mě ale odejít a skrýt se venku na poli až do pozítří večer.

Během novoluní se v Izraeli konávala slavnost. Právě den po rozhovoru mezi Davidem a Jonatou se taková slavnost konala. Všichni očekávali, že při hostině se oba mladíci objeví u králova stolu. David se však bál přijít, a tak bylo umluveno, že navštíví své bratry v Betlémě. … {PP 654} {PP cz 493.2}

Oběti o novoluní

Všimněte si, že oběti byly předkládány o sobotách, svátcích a novměsících (Num 28:9). My sobotu zachováváme, i když v tento den bylo přikázáno dělat oběti. Proč? Protože Bůh nám přikázal, abychom zachovávali Sobotu svatou.

[CSP] Nu 10:10 I v den vaší radosti, o určených svátcích či na počátku novoluní trubte na trubky nad svými zápalnými oběťmi i nad svými pokojnými oběťmi. Tak se stanou vaší připomínkou před vaším Bohem. Já Hospodin jsem váš Bůh.

[KB1613] 1 Paralipomenon 23:31 A při všeliké oběti zápalů Hospodinových ve dny sobotní, a na novměsíce a v svátky výroční v jistém počtu, vedlé řádu jejich ustavičně před Hospodinem,

[Bible21] 2 Paralipomenon 2:3 Nuže, já stavím chrám jménu Hospodina, svého Boha. Chci ho zasvětit k pálení vonného kadidla před jeho tváří, k ustavičnému předkládání chlebů a k zápalným obětem ráno i večer, o sobotách a novoluních a při slavnostech Hospodina, našeho Boha, jak bylo Izraeli navěky uloženo.

[Bible21] 2 Paralipomenon 31:3 Král oddělil část svého majetku jako příspěvek na zápalné oběti jak ranní, tak večerní a také o sobotách, novoluních a slavnostech, jak jsou předepsány v Zákoně Hospodinově.

Poznámka: tyto obětiny jsou vyčísleny v knize Numeri 28.

Denní bohoslužba spočívala v ranní a večerní zápalné oběti, oběti vonného kadidla na zlatém oltáři a zvláštních obětech za hříchy jednotlivce. A také tam byly oběti o sobotě, novoluní a zvláštních svátcích. {FLB 196}

Během novoluní je předáváno poselství od Pána

[Bible21] Ezechiel 26:1 Jedenáctého měsíce dvanáctého roku, hned prvního dne toho měsíce, jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, protože Týr nad Jeruzalémem volal, ‚Hohó, brána národů je rozražena, otevřela se mi dokořán, zbohatnu na tom, že je zničena,' proto tak praví Panovník Hospodin: Týre, já jsem proti tobě! Jako moře žene své vlny, přiženu na tebe mnohé národy....

[Bible21] Ezechiel 29:17-18 Prvního dne prvního měsíce sedmadvacátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, babylonský král Nabukadnezar při tažení proti Týru uložil svému vojsku tak těžkou službu, až měli všichni hlavy odřené a rozlámaná ramena. On ani jeho vojsko však za to tažení nezískali z Týru žádnou odměnu.

[Bible21] Ezechiel 32:1 Prvního dne dvanáctého měsíce dvanáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad faraonem, králem Egypta, a řekni mu: Považuješ se za lva národů? Připomínáš spíš mořskou obludu! Brouzdáš se svými řekami, nohama plácáš do vody a čeříš bahno v potocích.

[Bible21] Ageus 1:1 Ve druhém roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jošuovi, synu Jocadakovu:…

Prorok se vydává na cestu během období novměsíce

[Bible21] Ezdráš 7:9 Z Babylonu vyšel prvního dne prvního měsíce a do Jeruzaléma dorazil prvního dne pátého měsíce, neboť jeho Bůh nad ním držel svou laskavou ruku.

Posvátná práce je konána o novoluní

[Bible21] Exodus 40:2 "Prvního dne prvního měsíce vztyčíš Příbytek, Stan setkávání…

[Bible21] Exodus 40:17 Prvního dne prvního měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčen.

[Bible21] Numeri 1:1-3 Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po jejich odchodu z Egypta, promluvil Hospodin k Mojžíšovi ve Stanu setkávání: "Sečtěte celou izraelskou obec podle jejich rodů a otcovských domů; pořiďte jmenný seznam všech mužů. Ty a Áron započtete do jejich oddílů všechny bojeschopné Izraelce od dvaceti let výše.

[Bible21] Numeri 1:18 a prvního dne druhého měsíce shromáždili celou obec ke sčítání podle jejich rodů a otcovských domů. Všichni od dvaceti let výše byli jeden po druhém zahrnuti do jmenného seznamu,

[Bible21] 2.Letopisů 29:17 S posvěcováním začali hned prvního dne prvního měsíce. Osmého dne téhož měsíce postoupili do předsíně Hospodinova chrámu. Dalších osm dní posvěcovali Hospodinův chrám a šestnáctého dne prvního měsíce byli hotovi. Šli tedy za králem Ezechiášem a oznámili mu: "Vyčistili jsme celý Hospodinův chrám, zápalný oltář s veškerým náčiním i stůl předložení s veškerým náčiním. Všechny nádoby, kterých se král Achaz během své vlády zrádně zbavil, jsme zhotovili a posvětili. Už jsou před Hospodinovým oltářem."

[Bible21] Ezdráš 10:16 Ostatní navrátilci však byli pro. Kněz Ezdráš vybral za každý rod představitele otcovských domů, každého jmenovitě, a prvního dne desátého měsíce zasedli, aby tu věc vyšetřili. Sňatky všech mužů s cizinkami řešili až do prvního dne prvního měsíce.

[Bible21] Ezechiel 45:18 Tak praví Panovník Hospodin: "Prvního dne prvního měsíce vezmeš mladého býčka bez vady a očistíš svatyni od hříchu.

Zkorumpované uctívání (bohoslužba) nepřijatelné pro Boha

[Bible21] Izaiáš 1:13 Přestaňte přinášet marné oběti! Kouř kadidla je mi odporný. Všechna ta novoluní, soboty, slavnosti - ta vaše zlá shromáždění nesnáším! Ta vaše novoluní, ty vaše svátky - jak se mi z duše protiví! Jsou mi břemenem, nemohu už je vydržet. Proto když ke mně vzpínáte ruce, zakrývám si oči před vámi; když své modlitby hromadíte, neslyším. Ruce máte celé od krve…

"Tvé částečné zachovávání sobotního přikázání Pán nemůže přijmout a na hříšníky to má horší účinek, než kdyby ses k svaté sobotě vůbec nepřiznával." 4T 248

[Bible21] Ozeáš 2:13 Ukončím veškeré její veselí, její svátky i její novoluní, její soboty i všechny její slavnosti.

Izrael pod dozorci, kteří neznali Boha, během svého dlouhého otroctví v Egyptě nemohl dodržovat šabat; to proto je Pán vyvedl ven, kde si Jeho svatý den mohli připomínat. {ST, 28. února 1884}

Vidíme, že v Ezechielovi bylo Izraeli přikázáno, aby se klaněl (uctíval) během novměsíců (novoluní). Izraelité o novměsíci pořádali jakýsi posvátný svátek (hostinu). U Amose vidíme, že Bůh s nimi nebyl spokojen, protože toho dne dělali světskou práci. Také s nimi nebyl spokojen, neboť zachovávali Šabat a novměsíc s hříšnými srdci. Vidíme, že v nebi budeme novoluní dodržovat. Neměli bychom se připravovat na nebe tím, že budeme dnes novměsíce zachovávat?

 

Novoluní (novměsíc) – neboli 1. den lunárního měsíce:

• V tento den se po potopě ukázaly vrcholky hor (Gn 8:5)

• V tento den voda ze země začala osychat (Gn 8:13)

• V tento den byl vztyčen Příbytek, Stan setkávání. (Ex. 40:2)

• V tento den dal Mojžíš synům Izraele Knihu Zákona, kterou mu předal Bůh. (Dt 1:3)

• V tento den Bůh řekl Mojžíšovi, aby sečetl Izrael (Num 1:1, 18)

• V tento den se Ezdráš vydal na cestu do Jeruzaléma. (Ezra 7:9)

• V tento den, o čtyři měsíce později, dorazil Ezdráš do Jeruzaléma. (Ezra 7:9)

• V tento den začali kněží pod králem Ezechiášem (Chizkijášem) očišťovat chrám (2 Par. 29:17)

• V tento den měl Ezechiel vidění (Ez 29:17)

• V tento den měl Ezechiel další vidění (Ez 31:1)

• V tento den měl Ezechiel ještě jedno vidění (Ez 32:1)

• V tento den měl být chrám, který se ukázal Ezechielovi, očištěn (Ez 45:18)

• V tento den měl Aggeus vidění (Ag 1:1)

• V tento den se - na nově stvořené zemi - bude shromažďovat vykoupený lid o každém Novměsíci, aby uctívali PÁNA. (Iz. 66:22–23)

volně přeloženo ze stránek