MaranathaMedia.cz

Co se dálo, bude se dít zase a co se dělalo, bude se znovu dělat

Vytvořeno Říj 02, 2020 Od Alena Tichá v Bohoslužba tomu Pravému Bohu
755 Přečtení

CO SE DÁLO, BUDE SE DÍT ZASE A CO SE DĚLALO, BUDE SE ZNOVU DĚLAT. POD SLUNCEM NENÍ NIC NOVÉHO. Kaz. 1:9

         Dnes bych se chtěla zamýšlet nad naší dobou a zároveň nad tím, co bychom si mohli vzít z minulosti a poučit se z ní, abychom se dokázali lépe zorientovat v době, ve které právě žijeme.

V knize Kazatel 1:9 je napsáno:

CO SE DÁLO, BUDE SE DÍT ZASE, A CO SE DĚLALO, BUDE SE ZNOVU DĚLAT; POD SLUNCEM NENÍ NIC NOVÉHO.

A tak si položme otázku, co se bude dít znovu v naší době, co se dělo v minulosti? 

Víme, že tento svět nikdy neměl rád pravdu. A ono se to skutečně znovu opakuje. Svět, a to nejenom pohanský, ale i náboženský nemiluje pravdu. 

Pán Ježíš, když chodil po naší zemi, jednou řekl:

PŘIŠEL JSEM VE JMÉNU SVÉHO OTCE, ALE NEPŘIJÍMÁTE MNE. KDYBY PŘIŠEL NĚKDO VE SVÉM VLASTNÍM JMÉNU, TOHO PŘIJMETE. Jan 5:43.

Takže tehdy nechtěli přijmout Ježíše, jinými slovy nechtěli přijmout PRAVDU, neboť Ježíš o sobě tvrdil:

"JÁ JSEM TA CESTA, PRAVDA I ŽIVOT. NIKDO NEPŘICHÁZÍ K OTCI NEŽ SKRZE MNE.“ Jan 14:6. 

V dnešní době je mnoho náboženských směrů a lidé s radostí přijímají učení o záchraně v komkoliv jenom ne v Ježíši Kristu. A dokonce i ti, kteří vyznávají Ježíšovo jméno, si Ježíše připodobňují ke své fantazii. 

Všichni známe příběh o tom, jak Ježíš nasytil 5 000 dav. A brzy na to, co vykonal tento zázrak, promluvil k učedníkům těmito slovy:

"HLEĎTE SE MÍT NA POZORU PŘED KVASEM SADUCEŮ A FARIZEŮ!" Matouš 16:6.

Učedníci ale tehdy nepochopili, co tím chtěl říci, a uvažovali: "NEVZALI JSME CHLEBA." Matouš 16:7. Ježíš k nim ale nemluvil o chlebu, ale varoval je před učením, které jim farizeové předkládali, a které již bylo hodně vzdáleno od učení Písem. A když to konečně učedníci pochopili, Ježíš se jich zeptal:

"ZA KOHO LIDÉ POKLÁDAJÍ SYNA ČLOVĚKA?" ONI ŘEKLI: "JEDNI ZA JANA KŘTITELE, DRUZÍ ZA ELIÁŠE, JINÍ ZA JEREMIÁŠE NEBO ZA JEDNOHO Z PROROKŮ." ŘEKL JIM: "A ZA KOHO MNE POKLÁDÁTE VY?"  ŠIMON PETR ODPOVĚDĚL: "TY JSI MESIÁŠ, SYN BOHA ŽIVÉHO." Matouš 16:13-16.

CO SE DÁLO, BUDE SE DÍT ZASE, A CO SE DĚLALO, BUDE SE ZNOVU DĚLAT; POD SLUNCEM NENÍ NIC NOVÉHO. Kazatel 1:9.

Farizeové tehdy nechtěli Ježíše uznat za Mesiáše, přestože jim Ježíš předložil všechna znamení, o kterých učili, že podle těchto znamení budou moci rozpoznat Mesiáše. Ale oni ho nechtěli přijmout. A ani nechtěli, aby lidé v něj uvěřili. Říkali:

„KDYŽ PROTI NĚMU NEZAKROČÍME, VŠICHNI V NĚJ UVĚŘÍ.“ Jan 11:48.

Dejme si tedy tyto události do dnešních dnů. Nevaroval by i nás Ježíš dnes před učením novodobých náboženských vůdců? Co by asi dnes Ježíš uslyšel, kdyby se zeptal: „Za koho mě lidé pokládají? Myslím, že by uslyšel: „Jedni za toho, který nese titul syn, druzí za metaforu, další za jakousi substanci, někteří za dobrého učitele, a jiní tvého Ducha oddělují od tebe a dávají mu podobu další bytosti. A také my bychom jistě dostali další otázku. „A za koho mě pokládáte vy?“ Odpovíme tak jako Petr? Ty jsi Mesiáš Syn Boha živého, vědomi si toho, že

„KAŽDÝ, KDO SE KE MNĚ PŘIZNÁ PŘED LIDMI, K TOMU SE I JÁ PŘIZNÁM PŘED SVÝM OTCEM V NEBI.“ Matouš 10:32. 

„PRAVÍM VÁM: KAŽDÝ, KDO SE KE MNĚ PŘIZNÁ PŘED LIDMI, K TOMU SE I SYN ČLOVĚKA PŘIZNÁ PŘED BOŽÍMI ANDĚLY.“ Lukáš 12:8.  

Co bylo tak nebezpečného na tom uvěřit v Ježíše Krista? A proč se farizeové toho tak báli? Ježíš farizee tehdy napomenul slovy:

„BĚDA VÁM, ZÁKONÍCI A FARIZEOVÉ, POKRYTCI! ZAVÍRÁTE LIDEM KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ, SAMI NEVCHÁZÍTE A ZABRAŇUJETE TĚM, KDO CHTĚJÍ VEJÍT.“ Matouš 23:13.

Čím zabraňovali druhým vidět správně Ježíše jako Božího Syna? Oni říkali svým svěřeným ovečkám:

„UVĚŘIL V NĚJ NĚKDO Z PŘEDNÍCH MUŽŮ ČI FARIZEŮ? JEN TAHLE CHÁTRA, KTERÁ NEZNÁ ZÁKON - KLETBA NA NĚ!" Jan 7:48-49. 

Tato slova ukazují, jak se ti nepraví pastýři povyšovali nad obyčejné lidi. 

CO SE DÁLO, BUDE SE DÍT ZASE, A CO SE DĚLALO, BUDE SE ZNOVU DĚLAT; POD SLUNCEM NENÍ NIC NOVÉHO. Kazatel 1:9.

Nedějí se i dnes tytéž věci v bledě modrém? Neslyšíme i my, když jsme pozvaní na některý ze seminářů jejich povyšování se nad obyčejné členy v podobě toho, že neopomenou připomenout všechny ty svoje teologické tituly a školy, kterými prošli i posty, které v současnosti zastávají, a to všechno dříve, než promluví ke shromážděným? Jak sladce po tom všem zní Boží slovo, které pronesl Ježíš.

"VELEBÍM TĚ, OTČE, PANE NEBES I ZEMĚ, ŽE JSI TY VĚCI SKRYL PŘED MOUDRÝMI A ROZUMNÝMI A ZJEVIL JSI JE MALIČKÝM.“ Matouš 11:25.

Jak jiný je ten skutečný Dobrý pastýř, který za nás položil svůj život.

ZPŮSOBEM BYTÍ BYL ROVEN BOHU, A PŘECE NA SVÉ ROVNOSTI NELPĚL, NÝBRŽ SÁM SEBE ZMAŘIL, VZAL NA SEBE ZPŮSOB SLUŽEBNÍKA, STAL SE JEDNÍM Z LIDÍ. A V PODOBĚ ČLOVĚKA SE PONÍŽIL, V POSLUŠNOSTI PODSTOUPIL I SMRT, A TO SMRT NA KŘÍŽI. Filipským 2:6-8

CO SE DÁLO, BUDE SE DÍT ZASE, A CO SE DĚLALO, BUDE SE ZNOVU DĚLAT; POD SLUNCEM NENÍ NIC NOVÉHO. Kazatel 1:9.

Na co upozorňoval Ježíš své učedníky v budoucnosti?

  „VZPOMEŇTE SI NA SLOVO, KTERÉ JSEM VÁM ŘEKL: SLUHA NENÍ NAD SVÉHO PÁNA. JESTLIŽE PRONÁSLEDOVALI MNE, I VÁS BUDOU PRONÁSLEDOVAT - JESTLIŽE MÉ SLOVO ZACHOVALI, I VAŠE ZACHOVAJÍ.“ Jan 15:20.

„BUDOU VÁS VYLUČOVAT ZA SYNAGÓG; ANO, PŘICHÁZÍ HODINA, ŽE TEN, KDO VÁS ZABIJE, BUDE SE DOMNÍVAT, ŽE TÍM UCTÍVÁ BOHA.“ Jan 16:2.

Děje se to v dnešní době? Jsou známé případy, že ti, kteří vyznávají jediného Boha – Otce a jediného prostředníka mezi Bohem a lidmi – Božího Syna Ježíše, jak to učí Písmo, byli vyškrtnuti z církevní matriky. A ti, kteří vyloučeni ještě nebyli, byli alespoň zbaveni služebností, které v církvi zastávali. Někteří byli zatím jen předvoláni před výbor a bylo jim naznačeno, že není jejich uvažování v souladu s novodobým učením církve, a tudíž nemají své názory před druhými lidmi prezentovat. 

CO SE DÁLO, BUDE SE DÍT ZASE, A CO SE DĚLALO, BUDE SE ZNOVU DĚLAT; POD SLUNCEM NENÍ NIC NOVÉHO. Kazatel 1:9.

Nezní vám to stejně jako tenkrát?

KDYŽ JE PŘIVEDLI, POSTAVILI JE PŘED RADU A VELEKNĚZ JE ZAČAL VYSLÝCHAT: "DŮRAZNĚ JSME VÁM ZAKÁZALI UČIT O TOM ČLOVĚKU, A VY JSTE TÍM SVÝM UČENÍM NAPLNILI CELÝ JERUZALÉM; A NA NÁS BYSTE CHTĚLI SVALIT ODPOVĚDNOST ZA JEHO KREV!" Skutky apoštolské 5:27-28.  

Člověka je možné zabít fyzicky, ale také je možné ho zlikvidovat různými pomluvami nebo křivým svědectvím. Máme o tom i píseň v našich zpěvnících. Je to píseň č. 103, kde se v jedné sloce zpívá: Lež a klam ať nevysloví nikdy více jazyk tvůj. Zabít můžeš též i slovy, na to vždycky pamatuj.

CO SE DÁLO, BUDE SE DÍT ZASE, A CO SE DĚLALO, BUDE SE ZNOVU DĚLAT; POD SLUNCEM NENÍ NIC NOVÉHO. Kazatel 1:9.

Zvláštní je, že v té chvíli, kdy učedníci vyznali Ježíše jasně jako Syna Božího,

OD TÉ DOBY ZAČAL JEŽÍŠ UKAZOVAT SVÝM UČEDNÍKŮM, ŽE MUSÍ JÍT DO JERUZALÉMA A MNOHO TRPĚT OD STARŠÍCH, VELEKNĚŽÍ A ZÁKONÍKŮ, BÝT ZABIT A TŘETÍHO DNE VZKŘÍŠEN. Matouš 16:21.

Nejsme i my upozorňováni na to, že až poznáme pravého živého Boha a toho, kterého On poslal, Ježíše Krista, že přijde na Boží národ veliké soužení, jak o tom píše prorok Daniel ve 12. kapitole? 

Proč se farizeové tak báli, aby lidé neuvěřili v Ježíše? Nebylo to snad proto, že neměli lásku ve svém srdci?

LÁSKA NEZNÁ STRACH; DOKONALÁ LÁSKA STRACH ZAHÁNÍ, VŽDYŤ STRACH PŮSOBÍ MUKA, A KDO SE BOJÍ, NEDOŠEL DOKONALOSTI V LÁSCE. 1 Janův 4:18.

Proč nemohli mít tuto dokonalou lásku v sobě? Protože zhřešili proti Duchu svatému, když prohlásili o Ježíši:

"ON NEVYHÁNÍ DÉMONY JINAK, NEŽ VE JMÉNU BELZEBULA, KNÍŽETE DÉMONŮ." Matouš 12:24.

CO SE DÁLO, BUDE SE DÍT ZASE, A CO SE DĚLALO, BUDE SE ZNOVU DĚLAT; POD SLUNCEM NENÍ NIC NOVÉHO. Kazatel 1:9.

Nebude to tak i v konci času, že Ducha svatého tito náboženští vůdcové zamění za někoho jiného? 

Stojí zde před námi ta nejdůležitější otázka, kterou nám pokládá Ježíš Kristus.

"A ZA KOHO MNE POKLÁDÁTE VY?" Matouš 16:15.

Amen.