MaranathaMedia.cz

Boží vůle

Vytvořeno Srp 31, 2020 Od Brian Heckethorn v Věčné evangelium
Přeložil JS
1,063 Přečtení

1K 1:1 [KB1613] Pavel, povolaný* apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a bratr Sostenes,

* V některých anglických překladech mají vazbu: Pavel, aby byl povolaný apoštol…

To, co mi na výše uvedené pasáži připadá zajímavé je , že slovní spojení „aby byl“ je proaktivně přidáno překladatelem. Mělo by se to číst "Pavel, povolaný apoštol Ježíše Krista ...", protože přesně to on byl. Přesně to je někdo, kdo sdílí dobrou zprávu (evangelium) s ostatními. O tom však tenhle příspěvek není. O čem zde chceme mluvit je „Boží vůle“. Co to je a jak jí získáme? Budeme to řešit krátce.

Četli jsme to znovu a znovu; „Boží vůle“. Modlíme se za ní. Ježíš nám řekl, abychom se za ní modlili; „staň se tvá vůle“, ale co to vlastně je? Už jste se zeptali, jaká Boží vůle opravdu je a jak ji lze aplikovat na naše životy? Zkoumáme a studujeme všechny ty hluboké těžké otázky, ale někdy je dobré společně s olejem získat trochu vody.

Ř 12:2 [KB1613]A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli své, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá.

vůle Boha tedy Boží má osvobodit ty, kteří k Němu přijdou z hříchů tohoto světa a z našeho vlastního hříchu!

    Ga 1:4 [KB1613] Kterýž vydal sebe samého za hříchy naše, aby nás vytrhl z tohoto přítomného věku zlého, podlé vůle Boha a Otce našeho,

Ona je ve službě srdci, že činíme Boží vůli. David dělal Boží vůli tím, že vedl Izrael. Jako Kristovi služebníci činíme Boží vůli.

    Ef 6:6 [Bible21] Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší. (Efezským 6: 6)

Co to ale znamená? Jak máme stát dokonalí a úplní (Kol 4:12) ve VEŠKERÉ Boží vůli?

    1 Te 4:2 [Bible21] Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše Krista. Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha. Nikdo ať v této věci nepřekračuje meze a nepodvádí svého bratra. Jak jsme vám už dříve zdůrazňovali, Pán všechny takové věci přísně trestá. Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení.

Dobře, takže měli bychom se zdržovatt hříchu a být svatí. Ale jak?

    Boží vůle v Ježíši Kristu, která se týká vás: (1 Tes 5:8)

    (16) Vždycky se radujte.

    (17) Neustále se modlete.

    (19) Ducha neuhašujte.

    (20) Proroctvími nepohrdejte.

    (21) Všechno prověřujte; dobrého se držte,

    (22) zla v každé podobě se varujte.

    (23) Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí (to je zaslíbení!)

Pro mnoho lidí se tohle nestane přes noc. Většina bude vyžadovat trpělivost, aby toto zaslíbení obdržela

    Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení. (Židům 10:36, B21)

Ale tím, že děláte vůli Boží, Boží moudrost je schopná skrze vás zavřít ústa těch, kteří mluví hloupé věci. Dělání Boží vůle umlčí neznalost hloupých lidí.

    Vždyť Boží vůle je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomých.: (1. Petrova 2:15, B21)

Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé. (1 Petrova 3:17)

    Když tedy Kristus tělesně trpěl za nás, vyzbrojte se i vy stejným odhodláním. Kdo prožil tělesné utrpení, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli. (1 Petrova 4:1-2, NBK)

Ti, kteří zakouší (trpí) Boží vůli; radovat se, modlit se, neuhašovat Jeho Ducha Svatého, neopovrhovat proroctvími, zkoumat všechny věci a držet se toho, co je pravdivé, varovat se zla v každé podobě; to jsou ti, kteří přijmou ono Boží zaslíbení, aby byli posvěceni Jeho Duchem, a nakonec Mu svěří své duše (1. Petrova 4:19).

Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky. Amen! (1. Janova 2:17)